Адаптирана работна среда

от ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ 2021-2027

1. Цел на финансирането:

Предоставяне помощ на предприятията за посрещане на новите предизвикателства, свързани с осъществяването на прехода към климатично неутрална икономика и променящите се модели на работа.

2. Кой може да кандидатства?

Регистрирани предприятия по реда на Тър-говския закон.

3. За какви дейности може да се кандидатства?

  • Разработване и прилагане на „зелени“ модели на организация на труд съобразно спецификата на конкретните работни места в предприятията. Изготвяне на „зелени“ карти за организация на работни процеси на конкретните работни места. Обучение на лицата от целевата група насочено към внедряване на „зелени“ модели на организация на труд. (задължи-телна дейност).
  • Осигуряване на превенция и профилактика на “бърнаут“ на работното място и „ефекти от Covid пандемията върху менталното здраве“- психологична подкрепа.
  • Закупуване на лични предпазни средства и специално работно облекло.
  • Осигуряване на колективни предпазни средства, вкл. модернизация и/или реконструкция, и/или обезопасяване на съществуващи обекти, технологични процеси, машини и съоръжения, свързани с подобряване условията на труд.
  • Осигуряване на социални придобивки за работещите вкл. ремонт и оборудване на места за отдих, рехабилитация, спорт, хранене и почивка в предприятията и др.

4. За какви разходи може да се кандидатства?

В съот-ветствие с разпо-редбите на Регла-мент 2021/1057 и Регла-мент 2021/1060 и Регла-мент 2018/1046. Допус-тимо е опрос-тено от-читане на разходи.

5. Какъв е размерът на безвъзмездната финансова помощ по процедурата?

Общият размер на средствата по процедурата е 100 000 000 лв.

6. Какъв е размерът на безвъзмездната финансова помощ за конкретно предложение?

Финансовата помощ за одобрени предложения е в размер на:

  • 100% за кандидати микро, малки и средни предприятия от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи;
  • 80% за кандидати големи предп-риятия от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи.
  • Минимален размер на помощта за едно предложение: 50 000 лв. без ДДС
  • Максимален размер на помощта за едно предложение: 391 166 лв. без ДДС

Очакван прием: Юни – Август 2023 г.