Подмярка 7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и на културното и природното наследство на селата“

ОТ ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020 Г.

1. Цел на финансирането:

Да повиши качеството на живот и да запази културната идентичност и традиции в селските райони.

2. За какво може да се кандидатства?

Предоставя се безвъзмездна финансова помощ за следните допустими за подпомагане дейности: „възстановяване, реставрация, ремонт или реконструкция на сгради с религиозно значение, в т. ч. и дейности по вертикалната планировка и подобряване на прилежащите пространства“.

3. За какви разходи може да се кандидатства?

1. За възстановяване, реставрация, ремонт и/или реконструкция на сгради с религиозно значение, в т.ч. и дейности по вертикалната планировка и подобряване на прилежащите пространства, съгласно допустимата за подпомагане дейност по настоящите Условия за кандидатстване, които са:

а) разходи, свързани с прякото изпълнение на строително-монтажните работи;

б) непредвидени разходи в размер до 5 на сто от стойността на одобрените разходи по буква „а”.

2. За закупуване на нови машини, оборудване и обзавеждане до пазарната им стойност, включително чрез финансов лизинг, до пазарната им стойност, съгласно допустимите за подпомагане дейности по настоящите Условия за кандидатстване.

3. За придобиване на патентни и авторски права, лицензи, регистрация на търговски марки, свързани с дейностите по проекта, до пазарната им стойност.

4. Свързани с проекта, в това число разходи за хонорари за архитекти, инженери и консултанти, консултации за икономическа и екологична устойчивост на проекта, извършени както в процеса на подготовка на проекта преди подаване на проектното предложение, така и по време на неговото изпълнение, които не могат да надхвърлят 12 на сто от общия размер на допустимите разходи по проект, включени в т. 1, буква „а”, т. 2 и 3.

4. Кой може да кандидатства?

Допустимите кандидати са местни поделения на вероизповеданията:

  • Признати за юридически лица по силата на чл. 10 от ЗВ или
  • Регистрирани като юридически лица съгласно чл. 20 от ЗВ.

5. Колко е финансовото подпомагане?

Брутната финансова помощ за един кандидат е до 100% от разходите по проекта, но не повече от левовата равностойност на 300 000 евро.

Общ бюджет на процедурата: До левовата равностойност на 28 423 283 лева.

6. Какви са критериите за оценка?

Критерии за подбор по подмярка 7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природно наследство на селата

Точки

1

Брой население, което ще се възползва от допустимите дейности

30

1.1

Инвестицията се изпълнява на територията на населено място с общо население до 500 души (по данни на Националния статистически институт към датата на кандидатстването).

5

1.2

Инвестицията се изпълнява на територията на населено място с общо население от 501 до 2000 души (по данни на Националния статистически институт към датата на кандидатстването).

10

1.3

Инвестицията се изпълнява на територията на населено място с общо население от 2001 до 5000 души (по данни на Националния статистически институт към датата на кандидатстването).

15

1.4

Инвестицията се изпълнява на територията на населено място с общо население от 5001 до 10 000 души (по данни на Националния статистически институт към датата на кандидатстването).

20

1.5

Инвестицията се изпълнява на територията на населено място с общо население над 10 001 души (по данни на Националния статистически институт към датата на кандидатстването).

25

1.6

Обектът, предмет на инвестицията обслужва население над 30 000 души на общини от селските райони, разположени на територията на една или повече области съгласно административно-териториалното деление на страната (по данни на Националния статистически институт към датата на кандидатстването).

30

2

Проекти с включени инвестиции според културната и обществената значимост на обекта

70

2.1

Обектът, предмет на инвестицията е със статут на недвижима културна ценност с категория „световно значение“ или „национално значение“.

70

2.2

Обектът, предмет на инвестицията е със статут на недвижима културна ценност с категория „местно значение“.

50

2.3

Обектът, предмет на инвестицията е разположен на територията на населено място със статут на недвижима културна ценност с категория „национално значение“.

20

100

Подпомагат се проекти, които са получили минимален брой от 5 точки по критериите за подбор.

Краен срок за кандидатстване: 23.09.2020 г. 17:30 ч.