Подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“

ОТ програма за развитие на селските райони 2014-2020 Г.

1. Цел на финансирането:

Икономическо развитие и укрепване на малките земеделски стопанства в устойчиви и жизнеспособни единици;

2. Кой може да кандидатства?

Регистрирани земеделски стопани отговарящи на определението за „малко земеделско стопанство“ – икономически размер от 2 000 до 7 999 евро СПО.

3. За какво може да се кандидатства?

Дейности за развитие на малки земеделски стопанства.

4. За какви разходи може да се кандидатства?

Разходи за развитие на малки земеделски стопанства, посочени в бизнес план, като:

  • Увеличаване на обработваемата площ в земеделското стопанство с минимум 20% и/или
  • Увеличаване на броя на отглежданите животни (поне един вид от тях) в земеделското стопанство  с минимум 20% и/или
  • Увеличаване на икономическия размер на стопанството с минимум 2000 евро СПО.

5. Колко е финансовото подпомагане?

Финансовото подпомагане по подмярката е 15 000 евро, изплащана на два транша:

  • Първо плащане –10 000 евро до два месеца след сключване на административния договор;
  • Второ плащане – 5 000 евро след изпълнение на бизнес плана.

Общ бюджет на процедурата: 20 000 000 евро.

Очакван прием: Септември – Октомври 2021 г.