Подмярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“

ОТ ПРСР 2014-2020 г.

1. Цели на подмярката:

Мярката предоставя подпомагане за инвестиции в неземеделски дейности, които са насочени към:

 • Насърчаване на заетостта, разкриване на нови и запазване на вече съществуващите работни места;
 • Намаляване на сезонните колебания в заетостта;
 • Насърчаване развитието на неземеделски дейности в селските райони;
 • Насърчаване на инвестиционните дейности и подкрепа за развитие на технологиите в областта на „зелената икономика“, включително на енергия от ВЕИ за собствено потребление.

2. За какво може да се кандидатства?

Подмярката е разделена на четири процедури:

 • „Производство на продукти, които не са включени в приложение I от договора за функционирането на Европейския Съюз”;
 • „Развитие на услуги във всички сектори и други неземеделски дейности“
 • „Инвестиции, насочени към развитие на занаяти“
 • „Туризъм“ – очаква се проект на условия за кандидатстване.

1. Допустими за подпомагане са разходи за материални и нематериални инвестиции, за създаване и развитие на неземеделски дейности в селските райони, свързани с допустимите дейности, включващи:

1.1. Изграждане, или подобрения на недвижимо имущество;

1.2. Закупуване, включително чрез финансов лизинг на нови машини, съоръжения и оборудване до пазарната стойност на активите;

1.3. Закупуване на земя, необходима за изпълнение на проекта във връзка с изграждане и/или модернизиране на сгради, помещения и други недвижими материални активи, предназначени за инвестиционните дейности;

1.4. Закупуване на сгради, помещения и други недвижими имоти, необходими за изпълнение на проекта, предназначени за производствени дейности на територията на селски район съгласно Приложение № 1;

1.5. Нематериални инвестиции: придобиване и създаване на компютърен софтуер и придобиване на патенти, лицензи, авторски права и марки.

1.6. Общи разходи, свързани с разходите за точка „1.1, 1.2, 1.3, 1.4 и 1.5 “, например хонорари на архитекти, инженери и консултанти, хонорари, свързани с консултации относно екологичната и икономическата устойчивост, включително проучвания за техническа осъществимост;

2. Разходите по т. 1.6 не могат да надхвърлят 12% от сумата на допустимите разходи по т. 1.1, 1.2, 1.3,1.4 и 1.5.

3. Разходите по т. 1.5 не могат да надхвърлят 10% от разходите по т. 1.1 и 1.2.

4. Разходите са допустими само ако са извършени след подаване на формуляра за кандидатстване, с изключение на общите разходи по т. 1.6.

Хонорари на архитекти, инженери и консултанти – не повече от 12%. Консултантските разходи са признати в размер на 5%.

Не са допустими за подпомагане текущи разходи.

Допустими са авансови плащания в размер до 50% от одобрената финансова помощ.

Не се предоставя финансова помощ за хазарт, финансови услуги (в т. ч. извършването и предоставянето на платежни услуги), инвестиции, свързани с електронни пари (вкл. генериране на криптовалути), голф, лов и риболов, сектори и дейности, определени за недопустими в Регламент (ЕС) № 1407/2013, производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за продажба.

3. Кой може да кандидатства?

1. За безвъзмездна финансова помощ могат да кандидатстват земеделски стопани или микропредприятия;

2. Кандидатите по т. 1 трябва да бъдат регистрирани като еднолични търговци или юридически лица по Търговския закон или Закона за кооперациите.

3. Кандидатите трябва да имат седалище/клон със седалище на територията на селски район, съгласно Приложение №1.

4. В случай, че кандидатът по т. 1 е земеделски стопанин, той трябва да отговаря и на следните условия към датата на подаване на проектното предложение:

а) да е регистриран като земеделски стопанин съгласно Наредба № 3 от 1999 г.;

б) минималният СПО на земеделското му стопанство да е над левовата равностойност на 8 000 евро;

в) за кандидати малки и средни предприятия – да е получил най-малко 50 на сто за предходната финансова година приходи от земеделски дейности или участие и подпомагане по схемата за единно плащане на площ, включително приход от получена публична финансова помощ, директно свързана с извършването на тези дейности, или приход от преработка на земеделска продукция, директно свързани със земеделски дейности, или получена публична финансова помощ;

г) да е микро, малко или средно предприятие, съгласно чл. 3 от ЗМСП.

5. Минималният СПО на земеделското стопанство по т. 4, б. „б“ се доказва с декларация по образец съгласно Приложение № 3 за изчисление на минималния СПО на стопанството през текущата стопанска година към момента на кандидатстване, и:

а) регистрация на обработваната от кандидата земя и отглежданите животни в Интегрираната система за администриране и контрол (ИСАК); или

б) документ за собственост или ползване на земята или заповеди по чл. 37в, ал. 4, 10 и 12 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, която участва при изчисляването му; или

в) анкетните формуляри от анкетна карта/анкетни карти на земеделския стопанин, издадени по реда на Наредба № 3 от 1999 г.

6. Обработваната от кандидата земя, която участва при изчисление на минималния СПО на земеделското стопанство трябва да съответства на разпоредбата на чл. 33б от ЗПЗП.

7. Когато минималният СПО се доказва с намерения за засаждане/засяване през текущата стопанска година, кандидатът задължително посочва конкретен период, в рамките на който ще се извърши засаждането/засяването на културите, съобразен с характеристиките и метода на отглеждането им. Крайният срок за засаждане/засяване на културите не може да бъде след края на текущата стопанска година, в която е подадено проектното предложение.

8. Когато СПО се доказва с намерение за засаждане/засяване на култури през текущата стопанска година, минималният СПО трябва да е достигнат и за предходната стопанска година и се доказва с документите по т. 5 за предходната стопанска година, като кандидатът трябва да е бил регистриран като земеделски стопанин съгласно Наредба № 3 от 1999 г. за предходната стопанска година.

9. Приходите на кандидати – земеделски стопани за предходната финансова година се доказват със следните документи:

9.1. Справка-декларация за приходите от земеделски дейности или участие и подпомагане по схемата за единно плащане на площ, включително приход от получена публична финансова помощ, директно свързана с извършването на тези дейности, или приход от преработка на земеделска продукция, директно свързани със земеделски дейности, или получена публична финансова помощ, получени за предходната финансова година (Приложение № 20);

9.2. Годишна данъчна декларация (ГДД) за 2017 г. съгласно изискванията на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) – за кандидатите по т. 11 от този раздел и ОПР за 2017 г. за останалите кандидати.

10. Когато кандидатът е едноличен търговец (ЕТ) и собственикът му е регистриран земеделски стопанин по Наредба № 3 от 1999 г. като физическо лице, той трябва да отговаря на изискванията по т. 4, буква „б“, „в“ и „г“ от този раздел.

11. За кандидати ЕТ, които не са регистрирани като земеделски стопани или са регистрирани през 2018 г. по реда на Наредба № 3 от 1999 г., се признават обстоятелствата по т. 4 и 5 като физически лица.

12. За безвъзмездна финансова помощ могат да кандидатстват физически лица, регистрирани по Закона за занаятите като упражняващи занаят/и след вписване в регистър БУЛСТАТ по реда на чл. 3, ал. 1, т. 6 или 9 от Закона за регистър БУЛСТАТ. Кандидатите трябва да отговарят на определението за микропредприятие, съгласно дефиницията на чл. 3, ал. 3 от ЗМСП, с изключение на регистрираните като земеделски стопани. Кандидатите трябва да имат постоянен адрес на територията на селски район, съгласно Приложение № 1.

Дефиниция за микропредприятие: 

Вид предприятие

Численост на персонала Годишен оборот

Стойност на активите

Микро предприятие По-малко от 10 души персонал Не надвишава 3 000 000 лв. Не надвишава 3 000 000 лв.

4. Критерии за допустимост:

1. Подпомагат се проекти, които се осъществяват на територията на общините от селските райони на Република България, посочени в Приложение № 1.

2. За подпомагане по реда на тези указания кандидатите представят бизнес план по образец, който съдържа подробно описание на планираните инвестиции и дейности за 5-годишен период, а в случаите на инвестиции за извършване на СМР – за 10-годишен период. Бизнес планът трябва да показва подобряване на дейността на предприятието и да доказва икономическата жизнеспособност на проекта и предприятието чрез прилагане на планираните инвестиции и дейности и постигане на една или повече от целите на подмярката и в съответствие с принципите на добро финансово управление, публичност и прозрачност.

3. Проектите трябва да отговарят на разпоредбите на Закона за опазване на околната среда, Закона за биологичното разнообразие или/и Закона за водите.

4. Проектите, попадащи в територии от Натура 2000, трябва да съответстват на разпоредбите на Закона за биологичното разнообразие и съответните подзаконови нормативни актове за неговото прилагане.

5. Проектите се изпълняват върху имот – собственост на кандидата, а когато имотът не е собственост на кандидата, към проектите се прилагат документи за учредено право на строеж върху имота за срок не по-малко от 6 години, считано от датата на подаване на проектното предложение, когато е учредено срочно право на строеж – в случай на кандидатстване за разходи за СМР за изграждане на нов строеж, надстрояване и/или пристрояване на съществуващ строеж, за които се изисква разрешение за строеж съгласно ЗУТ.

6. Проектите се изпълняват върху имот – собственост на кандидата, а когато имотът не е собственост на кандидата, към проектите се прилагат документи за ползване на имота за срок не по-малко от 6 години, считано от датата на подаване на проектното предложение – в случай на кандидатстване за разходи за:

а) закупуване и/или инсталиране на нови машини, оборудване и съоръжения, необходими за подобряване на производството и/или обновяване на сгради и/или помещения, за които не се изисква издаване на разрешение за строеж съгласно ЗУТ;

б) СМР извън случаите по т. 5.

7. Към проектите, включващи разходи за СМР, се прилагат:

а) заснемане на обекта/съоръжението и/или архитектурен план на сградата, съоръжението, обекта, който ще се изгражда, ремонтира или обновява, когато за предвидените СМР не се изисква одобрен инвестиционен проект съгласно ЗУТ;

б) одобрен инвестиционен проект, изработен във фаза „Технически проект” или „Работен проект” в съответствие с изискванията на ЗУТ и Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти (ДВ, бр. 51 от 2001 г.), когато за предвидените СМР се изисква одобрен инвестиционен проект съгласно ЗУТ;

в) подробни количествени сметки за предвидените СМР, които са заверени от правоспособно лице;

г) влязло в сила разрешение за строеж, когато издаването му се изисква съгласно ЗУТ;

д) становище на главния архитект с подробно описание на инвестиционното намерение, че строежът не се нуждае от издаване на разрешение за строеж, когато издаването му не се изисква съгласно ЗУТ.

8. Проектите, които включват разходи за преместваеми обекти се придружават с разрешение за поставяне, издадено в съответствие със ЗУТ.

9. Към проектите за дейностите свързани с производство се прилагат технологичен проект, схема и описание на технологичния процес и описание на годишния капацитет на предприятието по видове продукция, заложени в производствената и търговска програма на бизнес плана. Планираният размер на произведената от кандидата продукция трябва да покрива най-малко 50 на сто от капацитета на предприятието за подпомаганата дейност по технологичен проект. Минималният размер на произведената продукция се изчислява средноаритметично за срока за мониторинг.

10. Дейностите и инвестициите по проекта, за които се изисква лицензиране, разрешение и/или регистрация за извършване на дейността/инвестицията съгласно българското законодателство, се подпомагат само ако са представени съответните лицензи, разрешения и/или документ, удостоверяващ регистрацията, когато това обстоятелство не е проверимо в публични регистри. При наличие на публичен регистър, оценителната комисия извършва служебна проверка в него за оценка на съответствието с това изискване. Това се отнася за случаите, в които подпомаганата дейност се упражнява от кандидата към датата на подаване на проектното предложение и/или за стартирането и е необходимо предварително лицензиране, разрешение и/или регистрация на дейността или на собственика/управителя.

11. Инвестиции за производство на енергия от възобновяеми енергийни източници, включително проекти с инвестиции за производство на електрическа и/или топлинна енергия или енергия за охлаждане и/или производство на биогорива и течни горива от биомаса, се подпомагат само ако са за собствено потребление на кандидата и същите не надхвърлят необходимото количество енергия за покриване нуждите на предприятието. Капацитетът на инсталациите не трябва да надвишава мощност от 1 мегават.

12. Проекти за производство на биогорива и течни горива от биомаса се подпомагат при условие, че отговарят на критериите за устойчивост, определени в чл. 37-40 от Закона за енергията от възобновяеми източници.

13. При комбинирано топло- и електропроизводство капацитетът на инсталацията трябва да съответства на необходимата за дейностите на предприятието полезна топлоенергия.

14. При производство на електроенергия от биомаса инсталациите трябва да произвеждат най-малко 10 на сто топлинна енергия.

15. При производство на биоенергия кандидатът трябва да докаже наличието на суровинна база за периода на изпълнение на бизнес плана.

16. При производство на биоенергия (включително биогорива) суровините от зърнени и други богати на скорбяла култури, захарни култури, маслодайни култури, както и суровини, които могат да се използват за фуражи се ограничават до 20%. Ограниченията от 20% не се прилагат за отпадъчни продукти от тези култури, които не се използват за фуражи.

17. Към проектното предложение се прилага анализ, удостоверяващ изпълнението на условията по т. 10- 15, изготвен и съгласуван от правоспособно лице с компетентност в съответната област.

5. Критерии за подбор на проекти:

„Производство на продукти, които не са включени в приложение I от договора за функционирането на Европейския Съюз” 

КРИТЕРИЙ ОПИСАНИЕ

ТОЧКИ

1 Проекти, подадени от кандидати, притежаващи опит или образование в сектора, за който кандидатстват 10
1.1 Проекти, подадени от кандидати, притежаващи опит в сектора, за който кандидатстват, или Точки се присъждат в случай, че кандидатът е предприятие, осъществяващо дейност в сектора, за който кандидатства. Секторът, за който се кандидатства по проектното предложение се посочва във формуляра за кандидатстване. Дейността на предприятието се доказва с удостоверение от НСИ за основната и допълнителните икономически дейности, осъществявани от кандидата през предходната финансова година, предхождаща датата на кандидатстване. 10
1.2 Проекти, подадени от кандидат, чийто собственик или представляващ притежава образование и/или стаж в сектора, за който кандидатства Образованието се доказва с един или повече от следните документи на кандидата или представляващия кандидата или собственика/ците на кандидата:

– Копие от диплома за придобита образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или по-висока степен (образователна или научна);
– копие на свидетелството за правоспособност за професии, упражняването на които изисква правоспособност;
– копие на удостоверението за професионално образование (средно-специално или друг вид образование).

Стажът се доказва с един или повече от следните документи на кандидата или представляващия кандидата или собственика/ците на кандидата:
– копие от трудова/осигурителна книжка, от която да е видно най-малко 1 година трудов/осигурителен стаж по професията в съответния сектор.

В случай, че за доказване на тези обстоятелства се представят документи на един от съдружниците/собствениците, той следва да притежава най-малко 50 на сто от дяловете/капитала на кандидата.

3
2 Кандидати, осъществявали дейност най-малко 3 години преди датата на кандидатстване 25
2.1 Кандидати, осъществявали дейност най-малко 3 години преди датата на кандидатстване 15
2.1.1 Проекти, представени от кандидати, които извършват дейност от най-малко три години към датата на кандидатстване, реализирали са приходи не по-малко от 5000 лв. годишно и имат най-малко 1 човек годишно средносписъчен персонал Точки се присъждат на кандидати, които:
1. са осъществявали дейност от най-малко три завършени финансови години преди датата на кандидатстване;
2. за всяка една от трите завършени финансови години са реализирали приходи от най-малко 5000 лв. (общо приходи по ОПР);
3. за всяка една от трите години средносписъчният брой на персонала им е най-малко 1 човек (вкл. собственик/ци или управител)Забележка:
1. Не се поставя ограничение по отношение на сектор на икономическата дейност, от която са реализирани приходите.
2. Дейността на кандидата трябва да е извършвана изцяло на територията на община/общини от селски район.
5
2.1.2 Проекти, представени от кандидати, които извършват дейност от най-малко три години към датата на кандидатстване, реализирали са приходи не по-малко от 10000 лв. годишно и имат най-малко 2 човека годишно средносписъчен персонал. Точки се присъждат на кандидати, които:
1. са осъществявали дейност от най-малко три завършени финансови години преди датата на кандидатстване;
2. за всяка една от трите завършени финансови години са реализирали приходи от най-малко 10000 лв. (общо приходи по ОПР);
3. за всяка една от трите години средносписъчният брой на персонала им е най-малко 2 човека (вкл. собственик/ци или управител)Забележка:
1. Не се поставя ограничение по отношение на сектор на икономическата дейност, от която са реализирани приходите.
2. Дейността на кандидата трябва да е извършвана изцяло на територията на община/общини от селски район.
10
2.1.3 Проекти, представени от кандидати, които извършват дейност от най-малко три години към датата на кандидатстване, реализирали са приходи не по-малко от 15000 лв. годишно и имат най-малко 3 човека годишно средносписъчен персонал. Точки се присъждат на кандидати, които:
1. са осъществявали дейност от най-малко три завършени финансови години преди датата на кандидатстване;
2. за всяка една от трите завършени финансови години са реализирали приходи от най-малко 15000 лв. (общо приходи по ОПР);
3. за всяка една от трите години средносписъчният брой на персонала им е най-малко 3 човека (вкл. собственик/ци или управител)Забележка:
1. Не се поставя ограничение по отношение на сектор на икономическата дейност, от която са реализирани приходите.
2. Дейността на кандидата трябва да е извършвана изцяло на територията на община/общини от селски район.
15
2.2 Кандидати с потенциал за изпълнение на проекта 10
2.2.1 Средноаритметичният размер на оперативната печалба на кандидата от последните три години, умножен по 10 е по-голям от общата стойност на разходите по проекта, с който кандидатства Точки се присъждат на кандидати, които са осъществявали дейност от най-малко три завършени финансови години преди датата на кандидатстване.

Забележка:
1. Не се поставя ограничение по отношение на сектор на икономическата дейност, от която e реализирана печалбата.
2. Дейността на кандидата трябва да е извършвана изцяло на територията на община/общини от селски район.

5
2.2.2 Средноаритметичният размер на оперативната печалба на кандидата от последните три години, умножен по 9 е по-голям от общата стойност на разходите по проекта, с който кандидатства Точки се присъждат на кандидати, които са осъществявали дейност от най-малко три завършени финансови години преди датата на кандидатстване

 

Забележка:
1. Не се поставя ограничение по отношение на сектор на икономическата дейност, от която e реализирана печалбата.
2. Дейността на кандидата трябва да е извършвана изцяло на територията на община/общини от селски район.

6
2.2.3 Средноаритметичният размер на оперативната печалба на кандидата от последните три години, умножен по 8 е по-голям от общата стойност на разходите по проекта, с който кандидатства Точки се присъждат на кандидати, които са осъществявали дейност от най-малко три завършени финансови години преди датата на кандидатстване

Забележка:
1. Не се поставя ограничение по отношение на сектор на икономическата дейност, от която e реализирана печалбата.
2. Дейността на кандидата трябва да е извършвана изцяло на територията на община/общини от селски район.

7
2.2.4 Средноаритметичният размер на оперативната печалба на кандидата от последните три години, умножен по 7 е по-голям от общата стойност на разходите по проекта, с който кандидатства Точки се присъждат на кандидати, които са осъществявали дейност от най-малко три завършени финансови години преди датата на кандидатстване

Забележка:
1. Не се поставя ограничение по отношение на сектор на икономическата дейност, от която e реализирана печалбата.
2. Дейността на кандидата трябва да е извършвана изцяло на територията на община/община от селски район.

8
2.2.5 Средноаритметичният размер на оперативната печалба на кандидата от последните три години, умножен по 6 е по-голям от общата стойност на разходите по проекта, с който кандидатства Точки се присъждат на кандидати, които са осъществявали дейност от най-малко три завършени финансови години преди датата на кандидатстване

Забележка:
1. Не се поставя ограничение по отношение на сектор на икономическата дейност, от която e реализирана печалбата.
2. Дейността на кандидата трябва да е извършвана изцяло на територията на община/общини от селски район.

9
2.2.6 Средноаритметичният размер на оперативната печалба на кандидата от последните три години, умножен по 5 е по-голям от общата стойност на разходите по проекта, с който кандидатства Точки се присъждат на кандидати, които са осъществявали дейност от най-малко три завършени финансови години преди датата на кандидатстване

Забележка:
1. Не се поставя ограничение по отношение на сектор на икономическата дейност, от която e реализирана печалбата.
2. Дейността на кандидата трябва да е извършвана изцяло на територията на община/общини от селски район.

10
3 Проекти на тютюнопроизводители 3
3.1 Кандидатът е тютюнопроизводител Кандидатът трябва да фигурира в регистъра на данните за изкупения и премиран тютюн за периода 2007-2009 г.

Проектите са представени от кандидати тютюнопроизводители, които са земеделски стопани, отглеждали тютюн, който е изкупен и премиран по реда на Закона за тютюна и тютюневите изделия за референтен период 2007-2009 г., и обработваната от тях земя с тютюн към този период не надхвърля 8000 евро СПО.
Кандидатът получава точки, когато е налице поне едно от следните условия:
1. Тютюнът на кандидата е изкупен и премиран по реда на Закона за тютюна и тютюневите изделия поне за една година от посочените в референтния период и стандартния му производствен обем на обработваната земя с тютюн не надхвърля 8000 евро за съответната година.
2. Тютюнът на кандидата е изкупен и премиран по реда на Закона за тютюна и тютюневите изделия за всяка една година от посочените в референтния период и стандартния му производствен обем на обработваната земя с тютюн не надхвърля 8000 евро за всяка една година.

3
4 Проекти в секторите, посочени в т. „Мерки по създаване на нови предприятия и стимулиране на предприемачеството“ от Националната стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия 10
4.1 Проектът е представен от кандидат, новообразувано предприятие и попада изцяло в един или повече от изброените сектори от НСНМСП 2014 – 2020 г.:

Компютри, оптика и електроника
Автомобили и други превозни средства
Метални изделия
Машиностроене
Печатарска промишленост и записани носители
Текстил

Съгласно ЗМСП „новообразувани предприятия“ са предприятията, за които са изтекли до 12 месеца от вписването им в регистър БУЛСТАТ.

 

Принадлежността на проекта към съответните сектори се определя от кода по КИД-2008 и в съответствие със секторите от НСНМСП 2014-2020 г.:

С13 „Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло“;

С18 „Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители“;

С20 „Производство на химични продукти“;

С25 „Производство на метални изделия, без машини и оборудване“;

С26 „Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти“;

С27 „Производство на електрически съоръжения“;

С28 „Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение“;

С29 „Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета“;

С30 „Производство на превозни средства, без автомобили“;

10
5 Проекти, изпълнявани в Северозападен и Северен централен райони 3
5.1 Проекти, които се изпълняват на територията на области Враца, Велико Търново, Габрово и Русе 2
5.2 Проекти, които се изпълняват на територията на области Видин, Ловеч, Монтана, Плевен, Разград и Силистра 3
6 Проекти, създаващи работни места и осигуряване на устойчивост 40
6.1 Проекти, създаващи нови работни места За създадено ново работно място се признава увеличението на броя на средносписъчния персонал на предприятието, наличен към предходната на кандидатстването година, като това увеличение е най-малко 1 бр.
За всяко ново създадено работно място, в резултат от реализиране на инвестицията, кандидатът ще получи 3 точки, но не повече от 30.
30
6.2 Проекти на кандидати, на които седалището на  дружеството е в същата община, в която ще се извършва инвестицията от най-малко една календарна година Точки по този критерий се присъждат след проверка в „Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ“. Седалището на дружеството трябва да е в същата община от селски район, където ще се осъществява предвидената инвестиция от най-малко 1 календарна година преди датата на кандидатстване.

Новообразувани предприятия по смисъла на ЗМСП не получават точки по критерия.

10
7 Проекти, включващи инвестиции за развитие на „зелена икономика“,  в т. ч. и за технологии водещи до намаляване на емисиите съгласно Регламент за прилагане на директива 2009/125/ЕС и инвестиции, свързани с опазване на компонентите на околната среда, включително с намаляване на вредните емисии и отпадъци 6
7.1 Проектът включва инвестиции в технологии водещи до намаляване на емисиите съгласно Регламент за прилагане на директива 2009/125/ЕС и инвестиции, свързани с опазване на компонентите на околната среда, включително с намаляване на вредните емисии и отпадъци Над 20% от заявените и определени за допустими инвестиционни разходи по проекта са свързани с този тип инвестиции.
Точки по критерия се предоставят при представяне на документ, издаден от производителя, удостоверяващ съответствието с изискванията на Регламент (ЕС) 2015/1189 на Комисията от 28 април 2015 г. за прилагане на Директива 2009/125/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на изискванията за екопроектиране на котли на твърдо гориво (OB L 193, 21 юли 2014 г.), и/или проектът включва мерки за оползотворяване на отпадъци за собствени енергийни нужди.
3
7.2 Проектът се изпълнява на територията на населено място, землището на което попада изцяло или частично в територията на защитени зони по Националната екологична мрежа Натура 2000 Проектът се изпълнява на територията на населено място, землището на което попада изцяло или частично в територията на защитени зони по Националната екологична мрежа Натура 2000, определени със заповед на министъра на околната среда и водите 3
8 Проекти, включващи иновации Над 30% от заявените и определени за допустими инвестиционни разходи по проекта са свързани с иновации.
За целите на прилагане на критерия „Иновации“ са: иновативен продукт, произвеждан от предприятието, въвеждане на нов производствен процес (машини, съоръжения и оборудване) или нова практика, въвеждане на нова организационна форма, включително маркетинг, подкрепени с удостоверение за ползван патент и/или удостоверение за полезен модел, внедрена в рамките на четири години преди датата на подаване на проектното предложение. За иновации не се смятат малки промени или подобрения, увеличаване на количеството произвеждана продукция чрез прибавяне на производствени или логистични системи, много близки до вече съществуващи такива, изваждане от употреба на определен процес, само подмяна на дълготрайни материални активи (ДМА) или надграждането им, промени, произтичащи изцяло от промени в цените на производствените фактори, сезонни или други циклични промени, търговия с нови или значително подобрени продукти, както и промени в организацията на работното място или външните отношения, които се основават на организационни методи, които вече се използват в предприятието.
10
9 Проекти за производствени дейности Инвестицията е изцяло за производствени дейности. За да се удостовери, че проектът е изцяло за производствени дейности, инвестициите трябва да включват производствено оборудване и/или строителство/реконструкция/ремонт на производствени сгради/помещения и/или закупуване на производствен софтуер и всички други инвестиционни разходи, необходими за функционирането на производствения процес и описани в част „Технологична“. 20

МАКСИМАЛЕН БРОЙ ТОЧКИ

127

„Развитие на услуги във всички сектори и други неземеделски дейности“

КРИТЕРИЙ ОПИСАНИЕ

ТОЧКИ

1 Проекти, подадени от кандидати, притежаващи опит или образование в сектора, за който кандидатстват 10
1.1 Проекти, подадени от кандидати, притежаващи опит в сектора, за който кандидатстват, или Точки се присъждат в случай, че кандидатът е предприятие, осъществяващо дейност в сектора, за който кандидатства. Секторът, за който се кандидатства по проектното предложение се посочва във формуляра за кандидатстване. Дейността на предприятието се доказва с удостоверение от НСИ за основната и допълнителните икономически дейности, осъществявани от кандидата през предходната финансова година, предхождаща датата на кандидатстване. 10
1.2 Проекти, подадени от кандидат, чийто собственик или представляващ притежава образование и/или стаж в сектора, за който кандидатства Образованието се доказва с един или повече от следните документи на кандидата или представляващия кандидата или собственика/ците на кандидата:

– Копие от диплома за придобита образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или по-висока степен (образователна или научна);
– копие на свидетелството за правоспособност за професии, упражняването на които изисква правоспособност;
– копие на удостоверението за професионално образование (средно-специално или друг вид образование).

Стажът се доказва с един или повече от следните документи на кандидата или представляващия кандидата или собственика/ците на кандидата:
– копие от трудова/осигурителна книжка, от която да е видно най-малко 1 година трудов/осигурителен стаж по професията в съответния сектор.

В случай че за доказване на тези обстоятелства се представят документи на един от съдружниците/собствениците, той следва да притежава най-малко 50 на сто от дяловете/капитала на кандидата.

3
2 Кандидати, осъществявали дейност най-малко 3 години преди датата на кандидатстване 25
2.1 Кандидати, осъществявали дейност най-малко 3 години преди датата на кандидатстване 15
2.1.1 Проекти, представени от кандидати, които извършват дейност от най-малко три години към датата на кандидатстване, реализирали са приходи не по-малко от 5000 лв. годишно и имат най-малко 1 човек годишно средносписъчен персонал Точки се присъждат на кандидати, които:
1. са осъществявали дейност от най-малко три завършени финансови години преди датата на кандидатстване;
2. за всяка една от трите завършени финансови години са реализирали приходи от най-малко 5000 лв (общо приходи по ОПР);
3. за всяка една от трите години средносписъчният брой на персонала им е най-малко 1 човек (вкл. собственик/ци или управител)Забележка:
1. Не се поставя ограничение по отношение на сектор на икономическата дейност, от която са реализирани приходите.
2. Дейността на кандидата трябва да е извършвана изцяло на територията на община/общини от селски район.
5
2.1.2 Проекти, представени от кандидати, които извършват дейност от най-малко три години към датата на кандидатстване, реализирали са приходи не по-малко от 10000 лв. годишно и имат най-малко 2 човека годишно средносписъчен персонал. Точки се присъждат на кандидати, които:
1. са осъществявали дейност от най-малко три завършени финансови години преди датата на кандидатстване;
2. за всяка една от трите завършени финансови години са реализирали приходи от най-малко 10000 лв (общо приходи по ОПР);
3. за всяка една от трите години средносписъчният брой на персонала им е най-малко 2 човека (вкл. собственик/ци или управител)Забележка:
1. Не се поставя ограничение по отношение на сектор на икономическата дейност, от която са реализирани приходите.
2. Дейността на кандидата трябва да е извършвана изцяло на територията на община/общини от селски район.
10
2.1.3 Проекти, представени от кандидати, които извършват дейност от най-малко три години към датата на кандидатстване, реализирали са приходи не по-малко от 15000 лв. годишно и имат най-малко 3 човека годишно средносписъчен персонал. Точки се присъждат на кандидати, които:
1. са осъществявали дейност от най-малко три завършени финансови години преди датата на кандидатстване;
2. за всяка една от трите завършени финансови години са реализирали приходи от най-малко 15000 лв (общо приходи по ОПР);
3. за всяка една от трите години средносписъчният брой на персонала им е най-малко 3 човека (вкл. собственик/ци или управител)Забележка:
1. Не се поставя ограничение по отношение на сектор на икономическата дейност, от която са реализирани приходите.
2. Дейността на кандидата трябва да е извършвана изцяло на територията на община/общини от селски район.
15
2.2 Кандидати с потенциал за изпълнение на проекта 10
2.2.1 Средноаритметичният размер на оперативната печалба на кандидата от последните три години, умножен по 10 е по-голям от общата стойност на разходите по проекта, с който кандидатства Точки се присъждат на кандидати, които са осъществявали дейност от най-малко три завършени финансови години преди датата на кандидатстване.

Забележка:
1. Не се поставя ограничение по отношение на сектор на икономическата дейност, от която e реализирана печалбата.
2. Дейността на кандидата трябва да е извършвана изцяло на територията на община/общини от селски район.

5
2.2.2 Средноаритметичният размер на оперативната печалба на кандидата от последните три години, умножен по 9 е по-голям от общата стойност на разходите по проекта, с който кандидатства Точки се присъждат на кандидати, които са осъществявали дейност от най-малко три завършени финансови години преди датата на кандидатстване

Забележка:
1. Не се поставя ограничение по отношение на сектор на икономическата дейност, от която e реализирана печалбата.
2. Дейността на кандидата трябва да е извършвана изцяло на територията на община/общини от селски район.

6
2.2.3 Средноаритметичният размер на оперативната печалба на кандидата от последните три години, умножен по 8 е по-голям от общата стойност на разходите по проекта, с който кандидатства Точки се присъждат на кандидати, които са осъществявали дейност от най-малко три завършени финансови години преди датата на кандидатстване

Забележка:
1. Не се поставя ограничение по отношение на сектор на икономическата дейност, от която e реализирана печалбата.
2. Дейността на кандидата трябва да е извършвана изцяло на територията на община/общини от селски район.

7
2.2.4 Средноаритметичният размер на оперативната печалба на кандидата от последните три години, умножен по 7 е по-голям от общата стойност на разходите по проекта, с който кандидатства Точки се присъждат на кандидати, които са осъществявали дейност от най-малко три завършени финансови години преди датата на кандидатстване

Забележка:
1. Не се поставя ограничение по отношение на сектор на икономическата дейност, от която e реализирана печалбата.
2. Дейността на кандидата трябва да е извършвана изцяло на територията на община/общини от селски район.

8
2.2.5 Средноаритметичният размер на оперативната печалба на кандидата от последните три години, умножен по 6 е по-голям от общата стойност на разходите по проекта, с който кандидатства Точки се присъждат на кандидати, които са осъществявали дейност от най-малко три завършени финансови години преди датата на кандидатстване

Забележка:
1. Не се поставя ограничение по отношение на сектор на икономическата дейност, от която e реализирана печалбата.
2. Дейността на кандидата трябва да е извършвана изцяло на територията на община/общини от селски район.

9
2.2.6 Средноаритметичният размер на оперативната печалба на кандидата от последните три години, умножен по 5 е по-голям от общата стойност на разходите по проекта, с който кандидатства Точки се присъждат на кандидати, които са осъществявали дейност от най-малко три завършени финансови години преди датата на кандидатстване

Забележка:
1. Не се поставя ограничение по отношение на сектор на икономическата дейност, от която e реализирана печалбата.
2. Дейността на кандидата трябва да е извършвана изцяло на територията на община/общини от селски район.

10
3 Проекти на тютюнопроизводители 3
3.1 Кандидатът е тютюнопроизводител Кандидатът трябва да фигурира в регистъра на данните за изкупения и премиран тютюн за периода 2007-2009 г.

Проектите са представени от кандидати тютюнопроизводители, които са земеделски стопани, отглеждали тютюн, който е изкупен и премиран по реда на Закона за тютюна и тютюневите изделия за референтен период 2007-2009 г., и обработваната от тях земя с тютюн към този период не надхвърля 8000 евро СПО.
Кандидатът получава точки, когато е налице поне едно от следните условия:
1. Тютюнът на кандидата е изкупен и премиран по реда на Закона за тютюна и тютюневите изделия поне за една година от посочените в референтния период и стандартния му производствен обем на обработваната земя с тютюн не надхвърля 8000 евро за съответната година.
2. Тютюнът на кандидата е изкупен и премиран по реда на Закона за тютюна и тютюневите изделия за всяка една година от посочените в референтния период и стандартния му производствен обем на обработваната земя с тютюн не надхвърля 8000 евро за всяка една година.

3
4 Проекти в секторите, посочени в т. „Мерки по създаване на нови предприятия и стимулиране на предприемачеството“ от Националната стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия 10
4.1 Проектът е представен от кандидат, новообразувано предприятие и попада изцяло в един или повече от изброените сектори от НСНМСП 2014 – 2020 г.:
Информационни технологии
Производство на филми и ТВ продукции, звукозапис
Информационни услуги
Издателска дейностНаучна и развойна дейност
Принадлежността на проекта към съответните сектори се определя от кода по КИД-2008 и в съответствие със секторите от НСНМСП 2014-2020 г.:
J58 „Издателска дейност“;
J59 „Производство на филми, телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика“;
J62 „Дейности в областта на информационните технологии“;
J63 „Информационни услуги“;М 72 Научна и развойна дейност
10
5 Проекти, изпълнявани в Северозападен и Северен централен райони 3
5.1 Проекти, които се изпълняват на територията на области Враца, Велико Търново, Габрово и Русе 2
5.2 Проекти, които се изпълняват на територията на области Видин, Ловеч, Монтана, Плевен, Разград и Силистра 3
6 Проекти, създаващи работни места 40
6.1 Проекти, създаващи нови работни места За създадено ново работно място се признава увеличението на броя на средносписъчния персонал на предприятието, наличен към предходната на кандидатстването година, като това увеличение е най-малко 1 бр.
За всяко ново създадено работно място, в резултат от реализиране на инвестицията, кандидатът ще получи 3 точки, но не повече от 30.
30
6.2 Проекти на кандидати, на които седалището на  дружеството е в същата община, в която ще е извършва инвестицията от най-малко една календарна година Точки по този критерий се присъждат след проверка в „Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ“. Седалището на дружеството трябва да е в същата община от селски район, където ще се осъществява предвидената инвестиция от най-малко 1 календарна година преди датата на кандидатстване.

Новообразувани предприятия по смисъла на ЗМСП не получават точки по критерия.

10
7 Проекти, включващи инвестиции за развитие на „зелена икономика“,  в т. ч. и за технологии водещи до намаляване на емисиите съгласно Регламент за прилагане на директива 2009/125/ЕС и инвестиции, свързани с опазване на компонентите на околната среда, включително с намаляване на вредните емисии и отпадъци 6
7.1 Проектът включва инвестиции в технологии водещи до намаляване на емисиите съгласно Регламент за прилагане на директива 2009/125/ЕС и инвестиции, свързани с опазване на компонентите на околната среда, включително с намаляване на вредните емисии и отпадъци Над 20% от заявените и определени за допустими инвестиционни разходи по проекта са свързани с  този тип инвестиции.
Точки по критерия се предоставят при представяне на документ, издаден от производителя, удостоверяващ съответствието с изискванията на Регламент (ЕС) 2015/1189 на Комисията от 28 април 2015 г. за прилагане на Директива 2009/125/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на изискванията за екопроектиране на котли на твърдо гориво (OB L 193, 21 юли 2014 г.), и/или проектът включва мерки за оползотворяване на отпадъци за собствени енергийни нужди.
3
7.2 Проектът се изпълнява на територията на населено място, землището на което попада изцяло или частично в територията на защитени зони по Националната екологична мрежа Натура 2000 Проектът се изпълнява на територията на населено място, землището на което попада изцяло или частично в територията на защитени зони по Националната екологична мрежа Натура 2000, определени със заповед на министъра на околната среда и водите. 3
8 Проекти, включващи иновации Над 30% от заявените и определени за допустими инвестиционни разходи по проекта са свързани с иновации.
За целите на прилагане на критерия „Иновации“ са: иновативен продукт, произвеждан от предприятието, въвеждане на нов производствен процес (машини, съоръжения и оборудване) или нова практика, въвеждане на нова организационна форма, включително маркетинг, подкрепени с удостоверение за ползван патент и/или удостоверение за полезен модел, внедрена в рамките на четири години преди датата на подаване на проектното предложение. За иновации не се смятат малки промени или подобрения, увеличаване на количеството произвеждана продукция чрез прибавяне на производствени или логистични системи, много близки до вече съществуващи такива, изваждане от употреба на определен процес, само подмяна на дълготрайни материални активи (ДМА) или надграждането им, промени, произтичащи изцяло от промени в цените на производствените фактори, сезонни или други циклични промени, търговия с нови или значително подобрени продукти, както и промени в организацията на работното място или външните отношения, които се основават на организационни методи, които вече се използват в предприятието.
10
9 Проекти за развитие на услуги и други неземеделски дейности 30
9.1 Проекти, насочени към създаване или развитие на здравни, социални услуги, или услуги насочени към деца Принадлежността на проекта към съответните сектори се определя от кода по КИД-2008:
Сектор Q
• Q 86.21 „Дейност на общопрактикуващи лекари“;
• Q 86.22 „Дейност на лекари специалисти“;
• Q 86.23 „Дейност на лекари по дентална медицина“;
• Q 87.30 „Социални грижи с  настаняване на възрастни лица“;
• Q 88.91 „Дневни грижи за малки деца“
Сектор G
• G 47.73 „Търговия на дребно с лекарства и други фармацевтични стоки“;Точки по критерия се присъждат при проекти с ангажимент, насочен изцяло в описаните кодове по КИД. Присъждат се точки по критерия и при мобилни обекти и/или мобилни средства, свързани с изпълнение на дейностите.
30
9.2 Проекти, насочени към създаване или развитие на услуги Принадлежността на проекта към съответните сектори се определя от кода по КИД-2008:
Сектор G
• G 45.20 „Техническо обслужване и ремонт на автомобили“;                                                                             Сектор С
• С 33 „Ремонт и инсталиране на машини и оборудване“;
Сектор N
• N 80 „Дейности по охрана и разследване“;
Сектор R
• R  93 „Спортни и други дейности, свързани с развлечения и отдих“;Точки по критерия се присъждат при проекти ангажимент насочен изцяло в описаните кодове по КИД.
20

МАКСИМАЛЕН БРОЙ ТОЧКИ

137

„Инвестиции, насочени към развитие на занаяти“

КРИТЕРИЙ ОПИСАНИЕ

ТОЧКИ

1 Проекти, подадени от кандидати, притежаващи опит или образование в сектора, за който кандидатстват 10
1.1 Проекти на кандидати с майсторско свидетелство Точки се присъждат в случай, че кандидатът представи копие на майсторското свидетелство за един или повече занаяти, издадено/издадени от Националната занаятчийска камара, и е вписан в регистъра на Регионална занаятчийска камара 10
1.2 Проекти на кандидати със свидетелство за калфа Точки се присъждат в случай, че кандидатът представи копие на свидетелство за калфа за един или повече занаяти, издадено/издадени от Регионалната занаятчийска камара и е вписан в съответния регистър 5
2 Развитие на занаятчийска дейност 30
2.1 Проекти, насочени изцяло към народни художествени занаяти Точки по критерия се присъждат на проекти, насочени изцяло към занаяти от група I. Народни художествени занаяти, съгласно Приложение № 1 към чл. 3, ал. 2, т. 1 от Закона за занаятите:
1. Художествена обработка на кожа
2. Изработване на изделия от кожа
3. Изработване на накити
4. Изработване на изделия от ковано желязо
5. Художествено леене
6. Звънчарство
7. Ножарство
8. Изработване и ремонт на старинно оръжие
9. Везбарство
10. Художествено плетиво
11. Изработване на национални кукли
12. Изработване на художествена керамика
13. Грънчарство
14. Художествена обработка на дърво и дърворезба
15. Изработване на художествени тъкани
16. Гайтанджийство
17. Изработване на национални костюми
18. Изработване и ремонт на български народни музикални инструменти
19. Художествена обработка на камък
20. Бакърджийство (медникарство)
21. Изработване на дървени съдове и предмети за бита, копаничарство
22. Ръчно килимарство
20
2.2 Проекти, включващи демонстрационни дейности Точки по критерия се присъждат на проекти, които предвиждат инвестиция за изграждане и/или оборудване на обособено помещение или част от него за демонстрация на занаятчийската дейност. 10
3 Проекти, изпълнявани в Северозападен и Северен централен райони 3
3.1 Проекти, които се изпълняват на територията на области Враца, Велико Търново, Габрово и Русе 2
3.2 Проекти, които се изпълняват на територията на области Видин, Ловеч, Монтана, Плевен, Разград и Силистра 3
4 Проекти, включващи инвестиции за развитие на „зелена икономика“,  в т. ч. и за технологии водещи до намаляване на емисиите съгласно Регламент за прилагане на директива 2009/125/ЕС и инвестиции, свързани с опазване на компонентите на околната среда, включително с намаляване на вредните емисии и отпадъци 6
4.1 Проектът включва инвестиции в технологии водещи до намаляване на емисиите съгласно Регламент за прилагане на директива 2009/125/ЕС и инвестиции, свързани с опазване на компонентите на околната среда, включително с намаляване на вредните емисии и отпадъци Над 20% от заявените и определени за допустими инвестиционни разходи по проекта са свързани с  този тип инвестиции.
Точки по критерия се предоставят при представяне на документ, издаден от производителя, удостоверяващ съответствието с изискванията на Регламент (ЕС) 2015/1189 на Комисията от 28 април 2015 г. за прилагане на Директива 2009/125/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на изискванията за екопроектиране на котли на твърдо гориво (OB L 193, 21 юли 2014 г.), и/или проектът включва мерки за оползотворяване на отпадъци за собствени енергийни нужди.
3
4.2 Проектът се изпълнява на територията на населено място, землището на което попада изцяло или частично в територията на защитени зони по Националната екологична мрежа Натура 2000 Проектът се изпълнява на територията на населено място, землището на което попада изцяло или частично в територията на защитени зони по Националната екологична мрежа Натура 2000, определени със заповед на министъра на околната среда и водите 3

МАКСИМАЛЕН БРОЙ ТОЧКИ

49

6. Колко е финансовото подпомагане?

Финансовата помощ не може да надвишава 50% от общите допустими разходи и не повече от 200 000 евро.

Минимална стойност на допустимите разходи по проекта – 10 000 евро.

Максимална стойност на допустимите разходите по проекта – 600 000 евро.

Бюджет за „Производство на продукти, които не са включени в приложение I от договора за функционирането на Европейския Съюз” – 30 000 000 евро, разпределен както следва:

 • Микро предприятия, които не са земеделски стопани – 18 000 000 евро;
 • Земеделски стопани – 12 000 000 евро.

Бюджет за „Развитие на услуги във всички сектори и други неземеделски дейности“ – 35 000 000 евро, разпределен както следва:

 • „Социални грижи с настаняване на възрастни лица“ и „Дневни грижи за малки деца“ – 7 000 000 евро;
 • За всички останали кандидати по процедурата – 28 000 000 евро.

Бюджет за „Инвестиции, насочени към развитие на занаяти“ – 3 000 000 евро.

 

Краен срок за кандидатстване: 17:30 часа на 07.12.2018 г.