HumanConsulting.bg

ХЮМАНКОНСУЛТИНГ е консултантска компания с основна дейност подготовка и управление на проекти по различни финансиращи програми. Фирмата предоставя услуги по изготвяне на цялостни маркетингови и корпоративни стратегии за развитие на бизнеса. Екипът ни се състои от опитни експерти в различни области, с успешна практика в разработването, изпълнението и отчитането на проекти по европейски и други донорски програми и фондове.

Услугите ни са насочени към физически и юридически лица, както и общински администрации, търсещи решения за финансиране развитието на свои идеи или бизнес. Експертите на ХЮМАНКОНСУЛТИНГ имат богат опит и редица успешно реализирани проекти за водещи български компании и общини.

В подготовката и управлението на проекти ХЮМАНКОНСУЛТИНГ успешно си партнира с архитекти, проектанти, фирми за строителен надзор и енергийна ефективност, банки, общини, неправителствени организации и др., които подпомагат качеството и успеха на проектите.

Експертите ни работят за ефективното усвояване на средства от европейските фондове. Екипът ни може да подготви предварително проучване, което да покаже възможностите за финансиране на Вашата организация и консултиране във връзка с изготвяне на инвестиционни проекти за финансиране по програмите на ЕС.

Хюманконсултинг ЕООД спечели проект по ОП РЧР насочен към лица, желаещи да развиват собствен бизнес, вкл. безработни и работещи, за планиране и стартиране на самостоятелна стопанска дейност и самонаемане, чрез предоставяне на комплекс от обучения и услуги, които да подпомогнат целевите групи в разработката и преценката на предприемаческите им идеи, придобиването на нужни за управлението и развитието на бизнеса знания и умения и разработването на бизнес идеите в жизнеспособни планове за реализация на реална стопанска дейност.


ПРОЕКТ: „Млад предприемач“, финансиран от ОП„ Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансиран от Европейския социален фонд на ЕС.

ПРОЦЕДУРА: BG05M9OP001-1.023 – Подкрепа за предприемачество по ОП РЧР 2014-2020

ДАТА НА СТАРТИРАНЕ: 20.09.2018 г.

ДАТА НА ПРИКЛЮЧВАНЕ: 20.07.2020 г.

ОБЩА СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА: 323 597,89 лева

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ: 275 058,20 лева

НАЦИОНЛНО ФИНАНСИРАНЕ: 48 539,69 лева

HumanConsulting.bg
HumanConsulting.bg

HumanConsulting.bg