Подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“

ОТ програма за развитие на селските райони 2014-2020 Г.

1. Цел на финансирането:

Икономическо развитие и укрепване на малките земеделски стопанства в устойчиви и жизнеспособни единици.

2. За какво може да се кандидатства?

Разходи за дейности за развитие на малки земеделски стопанства:

  • Увеличаване на обработваемата площ в земеделското стопанство с минимум 20% и/или
  • Увеличаване на броя на отглежданите животни (поне един вид от тях) в земеделското стопанство  с минимум 20% и/или
  • Увеличаване на икономическия размер на стопанството с минимум 2000 евро СПО;
  • Достигане на съответствие със Стандартите на Общността по отношение на ветеринарните и фитосанитарните изисквания, хуманното отношение към животните, опазването на околната среда, хигиената, сигурността и безопасните условия на труд.

3. Кой може да кандидатства?

  • Земеделски стопанства – физически лица,еднолични търговци, ЕООД.
  • Регистрирани земеделски производители със стопанства с икономически размер от 2 000 до 7 999 евро СПО.

Кандидатите трябва да са получили минимум 33% от общия доход за преходната година от земеделски дейности.

4. Колко е финансовото подпомагане?

Финансовото подпомагане по подмярката е 15 000 евро, изплащана на два транша:

  • Първо плащане –10 000 евро след одобрение на заявлението за подпомагане;
  • Второ плащане – 5 000 евро след проверка за изпълнение на разтежа на стопанството.

Общ бюджет на процедурата: 22 000 000 лева.

Очакван прием: Май 2019 г. – Юни 2019 г.