Иновации за зелена индустрия

по програма „Норвежки грантове 2014-2021“

1. Цел на финансирането:

Програмата ще финансира инициативи, предложени от български предприятия в рамките на програмната област „Иновации за зелена индустрия”. Целта е да се финансира разработването и прилагането на иновативни зелени технологии/ продукти, процеси и решения.

2. Кой може да кандидатства?

Могат да кандидатстват българските микро, малки, средни и големи предприятия, с не повече от 25% държавно участие, регистрирани като юридически лица в България.

 • Кандидатите трябва да имат най-малко 3 години дейност към датата на крайния срок за подаване на проектни предложения.
 • Партньори могат да са всяко частно или публично юридическо лице, както търговско, така и нетърговско, регистрирано като юридическо лице в Норвегия или в България.

Партньорство по проекта не е задължително, но партньорските проекти се насърчават и ще получат допълнителни точки по време на оценката. Допълнителни точки ще бъдат присъдени за сътрудничество с организации от Норвегия.

3. За какви дейности може да се кандидатства?

 • Развитие, изпълнение и инвестиране в иновативни екологосъобразни технологии;
 • Разработване на „зелени” стоки и услуги;
 • Разработване и внедряване на „зелени производствени процеси”.

Проектите за иновации за зелена индустрия трябва да допринасят пряко за реализиране на един или няколко от посочените по-долу показатели за постигнати резултати:

 • Разработване на иновативни зелени технологии /процеси/ решения;
 • Внедряване на иновативни зелени технологии /процеси/ решения (трябва да бъдат нови за предприятието);
 • Реализация на пазара на зелени продукти или услуги (нови за пазара).

Всички проекти за иновации в зелената индустрия трябва пряко да допринесат за положителна промяна на:

 • Прогнозен годишен ръст на оборота;
 • Прогнозен годишен ръст на нетната оперативна печалба.

В допълнение, очаква се проектите, насочени към прилагане на иновативни зелени технологии / процеси / решения, да допринесат за поне един от следните показатели за околната среда:

 • Прогнозно годишно намаление на емисиите / еквивалентите на CO2;
 • Прогнозно годишно намаление на други емисии;
 • Прогнозно годишно събиране на отпадъци от производствени и експлоатационни процеси за повторна употреба или рециклиране;
 • Прогнозно годишно намаление на потреблението на енергия;
 • Прогнозна годишна повторна употреба на преработени отпадъци за други оперативни процеси;
 • Прогнозно годишно намаление на разхода на гориво.

4. За какви разходи може да се кандидатства?

Финансират се разходи за:

 • Разходите за персонал, т.е. заплати и вноски за социални осигуровки и други регламентирани разходи, включени във възнаграждението, при условие че отговарят на обичайната практика за възнаграждения на водещата фирма и партньора по проекта;
 • Пътни и дневни разходи на персонала и доброволците, които участват в проекта, при условие че отговарят на обичайната практика за пътни разходи на водещата фирма и партньора по проекта;
 • Разходи, свързани с покупката на ново или използвано оборудване, при условие че то е амортизирано в съответствие с общоприетите счетоводни стандарти, приложими за водещата фирма, и че стандартите са общоприети за изделията от един и същ вид.
 • Разходите за консумативи и материали, при условие, че те могат да бъдат идентифицирани и са пряко необходими за изпълнението на проекта;
 • Разходи, свързани с други договори, възложени от водещата фирма за целите на изпълнението на проекта, при условие че възлагането отговаря на приложимите правила за обществени поръчки;
 • Разходи, произтичащи пряко от изискванията, наложени от проектния договор за всеки проект;
 • Покупка на недвижими имоти и земя – покупката на недвижим имот и/или земя не може да представлява повече от 10% от общите допустими разходи по проекта;
 • Разходи за подготовка и изграждане на обект, които са от съществено значение за изпълнението на проекта, могат да бъдат допустими;
 • Непреки разходи – до 25% от общите преки допустими разходи.

5. Колко е финансовото подпомагане?

Размерът на гранта може да варира между 10% и 70%, в зависимост от вида на предоставената държавна помощ и размера на предприятието на кандидата, както следва:

 • 25% за София и Югозападния регион в България;
 • 50% за останалите 5 региона.

Микро, малки и средни предприятия могат да получат бонус, възлизащ на 10% до 20% от допустимите разходи.

По изключение ще се предоставя финансова помощ под формата на минимално подпомагане (помощ de minimis). Приложимия максимален размер на безвъзмездна финансова помощ е 85%.

Минимален размер на финансиране за един проект: 200 000 евро

Максимален размер на финансиране за един проект: 1 000 000 евро

6. Как се кандидатства?

Кандидатстването се извършва единствено чрез електронно подадено проектно предложение в електронния портал на програмата: (Norway’s Application Portal https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/).

7. Как се получава безвъзмездната финансова помощ?

Плащането на помощта се извършва на части – авансово, междинно и окончателно.

8. Кой финансира?

Финансирането е по програма „Норвежки грантове 2014-2021“, схема „Иновации за зелена индустрия“

Краен срок за кандидатстване: 30.09.2020 г, 13:00 ч.