6-ТА ПОКАНА ЗА ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 3А ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСКИЯ ДУХ

ПРОГРАМА INTERREG „ГЪРЦИЯ-БЪЛГАРИЯ” 2014 – 2020 Г.

1. Цел на финансирането:

Да се подобрят системите за подпомагане на стартиращи и съществуващи МСП от трансграничната територия чрез създаване на системи и дейности за подкрепа на бизнеса. Очакваните дългосрочни въздействия от проектите са свързани с насърчаване на предприемаческата култура за създаване на нови бизнес инициативи и укрепване на факторите от значение за предприемаческия успех, бизнес стабилността и развитието.

2. Кой може да кандидатства?

Заинтересовани страни, чиято основна функция (според учредителния им документ) е свързана с предоставяне на подкрепа на предприемачеството. Бенефициери могат да бъдат:

 • национални институции с изключителни компетенции в сферата на целите на поканата;
 • публично-правни организации;
 • неправителствени организации;
 • университети;
 • изследователски центрове и други образователни заведения.

Важно: Дружества с търговски или индустриален характер не са допустими за финансиране.

Всеки проект трябва да включва поне един партньор от всяка от партниращите си държави (България и Гърция), който да има седалище в рамките на допустимата територия на Програмата. При определени условия е допустимо участие и на партньори, локализирани извън  допустимата територия. Максималният брой на проектни партньори за едно предложение е шест (6), като всеки партньор трябва да има ясна роля в разработването и изпълнението на проекта. Всеки кандидат може да участва само в едно проектно предложение.

3. За какви дейности може да се кандидатства?

 • Инвестиции в инфраструктура за подкрепа на бизнеса и системи и/или меки мерки, например услуги за крайни потребители – съществуващи бизнеси или потенциални предприемачи.

4. За какви разходи може да се кандидатства?

 • Разходи за персонал;
 • Офис и администрация;
 • Разходи за подготовка на проекта;
 • Разходи за управление;
 • Разходи за контрол от първо ниво (приложими само за гръцки бенефициенти).

5. Колко е финансовото подпомагане?

 • Минимална стойност на един инвестиционен проект: 250 000 евро
 • Максимална стойност на един инвестиционен проект: 700 000 евро
 • Финансиране от ЕС: 100%
 • Продължителност на проекта: максимум 2 години след датата на подписване на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

Общ бюджет на процедурата: 7 000 000 евро.

Краен срок: 15 часа на 06.09.2019 г.