Иновации за зелена индустрия

по програма „Норвежки грантове 2014-2021“

1. Цел на финансирането:

Възможност за българските компании да получат финансиране за разработване, внедряване и комерсиализация на иновации, свързани с екологосъобразни технологии и по-зелени производствени процеси, продукти и услуги по програма „Норвежки грантове 2014-2021“.

2. Кой може да кандидатства?

Могат да кандидатстват българските малки и средни предприятия (МСП) и големи предприятия (с не повече от 25% публична собственост).

 • Кандидатите трябва да имат най-малко 3 приключени финансови години.
 • Партньори могат да са търговски дружества, публични организации или НПО, от Норвегия или България.
 • Основната дейност на кандидата трябва да е в сферата, за която се кандидатства за финансиране.
 • Основната дейност на партньора трябва да е в сферата, в която ще е неговото участие в проекта.

Партньорство по проекта не е задължително, но проекти за партньорство ще бъдат класирани с предимство. А повече точки могат да получат Донорски проекти за партньорство. Задължително е всички партньори да са включени в изпълнение на дейностите по проекта.

Донорски проект за партньорство е сътрудничество между българско МСП и поне един партньор от Норвегия.

Проект за партньорство е сътрудничество между българско МСП и поне един партньор от Румъния.

3. За какви дейности може да се кандидатства?

 • Развитие, изпълнение и инвестиране в иновативни екологосъобразни технологии;
 • Разработване на „зелени” стоки и услуги;
 • Разработване и внедряване на „зелени производствени процеси”.

Проектите за иновации за зелена индустрия трябва да допринасят пряко за реализиране на един или няколко от посочените по-долу показатели за постигнати резултати:

 • Разработване на иновативни зелени технологии /процеси/ решения;
 • Внедряване на иновативни зелени технологии /процеси/ решения (трябва да бъдат нови за предприятието);
 • Реализация на пазара на зелени продукти или услуги (нови за пазара).

Всички проекти за иновации в зелената индустрия трябва пряко да допринесат за положителна промяна на:

 • Прогнозен годишен ръст на оборота;
 • Прогнозен годишен ръст на нетната оперативна печалба.

В допълнение, очаква се проектите, насочени към прилагане на иновативни зелени технологии / процеси / решения, да допринесат за поне един от следните показатели за околната среда:

 • Прогнозно годишно намаление на емисиите / еквивалентите на CO2;
 • Прогнозно годишно намаление на други емисии;
 • Прогнозно годишно събиране на отпадъци от производствени и експлоатационни процеси за повторна употреба или рециклиране;
 • Прогнозно годишно намаление на потреблението на енергия;
 • Прогнозна годишна повторна употреба на преработени отпадъци за други оперативни процеси;
 • Прогнозно годишно намаление на разхода на гориво.

4. За какви разходи може да се кандидатства?

„Норвежки грантове 2014-2021“ има за цел да стимулира и развие дългосрочни бизнес партньорства между Норвегия и България въз основа на развитието на бизнеса и иновациите.

Финансират се разходи за:

 • заплати, командировки, услуги,
 • закупуване на сгради и прилежащия им терен (до 10% от разходите по проекта), оборудване (ново или втора употреба, при условие, че се амортизира. Може да се одобри само частта от амортизацията на оборудването, съответстваща на продължителността на проекта или цялата му стойност, в случай, че оборудването е неразделна част от резултатите от проекта),
 • непреки разходи – 15 % от преките допустими разходи за заплати, а в случай на проекти, включващи научни изследвания – 25 % от общите преки допустими разходи.

5. Колко е финансовото подпомагане?

При режим регионална помощ:

 • За големи компании – 50%, като за София и ЮЗР – 25%;
 • За МСП – до 70%, съответно за София и ЮЗР – до 55%.

При режим деминимис (по изключение) – до 85 %.

Минимален размер на финансиране за един проект: 200 000 евро

Максимален размер на финансиране за един проект: 1 000 000 евро

6. Как се кандидатства?

Кандидатстването се извършва единствено чрез електронно подадено проектно предложение в електронния портал на програмата: (Norway’s Application Portal https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/).

7. Как се получава безвъзмездната финансова помощ?

Плащането на помощта се извършва на части – авансово, междинно и окончателно.

8. Кой финансира?

Финансирането е по програма „Норвежки грантове 2014-2021“, схема „Иновации за зелена индустрия“

Краен срок за кандидатстване: 30.09.2020 г, 13:00 ч.