Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация

Тук можете да разгледате всички подпрограми свързани с Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация

Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация

 


Конкурентоспособност и иновации в предприятията 2021-2027

Тук можете да разгледате всички подпрограми свързани с Конкурентоспособност и иновации в предприятията 2021-2027

Конкурентоспособност и иновации в предприятията 2021-2027

 


Развитие на човешките ресурси 2021-2027

Тук можете да разгледате всички подпрограми свързани с Развитие на човешките ресурси 2021-2027

Развитие на човешките ресурси 2021-2027

 


ОБНОВЯВАНЕ НА СГРАДНИЯ ФОНД

ОБНОВЯВАНЕ НА СГРАДНИЯ ФОНД

Ако сте търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите

Ако сте микро, малко, средно или голямо предприятие съгласно Закона за малките и средни предприятия

Ако сте регистрирани не по-късно от 31.12.2019 г.

И желаете да подобрите енергийните характеристики на сградите на предприятието си

Възползвайте се от предстоящият прием по процедура „ПОДКРЕПА ЗА ОБНОВЯВАНЕ НА СГРАДНИЯ ФОНД“ и получете субсидия до 65% от направените разходи за прилагане на мерки за енергийна ефективност и мерки за оползотворяване на енергия от възобновяеми източници.

За повече информация се свържете с нашите консултанти на office@humanconsulting.bg


КРЪГОВА ИКОНОМИКА В ПРЕДПРИЯТИЯТА

КРЪГОВА ИКОНОМИКА В ПРЕДПРИЯТИЯТА

За Вас, собственици на микро, малки, средни и големи предприятия от сектор С „Преработваща промишленост”, регистрирани преди 31.12.2019 г.

Възползвайте се от предстоящите безвъзмездни средства за ускоряване на прехода към кръгова икономика на предприятията от производствения сектор за въвеждане на кръгови модели за използване на ресурсите и внедряване на неутрални по отношение на климата методи и технологии за производство и потребление на продуктите от дейността.

За повече информация се свържете с нашите консултанти на office@humanconsulting.bg


ВЕИ ЗА СОБСТВЕНО ПОТРЕБЛЕНИЕ

Дружеството Ви е регистрирано в България по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите

Дружеството Ви е микро, малко или средно предприятие по смисъла на Закона за малките и средни предприятия

Дружеството Ви е регистрирано преди 31.12.2019 г.

Възползвайте се от предоставяне на безвъзмездни средства за изграждане на нови фотоволтаични инсталации до 1 MW за производство на енергия от възобновяеми източници за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия (батерии).

За повече информация се свържете с нашите консултанти на office@humanconsulting.bg


ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА СГРАДИ

Дружеството Ви е регистрирано в България по смисъла на Търговския закон

Дружеството Ви е микро, малко, средно или голямо предприятие по смисъла на Закона за малките и средни предприятия

Дружеството Ви е регистрирано преди 31.12.2019 г.

Възползвайте се от предоставяне на безвъзмездни средства за устойчиво енергийно обновяване на сгради в сферата на производството, търговията и услугите, както и сгради от сектор туризъм чрез:

 • Подобряване енергийните характеристики на сгради в сферата на производството, търговията и услугите, както и сгради от сектор туризъм, чрез прилагане на устойчиви интегрирани високоефективни енергийни мерки;
 • Достигане на клас на енергопотребление „А“ и по изключение клас „В“ след прилагане на енергоспестяващи мерки на сградите;
 • Постигане на минимум 30% спестяване на първична енергия за всеки обект от нежилищния сграден фонд;
 • Намаляване на разходите за енергопотребление.

За повече информация се свържете с нашите консултанти на office@humanconsulting.bg


ИКТ И КИБЕРСИГУРНОСТ В МСП

За Вас, собственици на микро, малки и средни предприятия, регистрирани преди 31.12.2019 г.

Възползвайте се от предстоящите безвъзмездни средства за внедряване на съвременни цифрови технологии, включително за осигуряване на киберсигурност, целящи:

 • оптимизиране на системите за управление в МСП;
 • увеличаване на производителността;
 • подобряване на пазарното присъствие;
 • развитие на потенциала за устойчивост и растеж.

За повече информация се свържете с нашите консултанти на office@humanconsulting.bg


ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА СГРАДИ

Дружеството Ви е регистрирано в България по смисъла на Търговския закон

Дружеството Ви е микро, малко, средно или голямо предприятие по смисъла на Закона за малките и средни предприятия

Дружеството Ви е регистрирано преди 31.12.2019 г.

Възползвайте се от предоставяне на безвъзмездни средства за устойчиво енергийно обновяване на сгради в сферата на производството, търговията и услугите, както и сгради от сектор туризъм чрез:

 • Подобряване енергийните характеристики на сгради в сферата на производството, търговията и услугите, както и сгради от сектор туризъм, чрез прилагане на устойчиви интегрирани високоефективни енергийни мерки;
 • Достигане на клас на енергопотребление „А“ и по изключение клас „В“ след прилагане на енергоспестяващи мерки на сградите;
 • Постигане на минимум 30% спестяване на първична енергия за всеки обект от нежилищния сграден фонд;

Намаляване на разходите за енергопотребление.

За повече информация се свържете с нашите консултанти на office@humanconsulting.bg


Дигитализация на МСП

За Вас, собственици на микро, малки и средни предприятия, регистрирани преди 31.12.2019 г.

Възползвайте се от предстоящите безвъзмездни средства за внедряване на информационни и комуникационни технологии и решения, осигуряващи повишаване нивото на дигитализация в областта на:

 • дигитален маркетинг, платформи, уебсайтове и мобилни приложения;
 • оптимизиране на управленските, производствените и логистичните процеси;
 • осигуряване на киберсигурност в предприятията.

За повече информация се свържете с нашите консултанти на office@humanconsulting.bg