Подмярка 8.6 „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти“

от ПРСР 2014 – 2020 г.

 1. За какво може да се кандидатства по подмярка 8.6?

Финансова помощ се предоставя за следните дейности:

 • Изграждане, придобиване или подобрение на сгради и други недвижими активи необходими за първичната преработка на дървесина, както и закупуването на земя, когато е пряко свързана с изпълнението на проектното предложение;
 • Закупуването или вземането на лизинг на нови машини и оборудване за първична преработка на дървесината, както и други работни операции, предхождащи индустриалната преработка съгласно приложение № 4;
 • Отгледни сечи във високостъблени и семенно възобновени издънкови гори до 40 годишна възраст;
 • Закупуване или вземането на лизинг на щадящи почвата и ресурсите специализирана горска техника и оборудване за сеч, извоз, товарене и транспорт на дървесина за едно или повече стопанства.

Недървесни горски продукти са: коледни елхи, зеленина, дрянови клони до 1 м, смола, борина, сено, кори, лико, семена, лишеи, мъхове, листников фураж и улов на животни, които не са дивеч, по реда на чл. 81, ал. 1, т. 3 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горски територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти.

Финансовата помощ за инвестиции, свързани с използване на дървесината като суровина е ограничена до производства, преди индустриалната преработка и без производството на мебели.

 1. Списък на производствата преди индустриална преработка на дървесина:
 • Машинно обработване на дървен материал чрез бичене, фрезоване, рязане или развиване;
 • Нарязване, сортиране, рендосване, профилиране, окрайчване, фасониране и шлайфане;
 • Сушене и импрегниране на дървен материал;
 • Производство на дървесен талаш, дървесно брашно, технологични трески, дървесни пелети и брикети от необработени дървени материали, вършина и други дървесни отпадъци;
 • Производство на колове или колчета: белене, цепене, заостряне, пакетиране;
 • Производство на дърва за горене: рязане, цепене, пакетиране;
 1. Кой може да кандидатства?
 • Физически лица, еднолични търговци и юридически лица, местни поделения на вероизповеданията, собственици на минимум 0,5 ха горски територии;
 • Общини, собственици минимум 10 ха горски територии;
 • Микро, малки и средни предприятия;
 • Горски стопани, доставчици на услуги.
 1. Какво се финансира?
 • Разходи, свързани с прякото изпълнение на строително-монтажните работи за изграждане или подобрение на сгради и други недвижими активи, както и разходи, свързани с придобиване на сгради и други недвижими активи, необходими за първичната преработка на дървесина;
 • Разходи за закупуването или вземането на лизинг на нови машини и оборудване за първична преработка на дървесината, както и други работни операции, предхождащи индустриалната преработка;
 • Разходи за отгледни сечи във високостъблени и семенно възобновени издънкови гори до 40 годишна възраст;
 • Разходи за закупуване или вземането на лизинг на щадящи почвата и ресурсите специализирана горска техника и оборудване за сеч, извоз, товарене и транспорт на дървесина за едно или повече стопанства.
 • Закупуване на земя, когато е пряко свързана с изпълнението на проектното предложение;
 • Разходи за ноу-хау, придобиване на патенти права и лицензи, разходи за регистрация на търговски марки и процеси необходими за изготвяне и изпълнение на проектното предложение;
 • Закупуване на софтуер, необходим за изпълнение на проектното предложение;
 • Разходи за въвеждане на добри производствени практики, системи за управление на качеството и подготовка за сертификация;
 • Разходи, свързани с проекта, в т.ч. разходи за хонорари за архитекти, инженери и консултантски услуги, извършени както в процеса на подготовка на проекта преди подаване на проектното предложение, така и по време на неговото изпълнение, които не могат да надхвърлят 12 на сто от общия размер на допустимите разходи включени в проектното предложение.
 1. Колко е финансовото подпомагане?

Финансовата помощ за одобрени проекти е в размер 50% от общите допустими разходи за проекти, изпълнявани в селските райони на Република България и 40% за всички останали.

Размер на допустимите за подпомагане разходи:

Минималният размер на общите допустими разходи за един проект е левовата равностойност на 5 000 евро.

Максималният размер на общите допустими разходи за един проект, е левовата равностойност на 500 000 евро.

 1. Кой ще получи приоритет при кандидатстване?
Описание Точки
да не
1. Проектът се осъществява на територията на община с лесистост: 40 0
над 60% 40 0
от 50% до 60% 30 0
от 40% до 50% 20 0
от 30% до 40% 10 0
2. Специализирана горска техника да притежава сертификат за съответствие с одобрения тип (сертификат за одобрение на типа на Европейската общност) за проекти изцяло свързани с дейност по дърводобив 5 0
3. За всяко запазено съществуващо и/или новосъздадено работно място по 2 точки, но не повече от 50 точки 50 0
Всичко: 95 0

Списък на общините с висока лесистост

Област

Община
1

2

Лесистост над 60,00%

Благоевград Банско, Белица, Гърмен, Кресна, Разлог, Якоруда
Бургас Малко Търново, Приморско, Царево
Габрово Трявна
Кърджали Ардино
Ловеч Тетевен
Пазарджик Батак, Белово, Велинград, Пещера, Ракитово, Сърница
Пловдив Куклен, Лъки
Сливен Котел, Твърдица
Смолян Баните, Борино, Девин, Доспат, Златоград, Мадан, Неделино, Рудозем, Смолян, Чепеларе
Софийска област Етрополе, Копривщица, Костенец,Чавдар
Стара Загора Гурково
Хасково Ивайловград

Лесистост от 50,00% до 59,99%

Благоевград Гоце Делчев,  Сандански, Сатовча, Симитли, Струмяни
Бургас Несебър, Руен
Варна Долни чифлик, Дългопол
Велико Търново Елена
Видин Белоградчик, Чупрене
Габрово Габрово
Кърджали Джебел, Кирково, Крумовград
Кюстендил Невестино,  Трекляно
Ловеч Априлци, Троян
Монтана Георги Дамяново, Чипровци
Пазарджик Панагюрище
Перник Земен, Трън
Пловдив Кричим, Сопот
Стара Загора Мъглиж, Павел баня
София Ботевград, Златица, Ихтиман,  Мирково, Пирдоп, Самоков, Своге
Хасково Маджарово
Шумен Върбица, Смядово

Лесистост от 40,00% до 49,99%

Благоевград Благоевград, Петрич, Хаджидимово
Бургас Созопол, Сунгурларе
Велико Търново Златарица
Кърджали Кърджали, Черноочене
Кюстендил  Кюстендил, Рила
Ловеч Угърчин
Монтана Берковица, Вършец
Пазарджик Брацигово, Стрелча
Пловдив Асеновград, Карлово, Родопи
Силистра Алфатар
Стара Загора Казанлък, Николаево
София Горна Малина, Елин Пелин, Правец
Търговище Антоново
Хасково Минерални бани

Лесистост от 30,00% до 39,99%

Бургас Средец
Варна Аврен, Бяла, Варна
Велико Търново Велико Търново
Видин Макреш
Враца Мездра, Роман
Габрово Дряново, Севлиево
Пазарджик Лесичово, Септември
Кърджали Момчилград
Кюстендил Бобошево, Кочериново, Сапарева баня
Ловеч Ябланица
Перник Ковачевци
Пловдив Брезово, Перущица, Хисаря
Разград Завет
Сливен Сливен
София Антон, Долна баня, Челопеч
София-град Столична
Стара Загора Стара Загора
Търговище Опака
Хасково Любимец, Стамболово, Тополовград
Шумен Велики Преслав, Никола Козлево

Бюджет: 18 000 000 евро

Краен срок за прием на проекти: 17:30 часа на 31.07.2018 г.