Подмярка 7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство на селата от ПРСР 2014-2020“

ОТ ПРСР 2014-2020 г.

 1. Кой може да кандидатства?

Местни поделения на вероизповеданията

 1. За какво може да се кандидатства?

Инвестиции за възстановяване, реставрация, ремонт и/или реконструкция на сгради с религиозно значение, в това число и дейности по вертикалната планировка, подобряване на прилежащите пространства.

 1. Критерии за допустимост:

Дейностите трябва:

 • да се изпълняват на територията на селските райони на Република България;
 • да отговарят на дефиницията за дребна по мащаби инфраструктура;
 • да се изпълняват в съответствие с общинския план за развитие на съответната община, а ако съществува стратегия за местно развитие, да са съгласувани и с нея;
 • да нямат отрицателно въздействие върху околната среда по смисъла на ЗООС;
 • да отговарят на изискванията на заповедите за определянето на местата по Натура 2000 и плановете за тяхното управление а когато няма издадени заповеди за определяне на местата по Натура 2000 инвестицията да е съгласувана с МОСВ, ЗЗТ, ЗБР и съответните им подзаконови нормативни актове за тяхното прилагане;
 • да се изпълняват съгласно с препоръките от извършените оценки, както и условията и мерките в съответния административен акт на компетентния орган съгласно ЗООС, ЗЗТ и ЗБР и съответните им подзаконови нормативни актове за тяхното прилагане (когато е приложимо);
 • ако дейностите се извършват на терени, които подлежат на рекултивация съгласно чл. 11, ал. 1 от ЗОЗЗ да се представи проект за рекултивация на нарушени терени или залесяване на териториите с подходящи растителни видове, когато националното законодателство изисква да се приложат тези мерки;
 • ако съдържат аргументация за устойчивостта на инвестицията;
 • да не надхвърля левовата равностойност на 400 000 евро и финансовата помощ за един кандидат и да не надхвърля левовата равностойност на 1 000 000 евро за периода на прилагане на ПРСР.

Бенефициентът – местно поделение на вероизповедание трябва да е регистриран като юридическо лице, съгласно чл. 20 на Закона за вероизповеданията или е признат за юридическо лице по силата на чл. 10 от същия закон.

Не са допустими за подпомагане по подмярката дейности в курортни комплекси и населени места по черноморското крайбрежие и в планинските курорти с развит масов туризъм. Територията на строителните граници на градовете Гоце Делчев, Петрич, Лом, Велинград, Панагюрище и Карлово не са допустими за подпомагане по подмярката.

 1. Допустими разходи

Разходите се свеждат до:

а) Подобренията на недвижимо имущество;

б) Закупуването или вземането на лизинг на нови машини и оборудване, обзавеждане до пазарната цена на актива;

в) Общи разходи, свързани с изброените по-горе, например хонорари на архитекти, инженери и консултанти, хонорари, свързани с консултации относно екологичната и икономическата устойчивост;

г) Нематериални инвестиции: придобиването или развитието на компютърен софтуер и придобиването на патенти, лицензи, авторски права, търговски марки.

Разходите по т. „в“ не трябва да надхвърлят 12% от сумата на разходите по т. „а“, „б“ и „г“.

Допустими са авансови плащания в размер до 50% от публичната помощ, свързана с одобрените допустими разходи.

 1. Критерии за подбор на проекти:

Чрез критериите за подбор приоритет ще бъде даван на:

 • Брой население, което ще се възползва от допустимите дейности;
 • Проекти с включени инвестиции според културната и обществената значимост на обекта.

Ще се финансират проекти, които при оценката получават минимален брой точки съгласно решение на КН.

 1. Колко е финансовото подпомагане?

За местни поделения на вероизповеданията се предвижда 100% финансиране, в случай че не е налично генериране на приходи.

В случаите на местни поделения на вероизповеданията, когато се установи потенциал за генериране на приходи, 75% финансиране.

Суми и размер на инвестиционните разходи

Максималният размер на общите допустими разходи за един проект не може да надхвърля левовата равностойност на 400 000 евро.

Условия на плащане

Авансови плащания в размер до 50% от публичната помощ, свързана с инвестицията.

За проекти, по които бенефициерите са възложители по Закона за обществените поръчки, авансовото плащане се изплаща след провеждане на всички процедури (за строителство) и сключване на договор за избор на изпълнител по Закона за обществените поръчки.

Бюджет: 15 000 000 евро

Очакван прием: Август – Ноември 2018 г.