Подкрепа за прехода към кръгова икономика в предприятията

„ПРОГРАМА ЗА ИКОНОМИЧЕСКА ТРАНСФОРМАЦИЯ“ (ПИТ) КЪМ КОМПОНЕНТ „ИНТЕЛИГЕНТНА ИНДУСТРИЯ“ от Национален план за възстановяване и устойчивост

1. Цел на финансирането:

Да допринесе за ускоряване на прехода към кръгова икономика чрез предоставянето на безвъзмездни средства на предприятията от производствения сектор за въвеждане на кръгови модели за използване на ресурсите и внедряване на неутрални по отношение на климата методи и технологии за производство и потребление на продуктите от дейността им.

2. Кой може да кандидатства?

Допустими по настоящата процедура чрез подбор на предложения за изпълнение на инвестиции от крайни получатели са само кандидати, които отговарят на следните критерии:

 • Да са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите, или да са еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейското икономическо пространство. Клонове на юридически лица, регистрирани в България не могат да участват в процедурата поради липсата на самостоятелна правосубектност.
 • Да са регистрирани не по-късно от 31.12.2019 г.
 • Да са микро, малки и средни предприятия по смисъла на чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия и Препоръка на Комисията от 6 май 2003 г. относно определението за микро-, малки и средни предприятия (ОВ L 124, 20.5.2003 г., стр. 36) или да са големи предприятия.
 • Да са реализирали нетни приходи от продажби за 2021 финансова година в зависимост от категорията на предприятието – кандидат, както следва:

Категория на предприятието

Нетни приходи от продажби

Микро предприятие

≥ 200 000 лева

Малко предприятие

≥ 600 000 лева

Средно предприятие

≥ 1 000 000 лева

Голямо предприятие

≥ 3 000 000 лева

 • Да са заявили подкрепа за икономическа дейност, която попада в сектор С „Преработваща промишленост” съгласно Класификацията на икономическите дейности – КИД-2008. Кандидатите могат да заявяват подкрепа за кода на основната си икономическа дейност съгласно КИД-2008 или за кода на допълнителна икономическа дейност, която формира не по-малко от 20% от нетните приходи от продажби на предприятието-кандидат за 2021 г.

ВАЖНО! Не са допустими предприятия, чиято основна или допълнителна икономическа дейност съгласно КИД 2008, за която е заявена подкрепа попада в Сектор С „Преработваща промишленост“ – раздел 10 „Производство на хранителни продукти” и раздел 11 „Производство на напитки”, както следва:

 • 10.1 „Производство и преработка на месо; производство на месни продукти, без готови ястия”;
 • 10.2. „Преработка и консервиране на риба и други водни животни, без готови ястия”;
 • 10.3 „Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци, без готови ястия”;
 • 10.4. „Производство на растителни и животински масла и мазнини”;
 • 10.5. „Производство на мляко и млечни продукти”;
 • 10.6. „Производство на мелничарски продукти, нишесте и нишестени продукти”;
 • 10.81. „Производство на захар”;
 • 10.83. „Преработка на кафе и чай”;
 • 10.84. „Производство на хранителни подправки и овкусители“;
 • 10.91. „Производство на готови храни за животни”;
 • 11.02. „Производство на вина от грозде”;
 • 11.03. „Производство на други ферментирали напитки”;
 • 11.06. „Производство на малц”.

ВАЖНО! По настоящата процедура кандидатите могат да участват индивидуално или съвместно с партньори. Партньорството по процедурата е допустимо, а НЕ задължително. В едно предложение може да участва САМО ЕДИН партньор. Допустими по процедурата са само партньори, които отговарят на всички критерии за допустимост на кандидатите. Едно предприятие е допустимо да участва като партньор само в едно предложение за изпълнение на инвестиция по процедурата. В случай че предложението за изпълнение на инвестиция се осъществява в партньорство, то не повече от 30% от общата стойност на безвъзмездното финансиране по предложението е допустимо да бъдат разходвани от партньора.

3. За какви дейности може да се кандидатства?

Допустими по настоящата процедура са предложения за изпълнение на инвестиции, включващи следната дейност:

Придобиване на нови технологии за въвеждане на кръгови модели в предприятията.

Дейността следва да осигурява въвеждането на кръгови модели в едно или повече от следните направления:

1) Предотвратяване или намаляване образуването на отпадъци чрез внедряване на технологии за:

 • подготовка за повторна употреба и преработка/рециклиране и/или други дейности по оползотворяване на отпадъците от производствената дейност (на кандидата и/или на партньора, в случай че предложението се изпълнява в партньорство) и влагането им като суровина в производствения процес (за производството на съществуващи и/или нови за предприятието продукти).

2) Намаляване на използваните суровини (количеството суровини, влагани за производството на единица продукт и/или намаляване на видовете (броя) суровини, влагани в крайния продукт) чрез внедряване на технологии за:

 • използване на алтернативни суровини, включително рециклирани суровини и материали, и/или
 • повишаване използването на рециклируеми суровини и материали, и/или
 • влагане на материали с биологичен произход (например заместване на синтетични материали или суровини на фосилна основа с такива с биологичен произход), и/или
 • заместване или намаляване на употребата на опасни вещества, влагани в произвежданите продукти чрез използването на алтернативни суровини.

3) Ограничаване използването на опаковки от пластмаса и пластмасови продукти за еднократна употреба чрез внедряване на технологии за:

 • заместване на опаковките от пластмаса и пластмасовите продукти за еднократна употреба с алтернативни опаковки и продукти за многократна употреба, биоразградими, компостируеми, биобазирани опаковки и изделия, и/или
 • намаляване употребата на пластмаса като суровина, влагана в крайния/те продукт/и,  и/или
 • осигуряване на съответствие на произвежданите опаковки и продукти с приложимите за тях изисквания, произтичащи от националното и европейско законодателство относно пластмасовите опаковки и пластмасови продукти за еднократна употреба.

4) Производство на устойчиви продукти чрез внедряване на технологии, които осигуряват:

 • повторна или многократна употреба на съществуващи и/или нови за предприятието продукти, и/или повишаване на дълготрайността им, и/или
 • осигуряване на възможности за модернизация и поправка – ремонт/подмяна на повредени части и/или компоненти с оглед увеличаване на дълготрайността на употреба на продуктите, и/или
 • увеличаване на възможностите за рециклиране на продуктите след употребата им, включително на възможностите за разглобяване в края на жизнения цикъл с оглед улесняване на рециклирането или оползотворяването на отпадъците от продуктите след извеждането им от употреба.

4. За какви разходи може да се кандидатства?

 • Разходи за придобиване на машини, съоръжения и оборудване, представляващи дълготрайни материални активи;
 • Разходи за придобиване на специализиран софтуер за производствения процес, представляващ дълготраен нематериален актив.

ВАЖНО! Допустими по процедурата са само разходите за придобиване на ДМА и ДНА, пряко свързани и необходими за въвеждането на един или повече от кръговите модели, посочени в „Допустими дейности“. Всички изисквания по отношение на допустимостта на разходите са приложими както за кандидата, така и за предприятието – партньор, в случай че предложенията за изпълнение на инвестиции се изпълняват в партньорство.

5. Какъв е срокът за изпълнение на проекта?

Продължителността на всяко предложение за изпълнение на инвестиция не следва да надвишава 12 месеца, считано от датата на влизане в сила на договора за финансиране с крайния получател.

6. Какъв е размерът на безвъзмездната финансова помощ по процедурата?

Общият размер на средствата по процедурата е 180 000 000 лв., разпределен в зависимост от категорията на предприятието – кандидат, както следва:

 Микро и малки предприятия

Средни предприятия

Големи предприятия

54 000 000 лева

90 000 000 лева

36 000 000 лева

7. Какъв е размерът на безвъзмездното финансиране за конкретно предложение за изпълнение на инвестиция?

Минималният и максимален размер на заявеното безвъзмездно финансиране по всяко индивидуално предложение за изпълнение на инвестиция по процедурата е както следва:

Минимален размер на безвъзмездно финансиране за предприятие

Максимален размер на безвъзмездното финансиране в зависимост от категорията на предприятието-кандидат

70 000 лева

Микро предприятия: 350 000 лева

Mалки предприятия: 550 000 лева

Средни предприятия: 750 000 лева

Големи предприятия: 1 000 000 лева

ВАЖНО! Максималният размер на безвъзмездното финансиране по индивидуалните предложения за изпълнение на инвестиции НЕ следва да надвишава:

 • за микро предприятия: 90% от средногодишните нетни приходи от продажби на предприятието – кандидат за тригодишния период 2019 г., 2020 г. и 2021 г.
 • за малки предприятия: 60% от средногодишните нетни приходи от продажби на предприятието – кандидат за тригодишния период 2019 г., 2020 г. и 2021 г.
 • за средни предприятия: 30% от средногодишните нетни приходи от продажби на предприятието – кандидат за тригодишния период 2019 г., 2020 г. и 2021 г.
 • за големи предприятия: 20% от средногодишните нетни приходи от продажби на предприятието – кандидат за тригодишния период 2019 г., 2020 г. и 2021 г.

8. Какъв е размерът на безвъзмездната финансова помощ за конкретно предложение за изпълнение на инвестиция?

Максималният интензитет (процент) на безвъзмездното финансиране при избран режим „регионална инвестиционна помощ“ в зависимост от мястото на изпълнение на инвестицията и категорията на предприятието – кандидат/партньор, е както следва:

Категория на предприятието – кандидат/партньор

Максимален интензитет на помощта за дейности

извън ЮЗР (NUTS2)

Максимален интензитет на помощта за дейности

в ЮЗР (NUTS-2)

Микро и малки предприятия

50%

София град (столица): 40%

София област: 50%

Област Благоевград: 50%

Област Перник: 40%

Област Кюстендил: 45%

Средни предприятия

50%

София град (столица): 30%

София област: 50%

Област Благоевград: 50%

Област Перник: 30%

Област Кюстендил: 35%

Големи предприятия

30%

София град (столица), София област, Област Благоевград, Област Перник, Област Кюстендил: 20%

Максималният интензитет (процент) на безвъзмездното финансиране при избран режим „минимална помощ“ (de minimis) в зависимост от категорията на предприятието – кандидат/партньор е както следва:

Категория на предприятието – кандидат/партньор

Максимален интензитет на помощта

Микро, малки и средни предприятия

50%

Големи предприятия

30%

9. Критерии и методика за оценка на проектните предложения:

Критерий:

Максимален брой точки

52.

Претеглен коефициент на рентабилност на EBITDA за 2019 г., 2020 г. и 2021 г.

20

Претегленият коефициент на рентабилност на EBITDA на предприятието е > 7% и ≤ 9%

20

Претегленият коефициент на рентабилност на EBITDA на предприятието е > 5% и ≤ 7% или > 9% и ≤ 11%

18

Претегленият коефициент на рентабилност на EBITDA на предприятието е > 3% и ≤ 5% или > 11% и ≤ 13%

16

Претегленият коефициент на рентабилност на EBITDA на предприятието е > 13% и ≤ 15%

14

Претегленият коефициент на рентабилност на EBITDA на предприятието е > 15% и ≤ 17%

12

Претегленият коефициент на рентабилност на EBITDA на предприятието е > 17% и ≤ 19%

10

Претегленият коефициент на рентабилност на EBITDA на предприятието е > 19% и ≤ 21%

8

Претегленият коефициент на рентабилност на EBITDA на предприятието е > 21% и ≤ 23%

6

Претегленият коефициент на рентабилност на EBITDA на предприятието е > 23% и ≤ 25%

4

Претегленият коефициент на рентабилност на EBITDA на предприятието е > 25%

2

Претегленият коефициент на рентабилност на EBITDA  на предприятието е  ≤  3%

0

53.

Претеглен коефициент на брутна добавена стойност за 2019 г., 2020 г. и 2021 г.

15

Претегленият коефициент на брутната добавена стойност е > 20% и ≤ 25%

15

Претегленият коефициент на брутната добавена стойност е > 15% и ≤ 20% или > 25% и ≤ 30%

13

Претегленият коефициент на брутната добавена стойност е > 10% и ≤ 15% или > 30% и ≤ 35%

11

Претегленият коефициент на брутната добавена стойност е > 35% и ≤ 40%

9

Претегленият коефициент на брутната добавена стойност е > 40% и ≤ 45%

7

Претегленият коефициент на брутната добавена стойност е > 45% и ≤ 50%

5

Претегленият коефициент на брутната добавена стойност е > 50%

3

Претегленият коефициент на брутната добавена стойност е ≤ 10%

0

54.

Претеглен коефициент на разходите за данъци спрямо реализираните приходи за 2019 г., 2020 г. и 2021 г.

5

Претегленият коефициент на разходите за данъци спрямо реализираните приходи е ≥ 1,2%

5

Претегленият коефициент на разходите за данъци спрямо реализираните приходи е ≥ 0,9% и < 1,2%

4

Претегленият коефициент на разходите за данъци спрямо реализираните приходи е ≥ 0,6% и < 0,9%

3

Претегленият коефициент на разходите за данъци спрямо реализираните приходи е ≥ 0,3% и < 0,6%

2

Претегленият коефициент на разходите за данъци спрямо реализираните приходи е > 0% и < 0,3%

1

Претегленият коефициент на разходите за данъци спрямо реализираните приходи е ≤ 0%

0

55.

Инвестиционна дейност на кандидата за 2019 г., 2020 г. и 2021 г.

15

Кандидатът е реализирал общо инвестиции свързани със закупуване на ДМА,  ДНА, земя и сгради през последните три години на стойност ≥ 80% от заявените общо допустими разходи по предложението за изпълнение на инвестиция.

15

Кандидатът е реализирал общо  инвестиции свързани със закупуване на ДМА, ДНА, земя и сгради през последните три години на стойност ≥ 70% < 80%  от заявените общо допустими разходи по предложението за изпълнение на инвестиция.

13

Кандидатът е реализирал общо  инвестиции свързани със закупуване на ДМА, ДНА, земя и сгради през последните три години на стойност ≥ 60% < 70%  от заявените общо допустими разходи по предложението за изпълнение на инвестиция.

11

Кандидатът е реализирал общо инвестиции свързани със закупуване на ДМА, ДНА, земя и сгради през последните три години на стойност ≥ 40% < 60% от заявените общо допустими разходи по предложението за изпълнение на инвестиция.

9

Кандидатът е реализирал общо инвестиции свързани със закупуване на ДМА, ДНА, земя и сгради през последните три години на стойност ≥ 20% < 40% от заявените общо допустими разходи по предложението за изпълнение на инвестиция.

7

Кандидатът е реализирал общо инвестиции свързани със закупуване на ДМА, ДНА, земя и сгради през последните три години на стойност ≥ 10% < 20% от заявените общо допустими разходи по предложението за изпълнение на инвестиция.

5

Кандидатът е реализирал общо инвестиции свързани със закупуване на ДМА, ДНА, земя и сгради през последните три години на стойност ≥ 5% < 10% от заявените общо допустими разходи по предложението за изпълнение на инвестиция.

3

Кандидатът е реализирал общо инвестиции свързани със закупуване на ДМА, ДНА, земя и сгради през последните три години на стойност < 5% от заявените общо допустими разходи по предложението за изпълнение на инвестиция.

0

56.

Бюджет на предложението за изпълнение на инвестиция

5

·  Всички разходи, включени в бюджета на предложението за изпълнение на инвестиция са допустими, и

·  Всички разходи, включени в бюджета на предложението за изпълнение на инвестиция, са обосновани, съответстват на дейностите, предвидени за изпълнение, като за всеки отделен актив, предвиден за придобиване от кандидата/партньора е представена обосновка, че същият осигурява въвеждането на кръгови модели в едно или повече от направленията, посочени в т. 13.1, подт. 1) до подт. 4) от Условията за кандидатстване, и

·  Всички разходи за активи са съпоставими с пазарните цени за аналогични активи, като за тях е представена оферта, и

·  Всички разходи, включени в бюджета на предложението за изпълнение на инвестиция са в съответствие с праговете/процентните съотношения, заложени в Условията за кандидатстване (където е приложимо), и

·  Всички бюджетни пера са коректно обособени и попълнени и в бюджета не са извършвани корекции.

5

Изпълнени са 4 от горепосочените изисквания.

4

Изпълнени са 3 от горепосочените изисквания.

3

Изпълнени са 2 от горепосочените изисквания.

2

Изпълнени са по-малко от 2 от горепосочените изисквания.

0

  Максимален брой точки по критериите за оценка на качеството:

60 т.

Очакван прием: 10.03.2023 г.

Национална схема за подпомагане на домакинствата в областта на енергията от възобновяеми източници

„ПОДКРЕПА ЗА ЕНЕРГИЯ ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ ЗА ДОМАКИНСТВАТА“ КЪМ КОМПОНЕНТ „НИСКОВЪГЛЕРОДНА ИКОНОМИКА“

1. Цел на финансирането:

Целта на инвестицията е да се увеличи използването на възобновяема енергия в крайното потребление на енергия в сектор домакинства чрез предоставяне на финансиране по:

 • Компонент 1: Закупуване на слънчеви инсталации за битово горещо водоснабдяване (БГВ);
 • Компонент 2: Закупуване на фотоволтаични системи до 10 kWp, включително системи за съхранение на електрическа енергия.

С изпълнение на инвестицията ще се насърчи децентрализираното производство на енергия от възобновяеми източници, ще се стимулира потреблението на екологично чиста енергия  и ще се намали потреблението на твърди горива в сектор домакинства.

2. Кой може да кандидатства?

За да бъде допустим, Кандидатът трябва да отговаря на следните критерии:

1. Да е физическо лице, български гражданин, гражданин на друга държава членка на Европейския съюз или гражданин на трета държава със статут на постоянно пребиваващ в Република България, обитаващ собствено еднофамилно жилище или собствено жилище в многофамилна сграда;

2. Да е собственик на жилището, с което се кандидатства. В случай че Кандидатът е съсобственик на жилището и притежава по-малко от 51 % идеални части от него, е необходимо писмено съгласие от другия/ите съсобственик/ци, заедно с когото/които Кандидатът притежава повече от половината от собствеността върху жилището.

3. Жилището трябва да е основно за Кандидата.

4. Жилището, с което се кандидатства, да се намира в регулационните граници на населеното място на територията на съответната община, да се ползва само за жилищни нужди и на адреса на жилището да няма регистриран в Търговския регистър търговец или регистрирано в Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел юридическо лице;

5. В случай че Кандидатът е собственик на жилище в многофамилна сграда, освен критериите по т. 2 и 3, той следва да има съгласието на етажната собственост и трябва да представи копие от Решение на Общото събрание на собствениците съгласно чл. 17, ал. 2, т. 5 от Закона за управление на етажната собственост (с мнозинство не по-малко от 67 на сто идеални части от общите части);

6. В жилището се ползва неефективен източник на топлинна енергия (печка, котел, камина и др.) на твърдо гориво (дърва, въглища и др.) – към момента на подаване на предложението или преди доставката, монтажа и пускането в експлоатация на слънчева инсталация за битово горещо водоснабдяване или фотоволтаична система до 10 kWp;

7. В жилището е потребявана електрическа енергия минимум 6 месеца преди обявяване на настоящата процедура чрез подбор или преди доставката, монтажа и пускането в експлоатация на слънчева инсталация за битово горещо водоснабдяване или фотоволтаична система до 10 kWp;

8. Да има издадено разрешение за строеж за изграждането на слънчева инсталация за битово горещо водоснабдяване или за фотоволтаична системи до 10 kWp;

9. Да представи оферта за доставка и монтаж на инсталацията или системата или документи на доставената и монтирана инсталация или система, която/които включва/т:

 • ценовите параметри на доставката и монтажа и
 • данни за техническите параметри на инсталацията / системата, отговарящи на минималните изисквания, посочени в Приложение A или по-добри от тях.

10. Да е заплатил дължимите към момента на кандидатстването местни данъци и такси за недвижимия имот, в който ще се монтира инсталацията или системата.

ВАЖНО! Всеки Кандидат може да подаде само едно предложение, което може да включва само едно жилище. В случай че жилището е собственост на повече от едно физическо лице, предложение по настоящата процедура може да се подава само от единия от собствениците му.

3. За какви дейности може да се кандидатства?

Кандидатите могат да представят предложения за изпълнение на инвестиции по:

 • Компонент 1: Закупуване на слънчеви инсталации за битово горещо водоснабдяване (БГВ) или
 • Компонент 2: Закупуване на фотоволтаични системи до 10 kWp, включително системи за съхранение на електрическа енергия.

Предложенията за изпълнение на инвестиции по Компонент 1 или Компонент 2 могат да бъдат със следната готовност:

 • Вариант 1: Предложението е за финансиране на инвестиция, по която дейностите по доставка, монтаж и пускане в експлоатация на слънчева инсталация за битово горещо водоснабдяване или по доставка, монтаж и пускане в експлоатация на фотоволтаична система до 10 kWp, която може да включва система за съхранение на електрическа енергия, са изпълнени. Дейностите по доставка, монтаж и пускане в експлоатация трябва да са извършени в периода от 7 юни 2022 г. до подаване на предложението от Кандидата по настоящата процедура или
 • Вариант 2: Предложението е за финансиране на инвестиция, по която ще се извършват дейности по доставка, монтаж и пускане в експлоатация на слънчева инсталация за битово горещо водоснабдяване или по доставка, монтаж и пускане в експлоатация на фотоволтаична система до 10 kWp, която може да включва системи за съхранение на електрическа енергия, след одобрение на предложението от СНД и сключване на договор за финансиране с крайния получател.

По настоящата процедура са допустими за финансиране следните дейности, изпълнявани от Кандидата:

 • Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на слънчева инсталация за битово горещо водоснабдяване; или
 • Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на фотоволтаична система до 10 kWp, която може да включва система за съхранение на електрическа енергия.

ВАЖНО! Крайният получател следва да поддържа инвестицията (слънчевата система за БГВ или фотоволтаичната системи до 10 kWp, включително системата за съхранение на електрическа енергия) най-малко три години след изпълнение на проекта. Посоченото изискване ще бъде проверявано чрез извършване на проверки на място, които ще удостоверяват дали слънчевата система за БГВ или фотоволтаичната системи до 10 kWp, включително системата за съхранение на електрическа енергия:

 • е доставена, инсталирана и въведена в експлоатация;
 • отговаря най-малко на техническите изисквания, включени в Приложение А;
 • произвежда електрическа или топлинна енергия за собствено потребление;
 • дали съхранената електрическа енергия се използва за собствено потребление (ако е приложимо).

В тази връзка при сключване на договор за финансиране крайният получател ще има задължение да осигурява постоянен достъп до мястото, където е изпълнена инвестицията.

4. За какви разходи може да се кандидатства?

Допустими по Компонент 1 (Вариант 1 и Вариант 2) и Компонент 2 (Вариант 1 и Вариант 2) са разходите за:

 • Закупуване, доставка и монтаж на слънчеви инсталации или фотоволтаичните системи до 10 kWp (включително по желание на Кандидата система за съхранение на електрическа енергия);
 • Техническо въвеждане в експлоатация на слънчевите инсталации или фотоволтаичните системи – закупуване на арматура, кабели, конструкция за монтаж на съоръжението, инвертори и др.
 • Данък върху добавената стойност.

5. Какъв е срокът за изпълнение на проекта?

Продължителността на изпълнение на всеки проект не следва да надвишава 18 (осемнадесет) месеца, считано от датата на влизане в сила на договора за финансиране с крайния получател.

6. Какъв е размера на безвъзмездната финансова помощ по процедурата?

Общият размер на средствата по настоящата процедура е в размер на 80 000 000 лв., разпределен индикативно между Компонент 1 и Компонент 2 по следния начин:

 • Компонент 1: Закупуване на слънчеви инсталации за БГВ – 12 800 000 лв.
 • Компонент 2: Закупуване на фотоволтаични системи до 10 kWp, включително системи за съхранение на електрическа енергия – 67 200 000 лв.

Минимален размер на финансиране за предложение – по Компонент 1 и Компонент 2 няма ограничение.

Максимален размер на финансиране за предложение по:

 • Компонент 1: Закупуване на слънчеви инсталации за БГВ – до 100% от стойността на инсталацията, но не повече от 1 960,83 лв.;
 • Компонент 2: Закупуване на фотоволтаични системи до 10 kWp, включително със системите за съхранение на електрическа енергия – до 70% от стойността на системата, но не повече от 15 000 лв.

7. Какви са необходимите документи?

 • Документ, доказващ българско гражданство, гражданство на държава членка на Европейския съюз или статут на постоянно пребиваващ в Република България гражданин на трета държава;
 • Документ, доказващ българско гражданство, гражданство на държава членка на Европейския съюз или статут на постоянно пребиваващ в Република България чужденец;
 • Документ за собственост на жилище в собствена еднофамилна сграда или многофамилна сграда, за която се кандидатства;
 • Декларация за съгласие от съсобственик на имота (Приложение Н). Подава се в случай на съсобственост на жилището;
 • Решение на Общото събрание на етажната собственост по чл. 17, ал. 2, т. 5 от Закон за управление на етажната собственост (ЗУЕС), прието със съответното мнозинство. Документът се прилага, само когато имотът се намира в сграда в режим на етажна собственост;
 • Декларация при кандидатстване (Приложение G);
 • Пълномощно за подаване на предложението за изпълнение на инвестиция (Приложение I), ако е приложимо;
 • Удостоверение от общината, че жилището, за което се кандидатства е декларирано като основно и не се ползва за стопанска дейност;
 • Фактури за потребление на електрическа енергия на жилището/имота за период от 6 месеца или справка от доставчика на електрическа енергия за период от 6 месеца, считано преди обявяване на настоящата процедура чрез подбор на проектни предложения (при предложение по Вариант 2, посочен в т. 12) или преди доставката, монтажа и пускането в експлоатация на слънчева инсталация за битово горещо водоснабдяване или фотоволтаична система до 10 kWp (при предложение по Вариант 1, посочен в т. 12);
 • Разрешение за строеж за изграждането на слънчева система за битово горещо водоснабдяване или за фотоволтаична системи до 10 kWp;
 • Оферта за доставка, монтаж и пускане в експлоатация на инсталацията/системата, съдържаща данни за техническите параметри на основните съоръжения от инсталацията/системата, отговарящи или по-добри от минималните изисквания, посочени за тях в Приложение A. Офертата се представя само в случай, че Кандидатът подава предложение за изпълнение на инвестиция по Вариант 2 на Компонент 1 или Компонент 2;
 • Документи на доставената и монтирана инсталация или система, съдържащи данни за техническите параметри на основните съоръжения от инсталацията/системата, отговарящи или по-добри от минималните изисквания, посочени за тях в Приложение A. Документите се представят само в случай, че Кандидат подава предложение за изпълнение на инвестиция по Вариант 1 на Компонент 1 или Компонент 2;
 • Данни за техническите параметри на основните съоръжения от инсталацията/системата, отговарящи или по-добри от минималните изисквания посочени за тях в Приложение A;
 • Снимки в жилището, показваща използването на неефективен източник на топлинна енергия (печка, котел, камина и др.) на твърдо гориво (дърва, въглища и др.). Приложимо само при предложение по Вариант 2 по Компонент 1 или Компонент 2.

9. Критерии за оценка на проектните предложения:

Оценка на качеството

Максимален брой точки

1. Реалистичност на разходите по предложението за изпълнение на инвестиция:

5

· Всички разходи, включени в бюджета на предложението за изпълнение на инвестиция, са допустими и

· Всички разходи, включени в бюджета на предложението за изпълнение на инвестиция, са обосновани и съответстват на дейностите, предвидена за изпълнение и

· Всички разходи за активи са съпоставими с пазарните цени за аналогични активи, като за тях е представена оферта и

· Всички разходи, включени в бюджета на предложението за изпълнение на инвестиция, са в съответствие с праговете/процентните съотношения, заложени в Условията за кандидатстване (където е приложимо) и

· Всички бюджетни пера са коректно обособени и попълнени и в бюджета не са извършвани корекции.

5

Изпълнени са 4 от горепосочените изисквания.

4

Изпълнени са 3 от горепосочените изисквания.

3

Изпълнени са 2 от горепосочените изисквания.

2

Изпълнени са по-малко от 2 от горепосочените изисквания.

0

2. Съответствие с Техническите изисквания към активите:

5

Предложението за изпълнение на инвестиция надвишава техническите изисквания, включени в Техническите изисквания към активите.

5

Предложението за изпълнение на инвестиция отговаря най-малко на техническите изисквания, включени в Техническите изисквания към активите.

3

Предложението за изпълнение на инвестиция НЕ отговаря най-малко на техническите изисквания, включени в Техническите изисквания към активите.

0

3. Брой лица, които ще се възползват от инвестицията:

 

4 и повече лица

5

3 лица

4

2 лица

3

1 лице

2

Максимален брой точки:

15

ВАЖНО!В случай че предложението не отговаря на някой от критериите за допустимост или получи 0 точки по критерий 1 и 2 от Оценката на качество, проектното предложение се отхвърля!

Очакван прим на проекти: Февруари 2023 г.

ВЕИ ЗА СОБСТВЕНО ПОТРЕБЛЕНИЕ

Изграждане на нови ВЕИ за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия в предприятията

„ПРОГРАМА ЗА ИКОНОМИЧЕСКА ТРАНСФОРМАЦИЯ“ (ПИТ) КЪМ КОМПОНЕНТ „ИНТЕЛИГЕНТНА ИНДУСТРИЯ“

1. Цел на финансирането:

Целта на процедурата: да се предоставят безвъзмездни средства за изграждане на възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) за собствено потребление, комбинирани с локални съоръжения за съхранение на енергия, с което да се насърчи прехода на частния сектор към екосъобразна дейност.

2. Кой може да кандидатства?

Допустими по процедурата са кандидати, които отговарят на следните критерии:

 • Tърговци, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите;
 • Микро, малко или средно предприятие съгласно по смисъла на чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия;
 • Да са регистрирани не по-късно от 31.12.2019 г.;
 • Да са реализирали нетни приходи от продажби за 2021 финансова година в зависимост от категорията на предприятието – кандидат, както следва:

Категория на предприятието

Нетни приходи от продажби за 2021 г.

Микропредприятие

≥ 80 000 лева

Малко предприятие

≥ 200 000 лева

Средно предприятие

≥ 800 000 лева

Малко дружество със средна пазарна капитализация или дружество със средна пазарна капитализация

≥ 3 000 000 лева

 • Да са заявили подкрепа за основната си икономическа дейност съгласно Класификацията на икономическите дейности – КИД-2008.

ВАЖНО! По настоящата процедура кандидатите могат да заявяват подкрепа само за кода на основната си икономическа дейност съгласно КИД-2008.

НЕДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ:

 • Предприятия от сектор А  „Селско, горско и рибно стопанство“;
 • Предприятия от сектор D “Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“;
 • Предприятия от сектор сектор K „Финансови и застрахователни дейности“, сектор О „Държавно управление“, сектор Т „Дейности на домакинства като работодатели; недиференцирани дейности на домакинства по производство на стоки и услуги за собствено потребление“ и сектор U „Дейности на екстериториални организации и служби“, съгласно КИД-2008 на НСИ (Приложение 9).;
 • Производство на дърва за горене, изделия от корк, слама и материали за плетене, както и производството на пелети (които са част от код С16.29) са недопустими за подкрепа с изключение на производството на пелети от дървесни отпадъци, получени от индустриалната преработка на дървесина (също част от код С16.29).
 • Предприятия с код С16.10 „Разкрояване, рендосване и импрегниране на дървен материал“ от КИД-2008, с изключение на производството на несглобени дървени паркетни дъски.
 • Микропредприятия по смисъла на чл. 3-4 от Закона за малките и средните предприятия, които имат седалище или клон със седалище на територията на селски район и са заявили за подпомагане дейности по предложението за изпълнение на инвестиция, които ще се осъществяват в община на територията на селските райони в Република България.
 • Предприятия от сектор С „Преработваща промишленост“раздел 10 „Производство на хранителни продукти” и раздел 11 „Производство на напитки”, както следва:
 • 10.1 Производство и преработка на месо; производство на месни продукти, без готови ястия
 • 10.2 Преработка и консервиране на риба и други водни животни, без готови ястия
 • 10.3 Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци, без готови ястия
 • 10.4 Производство на растителни и животински масла и мазнини
 • 10.5 Производство на мляко и млечни продукти
 • 10.6 Производство на мелничарски продукти, нишесте и нишестени продукти
 • 10.83 Преработка на кафе и чай
 • 10.84 Производство на хранителни подправки и овкусители
 • 10.91 Производство на готови храни (фуражи) за селскостопански животни
 • 11.02 Производство на вина от грозде
 • 11.03 Производство на други ферментирали напитки

3. За какви дейности може да се кандидатства?

Изграждане на нови фотоволтаични инсталации до 1 MW за производство на енергия от възобновяеми източници за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия (батерии).

4. За какви разходи може да се кандидатства?

Разходи за изграждане на фотоволтаична система до 1 MW за собствено потребление в комбинация със съоръжения за локално съхранение на произведената енергия (батерии):

 • разходи за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА);
 • разходи за придобиване на дълготрайни нематериални активи (ДНА);
 • разходи за строително-монтажни работи на покрив/фасада на сграда или върху недвижим имот към нея;
 • разходи за консултантски услуги от инженерно-технически характер.

ВАЖНО! Всички разходи по инвестицията следва да са извършени от един изпълнител (юридическо лице).

Разходи за изграждане единствено на фотоволтаична система или закупуване единствено на съоръжения за съхранение на енергия (батерии) са недопустими.

Разходите за техническо въвеждане на инвестицията като работеща инсталация/система следва да са пряко свързани с нея и да осигуряват минимално необходимото ниво за въвеждането/пускане в експлоатация на фотоволтаичната система до 1 МW за собствено потребление и съоръженията за локално съхранение на произведената енергия (батерии).

Разходите за строително-монтажни работи (СМР) са допустими единствено доколкото са пряко свързани с реализирането на изграждане на фотоволтаична система, комбинирана със съоръжения за локално съхранение. Например разходите, които са строго необходими за стабилността, за оборудването, за изграждането и за свързването и доброто функциониране на фотоволтаичната система, комбинирана със съоръжения за локално съхранение, могат да представляват допустими разходи.

С оглед определяне на реалистичността на предвидените разходи, СНД е извършил предварителни анализи и пазарни проучвания и е определил пределна (максимална) цена за изграждане на фотоволтаична система до 1 MW за собствено потребление в комбинация със съоръжения за локално съхранение на произведената енергия (батерии) в размер на до 3 000 лева без ДДС за всеки 1 kW инсталирана мощност на енергийното съоръжение (фотоволтаична система в комбинация с батерии).

5. Какъв е срокът за изпълнение на проекта?

Продължителността на всяко предложение за изпълнение на инвестиция не следва да надвишава 18 месеца.

6. Какъв е размера на безвъзмездната финансова помощ по процедурата?

Общият размер на средствата по настоящата процедура е в размер на 200 000 000 лв.

Режим на държавна/минимална помощ: „Инвестиционни помощи за насърчаване на енергията от възобновяеми източници“.

Минимален размер на безвъзмездното финансиране за един кандидат: 75  000 лв.

Максимален размер на безвъзмездното финансиране за един кандидат: 1 000 000 лв. и НЕ СЛЕДВА ДА НАДВИШАВА:

 • за микропредприятия: 90% от реализираните от кандидата средногодишни нетни приходи от продажби за тригодишния период 2019 г., 2020 г. и 2021 г.
 • за малки предприятия: 60% от реализираните от кандидата средногодишни нетни приходи от продажби за тригодишния период 2019 г., 2020 г. и 2021 г.
 • за средни предприятия: 25%от реализираните от кандидата средногодишни нетни приходи от продажби за тригодишния период 2019 г., 2020 г. и 2021 г.;
 • за малки дружества със средна пазарна капитализация и дружества със средна пазарна капитализация: 10% от реализираните от кандидата средногодишни нетни приходи от продажби за тригодишния период 2019 г., 2020 г. и 2021 г.

Максимален интензитет на помощта:

 Категория на предприятието

Максимален интензитет на помощта за дейности извън ЮЗР (NUTS-2)

Максимален интензитет на помощта за дейности в ЮЗР (NUTS-2)

Микро и малки предприятия

50%

50%

Средни предприятия

50%

45%

Малки дружества със средна пазарна капитализация и дружества със средна пазарна капитализация

45%

35%

7. Какви са необходимите документи?

1) Идеен проект (ако за обект/ите на интервенция няма пълна проектна готовност към момента на кандидатстване).

или

2) Технически/работен проект (за обекти в пълна степен на проектна готовност).

Документите се изготвят от лице с проектантска правоспособност, вписано в съответния регистър на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране, налични на следния адрес – https://kiip.bg/register.

3) Удостоверение, издадено от ЕРД, или Договор с ЕРД, от което/който е видна предоставената мощност на кандидата към 01.12.2022 г. за обекта, където ще се изгради фотоволтаичната система с батериите.

8. Изисквания към проектните предложения:

 • Инсталираната мощност на изградената фотоволтаична система за собствено потребление в рамките на предложението за изпълнение на инвестиция не следва да надвишава повече от 2 (два) пъти размера на предоставената мощност (съгласно удостоверение за предоставена мощност, издадено от електроразпределителното дружество (ЕРД) или договор с ЕРД за предоставена мощност на кандидата), но не повече от 1 MW.
 • В случай че кандидатът упражнява основната си икономическа дейност в повече от една сграда, които са самостоятелно обособени стопански обекти, представляващи пространствено, функционално и организационно отделени производствени единици, е допустимо изграждане на отделни фотоволтаични системи в комбинация с батерии за отделните стопански обекти, като в този случай инсталираната мощност на отделното енергийно съоръжение не следва да надвишава повече от 2 (два) пъти размера на предоставената мощност съгласно удостоверението/договора с ЕРД за съответния обект, но общата инсталираната мощност на всички фотоволтаични системи, планирани за изпълнение с инвестицията, не може да бъде повече от 1 MW.
 • Инсталираната мощност, която се заявява първоначално от кандидата във Формуляра за кандидатстване, е възможно да бъде намалена преди въвеждането в експлоатация на съоръженията след представяне на окончателен технически/работен проект, обосноваващ това изменение. Вследствие на тези промени, настъпили след сключването на договора за финансиране, бюджета към предложението не може да бъде увеличаван, като при намаляване на инсталираната мощност ще бъде намален пропорционално бюджета с цел спазване на определената при сключването на договора стойност за всеки 1 kW инсталирана мощност на енергийното съоръжение (фотоволтаична система в комбинация с батерии).
 • Локалните съоръжения за съхранение на енергия (батерии), следва да са с общ минимален капацитет (в kWh) равностоен на съхранение с продължителност от поне 1 (един) час за поне 100% от инсталираната мощност на фотоволтаичната система, изградена по настоящата процедура. Като отговарящи на изискването по настоящата подточка 1.5) биха се приели например и батерии с общ минимален капацитет (в kWh) на съхранение с продължителност от поне 2 (два) часа за поне 50% от инсталираната мощност на фотоволтаичната система, или батерии с общ минимален капацитет (в kWh) на съхранение с продължителност от поне 4 (четири) часа за поне 25% от инсталираната мощност на фотоволтаичната система, и т.н.
 • Фотоволтаичната система и локалните съоръжения за съхранение на енергия (батерии) следва да се изграждат единствено върху покривни и фасадни конструкции на сгради, присъединени към електропреносната, електроразпределителна или затворена електроразпределителна мрежа, и/или върху недвижими имоти към тях, в урбанизирани територии.
 • Фотоволтаичната система с батерии трябва да се изграждат върху сграда/имот, която/който е изцяло собственост на кандидата. В случай на сграда, същата следва да е въведена в експлоатация към датата на кандидатстване ИЛИ Фотоволтаичната система с батерии трябва да се изграждат върху сграда, за която единствено кандидатът има учредено право на строеж. Сградата, за която има учредено право на строеж, следва да е въведена в експлоатация към датата на кандидатстване.
 • Инвестицията не може да се изпълнява върху сграда/имот, които се ползват от кандидата чрез договор за наем или концесия.
 • Произведената енергия от фотоволтаичната система не може да бъде предмет на търговска сделка за покупко-продажба през периода на устойчивост (5 (пет) години от въвеждане в експлоатация на фотоволтаична система). Въвеждането в експлоатация на фотоволтаична система се удостоверява чрез представяне на протокол за въвеждането в експлоатация на енергийното съоръжение и устойчивостта започва да тече от датата на издаването му.

9. Критерии за оценка на проектните предложения:

Критерии за оценка на качеството:

Критерий:

Максимален брой точки

Източник на проверка:

31.

Претеглен коефициент на рентабилност на EBITDA за 2019 г., 2020 г. и 2021 г.

10

Коефициент на рентабилност на EBITDA за съответната година = [Отчет за приходите и разходите (ОПР) за съответната година, ред „Общо за група I” (код 15000) минус ОПР за съответната година, ред „Общо за група I” (код 10000) плюс ОПР за съответната година, ред „Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи” (код 10410)] делено на ОПР за съответната година, ред „Нетни приходи от продажби” (код 15100).

Коефициентът се изчислява в проценти.

Претегленият коефициент на рентабилност на EBITDA за трите финансови години (2019 г., 2020 г. и 2021 г.) се изчислява като претеглен сбор от коефициентите за всяка една от трите години поотделно, взети със следната относителна тежест  по години: 2019 г. – 50%, 2020 г. – 20% и 2021 г. – 30%.

Претегленият коефициент на рентабилност на EBITDA на предприятието е > 14% и ≤ 16%

10

 
Претегленият коефициент на рентабилност на EBITDA на предприятието е > 12% и ≤ 14% или > 16% и ≤ 18%

9

 
Претегленият коефициент на рентабилност на EBITDA на предприятието е > 10% и ≤ 12% или > 18% и ≤ 20%

8

 
Претегленият коефициент на рентабилност на EBITDA на предприятието е > 8% и ≤ 10% или > 20% и ≤ 22%

7

 
Претегленият коефициент на рентабилност на EBITDA на предприятието е > 6% и ≤ 8% или > 22% и ≤ 24%

6

 
Претегленият коефициент на рентабилност на EBITDA на предприятието е > 4% и ≤ 6% или > 24% и ≤ 26%

5

 
Претегленият коефициент на рентабилност на EBITDA на предприятието е > 26% и ≤ 28%

4

 
Претегленият коефициент на рентабилност на EBITDA на предприятието е > 28% и ≤ 30%

3

 
Претегленият коефициент на рентабилност на EBITDA на предприятието е > 30%

2

 
Претегленият коефициент на рентабилност на EBITDA на предприятието е > 2% и ≤ 4%

1

 
Претегленият коефициент на рентабилност на EBITDA  на предприятието е  ≤  2%

0

 

32.

Претеглен коефициент на брутна добавена стойност за 2019 г., 2020 г. и 2021 г.

10

Коефициент на брутна добавена стойност за съответната година = [Отчет за приходите и разходите за съответната година, ред „Разходи за персонала“ (код 10300) плюс ред Разходи за амортизация и обезценка (код 10400) плюс ред „Печалба (код 14400)] делено на ОПР за съответната година, ред „Нетни приходи от продажби“ (код 15100).

Коефициентът се изчислява в проценти.

Претегленият коефициент на брутната добавена стойност за трите финансови години (2019 г., 2020 г. и 2021 г.) се изчислява като претеглен сбор от коефициентите за всяка една от трите години поотделно, взети със следната относителна тежест  по години: 2019 г. – 50%, 2020 г. – 20% и 2021 г. – 30%.

Претегленият коефициент на брутната добавена стойност е > 30% и ≤ 35%

10

 
Претегленият коефициент на брутната добавена стойност е > 25% и ≤ 30% или > 35% и ≤ 40%

9

 
Претегленият коефициент на брутната добавена стойност е > 20% и ≤ 25% или > 40% и ≤ 45%

8

 
Претегленият коефициент на брутната добавена стойност е > 15% и ≤ 20% или > 45% и ≤ 50%

7

 
Претегленият коефициент на брутната добавена стойност е > 10% и ≤ 15% или > 50% и ≤ 55%

6

 
Претегленият коефициент на брутната добавена стойност е > 55% и ≤ 60%

5

 
Претегленият коефициент на брутната добавена стойност е > 60% и ≤ 65%

4

 
Претегленият коефициент на брутната добавена стойност е > 65% и ≤ 70%

3

 
Претегленият коефициент на брутната добавена стойност е > 70% и ≤ 75%

2

 
Претегленият коефициент на брутната добавена стойност е > 75%

1

 
Претегленият коефициент на брутната добавена стойност е ≤ 10% 0  

33.

Претеглен коефициент на разходите за данъци спрямо реализираните приходи за 2019 г., 2020 г. и 2021 г.

5

Коефициент на разходите за данъци спрямо реализираните приходи за съответната година = [Отчет за приходите и разходите за съответната година, ред „Разходи за данъци от печалбата” (код 14200) плюс ОПР за съответната година, ред „Други данъци, алтернативни на корпоративния данък” (код 14300)] делено на ОПР за съответната година, ред „Общо за група I” (код 15 000).

Коефициентът се изчислява в проценти.

Претегленият коефициент на разходите за данъци спрямо реализираните приходи за трите финансови години (2019 г., 2020 г. и 2021 г.) се изчислява като претеглен сбор от коефициентите за всяка една от трите години поотделно, взети със следната относителна тежест  по години: 2019 г. – 50%, 2020 г. – 20% и 2021 г. – 30%.

Претегленият коефициент на разходите за данъци спрямо реализираните приходи е ≥ 1,6%

5

 
Претегленият коефициент на разходите за данъци спрямо реализираните приходи е ≥ 1,2% и < 1,6%

4

 
Претегленият коефициент на разходите за данъци спрямо реализираните приходи е ≥ 0,8% и < 1,2%

3

 
Претегленият коефициент на разходите за данъци спрямо реализираните приходи е ≥ 0,4% и < 0,8%

2

 
Претегленият коефициент на разходите за данъци спрямо реализираните приходи е > 0% и < 0,4%

1

 
Претегленият коефициент на разходите за данъци спрямо реализираните приходи е ≤ 0%

0

 

34.

Инвестиционна дейност на кандидата за 2019 г., 2020 г. и 2021 г.

6

Общо инвестиции свързани със закупуване на ДМА, ДНА, земя и сгради през 2019 г., 2020 г. и 2021 г. = Сумата от ред „Продукти от развойна дейност“ (код 6110, колона 2), ред „Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи“ (код 6120, колона 2), ред „Земи и сгради“ (код 6210, колона 2), ред „Машини, производствено оборудване и апаратура“ (код 6220, колона 2) и ред „Съоръжения и други“ (код 6230, колона 2) минус ред „в т. ч. транспортни средства“ (код 6231, колона 2) от Справката за нетекущите (дълготрайните) активи за 2019 г., 2020 г. и 2021 г.

Формуляр за кандидатстване, т. „Бюджет“ и т. „Финансова информация – източници на финансиране“.

Общо инвестиции свързани със закупуване на ДМА, ДНА, земя и сгради през 2019 г., 2020 г. и 2021 г. се сравняват със заявените общо допустими разходи по предложението за изпълнение на инвестиция.

Кандидатът е реализирал общо инвестиции свързани със закупуване на ДМА,  ДНА, земя и сгради през 2019 г., 2020 г. и 2021 г. на стойност ≥ 100% от заявените общо допустими разходи по предложението за изпълнение на инвестиция.

6

Кандидатът е реализирал общо  инвестиции свързани със закупуване на ДМА, ДНА, земя и сгради през 2019 г., 2020 г. и 2021 г. на стойност ≥ 75% < 100%  от заявените общо допустими разходи по предложението за изпълнение на инвестиция.

5

Кандидатът е реализирал общо инвестиции свързани със закупуване на ДМА, ДНА, земя и сгради през 2019 г., 2020 г. и 2021 г. на стойност ≥ 50% < 75% от заявените общо допустими разходи по предложението за изпълнение на инвестиция.

4

Кандидатът е реализирал общо инвестиции свързани със закупуване на ДМА, ДНА, земя и сгради през 2019 г., 2020 г. и 2021 г. на стойност ≥ 25% < 50% от заявените общо допустими разходи по предложението за изпълнение на инвестиция.

3

Кандидатът е реализирал общо инвестиции свързани със закупуване на ДМА, ДНА, земя и сгради през 2019 г., 2020 г. и 2021 г. на стойност ≥ 15% < 25% от заявените общо допустими разходи по предложението за изпълнение на инвестиция.

2

Кандидатът е реализирал общо инвестиции свързани със закупуване на ДМА, ДНА, земя и сгради през 2019 г., 2020 г. и 2021 г. на стойност ≥ 5% < 15% от заявените общо допустими разходи по предложението за изпълнение на инвестиция.

1

Кандидатът е реализирал общо инвестиции свързани със закупуване на ДМА, ДНА, земя и сгради през 2019 г., 2020 г. и 2021 г. на стойност < 5% от заявените общо допустими разходи по предложението за изпълнение на инвестиция.

0

35.

Основната икономическа дейност на кандидата, съгласно КИД2008 на НСИ, е в раздели, които се характеризират с високо потребление на електрическа енергия.

2

Служебна проверка от НСИ, Мониторстат

КИД-2008 (Приложение 9)

Кодът на основната икономическа дейност на кандидата попада в следните раздели – В09, С16, С17, С19, С20, С21, С23, С24, Е36, H52, I55, I56, J61, L68, P85, Q87, R90, R91 и R93.

2

 
Кодът на основната икономическа дейност на кандидата попада в следните раздели – В07, В08, С10, С11, С13, С22, С27, С28, Е38, G45, G47, H49, H51, M72, N77, N79, N81, R92 и S96.

1

 
Кодът на основната икономическа дейност на кандидата НЕ попада в разделите, изброени в двата горни подкритерия.

0

 

36.

Ефективност на инвестицията в изграждането на нова фотоволтаична система за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия (батерии).

2

Формуляр за кандидатстване, т. „Бюджет“.

Идеен проект или Технически/Работен проект.

Заявените общо допустими разходи по предложението за изпълнение на инвестиция (в лева) се сравняват с общата инсталирана мощност на изградената по предложението фотоволтаична система за собствено потребление (в kW) съгласно представения идеен/технически/работен проект.

В случай че кандидатът ще изгражда повече от една фотоволтаична система в комбинация с батерии за отделни свои стопански обекти, се сумира инсталираната мощност (в kW) на всичките системи, включени в предложението.

Ефективността на инвестицията в изграждането на нова фотоволтаична система за собствено потребление е < 2 850 лева без ДДС за всеки 1 kW инсталирана мощност на енергийното/ите съоръжение/я.

2

 
Ефективността на инвестицията в изграждането на нова фотоволтаична система за собствено потребление е ≥ 2 850 лева без ДДС < 2 900 лева без ДДС за всеки 1 kW инсталирана мощност на енергийното/ите съоръжение/я.

1,5

 
Ефективността на инвестицията в изграждането на нова фотоволтаична система за собствено потребление е ≥ 2 900 лева без ДДС < 2 950 лева без ДДС за всеки 1 kW инсталирана мощност на енергийното/ите съоръжение/я.

1

 
Ефективността на инвестицията в изграждането на нова фотоволтаична система за собствено потребление е ≥ 2 950 лева без ДДС < 3 000 лева без ДДС за всеки 1 kW инсталирана мощност на енергийното/ите съоръжение/я.

0,5

 
Ефективността на инвестицията в изграждането на нова фотоволтаична система за собствено потребление е равна на 3 000 лева без ДДС за всеки 1 kW инсталирана мощност на енергийното/ите съоръжение/я.

0

 

37.

Реалистичност на разходите по предложението за изпълнение на инвестиция

2

Формуляр за кандидатстване,

Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от ЗМСП (Приложение 4) или Декларация за малки дружества със средна пазарна капитализация или дружества със средна пазарна капитализация

Идеен проект или технически/работен проект

• Всички разходи, включени в бюджета на предложението за изпълнение на инвестиция, са допустими, и

• Всички разходи, включени в бюджета на предложението за изпълнение на инвестиция, са обосновани и съответстват на дейностите, предвидени за изпълнение, като за всеки отделен разход за изграждане на фотоволтаична система до 1 MW за собствено потребление в комбинация със съоръжения за локално съхранение на произведената енергия (батерии), предвиден за придобиване от кандидата, е представена обосновка за необходимостта от получаване на подкрепа за нейното изграждане и въвеждане, съгласно посоченото в т. 13.1 от Условията за кандидатстване, и

• Разходите за изграждане на планираната по предложението фотоволтаична система за собствено потребление в комбинация със съоръжения за локално съхранение на произведената енергия (батерии) не надвишават пределната (максимална) стойност от 3 000 лева  без ДДС за всеки 1 kW инсталирана мощност на енергийното съоръжение (фотоволтаична система в комбинация с батерии), и

• Всички разходи, включени в бюджета на предложението за изпълнение на инвестиция, са в съответствие с праговете/процентните съотношения, заложени в Условията за кандидатстване (където е приложимо), и

• Всички бюджетни пера са коректно обособени и попълнени и в бюджета не са извършвани корекции.

2

 
Изпълнени са 4 или по-малко от горепосочените изисквания, като в следствие на корекциите общият размер на безвъзмездното финансиране е по-висок или равен на 75 000 лева.

1

 
Изпълнени са 4 или по-малко от горепосочените изисквания, като в следствие на корекциите общият размер на безвъзмездното финансиране е по-нисък от 75 000 лева.

0

 
  Максимален брой точки по критериите за оценка на качеството:

37

 

ВАЖНО! В случай че предложението за изпълнение на инвестиция получи „0” точки по критерий 37 „Реалистичност на разходите по предложението за изпълнение на инвестиция“, предложението се отхвърля!

Краен срок за кандидатстване: 15.05.2023 г. 16:30 ч

Обявиха за обществено обсъждане най-очакваната процедура за изграждане на нови ВЕИ

Обявиха за обществено обсъждане най-очакваната процедура за „Изграждане на нови ВЕИ за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия в предприятията” по Програмата за икономическа трансформация към Националния план за възстановяване и устойчивост.Обявиха за обществено обсъждане най-очакваната процедура за изграждане на нови ВЕИ

Допустими кандидати:

 • търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите;
 • регистрирани не по-късно от 31.12.2019 г.;
 • -микро-, малки и средни предприятия по смисъла на чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия

или

 • малки дружества със средна пазарна капитализация (до 499 служители) и дружества със средна пазарна капитализация (до 1500 служители).

ВАЖНО! Кандидатите трябва да са реализирали нетни приходи от продажби за 2021 финансова година в зависимост от категорията на предприятието – кандидат, както следва:

 • Микро предприятие ≥ 80 000 лева;
 • Малко предприятие ≥ 187 000 лева;
 • Средно предприятие, малко дружество със средна пазарна капитализация или дружество със средна пазарна капитализация ≥ 750 000 лева;
 • да са заявили подкрепа за основната си икономическа дейност съгласно Класификацията на икономическите дейности – КИД-2008.

Недопустими кандидати:

 • сектор А  „Селско, горско и рибно стопанство“
 • сектор D “Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“
 • сектор K „Финансови и застрахователни дейности“
 • микропредприятия на територията на селски райони
 • предприятия, чиято основна икономическа дейност е в областта на преработката и/или маркетинга на горски продукти
 • предприятия, чиято основна икономическа дейност съгласно КИД 2008 попада в Сектор С „Преработваща промишленост“
 • раздел 10 „Производство на хранителни продукти” и раздел 11 „Производство на напитки”, както следва:
 •  10.1 „Производство и преработка на месо; производство на месни продукти, без готови ястия”;
 • 10.2 „Преработка и консервиране на риба и други водни животни, без готови ястия”;
 • 10.3 „Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци, без готови ястия”;
 • 10.4 „Производство на растителни и животински масла и мазнини”;
 • 10.5 „Производство на мляко и млечни продукти”;
 • 10.6 „Производство на мелничарски продукти, нишесте и нишестени продукти”;
 • 10.81 „Производство на захар”;
 • 10.83 „Преработка на кафе и чай”;
 • 10.84 „Производство на хранителни подправки и овкусители“;
 • 10.91 „Производство на готови храни за животни”;
 • 11.02 „Производство на вина от грозде”;
 • 11.03 „Производство на други ферментирали напитки”;
 • 11.06 „Производство на малц”.

Допустими дейности:

Изграждане на нови фотоволтаични инсталации до 1 MW за производство на енергия от възобновяеми източници за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия (батерии).

Максимален интензитет на безвъзмездното финансиране:

В зависимост от категорията на предприятието и мястото на изпълнение на инвестицията:

 • Микро и малки предприятия – 50%
 • Средни предприятия, извън Югозападен район – 50%
 • Средни предприятия, в Югозападен район – 45%
 • Малки дружества със средна пазарна капитализация и дружества със средна пазарна капитализация, извън Югозападен район – 45%
 • Малки дружества със средна пазарна капитализация и дружества със средна пазарна капитализация, в Югозападен район – 35%

Общ размер на безвъзмездното финансиране по процедурата: 200 000 000 лева (102 258 376,24 евро).

Минималният размер на заявеното безвъзмездно финансиране по индивидуалните предложения е 100 000 лева, а максималният – 1 000 000 лева.

ВАЖНО! В допълнение, максималният размер на заявеното безвъзмездно финансиране за индивидуално предложение за изпълнение на инвестиция НЕ следва да надвишава:

 • за микропредприятия: 100% от реализираните от кандидата средногодишни нетни приходи от продажби за тригодишния период 2019 г., 2020 г. и 2021 г.
 • за малки предприятия: 60% от реализираните от кандидата средногодишни нетни приходи от продажби за тригодишния период 2019 г., 2020 г. и 2021 г.
 • за средни предприятия, малки дружества със средна пазарна капитализация и дружества със средна пазарна капитализация: 25% от реализираните от кандидата средногодишни нетни приходи от продажби за тригодишния период 2019 г., 2020 г. и 2021 г.

Още подробна информация по темата можете да следите тук!

За консултация и подготовка на проектни предложения, може да свързвате с нашият екип от експерти на следните контакти:

office@humanconsulting.bg

0899925749

Приемът по подмярка 6.1 „СТАРТОВА ПОМОЩ ЗА МЛАДИ ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ“ започна

Приемът по подмярка 6.1 „СТАРТОВА ПОМОЩ ЗА МЛАДИ ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ“ започна

Проектни предложения ще се приемат до 06.01.2023 г.

От 01.11.2022 г. е отворен приемът на проекти по подмярка 6.1 „СТАРТОВА ПОМОЩ ЗА МЛАДИ ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ“. Бюджетът на процедурата е 15 500 000 евро.Приемът по подмярка 6.1 „СТАРТОВА ПОМОЩ ЗА МЛАДИ ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ“ започна

Максималният размер на субсидията за един земеделски стопанин е 25 000 евро, а получаването им е 12 500 евро след одобрение на проекта и 12 500 евро само при коректно изпълнение на всички заложени в бизнес плана дейности. Младите земеделци трябва да имат предвид, че срокът от първата регистрация като земеделски стопанин, изискуем за участие в приема, е 24 месеца.

Помощта по тази мярка ще се предоставя на млади земеделски производители на възраст до 40 години включително към момента на подаване на заявлението, които притежават съответни професионални умения и компетенции. Младият земеделски производител се счита за такъв, когато установява за пръв път земеделско стопанство в качеството си на ръководител на стопанството.

Заложени са следните критерии за подбор на проектните предложения:

 • Кандидати с образование в областта на селското стопанство;
 • Проекти осигуряващи устойчиво развитие на земеделското стопанство;
 • Проекти за дейности, които се изпълняват в чувствителни сектори;
 • Проекти свързани с производството на биологично сертифицирани селскостопански продукти;
 • Проекти, които допринасят за устойчиво и цифрово икономическо възстановяване;
 • Проекти, чрез които се създава устойчива заетост.

Помощта се отпуска за реализация на дейности за развитие на стопанства на млади земеделски стопани.

Подробна информация за процедурата може да намерите тук.
За консултация и подготовка на вашите проектни предложения, можете да свързвате с нас на:
office@humanconsulting.bg

Предстои прием на проекти по енергийно обновяване на сгради

Процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на сгради в сферата на производството, търговията и услугите, както и сгради от сектор туризъм“ е обявена за обществено обсъждане до 25.09.2022 г. Очаква се приемът на проектни предложения да стартира в началото на месец октомври.
Допустими кандидати по процедурата ще бъдат:Предстои прием на проекти по енергийно обновяване на сгради
 • търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите
 • микро, малки и средни предприятия
 • големи предприятия
Размер на финансирането:
Минимален размер на заявеното безвъзмездно финансиране на предприятие: 100 000 лева
Максимален размер на заявеното безвъзмездно финансиране на предприятие:
 • Микро предприятия: 300 000 лева
 • Mалки предприятия: 500 000 лева
 • Средни предприятия: 750 000 лева
 • Големи предприятия: 2 500 000 лева
Допустими дейности:
 • мерки за ЕЕ
 • мерки за ВЕИ
 • всички съпъстващи СМР, необходими за изпълнение на мерките
Подробна информация за процедурата може да намерите тук.
За консултация и подготовка на вашите проектни предложения, можете да свързвате с нас на:
office@humanconsulting.bg

ПОДКРЕПА ЗА ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА СГРАДИ В СФЕРАТА НА ПРОИЗВОДСТВОТО, ТЪРГОВИЯТА И УСЛУГИТЕ

КОМПОНЕНТ 4 „НИСКОВЪГЛЕРОДНА ИКОНОМИКА“ ОТ НАЦИОНАЛЕН ПЛАН ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ

1. Цел на процедурата:

Основната цел на настоящата процедура за предоставяне на средства от МВУ е енергийно обновяване на сгради в сферата на производството, търговията и услугите чрез:

 • Подобряване енергийните характеристики на сгради в сферата на производството, търговията и услугите, чрез изпълнение на устойчиви интегрирани високоефективни енергийни мерки;
 • Достигане на клас на енергопотребление минимум „В“ след прилагане на енергоспестяващи мерки при сгради в сферата на търговията и услугите;
 • Постигане на минимум 30% спестяване на първична енергия за всеки обект от нежилищния сграден фонд;
 • Намаляване на разходите за енергопотребление;
 • Спазване на „принципът за ненанасяне на значителни вреди“ (2021/C58/01 по смисъла на член 17 от Регламент (ЕС) 2020/852 ).

2. Кой може да кандидатства?

Допустими по настоящата процедура чрез подбор на предложения за изпълнение на инвестиции от крайни получатели са само кандидати, които отговарят на следните критерии:

 • Да са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите или да са еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейското икономическо пространство. Клонове на юридически лица, регистрирани в България, не могат да участват в процедурата чрез подбор на предложения за изпълнение на инвестиции от крайни получатели поради липсата на самостоятелна правосубектност.
 • Да са микро-, малки и средни предприятия по смисъла на чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия и Препоръка на Комисията от 6 май 2003 г. относно определението за микро-, малки и средни предприятия (ОВ L 124, 20.5.2003 г., стр. 36) или да са Големи предприятия – предприятия, които не отговарят на изискванията за микро-, малко или средно предприятие по смисъла на чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средни предприятия и Приложение I на Регламент (ЕС) №651/2014.
 • Да са регистрирани не по-късно от 31.12.2019 г.
 • Да са реализирали нетни приходи от продажби за 2022-ра финансова година в зависимост от категорията на предприятието-кандидат, както следва:

Категория на предприятието

Нетни приходи от продажби

Микропредприятие

≥ 70 000 лева

Малко предприятие

≥ 150 000 лева

Средно предприятие

≥ 650 000 лева

Голямо предприятие

≥ 3 500 000 лева

3. За какви дейности може да се кандидатства?

 • Дейности за извършване на обследване за енергийна ефективност и сертифициране за ЕЕ – първоначално обследване за енергийна ефективност за целите на подаване на предложение по настоящата процедура;
 • дейности за изпълнение на СМР за прилагане на мерки за енергийна ефективност и мерки за оползотворяване на енергия от възобновяеми източници, ако са посочени в енергийното обследване, в т. ч. всички съпътстващи СМР, необходими за изпълнение на мерките;
 • дейности за изготвяне на инвестиционен проект и оценка на съответствието му съгласно ЗУТ;
 • дейности за авторски надзор, съгласно ЗУТ;
 • дейности за строителен надзор, съгласно ЗУТ;
 • дейности, свързани с въвеждането на обектите в експлоатация;
 • Дейности за изготвяне на независима експертна оценка, изготвена от сертифициран енергиен одитор след приключване на дейностите по изпълнение на СМР – допустими само за ПИИ в режим на минимална помощ.

ВАЖНО! Задължително изискване е след изпълнение на препоръчаните в обследванията за енергийна ефективност мерки, във всяка сграда, включена в ПИИ, да се постигне минимум 30% спестяване на първична енергия.

Планираната продължителност на всяко ПИИ, включително дейностите, предвидени в него, не може да надвишава 24 месеца, но не по-късно от 30.06.2026 г. включително.

4. За какви разходи може да се кандидатства?

Разходите са допустими за финансиране, ако са направени от крайния получател на средствата и са платени след датата на подаване на предложението за изпълнение на инвестиция до 30 юни 2026 г. включително. (Важи за ПИИ в режим съгласно Регламент (ЕС) № 651/2014 (ОРГО).

Допустими разходи, финансирани със средства от МВУ:

 • разходи за строително-монтажни работи (СМР)/инженеринг за прилагане на мерки за ЕЕ и мерки за оползотворяване на енергия от възобновяеми източници, ако са посочени в енергийното обследване, в т. ч. всички съпътстващи СМР, необходими за изпълнение на мерките. В рамките на общата стойност на СМР могат да се включат и непредвидени разходи за строително-монтажни работи до 10%; В случай на инженеринг непредвидени разходи за строително-монтажни работи не са допустими.
 • разходи за изготвяне на инвестиционни проекти, съгласно ЗУТ;
 • разходи за извършване на обследване за енергийна ефективност и изготвяне на сертификат за енергийни характеристики на сгради в експлоатация;
 • разходи за изготвяне на независима експертна оценка, изготвена от сертифициран енергиен одитор след приключване на дейностите по изпълнение на СМР – допустими само за ПИИ в режим на минимална помощ;
 • разходи за авторски надзор, съгласно ЗУТ;
 • разходи за строителен надзор, съгласно ЗУТ;
 • разходи за оценка на съответствието на проектите, съгласно ЗУТ;
 • разходи, свързани с въвеждането на обектите в експлоатация.

Наличният финансов ресурс по процедурата е разпределен на база вида на предприятията по категории – МИКРО-/МАЛКИ, СРЕДНИ И ГОЛЕМИ ПРЕДПРИЯТИЯ, както и на следните компоненти:

 • Компонент 1ПРЕДПРИЯТИЯ В СФЕРАТА НА ПРОИЗВОДСТВОТО, и
 • Компонент 2ПРЕДПРИЯТИЯ В СФЕРАТА НА ТЪРГОВИЯТА И УСЛУГИТЕ, включително в сектор „Туризъм“.

5. Максимален срок за изпълнение на проекта

Планираната продължителност на всяко проектно предложение, включително дейностите, предвидени в него, не може да надвишава 24 месеца.

6. Какъв е размера на безвъзмездната финансова помощ по процедурата?

Общият размер на средствата по настоящата процедура е в размер на 235 200 000,00 лева без ДДС, разпределени, както следва:

Компонент 1

Компонент 2

Общ размер на финансовите средства, в лева

Категория предприятия

Сгради на предприятия в сферата на производството (33%)

Сгради на предприятия в сферата на търговията и услугите (67%)

Микро-/малки предприятия (25%)

19 404 000,00

39 396 000,00

58 800 000,00

Средни предприятия (35%)

27 165 600,00

55 154 400,00

82 320 000,00

Големи предприятия (40%)

31 046 400,00

63 033 600,00

94 080 000,00

Общо:

77 616 000,00

157 584 000,00

235 200 000,00

7. Какъв е размерът на безвъзмездното финансиране за конкретно предложение за изпълнение на инвестиция?

В зависимост от нуждите си и спецификата на съответното предложение за изпълнение на инвестиция, кандидатите могат да избират между ЕДИН от приложимите режими на държавна/минимална помощ (de minimis), както следва:

„Инвестиционни помощи за мерки за повишаване на енергийната ефективност“ съгласно чл. 38 от Регламент (ЕС) №651/2014 на Комисията от 17 юни 2014 година за обявяване на някои категории помощи за съвместими с вътрешния пазар в приложение на членове 107 и 108 от Договора (OB L 187/26.06.2014). За ПИИ в режим по чл.38 на ОРГО кандидата представя Декларация Приложение Г и Г2.

Максималните интензитети на средствата по чл.38 на ОРГО са както следва:

 • Максимален интензитет на помощта е 45% от допустимите разходи за ПИИ извън територията на ЮЗР (NUTS2);
 • Максимален интензитет на помощта е 35% за ПИИ на територията на ЮЗР (NUTS2).

За място на изпълнение на ПИИ се приема местоположението на обекта на интервенция (сграда), която е включена в ПИИ.

ВАЖНО! Максималният интензитет на помощта може да се увеличи с 20 процентни пункта за помощи, предоставени на малки предприятия, и с 10 процентни пункта за помощи, предоставени на средни предприятия по смисъла на Приложение I към Регламент (ЕС) № 651/2014.

„Минимална помощ“ (de minimis) съгласно Регламент (ЕС) №1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функциониране на Европейския съюз към помощта „de minimis“. Средства може да се предоставят единствено под формата на минимална помощ в съответствие с разпоредбите на Регламент (ЕС) №1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функциониране на ЕС към помощта de minimis (OB L 352 от 24.12.2013 г.), съгласно който максималната стойност на помощта, предоставена за период от 3 години на едно и също предприятие (съгласно чл. 2, пар. 2 от Регламента), не може да надвишава 200 хил. евро, а по отношение на автомобилните превози за чужда сметка или срещу възнаграждение – 100 хил. евро.

Максималният интензитет на безвъзмездното финансиране за кандидатите при режим “минимална помощ“ (de minimis) е, както следва: 

Категория на предприятието

Максимален интензитет на помощта от допустимите разходи

Микро-, малки, средни и големи предприятия

65%

Минималният и максималният размер на заявеното безвъзмездно финансиране по всяко индивидуално предложение за изпълнение на инвестиция по процедурата са, както следва:

Категория предприятие

Минимален размер на заявеното безвъзмездно финансиране на предприятие в лева

Максимален размер на заявеното безвъзмездно финансиране на предприятие в лева

Микропредприятия

35 000,00

100 000,00

Mалки предприятия

300 000,00

Средни предприятия

100 000,00

500 000,00

Големи предприятия

1 500 000,00

8. Критерии и методика за оценка на проектните предложения

Критерии за оценка на качеството Макс. брой точки

Източник на проверка

1

Целесъобразност на инвестицията за енергийна ефективност – като отношение на
кв.м РЗП обновена  инфраструктура към броя на сградите с подобрена инфраструктура – кв. м РЗП / брой сгради

25

Разгърната застроена площ, посочена в доклад за резултатите от обследване за енергийна ефективност, изготвено по реда на по чл. 57, ал. 6 от ЗЕЕ (за сградите от компонент 1) или във валиден сертификат за енергийни характеристики на сграда в експлоатация, изготвен по реда на  Наредба № Е-РД-04-2 от 16.12.2022 г. по чл. 48 от ЗЕЕ (за сградите от компонент 2).

В случай на повече от един обект на интервенция се сумира РЗП на всички сгради, включени в ПИИ, и се разделя на броя сгради

 > 1250 кв. м РЗП

25

 > 1000 кв. м РЗП ≤ 1250 кв. м РЗП

20

 > 750 кв. м РЗП ≤ 1000 кв. м РЗП

15

 > 500 кв. м РЗП ≤ 750 кв. м РЗП

10

 ≤ 500 кв. м РЗП

5

2

Процент енергийно спестяване в годишното потребление на първична невъзобновяема енергия в резултат на енергоспестяващите мерки – kWh/год.

25

Доклад за резултатите от обследване за енергийна ефективност, изготвено по реда на чл. 57, ал. 6 от ЗЕЕ (за сградите от компонент 1) или валиден сертификат за енергийни характеристики на сграда в експлоатация, изготвен по реда на Наредба  № Е-РД-04-2 от 16.12.2022 г. (за сградите от компонент 2).
Енергийните спестявания се изчисляват по следната формула: % спестявания = {Общо нормализирано потребление на първична невъзобновяема енергия при актуално състояние в kWh/год. – обща първична невъзобновяема енергия след изпълнение на ЕСМ от избрания пакет в kWh/год} / {Общо нормализирано потребление на първична невъзобновяема енергия при актуално състояние в kWh/год.} х 100 
Изчислява се средноаритметичната стойност за проекта в случай на повече от един обект на интервенция/ сграда.
> 50%

25

 
> 45% ≤ 50%

20

 
> 40% ≤ 45%

15

 
> 35% ≤ 40%

10

 
≥ 30% ≤ 35%

5

 

3

Очаквано годишно намаляване на емисиите на СО2 (екологични ползи) –  тон CO2 екв.

25

Доклад за резултатите от обследване за енергийна ефективност, изготвено по реда на чл. 57, ал. 6 от ЗЕЕ (за сградите от компонент 1) или валиден сертификат за енергийни характеристики на сграда в експлоатация, изготвен по реда на Наредба № Е-РД-04-2 от 16.12.2022 г. (за сградите от компонент 2).
Изчислява се като разлика между стойността на актуалните емисии CO2 преди ЕСМ и стойността на емисиите CO2 след ЕСМ
Общата стойност на емисии CO2 за проекта се сумира в случай на повече от един обект на интервенция/сграда.
 > 125 т CO2 екв.

25

 > 100 т CO2 екв. ≤ 125 т CO2 екв.

20

 > 75 т CO2 екв. ≤ 100 т CO2 екв.

15

 > 50 т CO2 екв. ≤ 75 т CO2 екв.

10

 ≤ 50 т CO2 екв.

5

4

Ефективност на инвестицията за енергийна ефективност като отношение на необходимата инвестиция в лева към количеството спестена първична невъзобновяема енергия в kWh на годишна база – лв./kWh/год.  (лева за 1 kWh годишна спестена енергия)

25

Доклад за резултатите от обследване за енергийна ефективност, изготвено по реда на чл. 57, ал. 6 от ЗЕЕ (за сградите от компонент 1) или валиден сертификат за енергийни характеристики на сграда в експлоатация, изготвен по реда на Наредба № Е-РД-04-2 от 16.12.2022 г. (за сградите от компонент 2).
Изчислява се като общата стойност на цялата инвестиция (БФП плюс собствено участие) в лева по ПИИ се раздели на очакваното количество спестена първична невъзобновяема енергия в kWh/г
 ≤ 3,00 лв./kWh/год.

25

> 3,00 лв./kWh/год. ≤ 3,50 лв./kWh/год.

20

 > 3,50 лв./kWh/год. ≤ 4,50 лв./kWh/год.

15

 > 4,50 лв./kWh/год. ≤ 5,50 лв./kWh/год.

10

 > 5,50 лв./kWh/год.

5

Максимален брой точки:

100

ВАЖНО! Предложения, получили минимум 55 точки на критерии за оценка на качеството, се класират в низходящ ред съобразно получената оценка, като за финансиране се предлагат всички предложения по реда на класирането до покриване на общия размер на бюджета по процедурата.

В случай че предложенията имат равен брой точки на критерии за оценка на качеството, те ще бъдат класирани съобразно получения брой точки по посочените по-долу критерии при спазване на следната последователност:

 1. Ефективност на инвестицията за енергийна ефективност като отношение на необходимата инвестиция в лева към количеството спестена първична енергия в kWh на годишна база – лв. /kWh/г;
 2. Целесъобразност на инвестицията за енергийна ефективност – кв. м РЗП на сградата;
 3. Очаквано годишно намаляване на емисиите на СО2 (екологични ползи);
 4. Процент енергийни спестявания в годишното потребление на първична невъзобновяема енергия.

Краен срок за кандидатстване: 17:30 часа на 15.06.2023 г.

Енергийна ефективност в индустрията

по ПРОГРАМА „ВЪЗОБНОВЯЕМА ЕНЕРГИЯ, ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ, ЕНЕРГИЙНА СИГУРНОСТ“

1. Цел на финансирането:

Основна цел на Програмата е намаляване на въглеродната интензивност и повишаване на сигурността на доставките чрез постигането на следните резултати:

 • Повишаване на производството на енергия от възобновяеми източници;
 • Подобряване на енергийната ефективност в сградите, индустрията и общините;
 • Повишаване на експертния капацитет в областта на възобновяемата енергия, енергийната ефективност и управлението на енергия.

Необходимо е всички подкрепяни инициативи да насърчават следните хоризонтални принципи:

 • да се основават на общите ценности за зачитане на човешкото достойнство, свободата, демокрацията, равенството, върховенството на закона и зачитането на правата на човека, включително правата на лицата, принадлежащи към малцинства;
 • да следват принципите на доброто управление – участие и приобщаване на всички заинтересовани страни в различните фази на развитие и изпълнение на проектите, включително отчетност, прозрачност, ефективност и ефикасност на проектните дейности;
 • да бъдат в съответствие с принципите на устойчивото развитие, дългосрочния икономически растеж, социалното сближаване и опазването на околната среда.

2. Кой може да кандидатства?

Допустими Кандидати са само лица, които имат регистрация на територията на Република България и са търговци по смисъла на чл. 1 от Търговския закон. Кандидатът следва да бъде пряко отговорен за управлението и изпълнението на дейностите по проекта, а не да действа като посредник. Клонове на юридически лица, регистрирани в България, не могат да участват в процедурата за подбор на проекти поради липсата на самостоятелна правосубектност, както и юридически лица от сектори рибарство и аквакултури, първично производство на селскостопански продукти, преработка и търговия със селскостопански продукти, които са регистрирани в България.

По процедурата се дупуска участие на партньори, отговарящи на следните критерии:

 • Всяко частно или публично юридическо лице, както търговско, така и нетърговско, регистрирано като юридическо лице в страните-донори, Република България или държава извън Европейското икономическо пространство, която има обща граница с Република България, или която и да е международна организация или орган, или агенция на същата, която активно участва в изпълнението на проект и ефективно допринася за него, се считат за допустими проектни Партньори.
 • Партньорът трябва да притежава опит или експертиза в изпълнението на дейности в областта на изпълнението на мерки за енергийна ефективност.

ВАЖНО! Няма ограничение за броя на Партньорите. Допълнителни точки се дават при Партньор от страна-донор.

3. За какви дейности може да се кандидатства?

Всеки проект включва редица дейности, които следва да доведат до постигането на целите, заложени в настоящата покана за подаване на проектни предложения за предоставяне на БФП.

Проектното предложение следва да включва дейности, свързани с реализиране на енергоспестяващи мерки, водещи до повишаване на ефективността на индустриалните процеси, осъществявани в промишлената/ите система/и на предприятието/ята.

ВАЖНО! По настоящата процедура за подбор на проектни предложения не са допустими следните дейности: изграждане на транспортни съоръжения, подобряване на енергийната ефективност на системите за осветление, мерки за подобряване на енергийните характеристики на промишлените сгради.

Допустими за финансиране следните дейности, изпълнявани от Кандидата:

 • Изпълнение на енергоспестяващи мерки, препоръчани в Доклад от обследването за енергийна ефективност;
 • Доставка и монтаж на машини, съоръжения и оборудване, представляващи дълготрайни материални активи, препоръчани в обследването за енергийна ефективност;
 • Извършване на строително-монтажни работи и демонтаж, пряко свързани с и необходими за въвеждане в експлоатация на активите, препоръчани в обследването за енергийна ефективност;
 • Придобиване на дълготрайни нематериални активи (вкл. разходи за разработване на софтуер), необходими за изпълнението на мерките, включени в обследването за енергийна ефективност;
 • Управление на проекта;
 • Обмяна на опит, знания и най-добри практики на управленско и експертно ниво, обучение, предоставени от Партньора;
 • Посещения в България на Партньорите от страни-донори и посещения в страна-донор на Бенефициента;
 • Дейности за информираност и публичност;
 • Одит.

Допустими за финансиране следните дейности, изпълнявани от Партньор/и:

 • Обмяна на опит, знания и най-добри практики на управленско и експертно ниво, предоставени от Партньора;
 • Посещения в страна-донор на Бенефициента и посещения в България на Партньорите от страни-донори.

4. За какви разходи може да се кандидатства?

Допустими преки разходи:

1. Разходи за персонал, работещ по проекта, състоящи се от действителни заплати, вноски за социално осигуряване и други разходи по закон, включени във възнаграждението, ако това съвпада с обичайната политика на Бенефициента, съответно на Партньора, по отношение на възнагражденията.;

2. Пътни, дневни и квартирни разходи за персонала на Бенефициента и на Партньора;

3. Разходи по договори с външни изпълнители за:

 • доставка и монтаж на машини, съоръжения и оборудване, представляващи дълготрайни материални активи;
 • придобиване на дълготрайни нематериални активи (вкл. разходи за разработване на софтуер), необходими за изпълнението на мерките, включени в обследването за енергийна ефективно;
 • извършване на строително-монтажни работи и демонтаж, пряко свързани с и необходими за въвеждане в експлоатация на активите, препоръчани в обследването за енергийна ефективност.

4. Други преки разходи по договори с външни изпълнители: Разходи, произтичащи пряко от допустимите дейности по проекта (разходи за превод, одит, информираност и публичност, обмен на опит, знания и най-добри практики на управленско и експертно ниво, предоставени от Бенефициента/Партньора/ите и др.).

Допустими непреки (режийни) разходи

Бенефициентите и Партньорите им могат да определят своите непреки разходи чрез един от следните методи:

1. Въз основа на реалните непреки разходи за тези Бенефициенти и проектни Партньора/ите, които имат аналитична счетоводна система, установяваща техните непреки разходи съгласно посоченото по-горе;

2. Твърда ставка в размер до 25% от общите преки допустими разходи, с изключение на преки допустими разходи за възлагане на подизпълнители и разходите за ресурси, предоставени от трети лица, които не са използвани на територията на Бенефициента или проектния Партньор/ите;

3. Твърда ставка в размер до 15% от преките допустими разходи за персонал, без да е налице изискване за ПО да извърши изчисление, за да определи приложимия размер; или

4. Твърда ставка, прилагана спрямо преки допустими разходи, въз основа на съществуващи начини и съответни ставки, приложими в политиките на Европейския съюз за подобни типове проекти и Бенефициенти;

5. В случай че Бенефициентът или Партньорът/ите по проекта е международна организация или агенция, непреките разходи могат да бъдат определени съгласно правилата за непреки разходи, прилагани в тези организации, в съответствие със специфични разпоредби на Програмното споразумение.

5. Колко е финансовото подпомагане?

Общ размер на БФП

Принос от страна на донора – 85%

Национално съфинансиране – 15%

2 500 000 евро

2 125 000 евро 375 000 евро
4 889 575 лева 4 156 138.75 лева

733 436.25 лева

ВАЖНО! Програмният оператор си запазва правото да не разпредели посочената по-горе сума в случай на недостатъчен брой качествени проектни предложения, отговарящи на предварително зададените критерии.

 • Минимален размер на индивидуалната безвъзмездна финансова помощ: 150 000 евро (296 375 лева);
 • Максимален размер на индивидуалната безвъзмездна финансова помощ: 200 000 евро (391 166 лева).

Максималният размер на помощта по режим de minimis, за която се кандидатства, заедно с другите получени минимални помощи, не може да надхвърля левовата равностойност на 200 000 евро.

6. Как се кандидатства?

Подаването на проектни предложения се извършва по изцяло електронен път чрез попълване на уеб базиран Формуляр за кандидатстване и подаване на Формуляра и придружителните документи чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020), единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“

7. Какъв е срикът за изпълнение?

Продължителността на изпълнение на всеки проект не следва да надвишава 12 (дванадесет) месеца, считано от датата на влизане в сила на договора за предоставяне на БФП, но не по-късно от 30 април 2024 г.

Краен срок за кандидатстване: 16:30 часа на 21.10.2022 г.

Технологична модернизация

Програма за икономическа трансформация от Национален план за възстановяване и устойчивост

1. Цел на процедурата:

Целта на тази мярка е да се повиши ефективността на производствените процеси, да се постигне по-висока производителност, да се намалят производствените разходи и да се оптимизира производствената верига чрез предоставяне на безвъзмездни средства на МСП.

2. Кой може да кандидатства?

Допустими по настоящата процедура чрез подбор на предложения за изпълнение на инвестиции от крайни получатели са само кандидати, които отговарят на следните критерии:

1) Да са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите или да са еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейското икономическо пространство. Клонове на юридически лица, регистрирани в България, не могат да участват в процедурата чрез подбор на предложения за изпълнение на инвестиции от крайни получатели поради липсата на самостоятелна правосубектност.

2) Да са микро, малки и средни предприятия по смисъла на чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия и Препоръка на Комисията от 6 май 2003 г. относно определението за микро-, малки и средни предприятия.

3) Да са регистрирани не по-късно от 31.12.2019 г.

4) Да са реализирали нетни приходи от продажби общо за 2019-та, 2020-та и 2021-ва финансови години в зависимост от категорията на предприятието-кандидат, както следва:

Категория на предприятието

Нетни приходи от продажби

Микро предприятие

≥ 210 000 лева

Малко предприятие

≥ 750 000 лева

Средно предприятие

≥ 3 000 000 лева

5) Да са реализирали нетни приходи от продажби за 2021-ва финансова година в зависимост от категорията на предприятието-кандидат, както следва:

Категория на предприятието

Нетни приходи от продажби

Микро предприятие

≥ 52 000 лева
Малко предприятие

≥ 187 000 лева

Средно предприятие

≥ 750 000 лева

6) Да развиват своята основна икономическа дейност в определените национални и регионални приоритетни сектори съгласно Националната стратегия за малките и средни предприятия 2021-2027 г. (НСМСП 2021-2027), както следва:

Национални приоритетни икономически дейности:

Високотехнологични производства:

 • C21 Производство на лекарствени вещества и продукти
 • C26 Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти

Средно към високотехнологични производства:

 • C20 Производство на химични продукти
 • C27 Производство на електрически произведения
 • C28 Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение
 • C29 Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета
 • C30 Производство на превозни средства, без автомобили

Други производства:

 • Е38 Събиране и обезвреждане на отпадъци; рециклиране на материали
 • Е39 Възстановяване и други услуги по управление на отпадъци

Високотехнологични услуги с интензивно използване на знания:

 • J59 Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика
 • J60 Радио- и телевизионна дейност
 • J61 Далекосъобщения
 • J62 Дейности в областта на информационните технологии
 • J63 Информационни услуги
 • M71 Архитектурни и инженерни дейности; технически изпитвания и анализи
 • M72 Научно-изследователска и развойна дейност

Регионалните приоритетни сектори:

 • C10 Производство на хранителни продукти
 • C11 Производство на напитки
 • C13 Производство на тъкани
 • C14 Производство на облекло
 • C15 Обработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм
 • C16 Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене
 • C17 Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон
 • C18 Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители
 • C19 Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти
 • C22 Производство на изделия от каучук и пластмаси
 • C23 Производство на изделия от други неметални минерални суровини
 • C24 Производство на основни метали
 • C25 Производство на метални изделия, без машини и оборудване
 • C31 Производство на мебели
 • C32 Производство, некласифицирано другаде
 • C33 Ремонт и инсталиране на машини и оборудване
 • J58 Издателска дейност

7) Да са заявили подкрепа за код на икономическа дейност, попадащ в определените национални и регионални приоритетни сектори съгласно НСМСП 2021-2027.

3. За какви дейности може да се кандидатства?

Допустимите предложения за изпълнение на инвестиции следва:

1) Да водят до постигане целта на процедурата.

2) Да са в съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“ и с принципите на равнопоставеност на жените и мъжете и осигуряване на равни възможности за всички.

3) Да се изпълняват само на територията на Република България.

Допустими дейности:

Придобиване на нови технологии с акцент върху цифровизацията на производствените процеси с оглед на разширяване на производствения капацитет и/или разнообразяване на предлаганите продукти/услуги. Всеки отделен придобит актив (ДМА или ДНА) задължително трябва да доведе кумулативно до:

 • цифровизацията на производствените процеси И
 • разширяване на производствения капацитет и/или разнообразяване на предлаганите продукти/услуги

4. За какви разходи може да се кандидатства?

Допустими по процедурата са следните видове разходи:

1) Разходи за закупване на машини, съоръжения и оборудване, представляващи дълготрайни материални активи.

2) Разходи за закупуване на софтуер, представляващ дълготраен нематериален актив, включващ:

2.1) разходи за придобиване на специализиран софтуер;

2.2) разходи за придобиване на ERP системи, CRM системи и/или MOM/MES системи.

ВАЖНО: Разходите по т. 2.2) не трябва да надвишават общо 50 000 лева.

5. Максимален срок за изпълнение на проекта

Продължителността на изпълнение на всяко предложение за изпълнение на инвестиция не следва да надвишава 12 (дванадесет) месеца, считано от датата на влизане в сила на договора за финансиране с крайния получател.

6. Какъв е размера на безвъзмездната финансова помощ по процедурата?

Общият размер на средствата по процедура чрез подбор „Технологична модернизация“ е 260 000 000 лв.

Предвидено е бюджетът по процедурата да бъде разделен пропорционално в зависимост от категорията на предприятието и по групи приоритетни сектори на икономическа дейност (съгласно Националната стратегия за малките и средни предприятия 2021-2027 г. – НСМСП 2021-2027, експлицитно изброени в т. 11 от Условията за кандидатстване), както следва:

Групи сектори съгласно НСМСП 2021-2027:

Микро предприятия Малки предприятия

Средни предприятия

Високотехнологични  производства; Средно към високотехнологични производства и други производства

15 600 000 лева

41 600 000 лева

46 800 000 лева

Високотехнологични услуги с интензивно използване на знания

10 400 000 лева

9 100 000 лева

6 500 000 лева

Регионални приоритетни сектори

19 500 000 лева

52 000 000 лева

58 500 000 лева

ВАЖНО: Министерството на иновациите и растежа (МИР) си запазва правото да пренасочи свободния остатъчен ресурс по категории предприятия/приоритетни сектори съгласно НСМСП към онези категории/сектори, за които не достига наличното финансиране.

7. Какъв е размерът на безвъзмездното финансиране за конкретно предложение за изпълнение на инвестиция?

Минималният и максималният размер на заявеното безвъзмездно финансиране по всяко индивидуално предложение за изпълнение на инвестиция по процедурата са, както следва:

Минимален размер на заявеното безвъзмездно финансиране на предприятие

Максимален размер на заявеното безвъзмездно финансиране на предприятие

35 000 лева

Микро предприятия: 180 000лева
Mалки предприятия: 350 000 лева
Средни предприятия: 700 000 лева

ВАЖНО: В допълнение, максималният размер на заявеното безвъзмездно финансиране  за индивидуално предложение за изпълнение на инвестиция не следва да надвишава:

 • за микропредприятия: 100% от реализираните средногодишни нетни приходи от продажби за тригодишния период 2019 г., 2020 г. и 2021 г.
 • за малки предприятия: 60% от реализираните средногодишни нетни приходи от продажби за тригодишния период 2019 г., 2020 г. и 2021 г.
 • за средни предприятия: 25% от реализираните средногодишни нетни приходи от продажби за тригодишния период 2019 г., 2020 г. и 2021 г.

Процент на съфинансиране

Процент на съфинансиране на предложенията за изпълнение на инвестиция, изпълнявани при условията на режим „регионална инвестиционна помощ“ съгласно чл. 13 и чл. 14 от Регламент на Комисията (ЕС) № 651/2014:

Максималният интензитет на безвъзмездното финансиране за кандидата при режим „регионална инвестиционна помощ“ в зависимост от мястото на изпълнение на предложението за изпълнение на инвестиция е, както следва:

Категория на предприятието

Максимален интензитет на помощта за дейности извън ЮЗР (NUTS2)

Максимален интензитет на помощта за дейности в ЮЗР (NUTS-2)

Микро и малки предприятия

50%

София град (столица): 40%

София област: 50%

Област Благоевград: 50%

Област Перник: 40%

Област Кюстендил: 45%

Средни предприятия

50%

София град (столица): 30%

София област: 50%

Област Благоевград: 50%

Област Перник: 30%

Област Кюстендил: 35%

Процент на съфинансиране на предложенията за изпълнение на инвестиция, изпълнявани при условията на режим „de minimis“ съгласно  Регламент (ЕС) № 1407/2013.

Максималният интензитет на безвъзмездното финансиране за кандидатите при режим “минимална помощ“ (de minimis) е, както следва:

Категория на предприятието

Максимален интензитет на помощта

Микро, малки и средни предприятия

50%

По настоящата процедура в зависимост от нуждите си и спецификата на съответното предложение за изпълнение на инвестиция кандидатите могат да избират между ЕДИН от приложимите режими на държавна/минимална помощ (de minimis), както следва:

1)Регионална инвестиционна помощ“ съгласно чл. 13 и чл. 14 от Регламент (ЕС) № 651/2014 на Комисията от 17 юни 2014 година за обявяване на някои категории помощи за съвместими с вътрешния пазар в приложение на членове 107 и 108 от Договора (OB L 187/26.06.2014).

или

2) „Минимална помощ“ (de minimis) съгласно Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функциониране на Европейския съюз към помощта „de minimis“.

8. Критерии и методика за оценка на проектните предложения

Критерии:

Макс. брой точки

1. Претеглен коефициент на рентабилност на EBITDA за 2019 г., 2020 г. и 2021 г.

10

Претегленият коефициент на рентабилност на EBITDA на предприятието е > 15% и ≤ 17,5%

10

Претегленият коефициент на рентабилност на EBITDA на предприятието е > 12,5% и ≤ 15%

9

Претегленият коефициент на рентабилност на EBITDA на предприятието е > 17,5% и ≤ 20%

8

Претегленият коефициент на рентабилност на EBITDA на предприятието е > 10% и ≤ 12,5%

7

Претегленият коефициент на рентабилност на EBITDA на предприятието е > 20% и ≤ 22,5%

6

Претегленият коефициент на рентабилност на EBITDA на предприятието е > 22,5% и ≤ 25%

5

Претегленият коефициент на рентабилност на EBITDA на предприятието е > 25%

4

Претегленият коефициент на рентабилност на EBITDA на предприятието е > 7,5% и ≤ 10%

3

Претегленият коефициент на рентабилност на EBITDA на предприятието е > 5% и ≤ 7,5%

2

Претегленият коефициент на рентабилност на EBITDA на предприятието е > 2,5% и ≤ 5%

1

Претегленият коефициент на рентабилност на EBITDA  на предприятието е  ≤  2,5

0

2. Претеглен коефициент на разходите за данъци спрямо реализираните приходи за 2019 г., 2020 г. и 2021 г.

3

Претегленият коефициент на разходите за данъци спрямо реализираните приходи е ≥ 2%

3

Претегленият коефициент на разходите за данъци спрямо реализираните приходи е ≥ 1,6% и < 2%

2,5

Претегленият коефициент на разходите за данъци спрямо реализираните приходи е ≥ 1,2% и < 1,6%

2

Претегленият коефициент на разходите за данъци спрямо реализираните приходи е ≥ 0,8% и < 1,2%

1,5

Претегленият коефициент на разходите за данъци спрямо реализираните приходи е ≥ 0,4% и < 0,8%

1

Претегленият коефициент на разходите за данъци спрямо реализираните приходи е > 0% и < 0,4%

0,5

Претегленият коефициент на разходите за данъци спрямо реализираните приходи е ≤ 0%

0

3. Претеглен коефициент на марж на печалбата за 2019 г., 2020 г. и 2021 г.

10

Претегленият коефициент на марж на печалбата е > 17,5% ≤ 21%

10

Претегленият коефициент на марж на печалбата е > 14% и  ≤ 17,5%

9

Претегленият коефициент на марж на печалбата е > 21% и ≤ 24,5%

8

Претегленият коефициент на марж на печалбата е > 10,5% и ≤ 14%

7

Претегленият коефициент на марж на печалбата е > 24,5% и ≤ 28%

6

Претегленият коефициент на марж на печалбата е > 28% и  ≤ 31,5%

5

Претегленият коефициент на марж на печалбата е > 31,5% и ≤ 35%

4

Претегленият коефициент на марж на печалбата е > 35%

3

Претегленият коефициент на марж на печалбата е > 7% и  ≤ 10,5%

2

Претегленият коефициент на марж на печалбата е > 3,5%  и ≤ 7%

1

Претегленият коефициент на марж на печалбата е ≤  3,5%

0

4. Претеглена производителност на едно лице, работещо в предприятието-кандидат за 2019 г., 2020 г. и 2021 г.

9

Претеглена производителност на едно лице, работещо в предприятието-кандидат е  > 100 хил.лв. и  ≤  120 хил.лв.

9

Претеглена производителност на едно лице, работещо в предприятието-кандидат е  > 80 хил.лв. и ≤ 100 хил.лв.

8

Претеглена производителност на едно лице, работещо в предприятието-кандидат е  > 120 хил.лв. и  ≤ 140 хил.лв.

7

Претеглена производителност на едно лице, работещо в предприятието-кандидат е  > 60 хил.лв. и ≤ 80 хил.лв.

6

Претеглена производителност на едно лице, работещо в предприятието-кандидат е  > 140 хил.лв. и  ≤ 160 хил.лв.

5

Претеглена производителност на едно лице, работещо в предприятието-кандидат е  > 160 хил.лв. и ≤ 180 хил.лв.

4

Претеглена производителност на едно лице, работещо в предприятието-кандидат е  > 180 хил.лв.

3

Претеглена производителност на едно лице, работещо в предприятието-кандидат е  > 40 хил.лв. и ≤ 60 хил.лв

2

Претеглена производителност на едно лице, работещо в предприятието-кандидат е  > 20 хил.лв. и ≤ 40 хил.лв

1

Претеглена производителност на едно лице, работещо в предприятието-кандидат е ≤  20 хил.лв.

0

5. Претеглен коефициент на брутна добавена стойност за 2019 г., 2020 г. и 2021 г.

7

Претегленият коефициент на брутната добавена стойност е > 30% и ≤ 40%

7

Претегленият коефициент на брутната добавена стойност е > 20% и ≤ 30%

6

Претегленият коефициент на брутната добавена стойност е > 40% и ≤ 50%

5

Претегленият коефициент на брутната добавена стойност е > 10% и ≤ 20%

4

Претегленият коефициент на брутната добавена стойност е > 50% и ≤ 60%

3

Претегленият коефициент на брутната добавена стойност е > 60% и ≤ 70%

2

Претегленият коефициент на брутната добавена стойност е > 70%

1

Претегленият коефициент на брутната добавена стойност е ≤ 10%

0

6. Претеглен коефициент на приходите от износ за 2019 г., 2020 г. и 2021 г.

7

Претегленият коефициент на приходи от износ е > 20% ≤ 40%

7

Претегленият коефициент на приходи от износ е > 40% ≤ 60%

6

Претегленият коефициент на приходи от износ е > 15% ≤ 20%

5

Претегленият коефициент на приходи от износ е > 60%

4

Претегленият коефициент на приходи от износ е > 10% ≤ 15%

3

Претегленият коефициент на приходи от износ е > 5% ≤ 10%

2

Претегленият коефициент на приходи от износ е > 0,1% ≤ 5%

1

Претегленият коефициент на приходите от износ е ≤ 0,1%

0

7. Инвестиционна дейност на кандидата за 2019 г., 2020 г. и 2021 г.

7

Кандидатът е реализирал общо инвестиции свързани със закупуване на ДМА,  ДНА, земя и сгради през последните три години на стойност ≥ 80% от заявените общо допустими разходи по предложението за изпълнение на инвестиция.

7

Кандидатът е реализирал общо  инвестиции свързани със закупуване на ДМА, ДНА, земя и сгради през последните три години на стойност ≥ 70% < 80%  от заявените общо допустими разходи по предложението за изпълнение на инвестиция.

6

Кандидатът е реализирал общо  инвестиции свързани със закупуване на ДМА, ДНА, земя и сгради през последните три години на стойност ≥ 60% < 70%  от заявените общо допустими разходи по предложението за изпълнение на инвестиция.

5

Кандидатът е реализирал общо инвестиции свързани със закупуване на ДМА, ДНА, земя и сгради през последните три години на стойност ≥ 40% < 60% от заявените общо допустими разходи по предложението за изпълнение на инвестиция.

4

Кандидатът е реализирал общо инвестиции свързани със закупуване на ДМА, ДНА, земя и сгради през последните три години на стойност ≥ 20% < 40% от заявените общо допустими разходи по предложението за изпълнение на инвестиция.

3

Кандидатът е реализирал общо инвестиции свързани със закупуване на ДМА, ДНА, земя и сгради през последните три години на стойност ≥ 10% < 20% от заявените общо допустими разходи по предложението за изпълнение на инвестиция.

2

Кандидатът е реализирал общо инвестиции свързани със закупуване на ДМА, ДНА, земя и сгради през последните три години на стойност ≥ 5% < 10% от заявените общо допустими разходи по предложението за изпълнение на инвестиция.

1

Кандидатът е реализирал общо инвестиции свързани със закупуване на ДМА, ДНА, земя и сгради през последните три години на стойност < 5% от заявените общо допустими разходи по предложението за изпълнение на инвестиция.

0

8. Приоритизация съгласно Националната стратегия за малките и средните предприятия 2021-2027 г.

2

Кодът на основната икономическа дейност на предприятието-кандидат и кодът на предложението за изпълнение на инвестиция са сред секторите на регионална специализация за съответната административна област (изброени в Приложение 13 „Регионална специализация съгласно НСМСП 2021-2027“) .

2

Не е изпълнено горепосоченото изискване.

0

9. Участие на кандидата в процедури по ОПИК

3

Кандидатът няма сключени договори за безвъзмездна помощ по ОПИКили ако има същите са прекратени към датата на подаване на предложението за изпълнение на инвестиция.

3

Кандидатът има един сключен договор за безвъзмездна помощ по ОПИК, който не е прекратен към датата на подаване на предложението за изпълнение на инвестиция.

2

Кандидатът има два сключени договори за безвъзмездна помощ по ОПИК, които не са прекратени към датата на подаване на предложението за изпълнение на инвестиция.

1

Кандидатът има повече от два сключени договори за безвъзмездна помощ по ОПИК, които не са прекратени към датата на подаване на предложението за изпълнение на инвестиция.

0

10. Реалистичност на разходите по предложението за изпълнение на инвестиция:

2

·  Всички разходи, включени в бюджета на предложението за изпълнение на инвестиция, са допустими и

·  Всички разходи, включени в бюджета на предложението за изпълнение на инвестиция, са обосновани и съответстват на дейностите, предвидена за изпълнение и

·  Всички разходи за активи са съпоставими с пазарните цени за аналогични активи, като за тях е представена оферта и

·  Всички разходи, включени в бюджета на предложението за изпълнение на инвестиция, са в съответствие с праговете/процентните съотношения, заложени в Условията за кандидатстване (където е приложимо) и

·  Всички бюджетни пера са коректно обособени и попълнени и в бюджета не са извършвани корекции.

2

Изпълнени са 4 от горепосочените изисквания.

1

Изпълнени са по-малко от 4 от горепосочените изисквания.

0

Максимален брой точки: 60

Краен срок за кандидатстване: до 16:30 ч. на 21.09.2022 г.

Стартира прием по схемата за изграждане на кланични пунктове

От 20 юни животновъдите могат да кандидатстват за подпомагане по схемата за държавна помощ „Инвестиции за

Стартира прием по схемата за изграждане на кланични пунктовеизграждане на кланични пунктове“. Документи ще се приемат до 20 юли 2022 г. в Областните дирекции на ДФ „Земеделие“ по място на осъществяване на дейността по проекта.

По схемата се възстановяват до 50% от извършените разходи за инвестиции, като максималният размер на помощта е до 90 000 лева. Подпомагането се предоставя за покриване на част от разходите за изграждане на стационарни кланични пунктове и/или за закупуване на мобилни такива за добив и/или транжиране на месо от собствени едри преживни животни и/или дребни преживни животни. Средствата ще се изплащат по банкова сметка на кандидата след доказване на изпълнението на инвестицията.

Допустими за кандидатстване по схемата са земеделски стопани, регистрирани по реда на Наредба № 3 от 29 януари 1999 г. за период от най-малко 3 (три) години назад, считано от датата на кандидатстване, с дейност по отглеждане на ЕПЖ и/или ДПЖ, както и организации и групи производители, признати със заповед на министъра на земеделието.

Източник: dfz.bg