Изграждане на нови ВЕИ за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия в предприятията

„ПРОГРАМА ЗА ИКОНОМИЧЕСКА ТРАНСФОРМАЦИЯ“ (ПИТ) КЪМ КОМПОНЕНТ „ИНТЕЛИГЕНТНА ИНДУСТРИЯ“

1. Цел на финансирането:

Целта на процедурата: да се предоставят безвъзмездни средства за изграждане на възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) за собствено потребление, комбинирани с локални съоръжения за съхранение на енергия, с което да се насърчи прехода на частния сектор към екосъобразна дейност.

2. Кой може да кандидатства?

Допустими по процедурата са кандидати, които отговарят на следните критерии:

 • Tърговци, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите;
 • Микро, малко или средно предприятие съгласно по смисъла на чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия;
 • Да са регистрирани не по-късно от 31.12.2019 г.;
 • Да са реализирали нетни приходи от продажби за 2021 финансова година в зависимост от категорията на предприятието – кандидат, както следва:

Категория на предприятието

Нетни приходи от продажби за 2021 г.

Микропредприятие

≥ 80 000 лева

Малко предприятие

≥ 200 000 лева

Средно предприятие

≥ 800 000 лева

Малко дружество със средна пазарна капитализация или дружество със средна пазарна капитализация

≥ 3 000 000 лева

 • Да са заявили подкрепа за основната си икономическа дейност съгласно Класификацията на икономическите дейности – КИД-2008.

ВАЖНО! По настоящата процедура кандидатите могат да заявяват подкрепа само за кода на основната си икономическа дейност съгласно КИД-2008.

НЕДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ:

 • Предприятия от сектор А  „Селско, горско и рибно стопанство“;
 • Предприятия от сектор D “Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“;
 • Предприятия от сектор сектор K „Финансови и застрахователни дейности“, сектор О „Държавно управление“, сектор Т „Дейности на домакинства като работодатели; недиференцирани дейности на домакинства по производство на стоки и услуги за собствено потребление“ и сектор U „Дейности на екстериториални организации и служби“, съгласно КИД-2008 на НСИ (Приложение 9).;
 • Производство на дърва за горене, изделия от корк, слама и материали за плетене, както и производството на пелети (които са част от код С16.29) са недопустими за подкрепа с изключение на производството на пелети от дървесни отпадъци, получени от индустриалната преработка на дървесина (също част от код С16.29).
 • Предприятия с код С16.10 „Разкрояване, рендосване и импрегниране на дървен материал“ от КИД-2008, с изключение на производството на несглобени дървени паркетни дъски.
 • Микропредприятия по смисъла на чл. 3-4 от Закона за малките и средните предприятия, които имат седалище или клон със седалище на територията на селски район и са заявили за подпомагане дейности по предложението за изпълнение на инвестиция, които ще се осъществяват в община на територията на селските райони в Република България.
 • Предприятия от сектор С „Преработваща промишленост“раздел 10 „Производство на хранителни продукти” и раздел 11 „Производство на напитки”, както следва:
 • 10.1 Производство и преработка на месо; производство на месни продукти, без готови ястия
 • 10.2 Преработка и консервиране на риба и други водни животни, без готови ястия
 • 10.3 Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци, без готови ястия
 • 10.4 Производство на растителни и животински масла и мазнини
 • 10.5 Производство на мляко и млечни продукти
 • 10.6 Производство на мелничарски продукти, нишесте и нишестени продукти
 • 10.83 Преработка на кафе и чай
 • 10.84 Производство на хранителни подправки и овкусители
 • 10.91 Производство на готови храни (фуражи) за селскостопански животни
 • 11.02 Производство на вина от грозде
 • 11.03 Производство на други ферментирали напитки

3. За какви дейности може да се кандидатства?

Изграждане на нови фотоволтаични инсталации до 1 MW за производство на енергия от възобновяеми източници за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия (батерии).

4. За какви разходи може да се кандидатства?

Разходи за изграждане на фотоволтаична система до 1 MW за собствено потребление в комбинация със съоръжения за локално съхранение на произведената енергия (батерии):

 • разходи за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА);
 • разходи за придобиване на дълготрайни нематериални активи (ДНА);
 • разходи за строително-монтажни работи на покрив/фасада на сграда или върху недвижим имот към нея;
 • разходи за консултантски услуги от инженерно-технически характер.

ВАЖНО! Всички разходи по инвестицията следва да са извършени от един изпълнител (юридическо лице).

Разходи за изграждане единствено на фотоволтаична система или закупуване единствено на съоръжения за съхранение на енергия (батерии) са недопустими.

Разходите за техническо въвеждане на инвестицията като работеща инсталация/система следва да са пряко свързани с нея и да осигуряват минимално необходимото ниво за въвеждането/пускане в експлоатация на фотоволтаичната система до 1 МW за собствено потребление и съоръженията за локално съхранение на произведената енергия (батерии).

Разходите за строително-монтажни работи (СМР) са допустими единствено доколкото са пряко свързани с реализирането на изграждане на фотоволтаична система, комбинирана със съоръжения за локално съхранение. Например разходите, които са строго необходими за стабилността, за оборудването, за изграждането и за свързването и доброто функциониране на фотоволтаичната система, комбинирана със съоръжения за локално съхранение, могат да представляват допустими разходи.

С оглед определяне на реалистичността на предвидените разходи, СНД е извършил предварителни анализи и пазарни проучвания и е определил пределна (максимална) цена за изграждане на фотоволтаична система до 1 MW за собствено потребление в комбинация със съоръжения за локално съхранение на произведената енергия (батерии) в размер на до 3 000 лева без ДДС за всеки 1 kW инсталирана мощност на енергийното съоръжение (фотоволтаична система в комбинация с батерии).

5. Какъв е срокът за изпълнение на проекта?

Продължителността на всяко предложение за изпълнение на инвестиция не следва да надвишава 18 месеца.

6. Какъв е размера на безвъзмездната финансова помощ по процедурата?

Общият размер на средствата по настоящата процедура е в размер на 200 000 000 лв.

Режим на държавна/минимална помощ: „Инвестиционни помощи за насърчаване на енергията от възобновяеми източници“.

Минимален размер на безвъзмездното финансиране за един кандидат: 75  000 лв.

Максимален размер на безвъзмездното финансиране за един кандидат: 1 000 000 лв. и НЕ СЛЕДВА ДА НАДВИШАВА:

 • за микропредприятия: 90% от реализираните от кандидата средногодишни нетни приходи от продажби за тригодишния период 2019 г., 2020 г. и 2021 г.
 • за малки предприятия: 60% от реализираните от кандидата средногодишни нетни приходи от продажби за тригодишния период 2019 г., 2020 г. и 2021 г.
 • за средни предприятия: 25%от реализираните от кандидата средногодишни нетни приходи от продажби за тригодишния период 2019 г., 2020 г. и 2021 г.;
 • за малки дружества със средна пазарна капитализация и дружества със средна пазарна капитализация: 10% от реализираните от кандидата средногодишни нетни приходи от продажби за тригодишния период 2019 г., 2020 г. и 2021 г.

Максимален интензитет на помощта:

 Категория на предприятието

Максимален интензитет на помощта за дейности извън ЮЗР (NUTS-2)

Максимален интензитет на помощта за дейности в ЮЗР (NUTS-2)

Микро и малки предприятия

50%

50%

Средни предприятия

50%

45%

Малки дружества със средна пазарна капитализация и дружества със средна пазарна капитализация

45%

35%

7. Какви са необходимите документи?

1) Идеен проект (ако за обект/ите на интервенция няма пълна проектна готовност към момента на кандидатстване).

или

2) Технически/работен проект (за обекти в пълна степен на проектна готовност).

Документите се изготвят от лице с проектантска правоспособност, вписано в съответния регистър на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране, налични на следния адрес – https://kiip.bg/register.

3) Удостоверение, издадено от ЕРД, или Договор с ЕРД, от което/който е видна предоставената мощност на кандидата към 01.12.2022 г. за обекта, където ще се изгради фотоволтаичната система с батериите.

8. Изисквания към проектните предложения:

 • Инсталираната мощност на изградената фотоволтаична система за собствено потребление в рамките на предложението за изпълнение на инвестиция не следва да надвишава повече от 2 (два) пъти размера на предоставената мощност (съгласно удостоверение за предоставена мощност, издадено от електроразпределителното дружество (ЕРД) или договор с ЕРД за предоставена мощност на кандидата), но не повече от 1 MW.
 • В случай че кандидатът упражнява основната си икономическа дейност в повече от една сграда, които са самостоятелно обособени стопански обекти, представляващи пространствено, функционално и организационно отделени производствени единици, е допустимо изграждане на отделни фотоволтаични системи в комбинация с батерии за отделните стопански обекти, като в този случай инсталираната мощност на отделното енергийно съоръжение не следва да надвишава повече от 2 (два) пъти размера на предоставената мощност съгласно удостоверението/договора с ЕРД за съответния обект, но общата инсталираната мощност на всички фотоволтаични системи, планирани за изпълнение с инвестицията, не може да бъде повече от 1 MW.
 • Инсталираната мощност, която се заявява първоначално от кандидата във Формуляра за кандидатстване, е възможно да бъде намалена преди въвеждането в експлоатация на съоръженията след представяне на окончателен технически/работен проект, обосноваващ това изменение. Вследствие на тези промени, настъпили след сключването на договора за финансиране, бюджета към предложението не може да бъде увеличаван, като при намаляване на инсталираната мощност ще бъде намален пропорционално бюджета с цел спазване на определената при сключването на договора стойност за всеки 1 kW инсталирана мощност на енергийното съоръжение (фотоволтаична система в комбинация с батерии).
 • Локалните съоръжения за съхранение на енергия (батерии), следва да са с общ минимален капацитет (в kWh) равностоен на съхранение с продължителност от поне 1 (един) час за поне 100% от инсталираната мощност на фотоволтаичната система, изградена по настоящата процедура. Като отговарящи на изискването по настоящата подточка 1.5) биха се приели например и батерии с общ минимален капацитет (в kWh) на съхранение с продължителност от поне 2 (два) часа за поне 50% от инсталираната мощност на фотоволтаичната система, или батерии с общ минимален капацитет (в kWh) на съхранение с продължителност от поне 4 (четири) часа за поне 25% от инсталираната мощност на фотоволтаичната система, и т.н.
 • Фотоволтаичната система и локалните съоръжения за съхранение на енергия (батерии) следва да се изграждат единствено върху покривни и фасадни конструкции на сгради, присъединени към електропреносната, електроразпределителна или затворена електроразпределителна мрежа, и/или върху недвижими имоти към тях, в урбанизирани територии.
 • Фотоволтаичната система с батерии трябва да се изграждат върху сграда/имот, която/който е изцяло собственост на кандидата. В случай на сграда, същата следва да е въведена в експлоатация към датата на кандидатстване ИЛИ Фотоволтаичната система с батерии трябва да се изграждат върху сграда, за която единствено кандидатът има учредено право на строеж. Сградата, за която има учредено право на строеж, следва да е въведена в експлоатация към датата на кандидатстване.
 • Инвестицията не може да се изпълнява върху сграда/имот, които се ползват от кандидата чрез договор за наем или концесия.
 • Произведената енергия от фотоволтаичната система не може да бъде предмет на търговска сделка за покупко-продажба през периода на устойчивост (5 (пет) години от въвеждане в експлоатация на фотоволтаична система). Въвеждането в експлоатация на фотоволтаична система се удостоверява чрез представяне на протокол за въвеждането в експлоатация на енергийното съоръжение и устойчивостта започва да тече от датата на издаването му.

9. Критерии за оценка на проектните предложения:

Критерии за оценка на качеството:

Критерий:

Максимален брой точки

Източник на проверка:

31.

Претеглен коефициент на рентабилност на EBITDA за 2019 г., 2020 г. и 2021 г.

10

Коефициент на рентабилност на EBITDA за съответната година = [Отчет за приходите и разходите (ОПР) за съответната година, ред „Общо за група I” (код 15000) минус ОПР за съответната година, ред „Общо за група I” (код 10000) плюс ОПР за съответната година, ред „Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи” (код 10410)] делено на ОПР за съответната година, ред „Нетни приходи от продажби” (код 15100).

Коефициентът се изчислява в проценти.

Претегленият коефициент на рентабилност на EBITDA за трите финансови години (2019 г., 2020 г. и 2021 г.) се изчислява като претеглен сбор от коефициентите за всяка една от трите години поотделно, взети със следната относителна тежест  по години: 2019 г. – 50%, 2020 г. – 20% и 2021 г. – 30%.

Претегленият коефициент на рентабилност на EBITDA на предприятието е > 14% и ≤ 16%

10

 
Претегленият коефициент на рентабилност на EBITDA на предприятието е > 12% и ≤ 14% или > 16% и ≤ 18%

9

 
Претегленият коефициент на рентабилност на EBITDA на предприятието е > 10% и ≤ 12% или > 18% и ≤ 20%

8

 
Претегленият коефициент на рентабилност на EBITDA на предприятието е > 8% и ≤ 10% или > 20% и ≤ 22%

7

 
Претегленият коефициент на рентабилност на EBITDA на предприятието е > 6% и ≤ 8% или > 22% и ≤ 24%

6

 
Претегленият коефициент на рентабилност на EBITDA на предприятието е > 4% и ≤ 6% или > 24% и ≤ 26%

5

 
Претегленият коефициент на рентабилност на EBITDA на предприятието е > 26% и ≤ 28%

4

 
Претегленият коефициент на рентабилност на EBITDA на предприятието е > 28% и ≤ 30%

3

 
Претегленият коефициент на рентабилност на EBITDA на предприятието е > 30%

2

 
Претегленият коефициент на рентабилност на EBITDA на предприятието е > 2% и ≤ 4%

1

 
Претегленият коефициент на рентабилност на EBITDA  на предприятието е  ≤  2%

0

 

32.

Претеглен коефициент на брутна добавена стойност за 2019 г., 2020 г. и 2021 г.

10

Коефициент на брутна добавена стойност за съответната година = [Отчет за приходите и разходите за съответната година, ред „Разходи за персонала“ (код 10300) плюс ред Разходи за амортизация и обезценка (код 10400) плюс ред „Печалба (код 14400)] делено на ОПР за съответната година, ред „Нетни приходи от продажби“ (код 15100).

Коефициентът се изчислява в проценти.

Претегленият коефициент на брутната добавена стойност за трите финансови години (2019 г., 2020 г. и 2021 г.) се изчислява като претеглен сбор от коефициентите за всяка една от трите години поотделно, взети със следната относителна тежест  по години: 2019 г. – 50%, 2020 г. – 20% и 2021 г. – 30%.

Претегленият коефициент на брутната добавена стойност е > 30% и ≤ 35%

10

 
Претегленият коефициент на брутната добавена стойност е > 25% и ≤ 30% или > 35% и ≤ 40%

9

 
Претегленият коефициент на брутната добавена стойност е > 20% и ≤ 25% или > 40% и ≤ 45%

8

 
Претегленият коефициент на брутната добавена стойност е > 15% и ≤ 20% или > 45% и ≤ 50%

7

 
Претегленият коефициент на брутната добавена стойност е > 10% и ≤ 15% или > 50% и ≤ 55%

6

 
Претегленият коефициент на брутната добавена стойност е > 55% и ≤ 60%

5

 
Претегленият коефициент на брутната добавена стойност е > 60% и ≤ 65%

4

 
Претегленият коефициент на брутната добавена стойност е > 65% и ≤ 70%

3

 
Претегленият коефициент на брутната добавена стойност е > 70% и ≤ 75%

2

 
Претегленият коефициент на брутната добавена стойност е > 75%

1

 
Претегленият коефициент на брутната добавена стойност е ≤ 10% 0  

33.

Претеглен коефициент на разходите за данъци спрямо реализираните приходи за 2019 г., 2020 г. и 2021 г.

5

Коефициент на разходите за данъци спрямо реализираните приходи за съответната година = [Отчет за приходите и разходите за съответната година, ред „Разходи за данъци от печалбата” (код 14200) плюс ОПР за съответната година, ред „Други данъци, алтернативни на корпоративния данък” (код 14300)] делено на ОПР за съответната година, ред „Общо за група I” (код 15 000).

Коефициентът се изчислява в проценти.

Претегленият коефициент на разходите за данъци спрямо реализираните приходи за трите финансови години (2019 г., 2020 г. и 2021 г.) се изчислява като претеглен сбор от коефициентите за всяка една от трите години поотделно, взети със следната относителна тежест  по години: 2019 г. – 50%, 2020 г. – 20% и 2021 г. – 30%.

Претегленият коефициент на разходите за данъци спрямо реализираните приходи е ≥ 1,6%

5

 
Претегленият коефициент на разходите за данъци спрямо реализираните приходи е ≥ 1,2% и < 1,6%

4

 
Претегленият коефициент на разходите за данъци спрямо реализираните приходи е ≥ 0,8% и < 1,2%

3

 
Претегленият коефициент на разходите за данъци спрямо реализираните приходи е ≥ 0,4% и < 0,8%

2

 
Претегленият коефициент на разходите за данъци спрямо реализираните приходи е > 0% и < 0,4%

1

 
Претегленият коефициент на разходите за данъци спрямо реализираните приходи е ≤ 0%

0

 

34.

Инвестиционна дейност на кандидата за 2019 г., 2020 г. и 2021 г.

6

Общо инвестиции свързани със закупуване на ДМА, ДНА, земя и сгради през 2019 г., 2020 г. и 2021 г. = Сумата от ред „Продукти от развойна дейност“ (код 6110, колона 2), ред „Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи“ (код 6120, колона 2), ред „Земи и сгради“ (код 6210, колона 2), ред „Машини, производствено оборудване и апаратура“ (код 6220, колона 2) и ред „Съоръжения и други“ (код 6230, колона 2) минус ред „в т. ч. транспортни средства“ (код 6231, колона 2) от Справката за нетекущите (дълготрайните) активи за 2019 г., 2020 г. и 2021 г.

Формуляр за кандидатстване, т. „Бюджет“ и т. „Финансова информация – източници на финансиране“.

Общо инвестиции свързани със закупуване на ДМА, ДНА, земя и сгради през 2019 г., 2020 г. и 2021 г. се сравняват със заявените общо допустими разходи по предложението за изпълнение на инвестиция.

Кандидатът е реализирал общо инвестиции свързани със закупуване на ДМА,  ДНА, земя и сгради през 2019 г., 2020 г. и 2021 г. на стойност ≥ 100% от заявените общо допустими разходи по предложението за изпълнение на инвестиция.

6

Кандидатът е реализирал общо  инвестиции свързани със закупуване на ДМА, ДНА, земя и сгради през 2019 г., 2020 г. и 2021 г. на стойност ≥ 75% < 100%  от заявените общо допустими разходи по предложението за изпълнение на инвестиция.

5

Кандидатът е реализирал общо инвестиции свързани със закупуване на ДМА, ДНА, земя и сгради през 2019 г., 2020 г. и 2021 г. на стойност ≥ 50% < 75% от заявените общо допустими разходи по предложението за изпълнение на инвестиция.

4

Кандидатът е реализирал общо инвестиции свързани със закупуване на ДМА, ДНА, земя и сгради през 2019 г., 2020 г. и 2021 г. на стойност ≥ 25% < 50% от заявените общо допустими разходи по предложението за изпълнение на инвестиция.

3

Кандидатът е реализирал общо инвестиции свързани със закупуване на ДМА, ДНА, земя и сгради през 2019 г., 2020 г. и 2021 г. на стойност ≥ 15% < 25% от заявените общо допустими разходи по предложението за изпълнение на инвестиция.

2

Кандидатът е реализирал общо инвестиции свързани със закупуване на ДМА, ДНА, земя и сгради през 2019 г., 2020 г. и 2021 г. на стойност ≥ 5% < 15% от заявените общо допустими разходи по предложението за изпълнение на инвестиция.

1

Кандидатът е реализирал общо инвестиции свързани със закупуване на ДМА, ДНА, земя и сгради през 2019 г., 2020 г. и 2021 г. на стойност < 5% от заявените общо допустими разходи по предложението за изпълнение на инвестиция.

0

35.

Основната икономическа дейност на кандидата, съгласно КИД2008 на НСИ, е в раздели, които се характеризират с високо потребление на електрическа енергия.

2

Служебна проверка от НСИ, Мониторстат

КИД-2008 (Приложение 9)

Кодът на основната икономическа дейност на кандидата попада в следните раздели – В09, С16, С17, С19, С20, С21, С23, С24, Е36, H52, I55, I56, J61, L68, P85, Q87, R90, R91 и R93.

2

 
Кодът на основната икономическа дейност на кандидата попада в следните раздели – В07, В08, С10, С11, С13, С22, С27, С28, Е38, G45, G47, H49, H51, M72, N77, N79, N81, R92 и S96.

1

 
Кодът на основната икономическа дейност на кандидата НЕ попада в разделите, изброени в двата горни подкритерия.

0

 

36.

Ефективност на инвестицията в изграждането на нова фотоволтаична система за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия (батерии).

2

Формуляр за кандидатстване, т. „Бюджет“.

Идеен проект или Технически/Работен проект.

Заявените общо допустими разходи по предложението за изпълнение на инвестиция (в лева) се сравняват с общата инсталирана мощност на изградената по предложението фотоволтаична система за собствено потребление (в kW) съгласно представения идеен/технически/работен проект.

В случай че кандидатът ще изгражда повече от една фотоволтаична система в комбинация с батерии за отделни свои стопански обекти, се сумира инсталираната мощност (в kW) на всичките системи, включени в предложението.

Ефективността на инвестицията в изграждането на нова фотоволтаична система за собствено потребление е < 2 850 лева без ДДС за всеки 1 kW инсталирана мощност на енергийното/ите съоръжение/я.

2

 
Ефективността на инвестицията в изграждането на нова фотоволтаична система за собствено потребление е ≥ 2 850 лева без ДДС < 2 900 лева без ДДС за всеки 1 kW инсталирана мощност на енергийното/ите съоръжение/я.

1,5

 
Ефективността на инвестицията в изграждането на нова фотоволтаична система за собствено потребление е ≥ 2 900 лева без ДДС < 2 950 лева без ДДС за всеки 1 kW инсталирана мощност на енергийното/ите съоръжение/я.

1

 
Ефективността на инвестицията в изграждането на нова фотоволтаична система за собствено потребление е ≥ 2 950 лева без ДДС < 3 000 лева без ДДС за всеки 1 kW инсталирана мощност на енергийното/ите съоръжение/я.

0,5

 
Ефективността на инвестицията в изграждането на нова фотоволтаична система за собствено потребление е равна на 3 000 лева без ДДС за всеки 1 kW инсталирана мощност на енергийното/ите съоръжение/я.

0

 

37.

Реалистичност на разходите по предложението за изпълнение на инвестиция

2

Формуляр за кандидатстване,

Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от ЗМСП (Приложение 4) или Декларация за малки дружества със средна пазарна капитализация или дружества със средна пазарна капитализация

Идеен проект или технически/работен проект

• Всички разходи, включени в бюджета на предложението за изпълнение на инвестиция, са допустими, и

• Всички разходи, включени в бюджета на предложението за изпълнение на инвестиция, са обосновани и съответстват на дейностите, предвидени за изпълнение, като за всеки отделен разход за изграждане на фотоволтаична система до 1 MW за собствено потребление в комбинация със съоръжения за локално съхранение на произведената енергия (батерии), предвиден за придобиване от кандидата, е представена обосновка за необходимостта от получаване на подкрепа за нейното изграждане и въвеждане, съгласно посоченото в т. 13.1 от Условията за кандидатстване, и

• Разходите за изграждане на планираната по предложението фотоволтаична система за собствено потребление в комбинация със съоръжения за локално съхранение на произведената енергия (батерии) не надвишават пределната (максимална) стойност от 3 000 лева  без ДДС за всеки 1 kW инсталирана мощност на енергийното съоръжение (фотоволтаична система в комбинация с батерии), и

• Всички разходи, включени в бюджета на предложението за изпълнение на инвестиция, са в съответствие с праговете/процентните съотношения, заложени в Условията за кандидатстване (където е приложимо), и

• Всички бюджетни пера са коректно обособени и попълнени и в бюджета не са извършвани корекции.

2

 
Изпълнени са 4 или по-малко от горепосочените изисквания, като в следствие на корекциите общият размер на безвъзмездното финансиране е по-висок или равен на 75 000 лева.

1

 
Изпълнени са 4 или по-малко от горепосочените изисквания, като в следствие на корекциите общият размер на безвъзмездното финансиране е по-нисък от 75 000 лева.

0

 
  Максимален брой точки по критериите за оценка на качеството:

37

 

ВАЖНО! В случай че предложението за изпълнение на инвестиция получи „0” точки по критерий 37 „Реалистичност на разходите по предложението за изпълнение на инвестиция“, предложението се отхвърля!

Краен срок за кандидатстване: 15.05.2023 г. 16:30 ч