Насърчаване на предприемачеството

Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г.

 1. Цел на финансирането:

Създаване и развитие на нови предприятия в приоритетни сектори на Националната стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия 2014-2020 г. и специфични сфери, свързани с преодоляването на европейски и регионални предизвикателства.

 1. Кой може да кандидатства?
 • юридически лица или еднолични търговци, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите, регистрирани след 31.12.2016 г.;
 • кандидати, които отговарят на изискванията за микро, малко или средно предприятие съгласно Закона за малките и средни предприятия и Препоръка на Комисията от 6 май 2003 г. относно определението за микро-, малки и средни предприятия (ОВ L 124, 20.5.2003 г., стр. 36);
 • допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са само кандидати, които са независими предприятия;
 • кандидати, при които над 50% от предприятието се притежават от едно физическо лице-предприемач.

Предприемачът не трябва да има участие в управлението или да притежава над 10% собственост в капитала (да бъде съдружник или акционер) на друго юридическо лице или едноличен търговец, с изключение на юридически лица или еднолични търговци, които не са осъществявали дейност през последните две приключени финансови години.

Допустими са само кандидати, които развиват своята основна икономическа дейност и дейността, за която кандидатстват по КИД-2008 в следните сектори:

Сектори от НСНМСП, изведени като приоритетни за създаване и развитие на нови предприятия:

 • С13 „Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло“;
 • С20 „Производство на химични продукти“;
 • С26 „Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти“;
 • С27 „Производство на електрически съоръжения“;
 • С28„Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение“;
 • С29 „Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета“;
 • С30 „Производство на превозни средства, без автомобили“;
 • J58 „Издателска дейност“;
 • J59 „Производство на филми, телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика“;
 • J62 „Дейности в областта на информационните технологии“;
 • J63 „Информационни услуги“;
 • M72 „Научноизследователска и развойна дейност“;

Сектори, свързани с преодоляване на европейски и регионални предизвикателства:

 • С14 „Производство на облекло“;
 • С15.1 „Обработка на кожи; производство на изделия за пътуване и сарашки изделия“;
 • С16.29 „Производство на други изделия от дървен материал; производство на изделия от корк, слама и материали за плетене“;
 • С18 „Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители“;
 • С21 „Производство на лекарствени вещества и продукти“;
 • С22 „Производство на изделия от каучук и пластмаси“;
 • С23 „Производство на изделия от други неметални минерални суровини“;
 • С25.50 „Коване, щамповане и валцуване на метал; прахова металургия“;
 • С25.62 „Механично обработване на метал“;
 • С25.71 „Производство на кухненски прибори и ножарски изделия“;
 • С32.20 „Производство на музикални инструменти“;
 • С32.50 „Производство на медицински и зъболекарски инструменти и средства“;
 • J60.10 “Създаване и излъчване на радиопрограми“;
 • J60.20 „Създаване и излъчване на телевизионни програми“;
 • M71.11 „Архитектурни дейности“;
 • М71.12 „Инженерни дейности и технически консултации“;
 • M74.10 „Дейности в областта на дизайна“;
 • M74.20 „Дейности в областта на фотографията“;
 • Q86 „Хуманно здравеопазване“;
 • Q87 „Медико-социални грижи с настаняване“;
 • Q88 „Социална работа без настаняване“.

Клонове на юридически лица, регистрирани в България, не могат да участват в процедурата за подбор на проекти поради липсата на самостоятелна правосубектност.

Допустими са и микропредприятия, които имат седалище или клон със седалище на територията на селски район, но не са заявили за подпомагане дейности по проекта на територията на селски район.

Производството на други изделия от дървен материал (което е част от код С16.29) е допустимо по настоящата процедура, с изключение на производството на дърва за горене или пелети, получени от пресована дървесина или заместители. Производството на изделия от корк, слама и материали за плетене (което също е част от код С16.29) е недопустимо по настоящата процедура.

 1. За какво може да се кандидатства?
 • Дейности за реализиране на пазара на предприемачески идеи (продукти – стоки или услуги) – задължителни дейности;
 • Дейности за визуализация на проекта.
 1. Какви са допустимите разходи
 • Разходи за възнаграждения Разходи за възнаграждения (вкл. здравни и осигурителни вноски за сметка на работодателя) на квалифициран персонал, необходим за реализиране на пазара на предприемачески идеи (продукти – стоки и/или услуги) – до 50% от общо допустимите разходи по проекта.

Размерът на брутната работна заплата за 8 часов работен ден не трябва да надвишава максималния месечен размер на осигурителния доход за годината на кандидатстване (2018 г.) от 2 600 лева. Общият размер на брутната работна заплата, здравните и осигурителни вноски за сметка на работодателя за 8 часов работен ден не трябва да надвишава общо 3 172 лева на месец.

 • Разходи за придобиване на машини, съоръжения и оборудване, представляващи ДМА за реализиране на пазара на продукти (стоки или услуги).
 • Разходи за придобиване на ДНА (вкл. разходи за разработване на софтуер) за реализиране на пазара на продукти (стоки или услуги) – до 50 000 лева.
 • Разходи за материали и консумативи, необходими за реализиране на пазара на предприемачески идеи (продукти – стоки и/или услуги) – до 25 000 лева.
 • Разходи за наем на работни помещения – до 25 000 лева.
 • Разходи за външни услуги за:
 • изработване на икономическа оценка, финансова оценка и техническа оценка на продукти (стоки или услуги);
 • разработване на технологии за производство на стоки и/или предоставяне на услуги;
 • изработване на пазарни анализи и проучвания, маркетингови планове за пазарна реализация на предприемачески идеи (продукти – стоки и/или услуги);
 • създаване на интернет страница на кандидата.
 • защита на индустриална собственост на национално и международно равнище и ползване на необходимата за това експертна помощ.
 • Разходите за външни услуги могат да бъдат общо до 25 000 лева, като услугите следва да се предоставят от външни за кандидата изпълнители;
 • Разходи за участие в събития в страната и чужбина (семинари, конференции, изложения) за представяне на кандидата и на неговите продукти (стоки или услуги), разширяване и развитие на дейността на кандидата, привличане на нови клиенти и свързване в мрежи – разходи за такси за участие, разходи за командировки (пътни, дневни и квартирни) на квалифицирания персонал на кандидата – до 10 000 лева.
 • Разходи за визуализация – до 2 000 лева.

5. Кой ще получи приоритет?

При максимален брой от 85 точки, приоритет ще бъде даден на проекти, при които:

 • предприемачът е жена;
 • предприемачът е лице до 29 г. (ненавършени) или лице между 50 г. (навършени) и 64 г. (ненавършени);
 • предприятието-кандидат е регистрирано (има седалище) на територията на област Видин, Враца, Монтана, Ловеч, Плевен, Силистра, Търговище, Разград, Шумен, Пазарджик, Смолян, Сливен, Кърджали, Кюстендил, Благоевград и всички заложени разходи в бюджета се реализират на територията на тези области;
 • проекти, които се изпълняват в една от тематичните областите на ИСИС, вкл. в приоритетните тематични области за съответния район за планиране;
 • изпълненото на проекта ще допринесе за постигане на екологичен ефект чрез: – намаляване на въздействието върху околната среда:

– повишаване на устойчивостта към натиска върху околната среда;

– постигане на по-ефективно и отговорно използване на природните ресурси.

 • изпълненото на проекта ще допринесе за постигане на екологичен ефект чрез:

– създаване на възможности за социална интеграция;

– създаване на добавена стойност за обществото;

– спестяване на разходи за потребителите на предприемаческата идея.

 • Кандидатът ще реализира нетни приходи от продажби > 80% от размера на заявената помощ по проекта за периода от една до три години след приключване на проекта; Претеглената стойност на EBITDA за периода от една до три години след приключване на проекта ще е по-голяма с 18% от размера на заявената помощ;
 • Breakeven point ще настъпи до 2 години след приключване на проекта;
 • в резултат от изпълнението на проекта ще се осигури устойчива заетост на минимум 3 лица;
 • предприемачът има завършено висше образование и притежава образователноквалификационна степен „бакалавър“ или по-висока степен в областта на предприемаческата идея;
 • предприемачът притежава над 3 години професионален опит в областта на предприемаческата идея;
 • всички членове на екипа на кандидата притежават образователноквалификационна степен “магистър“ в областта на предприемаческата идея.;
 • членовете на екипа на кандидата имат общо > 5 години професионален опит в областта на предприемаческата идея.
Критерии Макс. брой точки
I. Ефективност на предприемаческата идея 43
1. Пазарна приложимост на предприемаческата идея 16
2. Социален ефект от реализацията на предприемаческата идея 5
3. Екологичен ефект от реализацията на предприемаческата идея 3
4. Прогнозна стойност на нетните приходи от продажби 7
5. Прогнозна стойност на EBITDA 6
6. Устойчива заетост в резултат от реализацията на предприемаческата идея 6
II. Опит и образование на предприемача и на екипа на кандидата 26
1. Образователно-квалификационно ниво на предприемача 5
2. Професионален опит на предприемача в областта на предприемаческата идея 8
3. Образователно-квалификационно ниво на екипа на кандидата 5
4. Професионален опит на екипа на кандидата в областта на предприемаческата идея 8
III. Приоритизация на проекти 13
1.  Приоритизация на проекти на жени предприемачи 3
2. Приоритизация на проекти на лица до 29 г. и лица над 50 г. 3
3. Регионална приоритизация за проекти 5
4. Съответствие с ИСИС 2
IV. Реалистичност на разходите по проекта 3
1. Реалистичност на разходите по проекта 3
Максимален брой точки: 85
 1. Колко е финансовото подпомагане?

Минимален размер на помощта: 50 000 лв.

Максимален размер на помощта: 200 000 лв.

80% безвъзмездно финансиране

Общ бюджет на процедурата: 67 227 768,06 лева, разпределен както следва:

 • Сектори с изключение на ИКТ – 30 252 495,63 лева
 • ИКТ сектори – 6 722 776,80 лева
 • Сектори, свързани с преодоляване на европейски и регионални предизвикателства – 30 252 495,63 лева

Краен срок за кандидатстване:

Процедурата е с два крайни срока за подаване на проектни предложения:

 • 1/ Първият краен срок е 16:30 часа на 08.10.2018 г. – за сектори от НСНМСП
 • 2/ Вторият краен срок е 16:30 часа на 10.12.2018 г. – за сектори, свързани с преодоляване на европейски и регионални предизвикателства