Подкрепа за прехода към кръгова икономика в предприятията

„ПРОГРАМА ЗА ИКОНОМИЧЕСКА ТРАНСФОРМАЦИЯ“ (ПИТ) КЪМ КОМПОНЕНТ „ИНТЕЛИГЕНТНА ИНДУСТРИЯ“ от Национален план за възстановяване и устойчивост

1. Цел на финансирането:

Да допринесе за ускоряване на прехода към кръгова икономика чрез предоставянето на безвъзмездни средства на предприятията от производствения сектор за въвеждане на кръгови модели за използване на ресурсите и внедряване на неутрални по отношение на климата методи и технологии за производство и потребление на продуктите от дейността им.

2. Кой може да кандидатства?

Допустими по настоящата процедура са само кандидати, които отговарят на следните критерии:

 • Да са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите, или да са еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейското икономическо пространство. Клонове на юридически лица, регистрирани в България не могат да участват в процедурата поради липсата на самостоятелна правосубектност.
 • Да са регистрирани не по-късно от 31.12.2020 г.
 • Да са микро, малки и средни предприятия по смисъла на чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия и Приложение I към Регламент (ЕС) № 651/2014 на Комисията относно определението за микро-, малки и средни предприятия или да са големи предприятия.
 • Да са реализирали нетни приходи от продажби за 2022 финансова година в зависимост от категорията на предприятието – кандидат, както следва:

Категория на предприятието

Нетни приходи от продажби

Микро предприятие

≥ 170 000 лева

Малко предприятие

≥ 550 000 лева

Средно предприятие

≥ 950 000 лева

Голямо предприятие

≥ 3 000 000 лева

 • Да развиват основната си икономическа дейност или да осъществяват допълнителна икономическа дейност, която формира не по-малко от 20 % от нетните им приходи от продажби за 2022 г. в сектор С „Преработваща промишленост” съгласно Класификацията на икономическите дейности (КИД-2008).
 • Да са заявили подкрепа за икономическа дейност, която попада в сектор С „Преработваща промишленост” съгласно КИД-2008.

ВАЖНО! Не са допустими предприятия, чиято основна или допълнителна икономическа дейност съгласно КИД 2008, за която е заявена подкрепа попада в Сектор С „Преработваща промишленост“ – раздел 10 „Производство на хранителни продукти” и раздел 11 „Производство на напитки”, както следва:

 • 10.1 „Производство и преработка на месо; производство на месни продукти, без готови ястия”;
 • 10.2. „Преработка и консервиране на риба и други водни животни, без готови ястия”;
 • 10.3 „Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци, без готови ястия”;
 • 10.4. „Производство на растителни и животински масла и мазнини”;
 • 10.5. „Производство на мляко и млечни продукти”;
 • 10.6. „Производство на мелничарски продукти, нишесте и нишестени продукти”;
 • 10.83. „Преработка на кафе и чай” „Преработка на кафе и чай” – ограничението е приложимо само в случаите, когато дейността на предприятието, за която е заявена подкрепа, е свързана с производство на билков чай (мента, върбинка, лайка и други);
 • 10.84. „Производство на хранителни подправки и овкусители“;
 • 10.91. „Производство на готови храни за животни”;
 • 11.02. „Производство на вина от грозде”;
 • 11.03. „Производство на други ферментирали напитки”.

ВАЖНО! По настоящата процедура кандидатите могат да участват самостоятелно или съвместно с партньори. Партньорството по процедурата е допустимо, а НЕ задължително. В едно предложение може да участва САМО ЕДИН партньор. Допустими по процедурата са само партньори, които отговарят на всички критерии за допустимост на кандидатите. В случай че в едно предложение участва като партньор повече от едно предприятие, то предложението ще бъде отхвърлено. В случай че инвестицията се изпълнява в партньорство, то общите допустими разходи на партньора следва да са до 30% от общите допустими разходи по предложението, но не повече от 273 816 лева.

3. За какви дейности може да се кандидатства?

Допустими по настоящата процедура са предложения за изпълнение на инвестиции, включващи следната дейност:

Дейност I. Придобиване на нови технологии за въвеждане на кръгови модели в предприятията.

Дейността следва да осигурява въвеждането на кръгови модели в едно или повече от следните направления:

1) Намаляване образуването на отпадъци чрез внедряване на технологии за:

 • подготовка за повторно използване и/или рециклиране и/или други дейности за преработка на отпадъците от производствената дейност (на кандидата и/или на партньора, в случай че предложението се изпълнява в партньорство) и последващото им влагане като суровина в производствени процеси, и/или

 • намаляване на количеството образувани отпадъци при производството на единица продукт от дейността, за която е заявена подкрепа, и/или

 • намаляване на използваните суровини за производството на единица продукт (количеството суровини, влагани за производството на единица продукт и/или намаляване на видовете/броя суровини, влагани в крайния продукт), с което се постига намаляване на количеството образувани отпадъци при производството на единица продукт от дейността, за която е заявена подкрепа.

2) Ограничаване използването на пластмасови продукти за еднократна употреба чрез внедряване на технологии за:

 • заместване на пластмасови продукти (включително опаковки от пластмаса) за еднократна употреба с алтернативни продукти и/или опаковки за многократна употреба, биоразградими, компостируеми, биобазирани изделия и опаковки, и/или

 • намаляване употребата на пластмаса като суровина, влагана в продукти и/или опаковки за еднократна употреба,  и/или

 • елиминиране или ограничаване използването на опаковки от пластмаса, или заместване на композитни опаковки (включващи в състава си пластмаса) с по-екологични варианти (биоразградими, рециклируеми или друг вид „зелени” опаковки).

3) Използване на ресурси с биологичен произход чрез внедряване на технологии за:

 • влагане на ресурси с биологичен произход (например заместване на синтетични суровини или ресурси на фосилна основа с такива с биологичен произход).

4) Подобряване на стандартите за екологосъобразност на продуктите чрез внедряване на технологии за:

 • постигане на съответствие на произвежданите продукти с приложимите за тях екологични стандарти и/или продуктови изисквания (които към момента на кандидатстване не са постигнати), произтичащи от европейското и/или национално законодателство в областта на опазването на околната среда.

5) Подобряване на енергийната ефективност на продуктите чрез внедряване на технологии за:

 • производство на продукти с по-висока енергийна ефективност при употребата им (в сравнение с енергийната ефективност на същия продукт от дейността, за която е заявена подкрепа преди внедряването на съответната технология).

6) Въвеждане на други модели на кръговата икономика чрез внедряване на технологии за:

 • използване на алтернативни суровини, включително рециклирани, и/или
 • повишаване използването на рециклируеми суровини, и/или
 • заместване или повишаване използването на суровини за многократна употреба и/или намаляване на използваните суровини за производството на единица продукт (количеството суровини, влагани за производството на единица продукт и/или намаляване на видовете/броя суровини, влагани в крайния продукт), и/или
 • елиминиране на необходимостта от опаковки (различни от пластмасовите опаковки) или заместване на композитни опаковки (които не включват в състава си пластмаса) с по-екологични варианти (биоразградими, рециклируеми или друг вид „зелени” опаковки), и/или
 • заместване или намаляване употребата на опасни вещества, влагани в произвежданите продукти, и/или
 • осигуряване на многократната или повторна употреба на съществуващи и/или нови за предприятието продукти, и/или повишаване на дълготрайността им, и/или
 • осигуряване на възможности за модернизация и поправка на продуктите – ремонт/подмяна на повредени части и/или компоненти с оглед увеличаване на дълготрайността на употреба на продуктите, и/или
 • увеличаване на възможностите за рециклиране на продуктите след употребата им, включително възможностите за разглобяване в края на жизнения цикъл с оглед улесняване на рециклирането или оползотворяването на отпадъците от продуктите след извеждането им от употреба.

4. За какви разходи може да се кандидатства?

 • Разходи за придобиване на машини, съоръжения и оборудване, представляващи дълготрайни материални активи;
 • Разходи за придобиване на специализиран софтуер за производствения процес, представляващ дълготраен нематериален актив.

ВАЖНО! Допустими по процедурата са само разходите за придобиване на ДМА и ДНА, пряко свързани и необходими за въвеждането на един или повече от кръговите модели, посочени в „Допустими дейности“. Всички изисквания по отношение на допустимостта на разходите са приложими както за кандидата, така и за предприятието – партньор, в случай че предложенията за изпълнение на инвестиции се изпълняват в партньорство.

5. Какъв е срокът за изпълнение на проекта?

Продължителността на всяко предложение за изпълнение на инвестиция не следва да надвишава 18 месеца, считано от датата на влизане в сила на договора за финансиране с крайния получател.

6. Какъв е размерът на безвъзмездната финансова помощ по процедурата?

Общият размер на средствата по процедурата е 180 000 000 лв., разпределен в зависимост от категорията на предприятието – кандидат, както следва:

 Микро и малки предприятия

Средни предприятия

Големи предприятия

48 000 000 лева

87 000 000 лева

45 000 000 лева

7. Какъв е размерът на безвъзмездното финансиране за конкретно предложение за изпълнение на инвестиция?

Минималният и максимален размер на заявеното безвъзмездно финансиране по всяко индивидуално предложение за изпълнение на инвестиция по процедурата е както следва:

Минимален размер на безвъзмездно финансиране за предприятие

Максимален размер на безвъзмездното финансиране в зависимост от категорията на предприятието-кандидат

70 000 лева

Микро предприятия: 350 000 лева

Mалки предприятия: 550 000 лева

Средни предприятия: 750 000 лева

Големи предприятия: 1 000 000 лева

ВАЖНО! Максималният размер на безвъзмездното финансиране по индивидуалните предложения за изпълнение на инвестиции НЕ следва да надвишава:

 • за микро предприятия: 90% от средногодишните нетни приходи от продажби на предприятието – кандидат за тригодишния период 2020 г., 2021 г. и 2022 г.
 • за малки предприятия: 60% от средногодишните нетни приходи от продажби на предприятието – кандидат за тригодишния период 2020 г., 2021 г. и 2022 г.
 • за средни предприятия: 30% от средногодишните нетни приходи от продажби на предприятието – кандидат за тригодишния период 2020 г., 2021 г. и 2022 г.
 • за големи предприятия: 20% от средногодишните нетни приходи от продажби на предприятието – кандидат за тригодишния период 2020 г., 2021 г. и 2022 г.

8. Какъв е размерът на безвъзмездната финансова помощ за конкретно предложение за изпълнение на инвестиция?

Максималният интензитет (процент) на безвъзмездното финансиране при избран режим „регионална инвестиционна помощ“ в зависимост от мястото на изпълнение на инвестицията и категорията на предприятието – кандидат/партньор, е както следва:

Категория на предприятието – кандидат/партньор

Максимален интензитет на помощта за дейности

извън ЮЗР (NUTS2)

Максимален интензитет на помощта за дейности

в ЮЗР (NUTS-2)

Микро и малки предприятия

50%

София град (столица): 40%

София област: 50%

Област Благоевград: 50%

Област Перник: 40%

Област Кюстендил: 45%

Средни предприятия

50%

София град (столица): 30%

София област: 50%

Област Благоевград: 50%

Област Перник: 30%

Област Кюстендил: 35%

Големи предприятия

35%

София град (столица) и Област Перник: 20%

София област, Област Благоевград и Област Кюстендил: 25%

Максималният интензитет (процент) на безвъзмездното финансиране при избран режим „минимална помощ“ (de minimis) в зависимост от категорията на предприятието – кандидат/партньор е както следва:

Категория на предприятието – кандидат/партньор

Максимален интензитет на помощта

Микро, малки и средни предприятия

50%

Големи предприятия

35%

9. Критерии и методика за оценка на проектните предложения:

Критерий:

Максимален брой точки

1.

Претеглен коефициент на рентабилност на EBITDA за 2020 г., 2021 г. и 2022 г.

21

  Претегленият коефициент на рентабилност на EBITDA на предприятието е > 13% и ≤ 15%

21

  Претегленият коефициент на рентабилност на EBITDA на предприятието е > 11% и ≤ 13% или > 15% и ≤ 17%

19

  Претегленият коефициент на рентабилност на EBITDA на предприятието е > 9% и ≤ 11%

17

  Претегленият коефициент на рентабилност на EBITDA на предприятието е > 17% и ≤ 19%

15

  Претегленият коефициент на рентабилност на EBITDA на предприятието е > 7% и ≤ 9%

13

  Претегленият коефициент на рентабилност на EBITDA на предприятието е > 19% и ≤ 21%

11

  Претегленият коефициент на рентабилност на EBITDA на предприятието е > 21% и ≤ 23%

9

  Претегленият коефициент на рентабилност на EBITDA на предприятието е > 23%

7

  Претегленият коефициент на рентабилност на EBITDA на предприятието е > 5% и ≤ 7%

5

  Претегленият коефициент на рентабилност на EBITDA на предприятието е > 3% и ≤ 5%

3

  Претегленият коефициент на рентабилност на EBITDA  на предприятието е  ≤  3%

0

2.

Претеглен коефициент на брутна добавена стойност за 2020 г., 2021 г. и 2022 г.

19

  Претегленият коефициент на брутната добавена стойност е > 30% и ≤ 35%

19

  Претегленият коефициент на брутната добавена стойност е > 35% и ≤ 40%

17

  Претегленият коефициент на брутната добавена стойност е > 40% и ≤ 45%

15

  Претегленият коефициент на брутната добавена стойност е > 45% и ≤ 50%

13

  Претегленият коефициент на брутната добавена стойност е > 50% и ≤ 55%

11

  Претегленият коефициент на брутната добавена стойност е > 55% и ≤ 60%

9

  Претегленият коефициент на брутната добавена стойност е > 60%

7

  Претегленият коефициент на брутната добавена стойност е > 25% и ≤ 30%

5

  Претегленият коефициент на брутната добавена стойност е > 20% и ≤ 25%

3

  Претегленият коефициент на брутната добавена стойност е ≤ 20%

0

3.

Претеглен коефициент на разходите за данъци спрямо реализираните приходи за 2020 г., 2021 г. и 2022 г.

5

  Претегленият коефициент на разходите за данъци спрямо реализираните приходи е ≥ 1,2%

5

  Претегленият коефициент на разходите за данъци спрямо реализираните приходи е ≥ 0,9% и < 1,2%

4

  Претегленият коефициент на разходите за данъци спрямо реализираните приходи е ≥ 0,6% и < 0,9%

3

  Претегленият коефициент на разходите за данъци спрямо реализираните приходи е ≥ 0,3% и < 0,6%

2

  Претегленият коефициент на разходите за данъци спрямо реализираните приходи е > 0% и < 0,3%

1

  Претегленият коефициент на разходите за данъци спрямо реализираните приходи е ≤ 0%

0

4.

Инвестиционна дейност на кандидата за 2020 г., 2021 г. и 2022 г.

15

  Кандидатът е реализирал общо инвестиции свързани със закупуване на ДМА, ДНА, земя и сгради през последните три години на стойност ≥ 80% от заявените общо допустими разходи по предложението за изпълнение на инвестиция.

15

  Кандидатът е реализирал общо  инвестиции свързани със закупуване на ДМА, ДНА, земя и сгради през последните три години на стойност ≥ 70% < 80%  от заявените общо допустими разходи по предложението за изпълнение на инвестиция.

13

  Кандидатът е реализирал общо  инвестиции свързани със закупуване на ДМА, ДНА, земя и сгради през последните три години на стойност ≥ 60% < 70%  от заявените общо допустими разходи по предложението за изпълнение на инвестиция.

11

  Кандидатът е реализирал общо инвестиции свързани със закупуване на ДМА, ДНА, земя и сгради през последните три години на стойност ≥ 40% < 60% от заявените общо допустими разходи по предложението за изпълнение на инвестиция.

9

  Кандидатът е реализирал общо инвестиции свързани със закупуване на ДМА, ДНА, земя и сгради през последните три години на стойност ≥ 20% < 40% от заявените общо допустими разходи по предложението за изпълнение на инвестиция.

7

  Кандидатът е реализирал общо инвестиции свързани със закупуване на ДМА, ДНА, земя и сгради през последните три години на стойност ≥ 10% < 20% от заявените общо допустими разходи по предложението за изпълнение на инвестиция.

5

  Кандидатът е реализирал общо инвестиции свързани със закупуване на ДМА, ДНА, земя и сгради през последните три години на стойност ≥ 5% < 10% от заявените общо допустими разходи по предложението за изпълнение на инвестиция.

3

  Кандидатът е реализирал общо инвестиции свързани със закупуване на ДМА, ДНА, земя и сгради през последните три години на стойност < 5% от заявените общо допустими разходи по предложението за изпълнение на инвестиция.

0

5.

Кръгови модели, включени в инвестицията

5

  Инвестицията включва въвеждането на следните кръгови модели в дейността на предприятието:

– Намаляване образуването на отпадъци /съгласно подт. 1) от т. 13.1 на Условията за кандидатстване/, и

– Ограничаване използването на пластмасови продукти за еднократна употреба /съгласно подт. 2) от т. 13.1 на Условията за кандидатстване/, и

– Използване на ресурси с биологичен произход /съгласно подт. 3) от т. 13.1 на Условията за кандидатстване/, и

– Подобряване на стандартите за екологосъобразност на продуктите /съгласно подт. 4) от т. 13.1 на Условията за кандидатстване/, и

– Подобряване на енергийната ефективност на продуктите /съгласно подт. 5) от т. 13.1 на Условията за кандидатстване/, и

– Дейност за информиране на потребителите за намаляването на въглеродния отпечатък.

5

  Инвестицията включва въвеждането на 5 от гореизброените кръгови модели в дейността на предприятието.

4

  Инвестицията включва въвеждането на 4 от гореизброените кръгови модели в дейността на предприятието.

3

  Инвестицията включва въвеждането на 3 от гореизброените кръгови модели в дейността на предприятието.

2

  Инвестицията включва въвеждането на 2 от гореизброените кръгови модели в дейността на предприятието.

1

  Инвестицията включва към въвеждането на 1 от гореизброените кръгови модели /по подт. 1) до подт. 5) от т. 13.1 на Условията за кандидатстване/ в дейността на предприятието.

0

6.

Бюджет на предложението за изпълнение на инвестиция

5

  ·  Всички разходи, включени в бюджета на предложението за изпълнение на инвестиция са допустими, и

·  Всички разходи, включени в бюджета на предложението за изпълнение на инвестиция, са обосновани, съответстват на дейностите, планирани за изпълнение, като за всеки отделен актив, предвиден за придобиване от кандидата и от партньора (в случай че инвестицията се изпълнява в партньорство) е представена обосновка, че същият осигурява въвеждането на кръгови модели в едно или повече от направленията, посочени в т. 13.1, подт. 1) до подт. 6) от Условията за кандидатстване, и

·  Всички разходи за активи са съпоставими с пазарните цени за аналогични активи, като за тях е представена оферта, и

·  Всички разходи, включени в бюджета на предложението за изпълнение на инвестиция са в съответствие с праговете/процентните съотношения, заложени в Условията за кандидатстване (където е приложимо), както и с приложимия (избрания) режим на помощ и

·  Всички бюджетни пера са коректно обособени и попълнени и в бюджета не са извършвани корекции.

5

  Изпълнени са 4 от горепосочените изисквания.

4

  Изпълнени са 3 от горепосочените изисквания.

3

  Изпълнени са 2 от горепосочените изисквания.

2

  Изпълнено е 1 от горепосочените изисквания.

1

  – Не е изпълнено нито едно от горепосочените изисквания, или

– Оценителната комисия е премахнала всички разходи от бюджета на предложението, или

– Липсва обосновка за съответствието на инвестицията с изискванията на принципа за „ненанасяне на значителни вреди”, или

– Вследствие на извършените корекции, в бюджета останат само разходи за активи, осигуряващи въвеждането на кръгов/и модел/и, включен/и в незадължителното направление по подт. 6) от т. 13.1 „Допустими дейности” на Условията за кандидатстване, или

– Вследствие на корекциите на бюджета, общият размер на безвъзмездното финансиране е по-нисък от 70 000 лева, или

– Вследствие на корекциите на бюджета, общият размер на допустимите разходи за кандидата/партньора (в случаите на партньорство) не надхвърля с поне 200% счетоводната стойност на активите на кандидата/партньора, които се използват повторно, както са осчетоводени през финансовата година преди започването на работите по инвестицията (ако е приложимо), или

– Вследствие на корекциите на бюджета, общият размер на заявените разходи от кандидата/партньора (в случаите на партньорство) не надхвърля амортизацията на активите на кандидата и съответно на партньора, свързани с дейността, която предстои да бъде модернизирана за предходните 3 (три) отчетни периода (години), или

В случай че инвестицията се изпълнява в партньорство и вследствие на корекциите на бюджета, бъдат премахнати всички разходи за кандидата или всички разходи за партньора.

0

 

Максимален брой точки по критериите за оценка на качеството:

70 т.

Краен срок за кандидатстване: 03.10.2023 г. 16:30 ч.