Устойчива заетост за хора в неравностойно положение

ОТ ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ 2021-2027

1. Цел на финансирането:

Осигуряване на нови работни места и устойчива заетост на лица в неравностойно положение, включително чрез адаптиране на работни места за хора с увреждания.

2. Кой може да кандидатства?

Работодатели.

3. За какви дейности може да се кандидатства?

1. Наемане на лица от це-левата група, както следва:

  • за лица в неравностойно положение, вкл. и тези, които ще извършват своите работни задължения в условия на надомна работа – до 12 м.
  • за лица с трайни увреждания – до 24 м.

2. Подкрепа на работното място чрез ментор, съгласно индивидуалните нужди на новонаетите лица от целевата група за период до 6 м.

3. Осигуряване на транспорт от и до работното място, в случай че лицето работи в населено място различно от местоживеенето му.

4. Адаптиране на работното място за лица с трайни увреждания – СМР, оборудване и обзавеждане.

ВАЖНО! За лицата, които извършват своите работни задължения в условия на надомна работа е допустимо единствено оборудване и обзавеждане на новото работно място.

ВАЖНО! СМР във връзка с адаптиране на работното място за лица с трайни увреждания е допустимо само в случай, че работното място е в обект на работодателя.

4. За какви разходи може да се кандидатства?

В съот-ветствие с разпоредбите на Регламент 2021/1057 и Регламент 2021/1060 и Регламент 2018/1046. Допустимо е опростено отчитане на разходи:

  • Разходи за възнаграждение на база МОД и допустими осигуровки за сметка на работо-дател;
  • Разходи за ментор;
  • Разходи за транспорт.

5. Какъв е размерът на безвъзмездната финансова помощ по процедурата?

Общият размер на средствата по процедурата е 100 000 000 лв.

6. Какъв е размерът на безвъзмездната финансова помощ за конкретно предложение?

Финансовата помощ за одобрени предложения е в размер на 100% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи.

  • Минимален размер на помощта за едно предложение: 50 000 лв. без ДДС
  • Максимален размер на помощта за едно предложение: 391 166 лв. без ДДС

Очакван прием: Септември – Ноември 2023 г.