Внедряване на иновации в предприятията

ОТ ПРОГРАМА „КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ И ИНОВАЦИИ В ПРЕДПРИЯТИЯТА“

1. Цел на финансирането:

Предоставяне на фокусирана подкрепа на българските предприятия за повишаване на иновационната дейност чрез внедряване на иновации в тематичните области на ИСИС 2021-2027.

2. Кой може да кандидатства?

Съществуващи МСП и малки дружества със средна пазарна капитализация, които са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите или са еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейското икономическо пространство.

3. За какви дейности може да се кандидатства?

Подкрепа за въвеждане на иновации от страна на МСП в тематичните области на ИСИС 2021-2027.

4. За какви разходи може да се кандидатства?

  • Инвестиционни разходи (ДМА и ДНА);
  • Разходи за услуги.

5. Какъв е размерът на безвъзмездната финансова помощ по процедурата?

Общият размер на средствата по процедурата е 293 370 000 лв.

6. Какъв е размерът на безвъзмездната финансова помощ за конкретно предложение?

Финансовата помощ за одобрени предложения е в размер до 45% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи.

  • Минимален размер на помощта за едно предложение: 50 000 лв. без ДДС
  • Максимален размер на помощта за едно предложение: 800 000 лв. без ДДС

Очакван прием: Април – Юни 2023 г.