Технологична модернизация

Ако сте Юридически лица или еднолични търговци, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите

Ако сте микро, малко или средно предприятие съгласно Закона за малките и средни предприятия

Ако сте регистрирани не по-късно от 31.12.2019 г.

Ако развивате своята основна икономическа дейност в сектор производство

И желаете да обновите активите в предприятието си

Възползвайте се от предстоящият прием по процедура „Технологична модернизация“ и получете субсидия до 50% от направените инвестиционни разходи

За повече информация се свържете с нашите консултанти на office@humanconsulting.bg


Национален план за възстановяване и устойчивост

Тук можете да разгледате всички подпрограми свързани с Национален план за възстановяване и устойчивост

Национален план за възстановяване и устойчивост

 


ПРЕРАБОТКА/МАРКЕТИНГ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ

За вас преработватели

Обновете активите си – сгради, машини, съоражения

Добавете софтуер, свързан с преработвателната дейност

Подобрете енергийната ефективност в предприятието си

Възползвайте се в периода 17.05.2022 г.– 17.08.2022 г. от текущия целеви прием по Подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ и получете субсидия до 50% от общия размер на допустимите разходи на проекта.

За повече информация се свържете с нашите консултанти на office@humanconsulting.bg


Енергийна ефективност

Ако сте Юридически лица или еднолични търговци, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите

Ако имате приключени 2018-та, 2019-та и 2020-та финансови години

Ако сте микро, малко или средно предприятие съгласно Закона за малките и средни предприятия

Ако развивате своята основна икономическа дейност в сектор C „Преработваща промишленост”

И желаете да подобрите енергийната ефективност в предприятието си

Възползвайте се от предстоящият прием по процедура „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“ и получете субсидия до 50% от направените инвестиционни разходи

За повече информация се свържете с нашите консултанти на office@humanconsulting.bg


Подкрепа за туристическия бизнес

Ако сте юридически лица или еднолични търговци, които извършват дейност с Kод на икономическа дейност 55, 56, 79, 82.3, 86, 90, 93, 96.04

Ако имате спад в оборота за 2020 г. от най-малко 30% спрямо оборота за 2019 г.

Ако нямате задължения към държавния и общинския бюджет

Ако сте регистрирани преди 01.01.2019 г.

Възползвайте се от предстоящият прием по схема за подкрепа на българския туристически бизнес и получете до 20% от оборота през 2019 г., като безвъзмездната финансова помощ.

За повече информация се свържете с нашите консултанти на office@humanconsulting.bg


Преработка/маркетинг на селскостопански продукти

За вас преработватели

Обновете активите си – сгради, машини, съоражения

Добавете софтуер, свързан с преработвателната дейност

Подобрете качеството и безопасността на храните

Възползвайте се в периода април – юни от предстоящият прием по Подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ и получете субсидия до 75% от общия размер на допустимите разходи на проекта.

За повече информация се свържете с нашите консултанти на office@humanconsulting.bg


Инвестиции в земеделски стопанства

Ако сте регистрирани земеделски стопани

Ако минималният стандартен производствен обем на земеделското Ви стопанство е не по-малко от левовата равностойност на 8 000 евро

Ако сте земеделски стопани в чувствителни сектори

И желаете да създадете, оборудвате, преоборудвате или дооборудвате своето земеделско стопанство

Възползвайте се от предстоящият прием по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ и получете субсидия до 75% от направените инвестиционни разходи

За повече информация се свържете с нашите консултанти на office@humanconsulting.bg


Covid-19

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“ 2014-2020 Целта на процедурата е да се предостави подкрепа на МСП за реорганизация и адаптиране на
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“ 2014-2020 Цел Осигуряване на оборотен капитал за регистрирани в Република България микро, малки и средни
Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 КОЙ може да кандидаства: юридически лица или еднолични търговци, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона
МИНИСТЕРСТВО НА ТУРИЗМА Целта на мярката е подкрепа на предприятията от туристическия сектор, упражняващи дейност в един от допустимите кодове
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“ 2014-2020 Целта на процедурата е осигуряването на оперативен капитал за справяне с последиците от пандемията
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“ 2014-2020 Целта на процедурата: Осигуряването на оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборот над
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“ 2014-2020 Целта на процедурата е осигуряването на оперативен капитал за българските средни предприятия за справяне
към Агенция по заетостта ЦЕЛ НА ПРОЕКТА: Целта на проекта е да се предостави подкрепа за реинтеграция в заетост на
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“ 2014-2020 Целта на процедурата Предоставяне на фокусирана подкрепа на българските малки и средни предприятия за

Адаптиране на дейността на МСП

Дружеството Ви е регистрирано в България по смисъла на Търговския закон

Дружеството Ви е микро, малко или средно предприятие по смисъла на Закона за малките и средни предприятия

Дружеството Ви има минимум една приключена финансова година (2019 г.) и е извършвало стопанска дейност през нея

Дружеството Ви към 31.12.2019 г. не е в затруднено положение

Възползвайте се от предоставяне на подкрепа на МСП за реорганизация и адаптиране на работните места и/или промени в бизнес процесите и моделите в контекста на COVID-19 от 15 000 лв. до 75 000 лв.

За повече информация се свържете с нашите консултанти на office@humanconsulting.bg


Подкрепа за малки предприятия

За юридически лица или еднолични търговци, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите

За МАЛКИ предприятия съгласно Закона за малките и средните предприятия

За предприятия с минимум две приключени финансови години

За предприятия, които към 31.12.2019 г. не е в затруднено положение

За предприятия, които са реализирали оборот за 2019 г. равен на или надвишаващ 500 000 лв.

За предприятия, които са регистрирали спад поне 20% в оборота за един от календарните месеци в периода от 01.02.2020 г. до месеца, предхождащ месеца на кандидатстване спрямо оборота за същия месец от 2019 г.

Възползвайте се от предоставяне на финансиране до 50 000 лева и 100% безвъзмездно финансиране!

Не отлагайте и кандидатствайте за подкрепа за малки предприятия преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

Свържете се с нас за съдействие!