Подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“

ОТ програма за развитие на селските райони 2014-2020 Г.

1. Цел на финансирането:

  • Икономическо развитие и укрепване на малките земеделски стопанства като устойчиви и жизнеспособни единици;
  • Ускоряване на модернизацията и технологичното обновление на малките земеделски стопанства;
  • Подобряване на опазването на околната среда и адаптация към климатичните промени.

2. Кой може да кандидатства?

Регистрирани земеделски стопани отговарящи на определението за „малко земеделско стопанство“ – икономически размер от 2 000 до 7 999 евро СПО.

3. За какво може да се кандидатства?

Дейности за развитие на малки земеделски стопанства.

4. За какви разходи може да се кандидатства?

Разходи за развитие на малки земеделски стопанства, посочени в бизнес план, целящи увеличаване на икономическия размер на стопанството с минимум 2000 евро СПО.

5. Колко е финансовото подпомагане?

Финансовото подпомагане по подмярката е 15 000 евро, изплащана на два етапа:

  • Първо плащане – левовата равностойност на 10 000 евро до два месеца след сключване на административния договор;
  • Второ плащане – левовата равностойност на 5 000 евро, когато след извършена проверка Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция (ДФЗ-РА) установи точното изпълнение на бизнес плана.

Общ бюджет на процедурата: 20 000 000 евро.

Краен срок за кандидатстване: 02.03.2022 г. 17:30 ч.