Активно приобщаване и достъп до заетост на хора в неравностойно положение

ОТ ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ 2021-2027

1. Цел на финансирането:

Повишаване качеството на живот, насърчаване на социалното включване и интегриране в обществото на групите в неравностойно положение чрез подобряване достъпа им до пазара на труда и интегрирана подкрепа.

2. Кой може да кандидатства?

НПО, доставчици на социални услуги, работодатели.

3. За какви дейности може да се кандидатства?

1. Идентифициране на лица от целевата група и определяне на индивидуален набор от мерки (план) за тяхното активно приобщаване, вкл. и по отношение на достъпа до и предоставяне на социални и интегрирани здравносоциални услуги. Предоставянето на услугите е обвързано единствено с достъпа до заетост и работното място.
2. Определяне на индивидуален мениджър на случай на всяко лице, който активно да подпо-мага лицето и проследява участието му в мерките, определени за него:

  • Предоставяне на информация и подкрепа за лицата, според техните индивидуални нужди;
  • Подкрепящи мерки за мотивационно обучение за активно поведение на пазара на труда;
  • Професионално ориентиране и кариерно консултиране на хора в неравностойно положение (мениджъра на случай и/или специалист);
  • Психологическа подкрепа за лицата, според техните индивидуални нужди и при необходимост (специалист психолог).

4. Подкрепа за търсене на работа, връзки с работодатели и подготовка за включване в заетост (подготовка на документи за кандидатстване, подготовка за явяване на интервю, подготовка на документи за започване на работа и др.).

5. Подпомагане осъществяването на контакти с институции/организации, според индивидуалните потребности на лицето или членове на неговото семейство, за преодоляване на пречки пред лицето за социално включване и включване в заетост – контакти с АЗ, АСП, детски градини, доставчици на социални/ образователни/ обучителни/ здравни услуги и др. Предоставяне на подкрепа чрез „застъпничество“, съгласно Закона за социални услуги.

6. Активна работа с потенциални работодатели за намиране на работа на лицата. Действия за промяна на нагласите на работодателите към конкретните лица в неравностойно положение, обект на подкрепата.

7. Включване в обучения за професионална квалификация/преквалификация, предоставяне на „меки“ умения и обучения за придобиване на ключова компетентност:

  • КК 1 „Общуване на роден език“;
  • КК 4 „Дигитална компетентност“;
  • КК 5 „Умение за учене“;
  • КК 6 „Обществени и граждански компетентности“.

4. За какви разходи може да се кандидатства?

В съот-ветствие с разпоредбите на Регламент 2021/1057, Регламент 2021/1060 и Регламент 2018/1046. Допустимо е опростено отчитане на разходите в размер на 40% единна ставка.

5. Какъв е размерът на безвъзмездната финансова помощ по процедурата?

Общият размер на средствата по процедурата е 30 000 000 лв.

6. Какъв е размерът на безвъзмездната финансова помощ за конкретно предложение?

Финансовата помощ за одобрени предложения е в размер на 100% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи.

  • Минимален размер на помощта за едно предложение: 50 000 лв. без ДДС
  • Максимален размер на помощта за едно предложение: 391 166 лв. без ДДС

Очакван прием: Юни – Август 2023 г.