5-та покана за подаване на проектни предложения „Схема за безвъзмездна финансова помощ за подкрепа на МСП за растеж и разширяване извън местните пазари“

Програма INTERREG „Гърция-България” 2014 – 2020 г.

1. Цел на финансирането:

Да стимулира растежа на нови и съществуващи МСП в транс-граничния регион чрез разширяване на икономическата им активност до нови пазари и продукти, за предпочитане чрез внедряване на иновации.

2. Кой може да кандидатства?

Допустими бенефициенти са МСП в приоритетните производствени сектори на приложимите стратегии за интелигентна специализация в транс-граничния регион, както следва (съгласно определените кодове по КИД):

 • Агро-хранителна промишленост;
 • Управление на отпадъците за рециклиране или производство на енергия;
 • Възобновяема енергия и енергоспестяване и ефективност;
 • Устойчив туризъм;
 • Здраве;
 • Материали – технология;
 • Строителни материали;
 • Текстилна индустрия.

Основната дейност на предприятието трябва да попада в допустим код по КИД преди подаване на проектното предложение.

Видове бенефициенти:

 • Вариант 1: Нови предприятия – в процес на регистрация или които нямат приключена една финансова година;
 • Вариант 2: Съществуващи предприятия – които имат приключена поне една финансова година.

Регистрация:

 • Вариант 1: трябва да са регистрирани и да осъществяват дейността си в транс-гранични регион (Благоевград, Хасково, Смолян, Кърджали, Еврос, Ксанти, Родопи, Драма, Кавала, Солун, Серес) – задължително условие за всички нови МСП;
 • Вариант 2: регистрирани са извън транс-гранични регион, но имат клон, регистриран като отделно юридическо лице, с приключена поне една финансова година.

Задължително условие:

Разполагат със собствени инсталации (обекти на експлоатация), предстои да създадат инсталация (обект на експлоатация) в допустимия географски район.

3. За какви дейности може да се кандидатства?

 • Инвестиции за създаване на нови предприятия, включително, но не само, инвестиции в сгради, оборудване и разходи за заплати, произтичащи от създаването на работни места в резултат на първоначалната инвестиция, изчислени за период от две години;
 • Инвестиции в съществуващи предприятия, включително, но не само, инвестиции в закупуване на оборудване, опазване на околната среда, строителни работи, комуникационни мрежи;
 • Инвестиции за разработване на нови продукти/услуги, включително, но не само, изследвания за разработване на продукти, осигуряване на патенти, закупуване на авторски права, закупуване на специализирано оборудване, информационни технологии, инсталации, превозни средства и др.
 • Инвестиции, насочени към увеличаване на заетостта в съществуващо предприятие, изчислено за период от две години;
 • Технологични и/или организационни инвестиции, насочени към намаляване на разходите за производство/предоставяне на услуги и всякакви други инвестиции, водещи до повишаване на конкурентоспособността на предприятията, включително, но не само, закупуване на специализирано оборудване и технологии, системи за мониторинг; закупуване на ИТ оборудване, обучение и трансфер на ноу-хау, виртуални бизнес центрове и др.;
 • Инвестиции, насочени към увеличаване на производствения капацитет и/или осигуряване на стабилни минимални производствени прагове (количества), което позволява на предприятието да има достъп до по-големи пазари;
 • Инвестиции, насочени към подобряване на качеството на продукта/услугата, включително, но не само, подобрения в дизайна на характеристиките на продукта / услугата, подобрения в сервизното обслужване на клиентите, подобрения в гаранцията на продуктите, мерки за корпоративна отговорност, системи за цялостно управление на качеството и всякакви други аспект, който определя общото ниво на качество на продукта / услугата, включително „брандирането на продукта“ като „зелено“ или „традиционно“;
 • Инвестиции, насочени към достъп до нови пазари или пазарни сегменти, включително, но не само, маркетингови проучвания, дистанционни технологии, „организационно сътрудничество” и съвместни бизнес схеми с други предприятия, фирмени изложбени зали в предприятието и др.

4. За какви разходи може да се кандидатства?

 • сгради, инсталации (материални активи);
 • машини, оборудване, разходи за превозни средства (материални активи);
 • разходи за персонал (оперативни активи);
 • разходи за софтуер (нематериални активи);
 • публичност и промоция на проекта, маркетинг, разходи за участия в събития и изложения (нематериални активи);
 • разходи за технически подкрепа/ консултации (нематериални активи);
 • технология / ноу-хау (нематериални активи).

5. Колко е финансовото подпомагане?

 • Минимална стойност на един инвестиционен проект: 300 000 евро
 • Максимална стойност на един инвестиционен проект: 600 000 евро
 • Финансиране от ЕС: 65%
 • собствено съ-финансиране: 35%
 • Максимална стойност на безвъзмездна финансова помощ за едно предприятие за 3-годишен период: 200 000 евро (de minimis)
 • Продължителност на проекта: максимум 3 години

Общ бюджет на процедурата: 10 000 000 евро.

Краен срок: 15 часа на 10.05.2019 г.