ПОДКРЕПА ЗА ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА СГРАДИ В СФЕРАТА НА ПРОИЗВОДСТВОТО, ТЪРГОВИЯТА И УСЛУГИТЕ

КОМПОНЕНТ 4 „НИСКОВЪГЛЕРОДНА ИКОНОМИКА“ ОТ НАЦИОНАЛЕН ПЛАН ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ

1. Цел на процедурата:

Основната цел на настоящата процедура за предоставяне на средства от МВУ е енергийно обновяване на сгради в сферата на производството, търговията и услугите чрез:

 • Подобряване енергийните характеристики на сгради в сферата на производството, търговията и услугите, чрез изпълнение на устойчиви интегрирани високоефективни енергийни мерки;
 • Достигане на клас на енергопотребление минимум „В“ след прилагане на енергоспестяващи мерки при сгради в сферата на търговията и услугите;
 • Постигане на минимум 30% спестяване на първична енергия за всеки обект от нежилищния сграден фонд;
 • Намаляване на разходите за енергопотребление;
 • Спазване на „принципът за ненанасяне на значителни вреди“ (2021/C58/01 по смисъла на член 17 от Регламент (ЕС) 2020/852 ).

2. Кой може да кандидатства?

Допустими по настоящата процедура чрез подбор на предложения за изпълнение на инвестиции от крайни получатели са само кандидати, които отговарят на следните критерии:

 • Да са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите или да са еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейското икономическо пространство. Клонове на юридически лица, регистрирани в България, не могат да участват в процедурата чрез подбор на предложения за изпълнение на инвестиции от крайни получатели поради липсата на самостоятелна правосубектност.
 • Да са микро-, малки и средни предприятия по смисъла на чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия и Препоръка на Комисията от 6 май 2003 г. относно определението за микро-, малки и средни предприятия (ОВ L 124, 20.5.2003 г., стр. 36) или да са Големи предприятия – предприятия, които не отговарят на изискванията за микро-, малко или средно предприятие по смисъла на чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средни предприятия и Приложение I на Регламент (ЕС) №651/2014.
 • Да са регистрирани не по-късно от 31.12.2019 г.
 • Да са реализирали нетни приходи от продажби за 2022-ра финансова година в зависимост от категорията на предприятието-кандидат, както следва:

Категория на предприятието

Нетни приходи от продажби

Микропредприятие

≥ 70 000 лева

Малко предприятие

≥ 150 000 лева

Средно предприятие

≥ 650 000 лева

Голямо предприятие

≥ 3 500 000 лева

3. За какви дейности може да се кандидатства?

 • Дейности за извършване на обследване за енергийна ефективност и сертифициране за ЕЕ – първоначално обследване за енергийна ефективност за целите на подаване на предложение по настоящата процедура;
 • дейности за изпълнение на СМР за прилагане на мерки за енергийна ефективност и мерки за оползотворяване на енергия от възобновяеми източници, ако са посочени в енергийното обследване, в т. ч. всички съпътстващи СМР, необходими за изпълнение на мерките;
 • дейности за изготвяне на инвестиционен проект и оценка на съответствието му съгласно ЗУТ;
 • дейности за авторски надзор, съгласно ЗУТ;
 • дейности за строителен надзор, съгласно ЗУТ;
 • дейности, свързани с въвеждането на обектите в експлоатация;
 • Дейности за изготвяне на независима експертна оценка, изготвена от сертифициран енергиен одитор след приключване на дейностите по изпълнение на СМР – допустими само за ПИИ в режим на минимална помощ.

ВАЖНО! Задължително изискване е след изпълнение на препоръчаните в обследванията за енергийна ефективност мерки, във всяка сграда, включена в ПИИ, да се постигне минимум 30% спестяване на първична енергия.

Планираната продължителност на всяко ПИИ, включително дейностите, предвидени в него, не може да надвишава 24 месеца, но не по-късно от 30.06.2026 г. включително.

4. За какви разходи може да се кандидатства?

Разходите са допустими за финансиране, ако са направени от крайния получател на средствата и са платени след датата на подаване на предложението за изпълнение на инвестиция до 30 юни 2026 г. включително. (Важи за ПИИ в режим съгласно Регламент (ЕС) № 651/2014 (ОРГО).

Допустими разходи, финансирани със средства от МВУ:

 • разходи за строително-монтажни работи (СМР)/инженеринг за прилагане на мерки за ЕЕ и мерки за оползотворяване на енергия от възобновяеми източници, ако са посочени в енергийното обследване, в т. ч. всички съпътстващи СМР, необходими за изпълнение на мерките. В рамките на общата стойност на СМР могат да се включат и непредвидени разходи за строително-монтажни работи до 10%; В случай на инженеринг непредвидени разходи за строително-монтажни работи не са допустими.
 • разходи за изготвяне на инвестиционни проекти, съгласно ЗУТ;
 • разходи за извършване на обследване за енергийна ефективност и изготвяне на сертификат за енергийни характеристики на сгради в експлоатация;
 • разходи за изготвяне на независима експертна оценка, изготвена от сертифициран енергиен одитор след приключване на дейностите по изпълнение на СМР – допустими само за ПИИ в режим на минимална помощ;
 • разходи за авторски надзор, съгласно ЗУТ;
 • разходи за строителен надзор, съгласно ЗУТ;
 • разходи за оценка на съответствието на проектите, съгласно ЗУТ;
 • разходи, свързани с въвеждането на обектите в експлоатация.

Наличният финансов ресурс по процедурата е разпределен на база вида на предприятията по категории – МИКРО-/МАЛКИ, СРЕДНИ И ГОЛЕМИ ПРЕДПРИЯТИЯ, както и на следните компоненти:

 • Компонент 1ПРЕДПРИЯТИЯ В СФЕРАТА НА ПРОИЗВОДСТВОТО, и
 • Компонент 2ПРЕДПРИЯТИЯ В СФЕРАТА НА ТЪРГОВИЯТА И УСЛУГИТЕ, включително в сектор „Туризъм“.

5. Максимален срок за изпълнение на проекта

Планираната продължителност на всяко проектно предложение, включително дейностите, предвидени в него, не може да надвишава 24 месеца.

6. Какъв е размера на безвъзмездната финансова помощ по процедурата?

Общият размер на средствата по настоящата процедура е в размер на 235 200 000,00 лева без ДДС, разпределени, както следва:

Компонент 1

Компонент 2

Общ размер на финансовите средства, в лева

Категория предприятия

Сгради на предприятия в сферата на производството (33%)

Сгради на предприятия в сферата на търговията и услугите (67%)

Микро-/малки предприятия (25%)

19 404 000,00

39 396 000,00

58 800 000,00

Средни предприятия (35%)

27 165 600,00

55 154 400,00

82 320 000,00

Големи предприятия (40%)

31 046 400,00

63 033 600,00

94 080 000,00

Общо:

77 616 000,00

157 584 000,00

235 200 000,00

7. Какъв е размерът на безвъзмездното финансиране за конкретно предложение за изпълнение на инвестиция?

В зависимост от нуждите си и спецификата на съответното предложение за изпълнение на инвестиция, кандидатите могат да избират между ЕДИН от приложимите режими на държавна/минимална помощ (de minimis), както следва:

„Инвестиционни помощи за мерки за повишаване на енергийната ефективност“ съгласно чл. 38 от Регламент (ЕС) №651/2014 на Комисията от 17 юни 2014 година за обявяване на някои категории помощи за съвместими с вътрешния пазар в приложение на членове 107 и 108 от Договора (OB L 187/26.06.2014). За ПИИ в режим по чл.38 на ОРГО кандидата представя Декларация Приложение Г и Г2.

Максималните интензитети на средствата по чл.38 на ОРГО са както следва:

 • Максимален интензитет на помощта е 45% от допустимите разходи за ПИИ извън територията на ЮЗР (NUTS2);
 • Максимален интензитет на помощта е 35% за ПИИ на територията на ЮЗР (NUTS2).

За място на изпълнение на ПИИ се приема местоположението на обекта на интервенция (сграда), която е включена в ПИИ.

ВАЖНО! Максималният интензитет на помощта може да се увеличи с 20 процентни пункта за помощи, предоставени на малки предприятия, и с 10 процентни пункта за помощи, предоставени на средни предприятия по смисъла на Приложение I към Регламент (ЕС) № 651/2014.

„Минимална помощ“ (de minimis) съгласно Регламент (ЕС) №1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функциониране на Европейския съюз към помощта „de minimis“. Средства може да се предоставят единствено под формата на минимална помощ в съответствие с разпоредбите на Регламент (ЕС) №1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функциониране на ЕС към помощта de minimis (OB L 352 от 24.12.2013 г.), съгласно който максималната стойност на помощта, предоставена за период от 3 години на едно и също предприятие (съгласно чл. 2, пар. 2 от Регламента), не може да надвишава 200 хил. евро, а по отношение на автомобилните превози за чужда сметка или срещу възнаграждение – 100 хил. евро.

Максималният интензитет на безвъзмездното финансиране за кандидатите при режим “минимална помощ“ (de minimis) е, както следва: 

Категория на предприятието

Максимален интензитет на помощта от допустимите разходи

Микро-, малки, средни и големи предприятия

65%

Минималният и максималният размер на заявеното безвъзмездно финансиране по всяко индивидуално предложение за изпълнение на инвестиция по процедурата са, както следва:

Категория предприятие

Минимален размер на заявеното безвъзмездно финансиране на предприятие в лева

Максимален размер на заявеното безвъзмездно финансиране на предприятие в лева

Микропредприятия

35 000,00

100 000,00

Mалки предприятия

300 000,00

Средни предприятия

100 000,00

500 000,00

Големи предприятия

1 500 000,00

8. Критерии и методика за оценка на проектните предложения

Критерии за оценка на качеството Макс. брой точки

Източник на проверка

1

Целесъобразност на инвестицията за енергийна ефективност – като отношение на
кв.м РЗП обновена  инфраструктура към броя на сградите с подобрена инфраструктура – кв. м РЗП / брой сгради

25

Разгърната застроена площ, посочена в доклад за резултатите от обследване за енергийна ефективност, изготвено по реда на по чл. 57, ал. 6 от ЗЕЕ (за сградите от компонент 1) или във валиден сертификат за енергийни характеристики на сграда в експлоатация, изготвен по реда на  Наредба № Е-РД-04-2 от 16.12.2022 г. по чл. 48 от ЗЕЕ (за сградите от компонент 2).

В случай на повече от един обект на интервенция се сумира РЗП на всички сгради, включени в ПИИ, и се разделя на броя сгради

 > 1250 кв. м РЗП

25

 > 1000 кв. м РЗП ≤ 1250 кв. м РЗП

20

 > 750 кв. м РЗП ≤ 1000 кв. м РЗП

15

 > 500 кв. м РЗП ≤ 750 кв. м РЗП

10

 ≤ 500 кв. м РЗП

5

2

Процент енергийно спестяване в годишното потребление на първична невъзобновяема енергия в резултат на енергоспестяващите мерки – kWh/год.

25

Доклад за резултатите от обследване за енергийна ефективност, изготвено по реда на чл. 57, ал. 6 от ЗЕЕ (за сградите от компонент 1) или валиден сертификат за енергийни характеристики на сграда в експлоатация, изготвен по реда на Наредба  № Е-РД-04-2 от 16.12.2022 г. (за сградите от компонент 2).
Енергийните спестявания се изчисляват по следната формула: % спестявания = {Общо нормализирано потребление на първична невъзобновяема енергия при актуално състояние в kWh/год. – обща първична невъзобновяема енергия след изпълнение на ЕСМ от избрания пакет в kWh/год} / {Общо нормализирано потребление на първична невъзобновяема енергия при актуално състояние в kWh/год.} х 100 
Изчислява се средноаритметичната стойност за проекта в случай на повече от един обект на интервенция/ сграда.
> 50%

25

 
> 45% ≤ 50%

20

 
> 40% ≤ 45%

15

 
> 35% ≤ 40%

10

 
≥ 30% ≤ 35%

5

 

3

Очаквано годишно намаляване на емисиите на СО2 (екологични ползи) –  тон CO2 екв.

25

Доклад за резултатите от обследване за енергийна ефективност, изготвено по реда на чл. 57, ал. 6 от ЗЕЕ (за сградите от компонент 1) или валиден сертификат за енергийни характеристики на сграда в експлоатация, изготвен по реда на Наредба № Е-РД-04-2 от 16.12.2022 г. (за сградите от компонент 2).
Изчислява се като разлика между стойността на актуалните емисии CO2 преди ЕСМ и стойността на емисиите CO2 след ЕСМ
Общата стойност на емисии CO2 за проекта се сумира в случай на повече от един обект на интервенция/сграда.
 > 125 т CO2 екв.

25

 > 100 т CO2 екв. ≤ 125 т CO2 екв.

20

 > 75 т CO2 екв. ≤ 100 т CO2 екв.

15

 > 50 т CO2 екв. ≤ 75 т CO2 екв.

10

 ≤ 50 т CO2 екв.

5

4

Ефективност на инвестицията за енергийна ефективност като отношение на необходимата инвестиция в лева към количеството спестена първична невъзобновяема енергия в kWh на годишна база – лв./kWh/год.  (лева за 1 kWh годишна спестена енергия)

25

Доклад за резултатите от обследване за енергийна ефективност, изготвено по реда на чл. 57, ал. 6 от ЗЕЕ (за сградите от компонент 1) или валиден сертификат за енергийни характеристики на сграда в експлоатация, изготвен по реда на Наредба № Е-РД-04-2 от 16.12.2022 г. (за сградите от компонент 2).
Изчислява се като общата стойност на цялата инвестиция (БФП плюс собствено участие) в лева по ПИИ се раздели на очакваното количество спестена първична невъзобновяема енергия в kWh/г
 ≤ 3,00 лв./kWh/год.

25

> 3,00 лв./kWh/год. ≤ 3,50 лв./kWh/год.

20

 > 3,50 лв./kWh/год. ≤ 4,50 лв./kWh/год.

15

 > 4,50 лв./kWh/год. ≤ 5,50 лв./kWh/год.

10

 > 5,50 лв./kWh/год.

5

Максимален брой точки:

100

ВАЖНО! Предложения, получили минимум 55 точки на критерии за оценка на качеството, се класират в низходящ ред съобразно получената оценка, като за финансиране се предлагат всички предложения по реда на класирането до покриване на общия размер на бюджета по процедурата.

В случай че предложенията имат равен брой точки на критерии за оценка на качеството, те ще бъдат класирани съобразно получения брой точки по посочените по-долу критерии при спазване на следната последователност:

 1. Ефективност на инвестицията за енергийна ефективност като отношение на необходимата инвестиция в лева към количеството спестена първична енергия в kWh на годишна база – лв. /kWh/г;
 2. Целесъобразност на инвестицията за енергийна ефективност – кв. м РЗП на сградата;
 3. Очаквано годишно намаляване на емисиите на СО2 (екологични ползи);
 4. Процент енергийни спестявания в годишното потребление на първична невъзобновяема енергия.

Краен срок за кандидатстване: 17:30 часа на 15.06.2023 г.