Подкрепа за прехода към кръгова икономика в предприятията

„ПРОГРАМА ЗА ИКОНОМИЧЕСКА ТРАНСФОРМАЦИЯ“ (ПИТ) КЪМ КОМПОНЕНТ „ИНТЕЛИГЕНТНА ИНДУСТРИЯ“ от Национален план за възстановяване и устойчивост

1. Цел на финансирането:

Да допринесе за ускоряване на прехода към кръгова икономика чрез предоставянето на безвъзмездни средства на предприятията от производствения сектор за въвеждане на кръгови модели за използване на ресурсите и внедряване на неутрални по отношение на климата методи и технологии за производство и потребление на продуктите от дейността им.

2. Кой може да кандидатства?

Допустими по настоящата процедура чрез подбор на предложения за изпълнение на инвестиции от крайни получатели са само кандидати, които отговарят на следните критерии:

 • Да са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите, или да са еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейското икономическо пространство. Клонове на юридически лица, регистрирани в България не могат да участват в процедурата поради липсата на самостоятелна правосубектност.
 • Да са регистрирани не по-късно от 31.12.2019 г.
 • Да са микро, малки и средни предприятия по смисъла на чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия и Препоръка на Комисията от 6 май 2003 г. относно определението за микро-, малки и средни предприятия (ОВ L 124, 20.5.2003 г., стр. 36) или да са големи предприятия.
 • Да са реализирали нетни приходи от продажби за 2021 финансова година в зависимост от категорията на предприятието – кандидат, както следва:

Категория на предприятието

Нетни приходи от продажби

Микро предприятие

≥ 200 000 лева

Малко предприятие

≥ 600 000 лева

Средно предприятие

≥ 1 000 000 лева

Голямо предприятие

≥ 3 000 000 лева

 • Да са заявили подкрепа за икономическа дейност, която попада в сектор С „Преработваща промишленост” съгласно Класификацията на икономическите дейности – КИД-2008. Кандидатите могат да заявяват подкрепа за кода на основната си икономическа дейност съгласно КИД-2008 или за кода на допълнителна икономическа дейност, която формира не по-малко от 20% от нетните приходи от продажби на предприятието-кандидат за 2021 г.

ВАЖНО! Не са допустими предприятия, чиято основна или допълнителна икономическа дейност съгласно КИД 2008, за която е заявена подкрепа попада в Сектор С „Преработваща промишленост“ – раздел 10 „Производство на хранителни продукти” и раздел 11 „Производство на напитки”, както следва:

 • 10.1 „Производство и преработка на месо; производство на месни продукти, без готови ястия”;
 • 10.2. „Преработка и консервиране на риба и други водни животни, без готови ястия”;
 • 10.3 „Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци, без готови ястия”;
 • 10.4. „Производство на растителни и животински масла и мазнини”;
 • 10.5. „Производство на мляко и млечни продукти”;
 • 10.6. „Производство на мелничарски продукти, нишесте и нишестени продукти”;
 • 10.81. „Производство на захар”;
 • 10.83. „Преработка на кафе и чай”;
 • 10.84. „Производство на хранителни подправки и овкусители“;
 • 10.91. „Производство на готови храни за животни”;
 • 11.02. „Производство на вина от грозде”;
 • 11.03. „Производство на други ферментирали напитки”;
 • 11.06. „Производство на малц”.

ВАЖНО! По настоящата процедура кандидатите могат да участват индивидуално или съвместно с партньори. Партньорството по процедурата е допустимо, а НЕ задължително. В едно предложение може да участва САМО ЕДИН партньор. Допустими по процедурата са само партньори, които отговарят на всички критерии за допустимост на кандидатите. Едно предприятие е допустимо да участва като партньор само в едно предложение за изпълнение на инвестиция по процедурата. В случай че предложението за изпълнение на инвестиция се осъществява в партньорство, то не повече от 30% от общата стойност на безвъзмездното финансиране по предложението е допустимо да бъдат разходвани от партньора.

3. За какви дейности може да се кандидатства?

Допустими по настоящата процедура са предложения за изпълнение на инвестиции, включващи следната дейност:

Придобиване на нови технологии за въвеждане на кръгови модели в предприятията.

Дейността следва да осигурява въвеждането на кръгови модели в едно или повече от следните направления:

1) Предотвратяване или намаляване образуването на отпадъци чрез внедряване на технологии за:

 • подготовка за повторна употреба и преработка/рециклиране и/или други дейности по оползотворяване на отпадъците от производствената дейност (на кандидата и/или на партньора, в случай че предложението се изпълнява в партньорство) и влагането им като суровина в производствения процес (за производството на съществуващи и/или нови за предприятието продукти).

2) Намаляване на използваните суровини (количеството суровини, влагани за производството на единица продукт и/или намаляване на видовете (броя) суровини, влагани в крайния продукт) чрез внедряване на технологии за:

 • използване на алтернативни суровини, включително рециклирани суровини и материали, и/или
 • повишаване използването на рециклируеми суровини и материали, и/или
 • влагане на материали с биологичен произход (например заместване на синтетични материали или суровини на фосилна основа с такива с биологичен произход), и/или
 • заместване или намаляване на употребата на опасни вещества, влагани в произвежданите продукти чрез използването на алтернативни суровини.

3) Ограничаване използването на опаковки от пластмаса и пластмасови продукти за еднократна употреба чрез внедряване на технологии за:

 • заместване на опаковките от пластмаса и пластмасовите продукти за еднократна употреба с алтернативни опаковки и продукти за многократна употреба, биоразградими, компостируеми, биобазирани опаковки и изделия, и/или
 • намаляване употребата на пластмаса като суровина, влагана в крайния/те продукт/и,  и/или
 • осигуряване на съответствие на произвежданите опаковки и продукти с приложимите за тях изисквания, произтичащи от националното и европейско законодателство относно пластмасовите опаковки и пластмасови продукти за еднократна употреба.

4) Производство на устойчиви продукти чрез внедряване на технологии, които осигуряват:

 • повторна или многократна употреба на съществуващи и/или нови за предприятието продукти, и/или повишаване на дълготрайността им, и/или
 • осигуряване на възможности за модернизация и поправка – ремонт/подмяна на повредени части и/или компоненти с оглед увеличаване на дълготрайността на употреба на продуктите, и/или
 • увеличаване на възможностите за рециклиране на продуктите след употребата им, включително на възможностите за разглобяване в края на жизнения цикъл с оглед улесняване на рециклирането или оползотворяването на отпадъците от продуктите след извеждането им от употреба.

4. За какви разходи може да се кандидатства?

 • Разходи за придобиване на машини, съоръжения и оборудване, представляващи дълготрайни материални активи;
 • Разходи за придобиване на специализиран софтуер за производствения процес, представляващ дълготраен нематериален актив.

ВАЖНО! Допустими по процедурата са само разходите за придобиване на ДМА и ДНА, пряко свързани и необходими за въвеждането на един или повече от кръговите модели, посочени в „Допустими дейности“. Всички изисквания по отношение на допустимостта на разходите са приложими както за кандидата, така и за предприятието – партньор, в случай че предложенията за изпълнение на инвестиции се изпълняват в партньорство.

5. Какъв е срокът за изпълнение на проекта?

Продължителността на всяко предложение за изпълнение на инвестиция не следва да надвишава 12 месеца, считано от датата на влизане в сила на договора за финансиране с крайния получател.

6. Какъв е размерът на безвъзмездната финансова помощ по процедурата?

Общият размер на средствата по процедурата е 180 000 000 лв., разпределен в зависимост от категорията на предприятието – кандидат, както следва:

 Микро и малки предприятия

Средни предприятия

Големи предприятия

54 000 000 лева

90 000 000 лева

36 000 000 лева

7. Какъв е размерът на безвъзмездното финансиране за конкретно предложение за изпълнение на инвестиция?

Минималният и максимален размер на заявеното безвъзмездно финансиране по всяко индивидуално предложение за изпълнение на инвестиция по процедурата е както следва:

Минимален размер на безвъзмездно финансиране за предприятие

Максимален размер на безвъзмездното финансиране в зависимост от категорията на предприятието-кандидат

70 000 лева

Микро предприятия: 350 000 лева

Mалки предприятия: 550 000 лева

Средни предприятия: 750 000 лева

Големи предприятия: 1 000 000 лева

ВАЖНО! Максималният размер на безвъзмездното финансиране по индивидуалните предложения за изпълнение на инвестиции НЕ следва да надвишава:

 • за микро предприятия: 90% от средногодишните нетни приходи от продажби на предприятието – кандидат за тригодишния период 2019 г., 2020 г. и 2021 г.
 • за малки предприятия: 60% от средногодишните нетни приходи от продажби на предприятието – кандидат за тригодишния период 2019 г., 2020 г. и 2021 г.
 • за средни предприятия: 30% от средногодишните нетни приходи от продажби на предприятието – кандидат за тригодишния период 2019 г., 2020 г. и 2021 г.
 • за големи предприятия: 20% от средногодишните нетни приходи от продажби на предприятието – кандидат за тригодишния период 2019 г., 2020 г. и 2021 г.

8. Какъв е размерът на безвъзмездната финансова помощ за конкретно предложение за изпълнение на инвестиция?

Максималният интензитет (процент) на безвъзмездното финансиране при избран режим „регионална инвестиционна помощ“ в зависимост от мястото на изпълнение на инвестицията и категорията на предприятието – кандидат/партньор, е както следва:

Категория на предприятието – кандидат/партньор

Максимален интензитет на помощта за дейности

извън ЮЗР (NUTS2)

Максимален интензитет на помощта за дейности

в ЮЗР (NUTS-2)

Микро и малки предприятия

50%

София град (столица): 40%

София област: 50%

Област Благоевград: 50%

Област Перник: 40%

Област Кюстендил: 45%

Средни предприятия

50%

София град (столица): 30%

София област: 50%

Област Благоевград: 50%

Област Перник: 30%

Област Кюстендил: 35%

Големи предприятия

30%

София град (столица), София област, Област Благоевград, Област Перник, Област Кюстендил: 20%

Максималният интензитет (процент) на безвъзмездното финансиране при избран режим „минимална помощ“ (de minimis) в зависимост от категорията на предприятието – кандидат/партньор е както следва:

Категория на предприятието – кандидат/партньор

Максимален интензитет на помощта

Микро, малки и средни предприятия

50%

Големи предприятия

30%

9. Критерии и методика за оценка на проектните предложения:

Критерий:

Максимален брой точки

52.

Претеглен коефициент на рентабилност на EBITDA за 2019 г., 2020 г. и 2021 г.

20

Претегленият коефициент на рентабилност на EBITDA на предприятието е > 7% и ≤ 9%

20

Претегленият коефициент на рентабилност на EBITDA на предприятието е > 5% и ≤ 7% или > 9% и ≤ 11%

18

Претегленият коефициент на рентабилност на EBITDA на предприятието е > 3% и ≤ 5% или > 11% и ≤ 13%

16

Претегленият коефициент на рентабилност на EBITDA на предприятието е > 13% и ≤ 15%

14

Претегленият коефициент на рентабилност на EBITDA на предприятието е > 15% и ≤ 17%

12

Претегленият коефициент на рентабилност на EBITDA на предприятието е > 17% и ≤ 19%

10

Претегленият коефициент на рентабилност на EBITDA на предприятието е > 19% и ≤ 21%

8

Претегленият коефициент на рентабилност на EBITDA на предприятието е > 21% и ≤ 23%

6

Претегленият коефициент на рентабилност на EBITDA на предприятието е > 23% и ≤ 25%

4

Претегленият коефициент на рентабилност на EBITDA на предприятието е > 25%

2

Претегленият коефициент на рентабилност на EBITDA  на предприятието е  ≤  3%

0

53.

Претеглен коефициент на брутна добавена стойност за 2019 г., 2020 г. и 2021 г.

15

Претегленият коефициент на брутната добавена стойност е > 20% и ≤ 25%

15

Претегленият коефициент на брутната добавена стойност е > 15% и ≤ 20% или > 25% и ≤ 30%

13

Претегленият коефициент на брутната добавена стойност е > 10% и ≤ 15% или > 30% и ≤ 35%

11

Претегленият коефициент на брутната добавена стойност е > 35% и ≤ 40%

9

Претегленият коефициент на брутната добавена стойност е > 40% и ≤ 45%

7

Претегленият коефициент на брутната добавена стойност е > 45% и ≤ 50%

5

Претегленият коефициент на брутната добавена стойност е > 50%

3

Претегленият коефициент на брутната добавена стойност е ≤ 10%

0

54.

Претеглен коефициент на разходите за данъци спрямо реализираните приходи за 2019 г., 2020 г. и 2021 г.

5

Претегленият коефициент на разходите за данъци спрямо реализираните приходи е ≥ 1,2%

5

Претегленият коефициент на разходите за данъци спрямо реализираните приходи е ≥ 0,9% и < 1,2%

4

Претегленият коефициент на разходите за данъци спрямо реализираните приходи е ≥ 0,6% и < 0,9%

3

Претегленият коефициент на разходите за данъци спрямо реализираните приходи е ≥ 0,3% и < 0,6%

2

Претегленият коефициент на разходите за данъци спрямо реализираните приходи е > 0% и < 0,3%

1

Претегленият коефициент на разходите за данъци спрямо реализираните приходи е ≤ 0%

0

55.

Инвестиционна дейност на кандидата за 2019 г., 2020 г. и 2021 г.

15

Кандидатът е реализирал общо инвестиции свързани със закупуване на ДМА,  ДНА, земя и сгради през последните три години на стойност ≥ 80% от заявените общо допустими разходи по предложението за изпълнение на инвестиция.

15

Кандидатът е реализирал общо  инвестиции свързани със закупуване на ДМА, ДНА, земя и сгради през последните три години на стойност ≥ 70% < 80%  от заявените общо допустими разходи по предложението за изпълнение на инвестиция.

13

Кандидатът е реализирал общо  инвестиции свързани със закупуване на ДМА, ДНА, земя и сгради през последните три години на стойност ≥ 60% < 70%  от заявените общо допустими разходи по предложението за изпълнение на инвестиция.

11

Кандидатът е реализирал общо инвестиции свързани със закупуване на ДМА, ДНА, земя и сгради през последните три години на стойност ≥ 40% < 60% от заявените общо допустими разходи по предложението за изпълнение на инвестиция.

9

Кандидатът е реализирал общо инвестиции свързани със закупуване на ДМА, ДНА, земя и сгради през последните три години на стойност ≥ 20% < 40% от заявените общо допустими разходи по предложението за изпълнение на инвестиция.

7

Кандидатът е реализирал общо инвестиции свързани със закупуване на ДМА, ДНА, земя и сгради през последните три години на стойност ≥ 10% < 20% от заявените общо допустими разходи по предложението за изпълнение на инвестиция.

5

Кандидатът е реализирал общо инвестиции свързани със закупуване на ДМА, ДНА, земя и сгради през последните три години на стойност ≥ 5% < 10% от заявените общо допустими разходи по предложението за изпълнение на инвестиция.

3

Кандидатът е реализирал общо инвестиции свързани със закупуване на ДМА, ДНА, земя и сгради през последните три години на стойност < 5% от заявените общо допустими разходи по предложението за изпълнение на инвестиция.

0

56.

Бюджет на предложението за изпълнение на инвестиция

5

·  Всички разходи, включени в бюджета на предложението за изпълнение на инвестиция са допустими, и

·  Всички разходи, включени в бюджета на предложението за изпълнение на инвестиция, са обосновани, съответстват на дейностите, предвидени за изпълнение, като за всеки отделен актив, предвиден за придобиване от кандидата/партньора е представена обосновка, че същият осигурява въвеждането на кръгови модели в едно или повече от направленията, посочени в т. 13.1, подт. 1) до подт. 4) от Условията за кандидатстване, и

·  Всички разходи за активи са съпоставими с пазарните цени за аналогични активи, като за тях е представена оферта, и

·  Всички разходи, включени в бюджета на предложението за изпълнение на инвестиция са в съответствие с праговете/процентните съотношения, заложени в Условията за кандидатстване (където е приложимо), и

·  Всички бюджетни пера са коректно обособени и попълнени и в бюджета не са извършвани корекции.

5

Изпълнени са 4 от горепосочените изисквания.

4

Изпълнени са 3 от горепосочените изисквания.

3

Изпълнени са 2 от горепосочените изисквания.

2

Изпълнени са по-малко от 2 от горепосочените изисквания.

0

  Максимален брой точки по критериите за оценка на качеството:

60 т.

Очакван прием: 10.03.2023 г.