Подмярка 7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и на културното и природното наследство на селата“

ОТ ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020 Г.

1. Цел на финансирането:

Запазване на духовния и културния живот на населението в селските райони; запазване на културната идентичност и традиции в селските райони и да се повиши качеството на живот на хората, живеещи в тях.

2. За какво може да се кандидатства?

Дейности за възстановяване, реставрация, ремонт и/или реконструкция на сгради с религиозно значение, в това число и дейности по вертикалната планировка и подобряване на прилежащите пространства:

  • Подобрения на недвижимо имущество;
  • Закупуване или вземане на лизинг на нови машини и оборудване, обзавеждане до пазарната цена на актива;
  • Нематериални инвестиции;
  • Общи разходи, свързани с изброените по-горе, например хонорари на архитекти, инженери и консултанти, хонорари, свързани с консултации относно екологичната и икономическата устойчивост.

3. Кой може да кандидатства?

Местни поделения на вероизповеданията.

4. Колко е финансовото подпомагане?

Брутната финансова помощ за един кандидат е до 100% от разходите по проекта, но не повече от левовата равностойност на 300 000 евро.

Общ бюджет на процедурата: До левовата равностойност на 12 112 401 евро – в зависимост от остатъчния бюджет след сключване на договори за финансова помощ от първия проведен прием на заявления за подпомагане през 2016 г.

Очакван прием: Април – Юни 2020 г.