Подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“

ОТ програма за развитие на селските райони 2014-2020 Г.

1. Цел на финансирането:

 • Икономическо развитие и укрепване на малките земеделски стопанства в устойчиви и жизнеспособни единици;
 • Ускоряване на модернизацията и технологичното обновление на малките земеделски стопанства;
 • Подобряване на опазването на околната среда и адаптация към климатичните промени.

2. За какво може да се кандидатства?

Разходи за дейности за развитие на малки земеделски стопанства:

 • Увеличаване на обработваемата площ в земеделското стопанство с минимум 20% и/или
 • Увеличаване на броя на отглежданите животни (поне един вид от тях) в земеделското стопанство  с минимум 20% и/или
 • Увеличаване на икономическия размер на стопанството с минимум 2000 евро СПО;
 • Достигане на съответствие със Стандартите на Общността по отношение на ветеринарните и фитосанитарните изисквания, хуманното отношение към животните, опазването на околната среда, хигиената, сигурността и безопасните условия на труд.

3. Кой може да кандидатства?

 • Земеделски стопанства – физически лица;
 • Земеделски стопанства – еднолични търговци, ЕООД и ООД, регистрирани по Търговския закон;
 • Кооперации, регистрирани по Закона за кооперациите;
 • Регистрирани земеделски производители със стопанства с икономически размер от 2 000 до 7 999 евро СПО.

Кандидатите трябва да са получили минимум 33% от общия доход за преходната година от земеделски дейности.

4. Критерии за оценка

Таблица с критерии за подбор, приложими за проектни предложения по подмярка 6.3

 

Критерии за оценка на проекти

Приоритет Критерий Минимално изискване

Максимален брой точки за посочения приоритет/критерий

1. Проекти, които се изпълняват в сектор „Животновъдство“, „Плодове и зеленчуци“ и „Етерично-маслени култури“  

28

 1.1. Проекти на кандидати, които към момента на подаване на заявлението за подпомагане имат регистрирани животновъдни обекти за едри и/или дребни преживни животни, свине или пчели и/или отглеждат култури от сектор „Плодове и зеленчуци“ и/и

и „Етеричномаслени култури“

 

    В случай че СПО на земеделското стопанство на кандидата към момента на кандидатстване включва животни и/или култури от приоритетните сектори и планираното увеличение на СПО на стопанството е изцяло* с отглеждане на животни и/или култури от приоритетните сектори, 1 евро СПО, формиран от отглежданите към момента на кандидатстване животни и/или култури от приоритетните сектори, се умножава по коефициент 0,003, а планираното увеличение на СПО с животни и/или култури от приоритетните сектори се умножава по коефициент 0,002, но не повече от 4 точки.

Пример: =

СПО*0,003+Бъдещо СПО*0,002;

*Максималният брой точки за планираното увеличение на стопанството е не повече от 4 точки.

28

2. Проекти на кандидати, чиито стопанства са сертифицирани за биологично производство на земеделски продукти и храни по смисъла на Регламент на Съвета (ЕО) № 834/2007 от 28 юни 2007 г. относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти и за отмяна на Регламент (ЕИО) 2092/91  

8

2.1.   Проекти на кандидати, чиито стопанства са сертифицирани за биологично производство на земеделски продукти и храни по смисъла на Регламент на Съвета (ЕО) № 834/2007 от 28 юни 2007 г. относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти и за отмяна на Регламент (ЕИО) 2092/91  
    В случай че СПО на земеделското стопанство на кандидата към момента на кандидатстване включва култури и/или животни, отглеждани по биологичен начин, 1 евро СПО, формиран от отглежданите към момента на кандидатстване култури и/или животни по този начин, се умножава по коефициент 0,001.

Пример: = СПО*0,001.

8

3. Проекти на земеделски стопанства в планински райони  

10

3.1.   Проекти на кандидати, чиито земеделски стопанства (животновъдният обект/обекти и използваните земеделски площи) изцяло са разположени в планински район съгласно Наредбата за определяне на критериите за необлагодетелстваните райони и териториалния им обхват – приета с ПМС № 30 от 15.02.2008 г., обн., ДВ, бр. 20 от 26.02.2008 г., в сила от 26.02.2008 г. *

10

 

ОБЩО

46

5. Колко е финансовото подпомагане?

Финансовото подпомагане по подмярката е 15 000 евро, изплащана на два транша:

 • Първо плащане –10 000 евро до два месеца след сключване на административния договор;
 • Второ плащане – 5 000 евро след изпълнение на бизнес плана.

Общ бюджет на процедурата: 6 000 000 евро.

Краен срок за кандидатстване: 15.05.2020 г. 17:30 ч.