Внедряване на иновации в предприятията

ОТ ПРОГРАМА „КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ И ИНОВАЦИИ В ПРЕДПРИЯТИЯТА“

1. Цел на финансирането:

Предоставяне на фокусирана подкрепа на българските предприятия за внедряване на продуктови иновации или иновации в бизнес процесите в тематичните области на Иновационна стратегия за интелигентна специализация 2021-2027 г. (ИСИС 2021-2027).

2. Кой може да кандидатства?

Допустими са само кандидати, които отговарят на следните критерии:

 • Търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите или да са еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейското икономическо пространство. Клонове на юридически лица, регистрирани в България, не могат да участват в процедурата чрез подбор на проектни предложения поради липсата на самостоятелна правосубектност.
 • Регистрирани не по-късно от 31.12.2020 г.
 • Микро-, малки и средни предприятия (МСП) по смисъла на чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия (ЗМСП) или малки дружества със средна пазарна капитализация. Единствено микро-, малки и средни предприятия (МСП) могат да заявят подкрепа за проекти, които водят до внедряване на иновация в тематична област “Чисти технологии, кръгова и нисковъглеродна икономика” на ИСИС 2021-2027.
 • Да са реализирали нетни приходи от продажби за 2022 финансова година в зависимост от категорията на предприятието-кандидат, както следва:

Категория на предприятието

Нетни приходи от продажби за 2022 г.

Микропредприятие

≥ 100 000 лева

Малко предприятие

≥ 300 000 лева

Средно предприятие

≥ 1 000 000 лева

Малко дружество със средна пазарна капитализация

≥ 2 000 000 лева

ВАЖНО! При определянето на нетните приходи от продажби за 2022 г. се вземат предвид само данните от индивидуалния Отчет за приходите и разходите за 2022 г. на предприятието-кандидат.

НЕДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ

Не са допустими предприятия, кандидатстващи за финансиране на икономически дейности, които съгласно КИД-2008 на НСИ (Приложение 12) попадат в сектор С – раздел 10 „Производство на хранителни продукти” и раздел 11 „Производство на напитки”, както следва:

 • 10.1 „Производство и преработка на месо; производство на месни продукти, без готови ястия”;
 • 10.2 „Преработка и консервиране на риба и други водни животни, без готови ястия”;
 • 10.3 „Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци, без готови ястия”;
 • 10.4 „Производство на растителни и животински масла и мазнини”;
 • 10.5 „Производство на мляко и млечни продукти”;
 • 10.6 „Производство на мелничарски продукти, нишесте и нишестени продукти”;
 • 10.83 „Преработка на кафе и чай”, ограничението се отнася само в случаите, когато дейността на кандидата е свързана с производство на билков чай (мента, върбинка, лайка и други);
 • 10.84 „Производство на хранителни подправки и овкусители“;
 • 10.91 „Производство на готови храни (фуражи) за селскостопански животни”;
 • 11.02 „Производство на вина от грозде”;
 • 11.03 „Производство на други ферментирали напитки”.

Не могат да участват в процедурата и да получат безвъзмездна финансова помощ предприятия, кандидатстващи за финансиране на дейности, попадащи в обхвата на сектор риболов и сектора на рибарството и аквакултурите

3. За какви дейности може да се кандидатства?

ЕЛЕМЕНТ А „Инвестиции“ (задължителен):

Дейност 1. Внедряване на продуктова иновация (стока или услуга) или иновация в бизнес процесите посредством придобиване на машини, съоръжения и оборудване, представляващи дълготрайни материални активи (ДМА).

Дейност 2. Внедряване на продуктова иновация (стока или услуга) или иновация в бизнес процесите посредством придобиване на специализиран софтуер (вкл. разработване), патенти, лицензи, „ноу хау” и др., представляващи дълготрайни нематериални активи (ДНА).

ЕЛЕМЕНТ Б „Услуги“ (незадължителен):

Дейност 1.Защита на правата по индустриална собственост върху внедряваната иновация.

Дейност 2. Консултантски и помощни услуги в подкрепа на иновациите.

4. За какви разходи може да се кандидатства?

ЕЛЕМЕНТ А „Инвестиции“ (задължителен):

 • Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА) – машини, съоръжения и оборудване, необходими за изпълнението на проекта.
 • Разходи за придобиване на дълготрайни нематериални активи (ДНА) – специализиран софтуер (вкл. разработване), патенти, лицензи, „ноу хау” и др., необходими за изпълнението на проекта.

ВАЖНО! За малки дружества със средна пазарна капитализация разходите за нематериални активи са допустими само до 50% от общите допустими разходи по Елемент А „Инвестиции“ при приложим режим на държавна помощ – „регионална инвестиционна помощ“.

ЕЛЕМЕНТ Б „Услуги“ (незадължителен):

 • Разходи за такси за заявяване и регистрация на правата по индустриална собственост върху внедряваната иновация пред съответното компетентно ведомство на национално, европейско и/или международно равнище – до 10 000 лева.
 • Разходи за консултантски и помощни услуги в подкрепа на иновациите.

Разходите за консултантски услуги в подкрепа на иновациите включват разходи за външни услуги (чрез договор за възлагане, граждански договори и др.), извършени от правоспособен представител по индустриална собственост, свързани със защита на индустриална собственост на национално, европейско и/или международно равнище, вкл. проучвания (за „състояние на техниката“, „новост“, „изобретателска стъпка“ и „техническа приложимост“), за внедряваните по проекта иновативни продукти/процеси – до 10 000 лева.

Разходи за помощните услуги в подкрепа на иновациите включват:

 • разходи за такси за достъп до бази данни и библиотеки, които да бъдат използвани във връзка с подобряването на внедрявания по проекта продукт (стока или услуга) или бизнес процес – до 30 000 лева;
 • разходи за външни услуги (чрез договор за възлагане и др.), свързани с осигуряване на услуги от лаборатории за провеждане на изследвания, измервания, изпитвания и др.

ВАЖНО! Разходите за Елемент Б „Услуги“ не следва да надвишават 25% от общите допустими разходи по проекта.

5. Какъв е размерът на безвъзмездната финансова помощ по процедурата?

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедура e разпределен както следва:

 

Категория регион

Общ размер на безвъзмездната финансова помощ Средства от Европейския фонд за регионално развитие

Национално съфинансиране

Регион в преход

29 337 450 лева

15 000 000 евро

20 536 215 лева

10 500 000 евро

8 801 235 лева

4 500 000 евро

По-слабо развити региони

264 037 050 лева

135 000 000 евро

224 431 492.50 лева

114 750 000 евро

39 605 557.50 лева

20 250 000 евро

 

Общо

293 374 500 лева

150 000 000 евро

244 967 707.50 лева

125 250 000 евро

48 406 792.50 лева

24 750 000 евро

ВАЖНО! Проектните предложения следва да се изпълнява САМО В ЕДИН от горепосочените две категории региони.

Предвидено е следното разпределение на бюджета в зависимост от приоритета от ПКИП, тематичната област на ИСИС, в рамките на който попада съответното проектно предложение, категорията на предприятието-кандидат и категорията-регион:

Тематични области

Категорията Регион в преход По-слабо развити региони

Общо

Приоритет 1 „Иновации и растеж“, Специфична цел: RSO1.1.

(За проекти, които внедряват иновация в тематични области:

 1. “Информатика и ИКТ”;
 2. “Мехатроника и микроелектроника”;
 3. “Индустрии за здравословен живот, биоикономика и биотехнологии” и
 4.  “Нови технологии в креативни и рекреативни индустрии”)
Микро- и малки предприятия

8 801 235 лева

4 500 000 евро

79 211 115 лева

40 500 000 евро

88 012 350 лева

45 000 000 евро

Средни предприятия и малки дружества със средна пазарна капитализация

8 801 235 лева

4 500 000 евро

79 211 115 лева

40 500 000 евро

88 012 350 лева

45 000 000 евро

Общо

17 602 470 лева

9 000 000 евро

158 422 230 лева

81 000 000 евро

176 024 700 лева

90 000 000 евро

Приоритет 2 „Кръгова икономика“, Специфична цел: RSO2.6.

(За проекти, които внедряват иновация в тематична област 5. “Чисти технологии, кръгова и нисковъглеродна икономика”)

Микро- и малки предприятия

5 867 490 лева

3 000 000 евро

52 807 410 лева

27 000 000 евро

58 674 900 лева

30 000 000 евро

Средни предприятия

5 867 490 лева

3 000 000 евро

52 807 410 лева

27 000 000 евро

58 674 900 лева

30 000 00 евро

Общо

11 734 980 лева

6 000 000 евро

105 614 820 лева

54 000 000 евро

117 349 800 лева

60 000 000 евро

ВАЖНО! Единствено микро-, малки или средни предприятия (МСП) могат да заявят подкрепа за проекти, които водят до внедряване на иновация в тематична област “Чисти технологии, кръгова и нисковъглеродна икономика” на ИСИС 2021-2027, по приоритет 2 „Кръгова икономика“ на ПКИП.

6. Какъв е размерът на безвъзмездната финансова помощ за конкретно предложение?

Минималният и максималният размер на заявената безвъзмездна финансова помощ по всеки индивидуален проект са както следва:

Минимален размер на заявената безвъзмездна финансова помощ

Максимален размер на заявената безвъзмездна финансова помощ в зависимост от категорията на предприятието-кандидат

50 000 лева

Микро- и малки предприятия: 500 000 лева
Средни предприятия и малки дружества със средна пазарна капитализация: 800 000 лева

ВАЖНО! Максималният размер на заявената безвъзмездна финансова помощ за индивидуално проектно предложение НЕ следва да надвишава:

 • за микропредприятия: 100% от реализираните от кандидата средногодишни нетни приходи от продажби за тригодишния период 2020 г., 2021 г. и 2022 г.
 • за малки предприятия: 60% от реализираните от кандидата средногодишни нетни приходи от продажби за тригодишния период 2020 г., 2021 г. и 2022 г.
 • за средни предприятия и малки дружества със средна пазарна капитализация: 25% от реализираните от кандидата средногодишни нетни приходи от продажби за тригодишния период 2020 г., 2021 г. и 2022 г.

Максималният интензитет (процент) на безвъзмездна финансова помощ при избран режим „регионална инвестиционна помощ“ в зависимост от категорията на предприятието-кандидат и мястото на изпълнение на проекта е, както следва:

Категория на предприятието – кандидат

Максимален интензитет на помощта за дейности

извън ЮЗР (NUTS2)

Максимален интензитет на помощта за дейности

в ЮЗР (NUTS-2)

Микро- и малки предприятия

50%

София град (столица): 40%

София област: 45%

Област Благоевград: 45%

Област Перник: 40%

Област Кюстендил: 45%

Средни предприятия

45%

София град (столица): 30%

София област: 45%

Област Благоевград: 45%

Област Перник: 30%

Област Кюстендил: 35%

 

Малки дружества със средна пазарна капитализация

 

45%

София град (столица): 20%

София област: 45%

Област Благоевград: 45%

Област Перник: 20%

Област Кюстендил: 25%

Максималният интензитет на безвъзмездна финансова помощ за кандидатите при избран режим „минимална помощ“ (de minimis) е, както следва:

Категория на предприятието-кандидат

Максимален интензитет на помощта

Микро, малки, средни и малки дружества със средна пазарна капитализация

50%

Процент на съфинансиране при условията на режим „помощи за иновации в полза на МСП“ съгласно чл. 28, пар. 2, букви а) и в) от Регламент (ЕС) № 651/2014 на Комисията (приложим по Елемент Б „Услуги“ САМО за микро, малки и средни предприятия):

Категория на предприятието-кандидат

Максимален интензитет на помощта

Микро, малки и средни предприятия

50%

7. Какъв е срокът за изпълнение?

Продължителността на изпълнение на всеки проект не следва да надвишава 15 (петнадесет) месеца, считано от датата на влизане в сила на административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

8. Какви са критериите за оценка?

I. Иновативност и приложимост на подкрепяната иновация:

39

1. Новост на внедряваната по проекта иновация

5

2. Степен на защита на внедряваната по проекта иновация

5

3. Технологична готовност на кандидата за внедряване на иновацията по проекта

5

4. Начин на разработване на внедряваната иновация

2

5. Приложимост и жизнеспособност на внедряваната иновация

22

II. Финансова стабилност на кандидата:

41

1. Претеглен коефициент на брутна добавена стойност за 2020 г., 2021 г. и 2022 г.

10

2. Претеглен коефициент на приходите от износ за 2020 г., 2021 г. и 2022 г.

7

3. Претеглен коефициент на разходите за данъци спрямо реализираните приходи за 2020 г., 2021 г. и 2022 г.

4

3. Претеглен коефициент на рентабилност на EBITDA за 2020 г., 2021 г. и 2022 г.

10

4. Съпоставимост между претеглената стойност на EBITDA за 2020 г., 2021 г. и 2022 г. и стойността на общите допустими разходи по проекта

10

III. Приоритизиране на проекти:

15

1.  Регионализация съгласно ИСИС 2021-2027

10

2. Приоритизация съгласно Националната стратегия за малките и средните предприятия 2021-2027 г.

5

IV. Реалистичност на разходите по проекта:

5

1. Реалистичност на разходите по проекта

5

Общ брой точки:

100

Краен срок за кандидатстване:16:30 ч. на 31.01.2024 г.