Подмярка 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“

ОТ ПРСР 2014-2020 г.

1. Цели на подмярката:

Мярката предоставя подпомагане за инвестиции в неземеделски дейности, които са насочени към развитие на конкурентоспособността на селските райони и създаване на заетост.

2. За какво може да се кандидатства?

Материални и нематериални инвестиции за създаване и развитие на неземеделски дейности в селските райони, като например:

 • Производство или продажба на продукти, които не са включени в Приложение 1 от Договора за функциониране на Европейския съюз (независимо от вложените продукти и материали);
 • Развитие на услуги във всички сектори;
 • Производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за собствено потребление;
 • Развитие на занаяти и други неземеделски дейности.

1. Допустими за подпомагане са разходи за материални и нематериални инвестиции, за създаване и развитие на неземеделски дейности в селските райони, свързани с допустимите дейности, включващи:

1.1. Изграждане, или подобрения на недвижимо имущество;

1.2. Закупуване, включително чрез финансов лизинг на нови машини, съоръжения и оборудване до пазарната стойност на активите;

1.3. Закупуване на земя, необходима за изпълнение на проекта във връзка с изграждане и/или модернизиране на сгради, помещения и други недвижими материални активи, предназначени за инвестиционните дейности;

1.4. Закупуване на сгради, помещения и други недвижими имоти, необходими за изпълнение на проекта, предназначени за производствени дейности на територията на селски район съгласно списъка на селските райони;

1.5. Нематериални инвестиции: придобиване и създаване на компютърен софтуер и придобиване на патенти, лицензи, авторски права и марки.

1.6. Общи разходи, свързани с разходите за точка „1.1, 1.2, 1.3, 1.4 и 1.5 “, например хонорари на архитекти, инженери и консултанти, хонорари, свързани с консултации относно екологичната и икономическата устойчивост, включително проучвания за техническа осъществимост;

2. Разходите по т. 1.6 не могат да надхвърлят 12% от сумата на допустимите разходи по т. 1.1, 1.2, 1.3,1.4 и 1.5.

3. Разходите по т. 1.5 не могат да надхвърлят 10% от разходите по т. 1.1 и 1.2.

4. Разходите са допустими само ако са извършени след подаване на формуляра за кандидатстване, с изключение на общите разходи по т. 1.6.

Хонорари на архитекти, инженери и консултанти – не повече от 12%. Консултантските разходи са признати в размер на 5%.

Не са допустими за подпомагане текущи разходи.

Допустими са авансови плащания в размер до 50% от одобрената финансова помощ.

Не се предоставя финансова помощ за хазарт, финансови услуги (в т. ч. извършването и предоставянето на платежни услуги), инвестиции, свързани с електронни пари (вкл. генериране на криптовалути), голф, лов и риболов, сектори и дейности, определени за недопустими в Регламент (ЕС) № 1407/2013, производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за продажба.

3. Кой може да кандидатства?

Земеделски стопани които:

 • са регистрирани по Закона за подпомагане на земеделските производители най–малко 24 месеца преди подаване на проектно предложение и не са прекратявали своята дейност;
 • са регистрирани като еднолични търговци или юридически лица по Търговския закон или Закона за кооперациите;
 • имат седалище на територията на селски район;
 • икономическият размер на земеделското стопанство е от над 8 000 евро до 170 000 евро стандартен производствен обем /СПО/, включително;
 • които са микро, малко или средно предприятие съгласно чл. 3 от ЗМСП.

Микропредприятия които:

 • са регистрирани като еднолични търговци или юридически лица по Търговския закон или Закона за кооперациите;
 • имат седалище на територията на селски район.

Физически лица които:

 • са регистрирани по Закона за занаятите като упражняващи занаят/и след вписване в регистър БУЛСТАТ по реда на Закона за регистър БУЛСТАТ;
 • отговарят на определението за микропредприятие, съгласно ЗМСП;
 • имат постоянен адрес на територията на селски район.

Дефиниция за микропредприятие: 

Вид предприятие

Численост на персонала Годишен оборот

Стойност на активите

Микро предприятие По-малко от 10 души персонал Не надвишава 3 900 000 лв. Не надвишава 3 900 000 лв.

4. Колко е финансовото подпомагане?

Финансовата помощ не може да надвишава 50% от общите допустими разходи.

Минимална стойност на допустимите разходи по проекта – 10 000 евро.

Максимална стойност на допустимите разходите по проекта – 400 000 евро.

Общ бюджет по процедурата – 29 000 000 евро.

Очакван прием: Май – Юли 2023 г.