ПОДКРЕПА ЗА СЕМЕЙНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ, ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТ ТВОРЧЕСКИТЕ ИНДУСТРИИ И ЗАНАЯТИТЕ

ОТ ПРОГРАМА „КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ И ИНОВАЦИИ В ПРЕДПРИЯТИЯТА” 2021-2027

1. Цел на финансирането:

Процедурата цели да насърчи инвестициите за подобряване на производствения капацитет на семейните предприятия, предприятията от творческите индустрии и занаятите, и по този начин да допринесе за повишаване на тяхната конкурентоспособност и засилване на пазарното им присъствие.

2. Кой може да кандидатства?

 • Търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите.
 • Регистрирани не по-късно от 31.12.2020 г.
 • Микро или малки предприятия по смисъла на чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия (ЗМСП).
 • Да имат средносписъчен брой на персонала за 2022 г., който е ≥ 2 заети лица.
 • Да отговарят на едно от следните изисквания:
 1. Да са семейно предприятие през последните 3 (три) календарни години към датата на обявяване на процедурата, в което:
 • повече от половината от капитала (собствеността) на предприятието се притежава от физическото лице, създало предприятието или придобило капитала (собствеността) му И минимум едно друго (различно) физическо лице участва официално в управлението на предприятието, като между двете лица съществува роднинска връзка ИЛИ
 • повече от половината от капитала (собствеността) на предприятието се притежава от две или повече физически лица, създали предприятието или придобили капитала (собствеността) му, като между тях съществува роднинска връзка И минимум едно от тези лица или минимум едно друго (различно) физическо лице, с което лицата, притежаващи повече от половината от капитала (собствеността) на предприятието имат роднинска връзка, участва официално в управлението на предприятието.
 • Не се считат за „семейни предприятия” тези предприятия, в които повече от половината от капитала (собствеността) се притежава от друго юридическо лице и/или едноличен търговец.

И/ИЛИ

 1. Да са предприятия с основна икономическа дейност (четиризначен цифров код съгласно Класификацията на икономическите дейности – КИД-2008 въз основа на данни за 2022 г.) в областта на творческите индустрии, както следва:
 • 18.11 – Печатане на вестници
 • 18.12 – Печатане на други издания и печатни продукти
 • 18.13 – Предпечатна подготовка
 • 18.14 – Подвързване и подобни дейности, свързани с печатането
 • 18.20 – Възпроизвеждане на записани носители
 • 58.11 – Издаване на книги
 • 58.12 – Издаване на указатели, справочници и адресни списъци
 • 28.13 – Издаване на вестници
 • 58.14 – Издаване на списания и други периодични издания
 • 58.19 – Друга издателска дейност
 • 58.21 – Издаване на компютърни игри
 • 58.29 – Издаване на други програмни продукти
 • 59.11 – Производство на филми и телевизионни предавания
 • 59.12 – Технически дейности, свързани с производство на филми и телевизионни предавания (постпродукция)
 • 59.13 – Разпространение на филми и телевизионни предавания
 • 59.14 – Прожектиране на филми
 • 59.20 – Звукозаписване и издаване на музика
 • 60.10 – Създаване и излъчване на радиопрограми
 • 60.20 – Създаване и излъчване на телевизионни програми
 • 71.11 – Архитектурни дейности
 • 73.11 – Дейност на рекламни агенции
 • 74.10 – Специализирани дейности в областта на дизайна
 • 74.20 – Дейности в областта на фотографията
 • 90.01 – Изпълнителско изкуство
 • 90.02 – Спомагателни дейности, свързани с изпълнителско изкуство
 • 90.03 – Творческа дейност в областта на литературата и изкуствата
 • 90.04 – Експлоатация на зали за представления
 • 91.01 – Дейност на библиотеки и архиви
 • 91.02 – Дейност на музеи
 • 91.03 – Опазване и стопанисване на културно-исторически паметници и места
 1. Да са предприятия, осъществяващи дейност, включена в Списъка на занаятите съгласно Приложение № 1 към Закона за занаятите, чиито собственик/ци е/са вписан/и със същата дейност в Националния регистър на занаятчиите, поддържан от Национална занаятчийска камара.
 • Да са реализирали нетни приходи от продажби ОБЩО за 2020 г., 2021 г. и 2022 г. финансови години в зависимост от категорията на предприятието-кандидат, както следва:

Категория на предприятието

Минимален размер на нетните приходи от продажби общо за 2020 г., 2021 г. и 2022 г.

Максимален размер на нетните приходи от продажби общо за 2020 г., 2021 г. и 2022 г.

Микропредприятие

≥ 50 000 лева

≤ 450 000

Малко предприятие

≥ 75 000 лева

≤ 800 000

ВАЖНО: При определяне на нетните приходи от продажби общо за 2020 г., 2021 г. и 2022 г. ще се вземат предвид само данните от индивидуалния Отчет за приходите и разходите на кандидата за всяка от трите посочени години, без да се отчитат данните на негови свързани предприятия и/или предприятия-партньори (ако има такива), послужили за определяне на категорията (статуса) на предприятието съгласно ЗМСП.

 • Да са заявили подкрепа само за основната си икономическа дейност съгласно КИД-2008 въз основа на данни за 2022 г. – приложимо за семейните предприятия съгласно подт. 1) и за предприятията с основна икономическа дейност в областта на творческите индустрии съгласно подт. 2), по-горе ИЛИ
 • Да са заявили подкрепа за дейност съгласно Списъка на занаятите – Приложение № 1 към Закона за занаятите, с която собственикът/ците на предприятието е/са вписан/и в Националния регистър на занаятчиите, поддържан от Национална занаятчийска камара – приложимо за предприятията, отговарящи на изискването по подт. 3) по-горе.

НЕДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ:

Не са допустими предприятия, кандидатстващи за финансиране на икономически дейности, които съгласно КИД-2008 на НСИ попадат  в сектор С – раздел 10 „Производство на хранителни продукти” и раздел 11 „Производство на напитки”, както следва:

 • 10.1 „Производство и преработка на месо; производство на месни продукти, без готови ястия”;
 • 10.2 „Преработка и консервиране на риба и други водни животни, без готови ястия”;
 • 10.3 „Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци, без готови ястия”;
 • 10.4 „Производство на растителни и животински масла и мазнини”;
 • 10.5 „Производство на мляко и млечни продукти”;
 • 10.6 „Производство на мелничарски продукти, нишесте и нишестени продукти”;
 • 10.83 „Преработка на кафе и чай”, ограничението се отнася само в случаите, когато дейността на кандидата е свързана с производство на билков чай (мента, върбинка, лайка и други);
 • 10.84 „Производство на хранителни подправки и овкусители”;
 • 10.91 „Производство на готови храни (фуражи) за селскостопански животни”;
 • 11.02 „Производство на вина от грозде”;
 • 11.03 „Производство на други ферментирали напитки”.

Не могат да участват в процедурата и да получат безвъзмездна финансова помощ предприятия, кандидатстващи за финансиране на дейности, попадащи в обхвата на сектор риболов и сектора на рибарството и аквакултурите, които са целева група за подкрепа по Програмата за морско дело, рибарство и аквакултури 2021-2027 г.

3. За какви дейности може да се кандидатства?

Допустими по процедурата са проектни предложения, включващи следните дейности:

Дейност 1. Подобряване на производствения капацитет на семейните предприятия и предприятията от творческите индустрии и занаятите (задължителна дейност).

В рамките на Дейност 1 е допустимо придобиването на машини, съоръжения, инструменти, оборудване за производствения процес, както и специализиран софтуер, осигуряващи подобряване на производствения капацитет на предприятието.

Дейност 2. Подобряване на пазарното представяне на семейните предприятия и предприятията от творческите индустрии и занаятите (незадължителна).

В рамките на Дейност 2 е допустимо само създаването на нов онлайн магазин за продуктите/услугите от дейността на предприятието, за която е заявена подкрепа по процедурата.

ВАЖНО: Проектите трябва задължително да включват Дейност 1. Дейност 2 не е задължителна и може да бъде включена в проектните предложения по преценка на кандидатите в допълнение на Дейност 1.

4. За какви разходи може да се кандидатства?

Допустими по процедурата са следните видове разходи:

 • Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА), представляващи машини, съоръжения, оборудване за производствения процес, които осигуряват подобряване на производствения капацитет на предприятието.
 • Разходи за придобиване на инструменти и оборудване за производствения процес под стойностния праг на същественост за ДМА, които осигуряват подобряване на производствения капацитет на предприятието.
 • Разходи за придобиване на дълготрайни нематериални активи (ДНА) – специализиран софтуер, осигуряващ подобряване на производствения капацитет на предприятието.
 • Разходи за създаване на онлайн магазин за продуктите/услугите от дейността, за която е заявена подкрепа.

ВАЖНО: Общите допустими разходи (безвъзмездна финансова помощ и собствено съфинансиране на кандидата) за създаване на онлайн магазин не трябва да надвишават 10 000 лв.

5. Какъв е размерът на безвъзмездната финансова помощ за конкретно предложение?

Минималният и максимален размер на заявената безвъзмездна финансова помощ по индивидуалните проекти е както следва:

Минимален размер на помощта

Максимален размер на помощта
25 000 лева

150 000 лева

Максималният интензитет (процент) на безвъзмездната финансова помощ по проектите, е както следва:

Категория на предприятието

Максимален интензитет на помощта

Микро и малки предприятия

60%

6. Какъв е срокът за изпълнение?

Продължителността на изпълнение на всеки проект не следва да надвишава 12 (дванадесет) месеца, считано от датата на влизане в сила на административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

7. Какъв е общият размер на средствата по процедурата?

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедура BG16RFPR001-1.004 „Подкрепа за семейните предприятия, предприятията от творческите индустрии и занаятите” е 117 514 155 лв. Общият бюджет е разпределен както следва:

Категория регион

Общ размер на безвъзмездната финансова помощ Средства от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР)

Национално съфинансиране

Регион в преход

13 970 214,30 лв.

9 779 150,00 лв.

4 191 064,30 лв.

По-слабо развити региони

103 543 940,70 лв.

88 012 349,60 лв.

15 531 591,10 лв.

Общо

117 514 155,00 лв.

97 791 499,60 лв.

19 722 655,40 лв.

Предвидено е и следното допълнително разпределение на бюджета за „по-слабо развитите региони” в зависимост от мястото на изпълнение на проекта:

По-слабо развити региони:

Общ размер на безвъзмездната финансова помощ Средства от ЕФРР

Национално съфинансиране

Þ      Група 1: Северозападен (СЗР), Северен централен (СЦР) и Североизточен район (СИР);

72 480 758,49 лв.

61 608 644,72 лв.

10 872 113,77 лв.

Þ      Група 2: Югоизточен район (ЮИР) и Южен централен район (ЮЦР)

31 063 182,21 лв.

26 403 704,88 лв.

4 659 477,33 лв.

Общо (за по-слабо развитите региони)

103 543 940,70 лв.

88 012 349,60 лв.

15 531 591,10 лв.

ВАЖНО: Кандидатите по процедурата е допустимо да планират и заявят САМО едно място на изпълнение на проекта. В случай че изискването не е спазено, проектното предложение ще бъде отхвърлено.

Очакван прием: 28.03.2024 г.

Инвестиции за изграждане/реконструкция и оборудване на животновъдни обекти за отглеждане и преценка на мъжки разплодни животни, в т. ч. добив на биологичен материал от тях

КЪМ КОМПОНЕНТ „УСТОЙЧИВО СЕЛСКО СТОПАНСТВО“ ОТ НАЦИОНАЛЕН ПЛАН ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ

1. Цел на финансирането:

Насърчаване на развъдно-подобрителната дейност при едрите и дребни преживни животни (ЕРД и ДРД), и по-конкретно – отглеждането на качествени мъжки разплодници с ценни наследствени, биологични и стопански качества, като един от съществените фактори за постигане на бърз генетичен прогрес. По този начин за по-кратък период от време страната би могла да достигне средноевропейското ниво на селекция при тези видове животни.

2. Кой може да кандидатства?

1. Развъдни организации на едри и дребни преживни животни (ЕПЖ и ДПЖ) отговарящи на следните условия:

 • да бъдат признати по чл. 29б  от Закона за животновъдството преди 07.04.2022 г.
 • да имат одобрена развъдна програма и действащо разрешение за извършване на развъдна дейност по чл. 30б, ал. 1 от Закона за животновъдството преди 07.04.2022 г.

2. Едноличните търговци и юридическите лица, които да са вписани в търговския регистър към Агенцията по вписванията.

3. Микро, малки и средни предприятия съгласно Закона за малките и средни предприятия (ЗМСП).

ВАЖНО! Развъдните организации трябва да са учредени като дружества по смисъла на чл. 357 – 364 от Закона за задълженията и договорите (ЗЗД), като участниците сключват договор за дружество по чл. 357 от ЗЗД, което към датата на подаване на проекта следва да е регистрирано в регистър Булстат. Договорът по ЗЗД трябва е с нотариална заверка на подписите.

3. За какви дейности може да се кандидатства?

Подпомагат се предложения за инвестиции, пряко свързани с насърчаване на развъдно-подобрителната дейност при едрите и дребни преживни животни (ЕПЖ и ДПЖ), и по-конкретно – отглеждането на качествени мъжки разплодници с ценни наследствени, биологични и стопански качества, добив на биологичен материал, като един от съществените фактори за постигане на бърз генетичен прогрес.

4. За какви разходи може да се кандидатства?

 • Изграждане/реконструкция/ремонт на животновъден обект за отглеждане на мъжки разплодни животни със станции за добив, преценка, съхранение и разпространение на семенна течност (обор за отглеждане на животните, помещения за съхранение на фураж, съоръжения за съхранение на течен и твърд тор, помещения за временно карантиниране на животни и др.);
 • Закупуване на оборудване, включително чрез финансов лизинг, свързано с дейностите по отглеждане на животните: хранилки, поилки, хранителни решетки, прегради, станоци и друго оборудване, съобразно вида на отглежданите мъжки животни за разплод;
 • Закупуване на оборудване и апаратура, включително чрез финансов лизинг, необходимо за лабораторията за окачествяване, охлаждане, замразяване и съхранение на семенна течност. Допустими са само разходи отговарящи на определението на чл. 50 от ЗКПО за данъчни дълготрайни материални активи (ДМА);
 • Закупуване, включително чрез финансов лизинг на специализирани транспортни средства за разпространение, с цел използване на добития разплоден материал.

5. Какъв е срокът за изпълнение на предложенията?

 • За проекти за закупуване на техника/машини: 12 месеца от датата на подписването на договора за финансиране.
 • За проекти, включващи разходи за Строителство (СМР), за които се изисква издаване на разрешение за строеж: 18 месеца от датата на подписването на договора за финансиране.

6. Какъв е размерът на безвъзмездната финансова помощ по процедурата?

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ (БФП) по процедурата възлиза на 4 591 920,14 лв. без ДДС.

7. Какъв е размерът на допустимите разходи за конкретно предложение?

 • Минимален размер на инвестицията за едно предложение: 30 000 лв. без ДДС.
 • Максимален размер на инвестицията за едно предложение: 1 500 000 лв. без ДДС.

8. Какъв е размерът на безвъзмездната финансова помощ за конкретно предложение?

Финансовата помощ за одобрени предложения е в размер до 50% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи.

9. Критерии и методика за оценка на предложенията за изпълнение на инвестиции:

Критерии за оценка Минимално изискване

Брой точки

1

Развъдната организация има сключени договори с по-голям брой земеделски стопани Развъдната организацията има сключени договори с по- голям брой земеделски стопани от минималния (8) съгласно Приложение № 12 Минимален брой- 2 точки;

Максимален брой- 10 точки;

Точките по критерия се изчисляват за ПИИ с най-малко 8 договора със земеделски стопани, като към минималния брой точки „2“ се добави разликата между договорите на конкретния кандидат и минималния брой договори (8), разделена  на 63,875 и резултатът се записва с точност до 0,0001. За 519 или повече сключени договори със земеделски стопани, се присъждат 10 т.

2

Развъдната организация има сключени договори със земеделски стопани, които отглеждат по-голям брой животни По сключени договори, броят на отглежданите животни е по- голям от минималния брой животни от рода на ДПЖ (931), съгласно Приложение № 12 Минимален брой- 2 точки;

Максимален брой- 15 точки;

Точките по критерия се изчисляват за ПИИ с най-малко 931 броя ДПЖ по договори със земеделски стопани, като към минималния брой точки „2“ се добави разликата между отглежданите ДПЖ по договорите на конкретния кандидат и минималния брой ДПЖ (931), разделена  на 8 665,615 и резултатът се записва с точност до 0,0001. За 113 584 или повече отглеждани ДПЖ по договори със земеделски стопани, се присъждат 15 т.

По сключени договори, броят на отглежданите животни е по- голям от минималния брой животни от рода на ЕПЖ (1 988), съгласно Приложение № 12. Минимален брой- 2 точки;

Максимален брой- 15 точки;

Точките по критерия се изчисляват за ПИИ с най-малко 1 988 броя ЕПЖ по договори със земеделски стопани, като към минималния брой точки „2“ се добави разликата между отглежданите ЕПЖ по договорите на конкретния кандидат и минималния брой ЕПЖ (1 988), разделена  на 3 111,923 и резултатът се записва с точност до 0,0001. За 42 443 или повече отглеждани ЕПЖ по договори със земеделски стопани, се присъждат 15 т.

3

Развъдната организация е одобрена за развъждане на изчезващи или застрашени от изчезване породи Всички породи, за които е одобрена развъдната организация са само от изчезващи или застрашени от изчезване породи съгласно Приложение № 12 Брой точки- 3 точки

Точки по критерия получават само ПИИ, подадени от кандидати развъдни организации, за които всички породи съгласно Приложение № 12 са изчезващи или застрашени от изчезване. Точки по критерия не се присъждат, когато дори само една от породите не е изчезваща или застрашена от изчезване.

4.

Предложението за извършване на инвестиция е подадено от обединение на две или повече организации под формата на дружество по Закона за задълженията и договорите Брой точки- 5 точки

Очакван прием: 31.05.2023 г.

Центрове за подготовка за предлагане на пазара и съхранение на плодове и зеленчуци

КЪМ КОМПОНЕНТ „УСТОЙЧИВО ЗЕМЕДЕЛИЕ“ ОТ НАЦИОНАЛЕН ПЛАН ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ

1. Цел на финансирането:

Да се подпомогне процеса на предлагане на пазара на селскостопанска продукция, попадаща в обхвата на сектор „Плодове и зеленчуци“, чрез финансиране на инвестиции, допринасящи за предлагането на продукти, чието качество, състояние и вид отговарят на потребностите на крайния потребител. По този начин, подкрепата ще предостави възможност за повишаване на конкурентоспособността на производителите на селскостопански продукти от сектор „Плодове и зеленчуци.

2. Кой може да кандидатства?

 • Земеделски стопани, регистрирани по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани (ДВ, бр. 10 от 1999 г.) (Наредба № 3/1999 г.), не по-късно от 30 септември 2022 г.
 • Организации и групи производители, признати със заповед на министъра на земеделието;
 • Едноличните търговци и юридическите лица, които да са вписани в търговския регистър към Агенцията по вписванията;
 • Микро, малки и средни предприятия съгласно Закона за малките и средни предприятия (ЗМСП);

3. За какви дейности може да се кандидатства?

Дейности, свързани с подготовка на селскостопански продукти за продажба, които попадат в обхвата на сектор „Плодове и зеленчуци“, а именно:

Култури

Описание

Зеленчукови култури

1.

Картофи, батати Клубенови зеленчукови култури

2.

Други кореноплодни култури Клубенови зеленчукови култури

Плодови зеленчукови

3.

Домати Плодови зеленчукови култури

4.

Патладжан Плодови зеленчукови култури

5.

Краставици Плодови зеленчукови култури

6.

Корнишони Плодови зеленчукови култури

7.

Тиквички Плодови зеленчукови култури

8.

Дини Плодови зеленчукови култури

9.

Пъпеши Плодови зеленчукови култури

10.

Бамя Плодови зеленчукови култури

11.

Градински фасул (зелен) Плодови зеленчукови култури

12.

Градинска бакла (зелена) Плодови зеленчукови култури

13.

Градински грах (зелен) Плодови зеленчукови култури

14.

Други плодови зеленчукови култури Плодови зеленчукови култури

Листостъблени зеленчукови

15.

Главесто зеле, савойско зеле, брюкселско зеле, китайско зеле Листостъблени зеленчукови култури

16.

Карфиол Листостъблени зеленчукови култури

17.

Салата Листостъблени зеленчукови култури

18.

Ендивия Листостъблени зеленчукови култури

19.

Марули Листостъблени зеленчукови култури

20.

Спанак Листостъблени зеленчукови култури

21.

Магданоз Листостъблени зеленчукови култури

22.

Копър Листостъблени зеленчукови култури

23.

Листно цвекло Листостъблени зеленчукови култури

24.

Киселец Листостъблени зеленчукови култури

25.

Лапад Листостъблени зеленчукови култури

26.

Алабаш Листостъблени зеленчукови култури

27.

Други листностеблени култури Листостъблени зеленчукови култури

Кореноплодни зеленчуци

28.

Моркови Кореноплодни зеленчукови култури

29.

Магданоз-коренов Кореноплодни зеленчукови култури

30.

Целина Кореноплодни зеленчукови култури

31.

Салатно цвекло Кореноплодни зеленчукови култури

32.

Репички Кореноплодни зеленчукови култури

33.

Ряпа Кореноплодни зеленчукови култури

34.

Пащърнак Кореноплодни зеленчукови култури

35.

Други кореноплодни култури Кореноплодни зеленчукови култури

Луковични зеленчукови

36.

Лук (зрял и зелен) Лукови зеленчукови култури

37.

Чесън (зрял и зелен) Лукови зеленчукови култури

38.

Праз Лукови зеленчукови култури

39.

Арпаджик Лукови зеленчукови култури

40.

Други луковични зеленчукови култури Лукови зеленчукови култури

Многогодишни зеленчукови

41.

Хрян Многогодишни зеленчукови култури

42.

Аспержи Многогодишни зеленчукови култури

43.

Други многогодишни зеленчукови култури Многогодишни зеленчукови култури

Лозя

44.

Десертни лозя Трайни насаждения

Семкови овощни култури

45.

Ябълки Семкови овошни видове

46.

Круши Семкови овошни видове

47.

Дюли Семкови овошни видове

48.

Мушмули Семкови овошни видове

49.

Други овощни култури Семкови овошни видове

Костилкови овошни видове

50.

Сливи/джанки Костилкови овошни видове

51.

Праскови/нектарини Костилкови овошни видове

52.

Кайсии/зарзали Костилкови овошни видове

53.

Череши Костилкови овошни видове

54.

Вишни Костилкови овошни видове

55.

Едроплоден дрян Костилкови овошни видове

Ядкови (черупкови) видове

56.

Орехи Ядкови (черупкови) видове

57.

Бадеми Ядкови (черупкови) видове

58.

Лешници Ядкови (черупкови) видове

59.

Други ядкови (черупкови) видове Ядкови (черупкови) видове

Ягодоплодни видове

60.

Ягоди Ягодоплодни видове

61.

Малини Ягодоплодни видове

62.

Къпини Ягодоплодни видове

63.

Френско грозде (бели и червени) Ягодоплодни видове

64.

Арония Ягодоплодни видове

65.

Касис Ягодоплодни видове

66.

Бодливо грозде Ягодоплодни видове

67.

Боровинки Ягодоплодни видове

68.

Смокини Ягодоплодни видове

69.

Други ягодоплодни видове Ягодоплодни видове

Култивирани гъби

70.

Култивирани печурки Култивирани гъби

71.

Други култивирани гъби Култивирани гъби

ВАЖНО! За целите на прилагане на процедурата „Център за подготовка за предлагане на пазара и съхранение на плодове и зеленчуци“ представлява недвижим имот/имоти, в рамките на който/които са разположени сгради, съоръжения, оборудване и други активи, предназначени за една или комбинация от дейности, свързани с приемане на продукцията, сортиране, калибриране, почистване, опаковане, пакетиране, етикетиране, охлаждане, съхранение, складиране и транспортиране.

4. За какви разходи може да се кандидатства?

 • Разходи за изграждане, ремонт и/или реконструкция на сгради и други недвижими активи, свързани със съхранение и/или подготовка на продукцията за продажба.
 • Разходи за закупуване на машини, съоръжения и оборудване, използвани за съхранение на продукцията.
 • Разходи за закупуване на машини, съоръжения и оборудване, чието предназначение е свързано с подготовка на продукцията за продажба.
 • Разходи за закупуване на специализирани транспортни средства, включително хладилни такива, за превоз на продукцията, произвеждана от кандидата, както и машини използвани за вътрешно цехов и вътрешнозаводски транспорт, които се придвижват само на територията на местата в които се съхранява и подготвя за продажба продукцията, предвидени са за извършване на специфични дейности в него и не са предназначени да се придвижват по пътищата (например: електокари, мотокари, газокари, товарачи).
 • Разходи за оборудване, предназначено за складиране на продукцията, като например палетни колички, фолиращи машини, бокспалети, каси, щайги и др.

5. Какъв е срокът за изпълнение на предложенията?

 • Предложения за изпълнение на инвестиции за закупуване на техника/машини: 12 месеца от датата на подписването на договора за финансиране.
 • Предложения за изпълнение на инвестиции, включващи разходи за Строителство (СМР): 18 месеца от датата на подписването на договора за финансиране, но не по-късно от 30.06.2025 г.

6. Какъв е размерът на безвъзмездната финансова помощ по процедурата?

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ (БФП) по процедурата възлиза на 15 000 000 лв. без ДДС.

7. Какъв е размерът на допустимите разходи за конкретно предложение?

 • Минимален размер на инвестицията за едно предложение: 300 000 лв. без ДДС.
 • Максимален размер на инвестицията за едно предложение: 2 346 960 лв. без ДДС.
 • Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ за едно предложение за изпълнение на инвестиции, представено от един кандидат, е 1 173 480 лв. без ДДС.

8. Какъв е размерът на безвъзмездната финансова помощ за конкретно предложение?

Финансовата помощ за одобрени предложения е в размер до 50% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи.

9. Критерии и методика за оценка на предложенията за изпълнение на инвестиции:

Критерии за подбор Изискване

Точки

1.

Предложения за изпълнение на инвестиции, които ще се реализират на територията на административни области с по-голяма концентрация на земеделски стопанства в сектор „Плодове и зеленчуци“

(максимален брой точки – 10 т.)

Инвестициите, включени в предложението на кандидата, ще се реализират на територията на една или няколко от следните административни области: Благоевград, Пловдив, Кърджали, Смолян

10

Инвестициите, включени в предложението на кандидата, ще се реализират на територията на една или няколко от следните административни области: Пазарджик, Бургас, Хасково, Сливен, Кюстендил

7

Инвестициите, включени в предложението на кандидата, ще се реализират на територията на една или няколко от следните административни области: Стара Загора, Шумен, Силистра, Варна, Ловеч, Търговище

5

2.

Предложения за изпълнение на инвестиции, в които участват по-голям брой земеделски стопани

(максимален брой точки – 20 т.)

Предложението за изпълнение на инвестиции включва най-малко 20 земеделски стопани (в т.ч. участници в група/организация на производители и/или асоциираните партньори)

20

Предложението за изпълнение на инвестиции включва най-малко 15 земеделски стопани (в т.ч. участници в група/организация на производители и/или асоциираните партньори)

15

Предложението за изпълнение на инвестиции включва най-малко 10 земеделски стопани (в т.ч. участници в група/организация на производители и/или асоциираните партньори)

10

3.

Предложения за изпълнение на инвестиции, представени от кандидати, чиято заетост в стопанството е намаляла вследствие на пандемията SARS-CoV-2

(максимален брой точки – 5 т.)

Средноаритметичната стойност между средния списъчен брой на персонала на предприятието на кандидата за 2021 г. и за 2020 г. е по-ниско число от средния списъчен брой на предприятието на кандидата за 2019 г.

5

Средният списъчен брой на персонала на предприятието на кандидата за 2021 г. е по-нисък от средния списъчен брой на персонала на предприятието на кандидата за 2020 г.

3

4.

Предложения за изпълнение на инвестиции, представени от кандидати, чиито приходите от дейността са намалени вследствие на пандемията SARS-CoV-2

(максимален брой точки – 10 т.)

Нетните приходи от продажби на кандидата за 2021 г. са намалели с най-малко 30 % спрямо нетните приходи от продажби на кандидата за 2019 г.

10

Нетните приходи от продажби на кандидата за 2021 г. са намалели с най-малко 30 % спрямо нетните приходи от продажби на кандидата за 2020 г.

5

5.

Предложения за изпълнение на инвестиции, представени от кандидати – земеделски стопани с история Кандидатът извършва селскостопанска дейност от повече от 36 месеца считано от датата на подаване на предложението за изпълнение на инвестиции по процедурата.

5

6.

Предложения за изпълнение на инвестиции, представени от кандидати, чиито стопанства демонстрират по-висока производителност на труда

(максимален брой точки – 10 т.)

Производителността на едно лице, работещо в предприятието-кандидат е  ≥  50 хил. лв.

10

Производителността на едно лице, работещо в предприятието-кандидат е  ≥  40 хил. лв.

8

Производителността на едно лице, работещо в предприятието-кандидат е  ≥  30 хил. лв.

6

Производителността на едно лице, работещо в предприятието-кандидат е  ≥  20 хил. лв.

4

Производителността на едно лице, работещо в предприятието-кандидат е  ≥  10 хил. лв.

2

Максимален брой точки

60 т.

Очакван прием: 05.05.2023 г.

Инвестиции, свързани с ефективно управление на води в земеделските стопанства

КЪМ КОМПОНЕНТ „Устойчиво селско стопанство“ ОТ НАЦИОНАЛЕН ПЛАН ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ

1. Цел на финансирането:

Насърчаване на технологичния и екологичен преход на селското стопанство е предоставяне на своевременна целева подкрепа на българските земеделски производители, под формата на безвъзмездни средства, за бързо възстановяване от последиците от COVID-19 пандемията, преодоляване на проблемите, които възпрепятстват конкурентоспособността и устойчивостта на аграрния сектор и ускоряване на неговата адаптация към климатичните промени, екологизацията на производството, цифровата трансформация, подобряване на генетичните ресурси.

2. Кой може да кандидатства?

 • Земеделски стопани, регистрирани по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани (ДВ, бр. 10 от 1999 г.) (Наредба № 3/1999 г.), като това условие трябва да бъде изпълнено и за предходната стопанска година –2021/2022;
 • Едноличните търговци и юридическите лица, които да са вписани в търговския регистър към Агенцията по вписванията;
 • Микро, малки и средни предприятия съгласно Закона за малките и средни предприятия (ЗМСП).

3. За какви дейности може да се кандидатства?

Подпомагат се дейности в направление „Инвестиции, свързани с ефективно управление на води в земеделските стопанства“, целящи по-ефективно използване на водните ресурси в земеделските стопанства, на базата на внедряване на водоспестяващи технологии, използване на пречистени отпадъчни води, автоматизиране на процесите на управление на водите, намаляване на загубите на вода и пр.

4. За какви разходи може да се кандидатства?

 • Доставка и монтаж на напоителни/поливни системи (или елементи от тях), включително инсталации за дъждуване, системи за капково напояване, пивоти, тръбно-ролково оборудване, водни помпи и помпени станции, генератори, филтри, тръби, маркучи и други системи/оборудване/елементи от тях и други, използвани в процеса на напояване.
 • Доставка и монтаж на съоръжения за съхраняване на вода – резервоари, цистерни и др.
 • Доставка и монтаж на оборудване за автоматизирано напояване, включващи цифрови и роботизирани решения.
 • Доставка и монтаж на други активи, свързани с ефективното използване на водите при осъществяване на земеделската дейност.
 • Доставка и монтаж на оборудване/съоръжения за прилагане на технологии за пестене на вода за напояване.
 • Доставка и монтаж на оборудване/съоръжения за прилагане на технологии за пестене на вода в животновъдството.
 • Доставка и монтаж на автоматизирани системи за поене, контейнери с преливници за дъждовна вода (от улуците) и др.
 • Доставка и монтаж на инсталации за пречистване и рециклиране на отпадни и входящи води, и за повторно използване на води.

5. Какъв е срокът за изпълнение на предложенията?

 • За проекти за закупуване на техника/машини: 9 месеца от датата на подписването на договора за финансиране.
 • За проекти, включващи разходи за Строителство (СМР), за които се изисква издаване на разрешение за строеж: 12 месеца от датата на подписването на договора за финансиране.

6. Какъв е размерът на безвъзмездната финансова помощ по процедурата?

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ (БФП) по процедурата възлиза на 99 736 317 лв. без ДДС.

7. Какъв е размерът на допустимите разходи за конкретно предложение?

 • Минимален размер на инвестицията за едно предложение: 30 000 лв. без ДДС.
 • Максимален размер на инвестицията за едно предложение: 1 160 000 лв. без ДДС.

8. Какъв е размерът на безвъзмездната финансова помощ за конкретно предложение?

Финансовата помощ за одобрени предложения е в размер до 50% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи.

9. Критерии и методика за оценка на предложенията за изпълнение на инвестиции:

Критерии

Минимално изискване

Максимален брой точки

1

Кандидат с история като земеделски стопанин Кандидатът има регистрация като земеделски стопанин от предходните най-малко 4 стопански години – 15 т.

15

2

Финансовото състояние на кандидата обезпечава реализирането на инвестициите по ПИИ Съотношението между заявената стойност на ПИИ и средноаритметичният размер на оперативната печалба на кандидата от последните три завършени финансови години (2020, 2021 и 2022 г.) е:

• по-малко или равно на 2 – 17 точки;
• по-голямо от 2 и по-малко или равно на 3 – 15 точки;
• по-голямо от 3 и по-малко или равно на 4 – 13 точки;
• по-голямо от 4 и по-малко или равно на 5 – 11 точки;
• по-голямо от 5 и по-малко или равно на 6 – 9 точки;
• по-голямо от 6 и по-малко или равно на 7 – 7 точки;
• по-голямо от 7 и по-малко или равно на 8 – 5 точки;
• по-голямо от 8 и по-малко или равно на 9 – 3 точки;
• по-голямо от 9 и по-малко или равно на 10 – 1 точка

17

3

Заявен размер на безвъзмездното финансиране Точките по критерия се изчисляват за всички ПИИ според заявения размер на инвестиционните разходи, като за ПИИ с размер на заявените разходи от 30 000 лв. до 100 000 лв. включително се присъждат максималният брой точки. За ПИИ с размер на заявените разходи над 100 000 лв. точките се получават като от максималния брой точки „20“ се изважда резултатът от разделянето на горницата над 100 000 лв. на 53 000 и резултатът се записва с точност до 0,000001.

Минимум – 0 т. / Максимум – 20 т.

Пример:

точки = 20-(ПИИ-100000)/53000

20

4

Кандидатът е производител на биологични продукти Кандидатът е биологичен оператор, който има сключен договор за контрол и сертификация по правилата на биологичното производство

15

5

ПИИ с по-високо ниво на проектна готовност За ПИИ са представени всички изискуеми документи, издадени от компетентните органи по околна среда по реда на ЗООС, ЗБР и ЗВ, както и разрешение за строеж/разрешение за поставяне (когато е приложимо за съответното ПИИ).

Важно: условието се счита за изпълнено при предоставяне на всички изискуеми, съгласно инвестицията документи.

30

Общ брой на заявените точки по критериите за оценка на проекта: 

97

Минимално изискуем брой точки по критериите за оценка: 

3

Очакван прием: 31.05.2023 г.

Малки иновативни грантове за малки и средни предприятия

от ПРОГРАМА „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ, ИНОВАЦИИ И ДИГИТАЛИЗАЦИЯ ЗА ИНТЕЛИГЕНТНА ТРАНСФОРМАЦИЯ“

1. Цел на финансирането:

Предоставяне на фокусирана подкрепа на българските предприятия за по-широко използване на капацитета на научните организации в процесите на въвеждане на иновативни решения, в дигитализацията и др.

2. Кой може да кандидатства?

МСП в сътрудничеството с ЦВП, ЦК, обектите от Националната пътна карта за научна инфраструктура (НПКНИ), Лабораторен
комплекс към София Тех Парк и други.

3. За какви дейности може да се кандидатства?

Подкрепа за въвеждане на иновативни решения, решаването на различни технологични проблеми на предприятията, извършване на една или набор от наукоемки услуги и др.

4. За какви разходи може да се кандидатства?

Единични разходи/обща сума за допустимите дейности.

5. Какъв е размерът на безвъзмездната финансова помощ по процедурата?

Общият размер на средствата по процедурата е 25 000 000 лв.

6. Какъв е размерът на безвъзмездната финансова помощ за конкретно предложение?

Финансовата помощ за одобрени предложения е в размер на 85% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи.

 • Минимален размер на помощта за едно предложение: 10 000 лв. без ДДС
 • Максимален размер на помощта за едно предложение: 40 000 лв. без ДДС

Очакван прием: Ноемви 2023 г. – Февруари 2024 г.

Активно приобщаване и достъп до заетост на хора в неравностойно положение

ОТ ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ 2021-2027

1. Цел на финансирането:

Повишаване качеството на живот, насърчаване на социалното включване и интегриране в обществото на групите в неравностойно положение чрез подобряване достъпа им до пазара на труда и интегрирана подкрепа.

2. Кой може да кандидатства?

НПО, доставчици на социални услуги, работодатели.

3. За какви дейности може да се кандидатства?

1. Идентифициране на лица от целевата група и определяне на индивидуален набор от мерки (план) за тяхното активно приобщаване, вкл. и по отношение на достъпа до и предоставяне на социални и интегрирани здравносоциални услуги. Предоставянето на услугите е обвързано единствено с достъпа до заетост и работното място.
2. Определяне на индивидуален мениджър на случай на всяко лице, който активно да подпо-мага лицето и проследява участието му в мерките, определени за него:

 • Предоставяне на информация и подкрепа за лицата, според техните индивидуални нужди;
 • Подкрепящи мерки за мотивационно обучение за активно поведение на пазара на труда;
 • Професионално ориентиране и кариерно консултиране на хора в неравностойно положение (мениджъра на случай и/или специалист);
 • Психологическа подкрепа за лицата, според техните индивидуални нужди и при необходимост (специалист психолог).

4. Подкрепа за търсене на работа, връзки с работодатели и подготовка за включване в заетост (подготовка на документи за кандидатстване, подготовка за явяване на интервю, подготовка на документи за започване на работа и др.).

5. Подпомагане осъществяването на контакти с институции/организации, според индивидуалните потребности на лицето или членове на неговото семейство, за преодоляване на пречки пред лицето за социално включване и включване в заетост – контакти с АЗ, АСП, детски градини, доставчици на социални/ образователни/ обучителни/ здравни услуги и др. Предоставяне на подкрепа чрез „застъпничество“, съгласно Закона за социални услуги.

6. Активна работа с потенциални работодатели за намиране на работа на лицата. Действия за промяна на нагласите на работодателите към конкретните лица в неравностойно положение, обект на подкрепата.

7. Включване в обучения за професионална квалификация/преквалификация, предоставяне на „меки“ умения и обучения за придобиване на ключова компетентност:

 • КК 1 „Общуване на роден език“;
 • КК 4 „Дигитална компетентност“;
 • КК 5 „Умение за учене“;
 • КК 6 „Обществени и граждански компетентности“.

4. За какви разходи може да се кандидатства?

В съот-ветствие с разпоредбите на Регламент 2021/1057, Регламент 2021/1060 и Регламент 2018/1046. Допустимо е опростено отчитане на разходите в размер на 40% единна ставка.

5. Какъв е размерът на безвъзмездната финансова помощ по процедурата?

Общият размер на средствата по процедурата е 30 000 000 лв.

6. Какъв е размерът на безвъзмездната финансова помощ за конкретно предложение?

Финансовата помощ за одобрени предложения е в размер на 100% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи.

 • Минимален размер на помощта за едно предложение: 50 000 лв. без ДДС
 • Максимален размер на помощта за едно предложение: 391 166 лв. без ДДС

Очакван прием: Юни – Август 2023 г.

Нови умения

ОТ ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ 2021-2027

1. Цел на финансирането:

Да се подпомогне заетите лица, като се предприемат превантивни действия, включващи предоставяне на възможности за квалификация, преквалификация и придобиване на нови умения с цел адаптиране към съвременните изисквани на работодателите. Повишаване адекватността и уменията на служителите, съобразно актуалните нужди на бизнеса води до увеличаване производителността на труда, създаване на условия за устойчива заетост и осигуряване на по-качествени работни места.

2. Кой може да кандидатства?

Регист-рирани предприятия по реда на Търговския закон.

3. За какви дейности може да се кандидатства?

 • 1. Предоставяне на обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация /но не по-висока от трета квалификационна степен/ на лица от целевите групи, съобразено с индивидуалните характеристики на лицето и спецификата на работното място.
 • Подкрепа на работното място чрез ментор за преназначени служители на други длъжности при същия работодател, с максимален период до 6 месеца.
 • Специфични обучения, свързани с работното място, в т.ч. за придобиване на специфични дигитални умения, „меки“ умения, обучения към управленски персонал за надграждане на бизнес умения, насочени вкл. към кръговата икономика и зеления преход, въвеждането на ниско-въглеродни, ресурсно ефективни и безотпадни процеси и технологии и др.

4. За какви разходи може да се кандидатства?

Предвидените разходи са в съответствие с разпоредбите на Регламент 2021/1057, Регламент 2021/1060 и Регламент 2018/1046. Максимално допустимата стойност на безвъзмездна финансова помощ за едно лице включено в специфично/и обучение/я не трябва да надвишава 2500 лв. Допустимо е опростено отчитане на разходите.

5. Какъв е размерът на безвъзмездната финансова помощ по процедурата?

Общият размер на средствата по процедурата е 50 000 000 лв.

6. Какъв е размерът на безвъзмездната финансова помощ за конкретно предложение?

Интензитетът на помощта за разходи, свързани с предоставяне на обучения по професионална квалификация, специфични обучения и обучения чрез ментори не надхвърля 50% от допустимите разходи. Интензитетът на помощта може да бъде увеличен /но не повече от максималния интензитет на по-мощта от 70%/, както следва:

 • с 10 процентни пункта, ако обучението се предлага на работещи с увреждания или работещи в неравностойно положение;
 • с 10 процентни пункта, ако помощта се предоставя на средни предприятия;
 • с 20 процентни пункта, ако помощта се предоставя на микро и малки предприятия.
 • Минимален размер на помощта за едно предложение: 20 000 лв. без ДДС
 • Максимален размер на помощта за едно предложение: 391 166 лв. без ДДС

Очакван прием: Ноември 2023 г. – Януари 2024 г.

Устойчива заетост за хора в неравностойно положение

ОТ ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ 2021-2027

1. Цел на финансирането:

Осигуряване на нови работни места и устойчива заетост на лица в неравностойно положение, включително чрез адаптиране на работни места за хора с увреждания.

2. Кой може да кандидатства?

Работодатели.

3. За какви дейности може да се кандидатства?

1. Наемане на лица от це-левата група, както следва:

 • за лица в неравностойно положение, вкл. и тези, които ще извършват своите работни задължения в условия на надомна работа – до 12 м.
 • за лица с трайни увреждания – до 24 м.

2. Подкрепа на работното място чрез ментор, съгласно индивидуалните нужди на новонаетите лица от целевата група за период до 6 м.

3. Осигуряване на транспорт от и до работното място, в случай че лицето работи в населено място различно от местоживеенето му.

4. Адаптиране на работното място за лица с трайни увреждания – СМР, оборудване и обзавеждане.

ВАЖНО! За лицата, които извършват своите работни задължения в условия на надомна работа е допустимо единствено оборудване и обзавеждане на новото работно място.

ВАЖНО! СМР във връзка с адаптиране на работното място за лица с трайни увреждания е допустимо само в случай, че работното място е в обект на работодателя.

4. За какви разходи може да се кандидатства?

В съот-ветствие с разпоредбите на Регламент 2021/1057 и Регламент 2021/1060 и Регламент 2018/1046. Допустимо е опростено отчитане на разходи:

 • Разходи за възнаграждение на база МОД и допустими осигуровки за сметка на работо-дател;
 • Разходи за ментор;
 • Разходи за транспорт.

5. Какъв е размерът на безвъзмездната финансова помощ по процедурата?

Общият размер на средствата по процедурата е 100 000 000 лв.

6. Какъв е размерът на безвъзмездната финансова помощ за конкретно предложение?

Финансовата помощ за одобрени предложения е в размер на 100% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи.

 • Минимален размер на помощта за едно предложение: 50 000 лв. без ДДС
 • Максимален размер на помощта за едно предложение: 391 166 лв. без ДДС

Очакван прием: Септември – Ноември 2023 г.

Адаптирана работна среда

от ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ 2021-2027

1. Цел на финансирането:

Предоставяне помощ на предприятията за посрещане на новите предизвикателства, свързани с осъществяването на прехода към климатично неутрална икономика и променящите се модели на работа.

2. Кой може да кандидатства?

 • Кандидати физически и юридически лица, и техни обединения.
 • Кандидати, отговарящи на изискванията за предоставяне на минимални помощи, в съответствие с Регламент (ЕС) № 1407/2013.
 • Кандидати, разполагащи с финансов капацитет.
 • Кандидати, разполагащи с оперативен капацитет за изпълнение на проектното предложение – Кандидатът има опит в изпълнението на поне една от дейностите, включени в проектното предложение или има приключил поне един проект, финансиран със средства от ЕС, националния бюджет или други донори, в който е участвал в ролята на кандидат или партньор, посочен във формуляра за кандидатстване.
 • Кандидати, които са лица със самостоятелна правосубектност, което има право да осъществява дейност на територията на Република България и е търговец по смисъла на чл. 1 от Търговския закон.

ВАЖНО! Счетоводният баланс на новосъздадена през текущата 2023 година организация следва да е изготвен в съответствие с изискванията на Закона за счетоводството и да съдържа данни поне за 3 месеца, предхождащи датата на обявяване на процедурата.

Допустими целеви групи

Като целева група по проекта могат да бъдат включени само лица, които са заети в предприятието кандидат към момента на подаване на проектното предложение. По време на оценката на проектите, оценителната комисия ще използва порталът за електронни услуги на НАП за проверка на достоверността на представената от всеки кандидат информация по отношение броя на заетите при него лица, които ще бъдат включени като целева група в проекта му. В случай че при проверката на действащите трудови договори, регистрирани в НАП, се установи че кандидатът е завишил броя на заетите при него лица, включени като целева група по проекта, оценителната комисия може да извърши съответните корекции в проектното предложение (редукция на броя лица, редукция на разходите и др.), като при необходимост може да изиска пояснителна информация от кандидата.

ВАЖНО! По настоящата процедура партньорството не е допустимо!

3. За какви дейности може да се кандидатства?

1) Разработване и прилагане на „зелени“ модели на организация на труд съобразно спецификата на конкретните работни места в предприятията. Изготвяне на „зелени“ карти за организация на работни процеси на конкретните работни места. Обучение на лицата от целевата група насочено към внедряване на „зелени“ модели на организация на труд. (задължителна дейност).

2) Осигуряване на превенция и профилактика на “бърнаут“ на работното място и „ефекти от Covid пандемията върху менталното здраве“ – психологична подкрепа.

3) Закупуване на лични предпазни средства и специално работно облекло.

4) Осигуряване на колективни предпазни средства, вкл. модернизация и/или реконструкция, и/или обезопасяване на съществуващи обекти, технологични процеси, машини и съоръжения, свързани с подобряване условията на труд.

5) Осигуряване на социални придобивки за работещите, вкл. ремонт и оборудване на места за отдих, рехабилитация, спорт, хранене и почивка в предприятията и др.

Важно! С цел постигане в пълнота на заложените цели на процедурата е допустимо закупуването на оборудване и обзавеждане за изпълнението на Дейност 4 и Дейност 5.

4. За какви разходи може да се кандидатства?

РАЗХОДИ ЗА УСЛУГИ

 • Разходи за разработване и прилагане на „зелени“ модели на организация на труд съобразно спецификата на конкретните работни места в предприятията. Изготвяне на „зелени“ карти за организация на работни процеси на конкретните работни места. Обучение на лицата от целевата група насочено към внедряване на „зелени“ модели на организация на труд. (Дейност 1). Максимален допустим размер на разходите за дейността – до 200 лв. на участващо в дейността лице от целевата група, но не повече от 20 000.00 лв. общо за цялата дейност.
 • Разходи за осигуряване на превенция и профилактика на “бърнаут“ на работното място и „ефекти от Covid пандемията върху менталното здраве“- психологическа подкрепа. (дейност 2). Максимален допустим размер на разходите за дейността – до 200 лв. на участващо в дейността лице от целевата група, но не повече от 20 000.00 лв. общо за цялата дейност.

РАЗХОДИ ЗА МАТЕРИАЛИ

 • Разходи за закупуване на ЛПС и специално работно облекло, необходими за осъществяване на Дейност 3 „Закупуване на лични предпазни средства и специално работно облекло“.

РАЗХОДИ ЗА МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ

 • Разходи за закупуване на средства за колективна защита, свързани с подобряване условията на труд, необходими за осъществяване на Дейност 4 „Осигуряване на колективни предпазни средства, вкл. модернизация и/или реконструкция, и/или обезопасяване на съществуващи обекти, технологични процеси, машини и съоръжения, свързани с подобряване условията на труд“.
 • Разходи за обзавеждане и оборудване, необходимо за осъществяването на Дейност 5 „Осигуряване на социални придобивки за работещите вкл. ремонт и оборудване на места за отдих, рехабилитация, спорт, хранене и почивка в предприятията и др. Допустимо е да се закупи оборудване, необходимо за обзавеждане на помещения/места за отдих, рехабилитация, спорт, хранене и почивка в предприятията, както и за прилежащите им санитарно-хигиенни помещения (бани, тоалетни и помещения за преобличане). Допустимо е закупуването на фургон, който е преместваем и не е моторно превозно средство с двигател, който да осигурява подходящи условия на работниците за отдих, хранене и преобличане.
 • Допустими са разходи за застраховка на придобитото обзавеждане и оборудване за осъществяването на Дейност 5 „Осигуряване на социални придобивки за работещите вкл. ремонт и оборудване на места за отдих, рехабилитация, спорт, хранене и почивка в предприятията и др.“

РАЗХОДИ ЗА СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНИ РАБОТИ

 • Ремонт – основен или текущ, съгласно посоченото в дейност 4 „Осигуряване на колективни предпазни средства, вкл. модернизация и/или реконструкция, и/или обезопасяване на съществуващи обекти, технологични процеси, машини и съоръжения, свързани с подобряване условията на труд“ и дейност 5 „Осигуряване на социални придобивки за работещите вкл. ремонт и оборудване на места за отдих, рехабилитация, спорт, хранене и почивка в предприятията и др.“.
 • Разходи за СМР за модернизация и/или реконструкция, и/или обезопасяване на съществуващи обекти, технологични процеси, машини и съоръжения, свързани с подобряване условията на труд, необходими за осъществяване на Дейност 4 „Осигуряване на колективни предпазни средства, вкл. модернизация и/или реконструкция, и/или обезопасяване на съществуващи обекти, технологични процеси, машини и съоръжения, свързани с подобряване условията на труд“.
 • Разходи за СМР на помещенията, свързани с изпълнението на Дейност 5 „Осигуряване на социални придобивки за работещите вкл. ремонт и оборудване на места за отдих, рехабилитация, спорт, хранене и почивка в предприятията и др.“.
 • Разходите за СМР са допустими в размер до 15% от преките разходи.

ВАЖНО! По процедурата се финансират само разходи за извършване на СМР. Не са допустими разходи за проектиране, авторски контрол, инвеститорски контрол, независим строителен надзор, както и такси за разрешение за строеж и/или разрешение за ползване, въвеждане в експлоатация.

ЕДИННА СТАВКА

 • Единната ставка за покриване на непреките разходи е в размер на точно 10 на сто от допустимите преки разходи по проекта.

5. Какъв е размерът на безвъзмездната финансова помощ по процедурата?

Общият размер на средствата по процедурата е 100 000 000 лв.

6. Какъв е размерът на безвъзмездната финансова помощ за конкретно предложение?

Финансовата помощ за одобрени предложения е в размер на:

 • 100% за кандидати микро, малки и средни предприятия от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи;
 • 80% за кандидати големи предприятия от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи.
 • Минимален размер на помощта за едно предложение: 50 000 лв. без ДДС
 • Максимален размер на помощта за едно предложение: 391 166 лв. без ДДС

7. Какъв е срокът за изпълнение?

Общата продължителност на проекта не може да надвишава 18 месеца. Изпълнението на дейностите следва да приключи до 31.12.2027 г.

8. Какви са критериите за оценка?

РАЗДЕЛ

БРОЙ ТОЧКИ

1. ЦЕЛИ  

Максимален брой точки за раздела – 10

Обоснована е връзката между целите на проекта и идентифицираните проблеми и нужди на целевата група по проекта

Точки – 10

Посочени са целите на проекта, но не е обоснована взаимовръзката между тях  и идентифицираните проблеми и нужди на целевата група по проекта

Точки – 5

Посочени са единствено целите на проекта

Точки – 3

2. ЦЕЛЕВИ ГРУПИ

Праг за раздела – 3

Максимален брой точки за раздела – 15

2.1. Посочен е общият брой на представителите на целевата група, които ще участват в проекта и няма разминаване в броя им в различните секции на формуляра за кандидатстване, включително по отношение на целевата стойност на индикатора.

В случай че е изисквана пояснителна информация относно целевата стойност на индикатора и информацията в останалите части от проекта, критерият се счита за неизпълнен.

 

Точки – 5

Критерият не е изпълнен

Точки – 0

2.2. Посочени са конкретните характеристики на целевата група в съответствие с изискванията, посочени в Условията за кандидатстване (УК). Когато целевата група включва различни категории служители, са посочени конкретни характеристики за всяка категория.

Точки – 5

Критерият е изпълнен частично

Точки – 3

Критерият не е изпълнен

Точки 0

2.3. Проблемите и нуждите на целевата група са идентифицирани.

Обосновано е по какъв начин заложените дейности отговарят на нуждите на целевата група по проекта и ще разрешат идентифицираните проблеми.

Точки – 5

Критерият е изпълнен частично – направена е обосновка само за част от дейностите

Точки – 3

Критерият не е изпълнен

Точки – 0

3. ДЕЙНОСТИ

Праг за раздела – 10

Максимален брой точки за раздела – 50

3.1. В проектното предложение не се съдържат недопустими дейности.

Точки – 5

В случай че проектното предложение съдържа дори 1 недопустима дейност, критерият се счита за неизпълнен. Недопустимата/ите дейност/и се отстраняват заедно с предвидените за тях разходи.

Точки – 0

3.2. Всяка от дейностите е подробно описана и е обоснована необходимостта от нейното изпълнение, съгласно изискванията в УК и указанията за попълване на формуляра.

 Точки – 15

Само една от дейностите не е подробно описана и не е обоснована необходимостта от нейното изпълнение

Точки – 7

Две или повече дейности не са подробно описани и не е обоснована необходимостта от тяхното изпълнение

Точки – 3

Нито една от дейностите не е подробно описана и  обоснована

Точки – 0

3.3. Времевият обхват на всяка дейност е реалистичен – предвиден е адекватен времеви ресурс за подготовка и изпълнение на дейностите.

 Точки – 5

Критерият е изпълнен частично

Точки – 3

Критерият не е изпълнен

Точки – 0

3.4. Има логическа последователност в изпълнението на дейностите. Налице е логическа връзка между планираните дейности и очакваните от кандидата резултати.

 Точки – 5

Критерият е изпълнен частично

Точки – 3

Критерият не е изпълнен

Точки – 0

3.5. Изпълнени са изискванията на УК и Указанията за попълване на формуляра за кандидатстване при описание на дейностите:

3.5.1. Етапите за изпълнение на Дейност 1 са посочени  във формуляра за кандидатстване, така както са посочени в Условията за кандидатстване;

3.5.2. В описанието на Дейност 3  е обоснована нуждата от подмяна и закупуване на нови с по-висока защита ЛПС и/или специално работно облекло за нуждите на заетите в предприятието лица (приложимо ако кандидатът предвижда да изпълни тази дейност);

3.5.3 Кандидатът е представил необходимата за оценката информация в Приложение V – Информация за ЛПС, съгласно дадените в УК указания;

3.5.4. Ако Дейност 4 е включена в проектното предложение, кандидатът е посочил точно каква модернизация и/или реконструкция ще бъде извършена, ясно е описал състоянието на предприятието/обекта към момента на кандидатстване, както и конкретният ефект, до който ще доведе планираната модернизация/реконструкция, и е посочил как предвидените за осигуряване средства за колективна защита ще допринесат за повишаване на здравето и безопасността на работещите лица.

3.5.5. Ако Дейност 4 е включена в проектното предложение, не са предвидени за закупуване  машини и/или съоръжения, свързани с модернизация или технологично обновление на производствената дейност на предприятието;

3.5.6. Ако Дейност 5 е включена в проектното предложение, кандидатът е обосновал избора на включените в проекта социални придобивки;

3.5.7. Ако Дейност 5 е включена в проектното предложение и се предвижда текущ и/или основен ремонт, кандидатът е представил аргументация за ремонта, съдържаща вид на ремонта, описание и размер на помещението и др.

 

Точки – 20

Не е изпълнено едно от приложимите изисквания (от 3.5.1. до 3.5.7)

Точки – 10

Не са изпълнени две или повече изисквания (от 3.5.1. до 3.5.7)

Точки – 5

Критерият не е изпълнен

Точки – 0

4. РАЗХОДИ

Праг за раздела – 5

Максимален брой точки за раздела – 25

4.1. Налице е съответствие и логическа връзка между заложените разходи и предвидените за изпълнение дейности

 Точки – 2

4.2. Заложените в проекта разходи са обосновани, в т.ч. и по отношение на заложените количества.

Точки – 6

4.3. Стойностите са в съответствие с представени документи (оферти, принт скрийн и др.), доказващи, че отговарят на изискването за ефективност, ефикасност и икономичност.

В случай че е изискана допълнителна информация, относно приложимите документи, доказващи, че разходите отговарят на изискването за ефективност, ефикасност и икономичност на разходите, този критерий се счита за неизпълнен.

 

Точки – 4

4.4. Спазени са изискванията на УК и Указанията за попълване на формуляра за кандидатстване за разработване на бюджета на проекта и разписване на разходите:

4.4.1. Спазени са изискванията, посочени в Указанията за попълване на формуляра за кандидатстване, за обвързване на дейностите по проекта с конкретен бюджетен ред, на секция 6 „Бюджет“;

4.4.2. Секция „Бюджет“, секция „Финансова информация – кодове по измерения“ и секция „Финансова информация – източници на финансиране“ са попълнени правилно, съгласно изискванията в Указанията за попълване на ФК;

4.4.3. Спазен е форматът на бюджета и не са добавени нови видове разходи;

4.4.4. Заложените ограничения на разходите по Дейност 1 и Дейност 2 са спазени при формиране на бюджета;

4.4.5. Разходите за СМР са до 15% от планираните преки разходи по проекта;

4.4.6. Разходите за „Единна ставка“ са точно 10% от преките разходи по проекта.

 

Точки – 10

Не е изпълнено едно от приложимите изисквания – от 4.4.2 до 4.4.6

Ако критерий 4.4.1. не е изпълнен се присъждат 0 точки!

Точки – 7

Не са изпълнени две или повече изисквания – от 4.4.2 до 4.4.6

Ако критерий 4.4.1. не е изпълнен се присъждат 0 точки!

Точки – 3

Критерият не е изпълнен

Ако критерий 4.4.1. не е изпълнен се присъждат 0 точки!

Точки – 0

4.5. В проектното предложение не са заложени недопустими разходи, както и дублиране на разходи.

В случай че са заложени недопустими разходи, съгласно изискванията за допустимост на разходите, посочени в УК, то тези разходи ще бъдат редуцирани.

В случай че е изискана допълнителна информация, за да се прецени дали даден разход е недопустим или има дублиране на разходите, този критерий ще се счита за неизпълнен.

 

Точки – 3

Краен срок за кандидатстване: 17 часа на 05 януари 2024 г.

Подобряване на производствения капацитет на семейни предприятия, предприятия от творческите индустрии и занаятите

ОТ ПРОГРАМА „КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ И ИНОВАЦИИ В ПРЕДПРИЯТИЯТА“

1. Цел на финансирането:

Подобряване на производствения капацитет на МСП – семейни предприятия, предприятия от творческите индустрии и занаятите с цел повишаване на тяхната конкурентоспособност и засилване на пазарното им присъствие.

2. Кой може да кандидатства?

Съществуващи МСП – семейни предприятия, предприятия от творческите индустрии и занаятите.

3. За какви дейности може да се кандидатства?

Придобиване на машини, съоръжения, оборудване и софтуер, свързани с подобряване на производствените процеси.

4. За какви разходи може да се кандидатства?

Инвестиционни разходи (ДМА и ДНА).

5. Какъв е размерът на безвъзмездната финансова помощ по процедурата?

Общият размер на средствата по процедурата е 117 500 000 лв.

6. Какъв е размерът на безвъзмездната финансова помощ за конкретно предложение?

Финансовата помощ за одобрени предложения е в размер до 50% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи.

 • Минимален размер на помощта за едно предложение: 50 000 лв. без ДДС
 • Максимален размер на помощта за едно предложение: 150 000 лв. без ДДС

Очакван прием: Септември – Ноември 2023 г.