Нови умения

ОТ ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ 2021-2027

1. Цел на финансирането:

Да се подпомогне заетите лица, като се предприемат превантивни действия, включващи предоставяне на възможности за квалификация, преквалификация и придобиване на нови умения с цел адаптиране към съвременните изисквани на работодателите. Повишаване адекватността и уменията на служителите, съобразно актуалните нужди на бизнеса води до увеличаване производителността на труда, създаване на условия за устойчива заетост и осигуряване на по-качествени работни места.

2. Кой може да кандидатства?

Регист-рирани предприятия по реда на Търговския закон.

3. За какви дейности може да се кандидатства?

  • 1. Предоставяне на обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация /но не по-висока от трета квалификационна степен/ на лица от целевите групи, съобразено с индивидуалните характеристики на лицето и спецификата на работното място.
  • Подкрепа на работното място чрез ментор за преназначени служители на други длъжности при същия работодател, с максимален период до 6 месеца.
  • Специфични обучения, свързани с работното място, в т.ч. за придобиване на специфични дигитални умения, „меки“ умения, обучения към управленски персонал за надграждане на бизнес умения, насочени вкл. към кръговата икономика и зеления преход, въвеждането на ниско-въглеродни, ресурсно ефективни и безотпадни процеси и технологии и др.

4. За какви разходи може да се кандидатства?

Предвидените разходи са в съответствие с разпоредбите на Регламент 2021/1057, Регламент 2021/1060 и Регламент 2018/1046. Максимално допустимата стойност на безвъзмездна финансова помощ за едно лице включено в специфично/и обучение/я не трябва да надвишава 2500 лв. Допустимо е опростено отчитане на разходите.

5. Какъв е размерът на безвъзмездната финансова помощ по процедурата?

Общият размер на средствата по процедурата е 50 000 000 лв.

6. Какъв е размерът на безвъзмездната финансова помощ за конкретно предложение?

Интензитетът на помощта за разходи, свързани с предоставяне на обучения по професионална квалификация, специфични обучения и обучения чрез ментори не надхвърля 50% от допустимите разходи. Интензитетът на помощта може да бъде увеличен /но не повече от максималния интензитет на по-мощта от 70%/, както следва:

  • с 10 процентни пункта, ако обучението се предлага на работещи с увреждания или работещи в неравностойно положение;
  • с 10 процентни пункта, ако помощта се предоставя на средни предприятия;
  • с 20 процентни пункта, ако помощта се предоставя на микро и малки предприятия.
  • Минимален размер на помощта за едно предложение: 20 000 лв. без ДДС
  • Максимален размер на помощта за едно предложение: 391 166 лв. без ДДС

Очакван прием: Ноември 2023 г. – Януари 2024 г.