Изграждане на нови ВЕИ за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия в предприятията

„ПРОГРАМА ЗА ИКОНОМИЧЕСКА ТРАНСФОРМАЦИЯ“ (ПИТ) КЪМ КОМПОНЕНТ „ИНТЕЛИГЕНТНА ИНДУСТРИЯ“

1. Цел на финансирането:

Целта на процедурата: да се предоставят безвъзмездни средства за изграждане на възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) за собствено потребление, комбинирани с локални съоръжения за съхранение на енергия, с което да се насърчи прехода на частния сектор към екосъобразна дейност.

2. Кой може да кандидатства?

Допустими по процедурата са кандидати, които отговарят на следните критерии:

 • Юридически лица или еднолични търговци, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите;
 • Микро, малко или средно предприятие съгласно по смисъла на чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия;
 • Да са регистрирани не по-късно от 31.12.2019 г.;
 • Да са реализирали нетни приходи от продажби за 2021 финансова година в зависимост от категорията на предприятието – кандидат, както следва:

Категория на предприятието

Нетни приходи от продажби за 2021 г.

Микро предприятие

≥ 80 000 лева

Малко предприятие

≥ 187 000 лева

Средно предприятие, малко дружество със средна пазарна капитализация или дружество със средна пазарна капитализация

≥  750 000 лева

 • Да са заявили подкрепа за основната си икономическа дейност съгласно Класификацията на икономическите дейности – КИД-2008.

ВАЖНО! По настоящата процедура кандидатите могат да заявяват подкрепа само за кода на основната си икономическа дейност съгласно КИД-2008.

3. За какви дейности може да се кандидатства?

Изграждане на нови фотоволтаични инсталации до 1 MW за производство на енергия от възобновяеми източници за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия (батерии).

4. За какви разходи може да се кандидатства?

Разходи за изграждане на фотоволтаична система до 1 MW за собствено потребление в комбинация със съоръжения за локално съхранение на произведената енергия (батерии):

 • разходи за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА);
 • разходи за придобиване на дълготрайни нематериални активи (ДНА);
 • разходи за строително-монтажни работи на покрив/фасада/прилежащ имот;
 • разходи за консултантски услуги от инженерно-технически характер.

ВАЖНО! Всички посочени разходи следва да са необходими и пряко свързани с изгражданите фотоволтаични системи в комбинация с батерии.

Разходите за техническо въвеждане на инвестицията като работеща инсталация/система следва да са пряко свързани с нея и да осигуряват минимално необходимото ниво за въвеждането/пускане в експлоатация на фотоволтаичната система до 1 МW за собствено потребление и съоръженията за локално съхранение на произведената енергия (батерии).

Разходите за строително-монтажни работи (СМР) са допустими единствено доколкото са пряко свързани с реализирането на изграждане на фотоволтаична система комбинирана със съоръжения за локално съхранение. Например разходите, които са строго необходими за стабилността, за оборудването, за изграждането и за свързването и доброто функциониране на фотоволтаичната система, комбинирана със съоръжения за локално съхранение, могат да представляват допустими разходи.

НЕДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ:

 • Предприятия от сектор А  „Селско, горско и рибно стопанство“;
 • Предприятия от сектор D “Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“;
 • Предприятия от сектор K „Финансови и застрахователни дейности“;
 • Производство на дърва за горене, изделия от корк, слама и материали за плетене, както и производството на пелети (които са част от код С16.29) са недопустими за подкрепа с изключение на производството на пелети от дървесни отпадъци, получени от индустриалната преработка на дървесина (също част от код С16.29).
 • Предприятия с код С16.10 „Разкрояване, рендосване и импрегниране на дървен материал“ от КИД-2008.
 • Микропредприятия по смисъла на чл. 3-4 от Закона за малките и средните предприятия, които имат седалище или клон със седалище на територията на селски район и са заявили за подпомагане дейности по предложението за изпълнение на инвестиция, които ще се осъществяват в община на територията на селските райони в Република България.
 • Предприятия от сектор С „Преработваща промишленост“раздел 10 „Производство на хранителни продукти” и раздел 11 „Производство на напитки”, както следва:
 • 10.1 Производство и преработка на месо; производство на месни продукти, без готови ястия
 • 10.2 Преработка и консервиране на риба и други водни животни, без готови ястия
 • 10.3 Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци, без готови ястия
 • 10.4 Производство на растителни и животински масла и мазнини
 • 10.5 Производство на мляко и млечни продукти
 • 10.6 Производство на мелничарски продукти, нишесте и нишестени продукти
 • 10.81 Производство на захар
 • 10.83 Преработка на кафе и чай
 • 10.84 Производство на хранителни подправки и овкусители
 • 10.91 Производство на готови храни (фуражи) за селскостопански животни
 • 11.02 Производство на вина от грозде
 • 11.03 Производство на други ферментирали напитки
 • 11.06 Производство на малц

5. Какъв е срокът за изпълнение на проекта?

Продължителността на всяко предложение за изпълнение на инвестиция не следва да надвишава 18 месеца.

6. Какъв е размера на безвъзмездната финансова помощ по процедурата?

Общият размер на средствата по настоящата процедура е в размер на 200 000 000 лв.

Режим на държавна/минимална помощ: „Инвестиционни помощи за насърчаване на енергията от възобновяеми източници“.

Минимален размер на безвъзмездното финансиране за един кандидат: 100 000 лв.

Максимален размер на безвъзмездното финансиране за един кандидат: 1 000 000 лв. иНЕ СЛЕДВА ДА НАДВИШАВА:

 • за микропредприятия: 100% от реализираните от кандидата средногодишни нетни приходи от продажби за тригодишния период 2019 г., 2020 г. и 2021 г.
 • за малки предприятия: 60% от реализираните от кандидата средногодишни нетни приходи от продажби за тригодишния период 2019 г., 2020 г. и 2021 г.
 •  за средни предприятия, малки дружества със средна пазарна капитализация и дружества със средна пазарна капитализация: 25% от реализираните от кандидата средногодишни нетни приходи от продажби за тригодишния период 2019 г., 2020 г. и 2021 г.

Максимален интензитет на помощта:

 Категория на предприятието

Максимален интензитет на помощта за дейности извън ЮЗР (NUTS-2)

Максимален интензитет на помощта за дейности в ЮЗР (NUTS-2)

Микро и малки предприятия

50%

50%

Средни предприятия

50%

45%

Малки дружества със средна пазарна капитализация и дружества със средна пазарна капитализация

45%

35%

7. Какви са необходимите документи?

1) Идеен проект (ако за обект/ите на интервенция няма пълна проектна готовност към момента на кандидатстване).

или

2) Технически/работен проект (за обекти в пълна степен на проектна готовност).

Документите се изготвят от лице с проектантска правоспособност, вписано в съответния регистър на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране, налични на следния адрес – https://kiip.bg/register.

3) Документ за собственост на името на кандидата или право на строеж върху недвижимия имот в полза на кандидата.

4) Актуален договор на кандидата с електроразпределителното дружество (ЕРД) за предоставена мощност на кандидата.

ВАЖНО! Кандидатите следва да представят информация за електрическата енергия за собствено потребление, произведена от енергийното съоръжение, ежегодно в срок най-малко 5 (пет) години от окончателното плащане по проекта.

Потребената електрическа енергия от кандидата от изградената по проекта фотоволтаична система следва да не е по-малко от 260 kWh на годишна база за всеки 1 kW инсталирана мощност на енергийното съоръжение.

При неизпълнение на посоченото изискване, предоставената помощ подлежи на възстановяване от крайния получател.

8. Изисквания към проектните предложения:

 • Инсталираната мощност на изградената фотоволтаична система за собствено потребление в рамките на предложението за изпълнение на инвестиция не следва да надвишава повече от 2 (два) пъти размера на предоставената мощност, съгласно актуален договор на кандидата с електроразпределителното дружество (ЕРД), но не повече от 1 MW.
 • В случай че кандидатът упражнява основната си икономическа дейност в повече от една сграда/обект, които са самостоятелно обособени стопански обекти, представляващи пространствено, функционално и организационно отделени производствени единици, е допустимо изграждане на отделни фотоволтаични системи в комбинация с батерии за отделните стопански обекти, като в този случай инсталираната мощност на отделното енергийно съоръжение не следва да надвишава повече от 2 (два) пъти размера на предоставената мощност съгласно договора с ЕРД за съответния обект, но общата инсталираната мощност на всички фотоволтаични системи, планирани за изпълнение с инвестицията, не може да бъде повече от 1 MW.
 • Инсталираната мощност, която се заявява първоначално от кандидата във Формуляра за кандидатстване, е възможно да бъде намалена преди въвеждането в експлоатация на съоръженията с до 10% след представяне на инвестиционен проект, обосноваващ това изменение.
 • Локалните съоръжения за съхранение на енергия (батерии), следва да са с общ минимален капацитет равностоен на съхранение с продължителност от поне 4 (четири) часа за поне 25% от инсталираната мощност на фотоволтаичната система, изградена по настоящата процедура.
 • Фотоволтаичната система и локалните съоръжения за съхранение на енергия (батерии) следва да се изграждат единствено върху покривни и фасадни конструкции на сгради, присъединени към електропреносната, електроразпределителна или затворена електроразпределителна мрежа, и/или върху недвижими имоти към тях, в урбанизирани територии.
 • Изградените с настоящата инвестиция фотоволтаична система и локални съоръжения за съхранение на енергия (батерии) не могат да се преместват след първоначалното им изграждане в периода на устойчивост (до 5 (пет) години от окончателното плащане).
 • Инвестицията трябва да се изпълняват върху сграда/имот, която е изцяло собственост на кандидата, а когато имотът не е собственост на кандидата, същият следва да притежава документ за учредено право на строеж върху имота. Инвестицията не може да се изпълнява върху сграда/имот, които се ползват от кандидата чрез договор за наем или концесия.
 • Дейностите по монтиране на фотоволтаичните системи и съоръженията за локално съхранение могат да се извършват единствено от юридически лица, ангажирали в екипа си лица, притежаващи необходимата професионална квалификация, включени в списъка по чл. 21 на ЗЕВИ, поддържан на интернет страницата на АУЕР: https://www.seea.government.bg/bg/?option=com_grid&gid=14_mg_0&p=34.

9. Критерии за оценка на проектните предложения:

Критерий:

Максимален брой точки

Източник на проверка:

Претеглен коефициент на рентабилност на EBITDA за 2019 г., 2020 г. и 2021 г.

20

Коефициент на рентабилност на EBITDA за съответната година = [Отчет за приходите и разходите (ОПР) за съответната година, ред „Общо за група I” (код 15000) минус ОПР за съответната година, ред „Общо за група I” (код 10000) плюс ОПР за съответната година, ред „Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи” (код 10410)] делено на ОПР за съответната година, ред „Нетни приходи от продажби” (код 15100).

Коефициентът се изчислява в проценти.

Претегленият коефициент на рентабилност на EBITDA за трите финансови години (2019 г., 2020 г. и 2021 г.) се изчислява като претеглен сбор от коефициентите за всяка една от трите години поотделно, взети със следната относителна тежест  по години: 2019 г. – 50%, 2020 г. – 20% и 2021 г. – 30%.

Претегленият коефициент на рентабилност на EBITDA на предприятието е > 15% и ≤ 17,5%

20

 
Претегленият коефициент на рентабилност на EBITDA на предприятието е > 12,5% и ≤ 15%

18

 
Претегленият коефициент на рентабилност на EBITDA на предприятието е > 17,5% и ≤ 20%

16

 
Претегленият коефициент на рентабилност на EBITDA на предприятието е > 10% и ≤ 12,5%

14

 
Претегленият коефициент на рентабилност на EBITDA на предприятието е > 20% и ≤ 22,5%

12

 
Претегленият коефициент на рентабилност на EBITDA на предприятието е > 22,5% и ≤ 25%

10

 
Претегленият коефициент на рентабилност на EBITDA на предприятието е > 25%

8

 
Претегленият коефициент на рентабилност на EBITDA на предприятието е > 7,5% и ≤ 10%

6

 
Претегленият коефициент на рентабилност на EBITDA на предприятието е > 5% и ≤ 7,5%

4

 
Претегленият коефициент на рентабилност на EBITDA на предприятието е > 2,5% и ≤ 5%

2

 
Претегленият коефициент на рентабилност на EBITDA  на предприятието е  ≤  2,5%

0

 
Претеглен коефициент на брутна добавена стойност за 2019 г., 2020 г. и 2021 г.

15

Коефициент на брутна добавена стойност за съответната година = [Отчет за приходите и разходите за съответната година, ред „Разходи за персонала“ (код 10300) плюс ред Разходи за амортизация и обезценка (код 10400) плюс ред „Печалба (код 14400)] делено на ОПР за съответната година, ред „Нетни приходи от продажби“ (код 15100).

Коефициентът се изчислява в проценти.

Претегленият коефициент на брутната добавена стойност за трите финансови години (2019 г., 2020 г. и 2021 г.) се изчислява като претеглен сбор от коефициентите за всяка една от трите години поотделно, взети със следната относителна тежест  по години: 2019 г. – 50%, 2020 г. – 20% и 2021 г. – 30%.

Претегленият коефициент на брутната добавена стойност е > 30% и ≤ 40%

15

 
Претегленият коефициент на брутната добавена стойност е > 20% и ≤ 30%

13

 
Претегленият коефициент на брутната добавена стойност е > 40% и ≤ 50%

11

 
Претегленият коефициент на брутната добавена стойност е > 10% и ≤ 20%

9

 
Претегленият коефициент на брутната добавена стойност е > 50% и ≤ 60%

7

 
Претегленият коефициент на брутната добавена стойност е > 60% и ≤ 70%

5

 
Претегленият коефициент на брутната добавена стойност е > 70%

3

 
Претегленият коефициент на брутната добавена стойност е ≤ 10%

0

 
Претеглен коефициент на разходите за данъци спрямо реализираните приходи за 2019 г., 2020 г. и 2021 г.

5

Коефициент на разходите за данъци спрямо реализираните приходи за съответната година = [Отчет за приходите и разходите за съответната година, ред „Разходи за данъци от печалбата” (код 14200) плюс ОПР за съответната година, ред „Други данъци, алтернативни на корпоративния данък” (код 14300)] делено на ОПР за съответната година, ред „Общо за група I” (код 15 000).

Коефициентът се изчислява в проценти.

Претегленият коефициент на разходите за данъци спрямо реализираните приходи за трите финансови години (2019 г., 2020 г. и 2021 г.) се изчислява като претеглен сбор от коефициентите за всяка една от трите години поотделно, взети със следната относителна тежест  по години: 2019 г. – 50%, 2020 г. – 20% и 2021 г. – 30%.

Претегленият коефициент на разходите за данъци спрямо реализираните приходи е ≥ 1,6%

5

 
Претегленият коефициент на разходите за данъци спрямо реализираните приходи е ≥ 1,2% и < 1,6%

4

 
Претегленият коефициент на разходите за данъци спрямо реализираните приходи е ≥ 0,8% и < 1,2%

3

 
Претегленият коефициент на разходите за данъци спрямо реализираните приходи е ≥ 0,4% и < 0,8%

2

 
Претегленият коефициент на разходите за данъци спрямо реализираните приходи е > 0% и < 0,4%

1

 
Претегленият коефициент на разходите за данъци спрямо реализираните приходи е ≤ 0%

0

 
Инвестиционна дейност на кандидата за 2019 г., 2020 г. и 2021 г.

15

Общо инвестиции свързани със закупуване на ДМА, ДНА, земя и сгради през последните три години (2019 г., 2020 г. и 2021 г.) = Сумата от ред „Продукти от развойна дейност“ (код 6110, колона 2), ред „Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи“ (код 6120, колона 2), ред „Земи и сгради“ (код 6210, колона 2), ред „Машини, производствено оборудване и апаратура“ (код 6220, колона 2) и ред „Съоръжения и други“ (код 6230, колона 2) минус ред „в т. ч. транспортни средства“ (код 6231, колона 2) от Справката за нетекущите (дълготрайните) активи за 2019 г., 2020 г. и 2021 г.

Формуляр за кандидатстване, т. „Бюджет“ и т. „Финансова информация – източници на финансиране“.

Общо инвестиции свързани със закупуване на ДМА, ДНА, земя и сгради през последните три години (2019 г., 2020 г. и 2021 г.) се сравняват със заявените общо допустими разходи по предложението за изпълнение на инвестиция.

Кандидатът е реализирал общо инвестиции свързани със закупуване на ДМА,  ДНА, земя и сгради през последните три години на стойност ≥ 80% от заявените общо допустими разходи по предложението за изпълнение на инвестиция.

15

Кандидатът е реализирал общо  инвестиции свързани със закупуване на ДМА, ДНА, земя и сгради през последните три години на стойност ≥ 70% < 80%  от заявените общо допустими разходи по предложението за изпълнение на инвестиция.

13

Кандидатът е реализирал общо  инвестиции свързани със закупуване на ДМА, ДНА, земя и сгради през последните три години на стойност ≥ 60% < 70%  от заявените общо допустими разходи по предложението за изпълнение на инвестиция.

11

Кандидатът е реализирал общо инвестиции свързани със закупуване на ДМА, ДНА, земя и сгради през последните три години на стойност ≥ 40% < 60% от заявените общо допустими разходи по предложението за изпълнение на инвестиция.

9

Кандидатът е реализирал общо инвестиции свързани със закупуване на ДМА, ДНА, земя и сгради през последните три години на стойност ≥ 20% < 40% от заявените общо допустими разходи по предложението за изпълнение на инвестиция.

7

Кандидатът е реализирал общо инвестиции свързани със закупуване на ДМА, ДНА, земя и сгради през последните три години на стойност ≥ 10% < 20% от заявените общо допустими разходи по предложението за изпълнение на инвестиция.

5

Кандидатът е реализирал общо инвестиции свързани със закупуване на ДМА, ДНА, земя и сгради през последните три години на стойност ≥ 5% < 10% от заявените общо допустими разходи по предложението за изпълнение на инвестиция.

3

Кандидатът е реализирал общо инвестиции свързани със закупуване на ДМА, ДНА, земя и сгради през последните три години на стойност < 5% от заявените общо допустими разходи по предложението за изпълнение на инвестиция.

0

Основната икономическа дейност на кандидата, съгласно КИД2008 на НСИ, е в раздели, които се характеризират с високо потребление на електрическа енергия

6

Служебна проверка от НСИ, Мониторстат

КИД-2008 (Приложение 9)

Кодът на основната икономическа дейност на кандидата е в посочените в критерия раздели, характеризиращи се с високо потребление на електрическа енергия.

6

 
Кодът на основната икономическа дейност на кандидата НЕ е в посочените в критерия раздели, характеризиращи се с високо потребление на електрическа енергия.

0

 
Реалистичност на разходите по предложението за изпълнение на инвестиция

2

 
Всички бюджетни пера са коректно обособени и попълнени и в бюджета не са извършвани корекции

2

 
Оценителната комисия е извършила корекции в бюджета на предложението за изпълнение на инвестиция като коригираният общ размер на безвъзмездното финансиране е по-висок или равен на 100 000 лева.

1

 
Оценителната комисия е извършила корекции в бюджета на предложението за изпълнение на инвестиция като коригираният общ размер на безвъзмездното финансиране е по-нисък от 100 000 лева.

0

 
Максимален брой точки по критериите за оценка на качеството:

63

 

ВАЖНО! В случай че предложението за изпълнение на инвестиция получи „0” точки по критерий 34 „Реалистичност на разходите по предложението за изпълнение на инвестиция“, предложението се отхвърля!

Очакван прим на проекти: Февруари 2023 г.