Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“

от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от ПРСР 2014-2020 г.

 1. Цели на подмярката:

В рамките на тази подмярка се предоставя безвъзмездна финансова помощ за насърчаване на социалното приобщаване, намаляване на бедността и икономическото развитие в селските райони.

 1. За какво може да се кандидатства?
 • Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици, тротоари, и съоръженията и принадлежностите към тях;
 • Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общинска образователна инфраструктура с местно значение в селските райони, включително изграждане на открита и/или закрита спортна инфраструктура в нея, както следва:
 • реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общообразователно училище (основно или средно), включително и професионални гимназии по § 10 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за предучилищното и училищно образование;
 • реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на детска градина;
 • изграждане на открита и/или закрита спортна инфраструктура в общинска образователна инфраструктура с местно значение в селските райони.
 • Реконструкция и/или ремонт на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност;
 • Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на спортна инфраструктура;
 • Изграждане и/или обновяване на площи, за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществени потребности от общинско значение.

Безвъзмездна финансова помощ не се предоставя:

 • За дейности, допустими за подпомагане по чл. 4 от Наредба № 9 от 2015 г. за прилагане на подмярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. (обн., ДВ, бр. 22 от 2015 г.); по чл. 4 от Наредба № 20 от 2015 г. за прилагане на подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. (обн., ДВ, бр. 84 от 2015 г.); подмярка 4.1.2. „Инвестиции в земеделските стопанства по Тематичната подпрограма за развитие на малки стопанства“; подмярка 4.2.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти по Тематичната подпрограма за развитие на малки стопанства“; подмярка 4.4. „Непроизводствени инвестиции“; подмярка 4.4.2. „Непроизводствени инвестиции по Тематичната подпрограма за развитие на малки стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“, мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“, Наредба № 6 от 2016 г. за прилагане на подмярка 7.6. „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природно наследство на селата“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. (обн., ДВ, бр. 27 от 2016 г.), подмярка 7.5. „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ или по мярка 16 „Сътрудничество“;
 • За дейности по т. 5,  8 или 9, в границите на територията на общините с административен център – Велинград, Гоце Делчев, Карлово, Лом, Панагюрище и Петрич;
 • за дейности по т. 1, 4 или 6 в строителните граници на градовете – Велинград, Гоце Делчев, Карлово, Лом, Панагюрище и Петрич;
 • За дейности по т. 5, 6, 8 или 9 в рамките на строителните граници на градовете от четвърто ниво, съгласно Националната концепция за пространствено развитие за периода 2013 – 2025, посочени в Списъка на градове от четвърто ниво, съгласно Националната концепция за пространствено развитие за периода 2013-2025 г., с изключение на дейности свързани с оборудване, обзавеждане и подобряване на прилежащите пространства;
 • За дейности в сгради за здравеопазване на територията на цялата страна;
 • За дейности за изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на социална инфраструктура за предоставяне на услуги, които са част от процеса на деинституционализация на деца и възрастни, включително транспортни средства;
 • За дейности по т. 8 за обекти обявени от Националният институт за недвижимо културно наследство (НИНКН) със статут на недвижима културна ценност с категория „национално или световно значение“,
 • За дейности за реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на образователна инфраструктура от регионално и национално значение и по-конкретно професионални, спортни училища, училища по изкуство и култура и висши училища;
 • За дейности за оборудване, пряко свързано с изпълнението на учебния план в образователната инфраструктура;
 • За дейности за създаване на информационни и комуникационни технологии в образователна инфраструктура.
 1. Кой може да кандидатства?
 • Общини посочени в Списъка на общините от селските райони за дейности по т. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 или 9;
 • Общините Велинград, Гоце Делчев, Карлово, Лом, Панагюрище и Петрич за допустимите дейности, с изключение на строителните граници на административния център на общините за дейностите по т. 1, 4 или 6;
 • Общини посочени в списъка на Градовете от четвърто ниво, съгласно Националната концепция за пространствено развитие за периода 2013 – 2025 г.за дейности по т. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 или 9, а в с строителните граници на градовете от четвърто ниво, съгласно Националната концепция за пространствено развитие за периода 2013 – 2025, за дейност по т. 5, 6, 8 или 9 само ако са свързани с оборудване, обзавеждане и подобряване на прилежащите пространства;
 • ВиК оператори или общини посочени в Списъка на общините от селските райони за дейности по т. 3 само за агломерации под 2 000 е.ж. посочени в Списъка на населените места с под 2000 еквивалентни жители от селските райони;
 • Юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ), регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел за дейности по т. 5, 7 или 8;
 • Читалища, регистрирани по Закона за народните читалища за дейности по т. 8.
 1. Критерии за допустимост:
 2. Подпомагат се проекти, които се осъществяват на територията на общините от селските райони на Република България, посочени в Списъка на общините от селските райони;
 3. Проектите се подпомагат, ако:
 • дейностите, включени в проектите, съответстват на приоритетите на общинския план за развитие на съответната община, удостоверено с решение на общинския съвет;
 • при наличие на одобрена стратегия за Водено от общностите местно развитие, дейностите, включени в проектите са съгласувани с одобрената стратегия, за което се представя декларация от председателя на колективния управителен орган на местната инициативна група и/или местна инициативна рибарска група.
 1. Подпомагат се проекти, за които са проведени съгласувателните процедури по реда на Закона за опазване на околната среда, Закона за защитените територии и/или Закона за биологичното разнообразие със съответния компетентен орган по околна среда и по реда на Закона за културното наследство с Министерството на културата за защитените територии за опазване на културното наследство;
 2. Проектите се изпълняват върху имот – собственост на кандидата, а когато имотът не е собственост на кандидата, към проектите се прилагат документи за:
 • учредено право на строеж върху имота за срок не по-малко от 10 години, считано от датата на подаване на заявлението за подпомагане, когато е учредено срочно право на строеж – в случай на кандидатстване за разходи за строително-монтажни работи, за които се изисква разрешение за строеж съгласно Закона за устройство на територията;
 • документ за ползване на имота за срок не по-малко от 10 години, считано от датата на подаване на заявлението за подпомагане – в случай на кандидатстване за разходи за закупуване и/или инсталиране на нови машини, оборудване и съоръжения и/или строително-монтажни работи, за които не се изисква издаване на разрешение за строеж съгласно Закона за устройство на територията.
 1. Допустими разходи:
 2. Строителство, реконструкция, рехабилитация, изграждане, обновяване, ремонт и/или реставрация на сгради и/или помещения и/или друга недвижима собственост, съгласно допустимите за подпомагане дейности, които са:

а) разходи, свързани с прякото изпълнение на строително-монтажните работи;

б) непредвидени разходи в размер до 5% от стойността на одобрените разходи по буква „а“;

 1. Закупуване на нови транспортни средства, оборудване и обзавеждане до пазарната им стойност, включително чрез финансов лизинг, съгласно допустимите за подпомагане дейности;
 2. Придобиване на компютърен софтуер, патентни и авторски права, лицензи, регистрация на търговски марки, до пазарната им стойност;
 3. Разходи, свързани с проекта, в т.ч. разходи за хонорари за архитекти, инженери и консултанти, консултации за икономическа и екологична устойчивост на проекта, извършени както в процеса на подготовка на проекта преди подаване на заявлението за подпомагане, така и по време на неговото изпълнение, които не могат да надхвърлят 12 % от общия размер на допустимите разходи по проект, включени в т. 1, буква „а“, 2 и 3.

Допустимите разходи по т. 4 не може да надхвърлят следните стойности:

 • за консултантски услуги, свързани с подготовката на проекта, като част от разходите по т. 4 не могат да надхвърлят 1% от допустимите разходи по т. 1, буква „а“, 2 и 3;
 • за консултантски услуги, свързани с управлението на проекта, като част от разходите по т. 4 не могат да надхвърлят 1% от допустимите разходи по т. 1, буква „а“, 2 и 3;
 • разходите за изготвяне на технически и/или работен проект в случаите на строително-монтажни дейности, като част от разходите по т. 4 не могат да надхвърлят 5% от допустимите разходи по т. 1, буква „а“, 2 и 3;
 • разходите за строителен надзор като част от разходите по т. 4 не могат да надхвърлят 2% от допустимите разходи т. 1, буква „а“, 2 и 3;
 • разходите за авторски надзор като част от разходите по т. 4 не могат да надхвърлят 1% от допустимите разходи по т. 1, буква „а“, 2 и 3.
 • Разходите по т. 4 са допустими, ако са извършени не по-рано от 1 януари 2014 г., независимо дали всички свързани с тях плащания са направени.
 1. Колко е финансовото подпомагане?
 • Финансовата помощ е в размер 100% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи за проекти, които след извършване на инвестицията не генерират нетни приходи.
 • Финансовата помощ е в размер 100% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи за проекти, които след извършване на инвестицията ще генерират нетни приходи, но размерът на допустимите за финансово подпомагане разходи за проекта не надхвърля левовата равностойност на 50 000 евро.
 • Размерът на финансовата помощ за проекти, които след извършване на инвестицията ще генерират нетни приходи се определя въз основа на анализ „разходи-ползи“.

Разликата между пълния размер на допустимите за финансово подпомагане разходи и размера на финансовата помощ определен въз основа на анализ „разходи-ползи“ се осигурява от кандидата, като участието на кандидата може да бъде само в парична форма.

Максимален размер на общите допустими разходи

 • Максималният размер на общите допустими разходи за проект по дейност „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици, тротоари, и съоръженията и принадлежностите към тях“ ще бъде ограничен до левовата равностойност на 600 000 евро.
 • Максималният размер на общите допустими разходи за проект по дейност „Реконструкция и/или ремонт на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност“ ще бъде ограничен до левовата равностойност на 500 000 евро. В рамките на един проект няма да бъде заложено ограничение за броя на обектите, които ще бъдат реконструирани.
 • Ще бъдат предвидени следните ограничения в рамките на дейността “Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общинска образователна инфраструктура с местно значение в селските райони, включително изграждане на открита и/или закрита спортна инфраструктура в нея“:
 • в заявления за училища и детски градини ще са допустими само разходи за реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане; максималният размер на общите допустими разходи за проект ще бъде ограничен до левовата равностойност на 500 000 евро; в рамките на един проект няма да бъде заложено ограничение за броя на обектите (филиали на училище или детска градина), които ще бъдат реконструирани;
 • прием на заявления за целеви дейности само за изграждане на открита и/или закрита спортна инфраструктура (физкултурни салони) в общинска образователна инфраструктура (училища); максималният размер на общите допустими разходи за проект ще бъде ограничен до левовата равностойност на 250 000 евро.
 • Максималният размер на общите допустими разходи за проект по дейност „Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на спортна инфраструктура“ ще бъде ограничен до левовата равностойност на 50 000 евро. В рамките на един проект може да бъдат включени не повече от 2 обекта.
 • В рамките на дейността „Изграждане и/или обновяване на площи, за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществени потребности от общинско значение“ да се подпомагат паркове, градини, улично озеленяване, площади. В рамките на един проект може да бъдат включени не повече от 4 населени места.

Допустимо е авансово плащане в размер до 50% от стойността на одобрената финансова помощ по проекта.

 1. Критерии за допустимост:
 2. За изграждане и/или реконструкция на инфраструктура в Северозападен район;
 3. За изграждане и/или реконструкция на инфраструктура, обслужваща общини с високо ниво на безработица;
 4. В райони с установен или прогнозиран воден стрес:
 • засушаване или недостиг на вода;
 • с лошо качество на питейната вода;
 1. Въвеждащи иновативни технологии или инвестиции с екологичен ефект.
 2. Създаващи работни места при изпълнение на допустимите дейности.
 3. Срок на изпълнение

Одобреният проект се изпълнява в срок до:

 • 24 месеца от датата на подписването на договора за предоставяне на финансова помощ с Разплащателната Агенция за кандидати, които не се явяват възложители по чл. 5 и чл. 6 от Закона за обществените поръчки;
 • 36 месеца от датата на подписването на договора за предоставяне на финансова помощ с Разплащателната Агенция за, които се явяват възложители по чл. 5 и чл. 6 от Закона за обществените поръчки.

Крайният срок за изпълнение на проектите е не по-късно от 15 септември 2023 г.

 1. Критерии за подбор
Критерии за подбор на проектни предложения с включени инвестиции за строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици, тротоари, и съоръженията и принадлежностите към тях Точки
1 Изграждане и/или реконструкция на инфраструктура в Северозападен район
Проектът се реализира на територията на община, разположена в границите на Северозападен район на Р България
3
1,1 Проектът се реализира на територията на община от областите Плевен или Ловеч 2
1,2 Проектът се реализира на територията на община от областите Видин, Враца или Монтана 3
2 Изграждане и/или реконструкция на инфраструктура, обслужваща общини с високо ниво на безработица
Проектът се реализира на територията на община с високо ниво на безработица (по данни на Агенция по заетостта за средногодишното равнище на регистрираната безработица към края на годината, предхождаща датата на кандидатстване)
9
2,1 Проектът се реализира на територията на община със средногодишно равнище на регистрираната безработица до 15% 5
2,2 Проектът се реализира на територията на община със средногодишно равнище на регистрираната безработица от 15.01% до 30% 7
2,5 Проектът се реализира на територията на община със средногодишно равнище на регистрираната безработица над 30.01% 9
3 Изграждане и/или реконструкция на инфраструктура, която осигурява директна свързаност на населено място с по-висок клас републикански пътища
Чрез инвестициите по проекта ще се осигури директна транспортна свързаност на населено място/населени места на територията на община от селски район с по-висок клас път като поне една улица във всяко едно от населените места, в които ще се изпълнява инвестицията осигурява свързаност на съответното населено място с по-висок клас път.
18
4 Брой население, което ще се възползва от подобрените основни услуги и обхвата на териториално въздействие 20
4,1 Инвестициите по проекта се изпълняват в едно или повече населени места, разположени на територията на общината, с общо население до 600 души (по данни на Националния статистически институт към края на годината, предхождаща датата на кандидатстване) – отчита се броят на населението само на населеното място/населените места, в които ще се изгражда или реконструира уличната мрежа. 10
4,2 Инвестициите по проекта се изпълняват в едно или повече населени места, разположени на територията на общината, с общо население от 601 до 1200 души (по данни на Националния статистически институт към края на годината, предхождаща датата на кандидатстване) – отчита се броят на населението само на населеното място/населените места, в които ще се изгражда или реконструира уличната мрежа. 12
4,3 Инвестициите по проекта се изпълняват в едно или повече населени места, разположени на територията на общината, с общо население от 1201 до 1800 души (по данни на Националния статистически институт към края на годината, предхождаща датата на кандидатстване) – отчита се броят на населението само на населеното място/населените места, в които ще се изгражда или реконструира уличната мрежа. 14
4,4 Инвестициите по проекта се изпълняват в едно или повече населени места, разположени на територията на общината, с общо население от 1801 до 2400 души (по данни на Националния статистически институт към края на годината, предхождаща датата на кандидатстване) – отчита се броят на населението само на населеното място/населените места, в които ще се изгражда или реконструира уличната мрежа. 16
4,5 Инвестициите по проекта се изпълняват в едно или повече населени места, разположени на територията на общината, с общо население от 2401 до 3000 души (по данни на Националния статистически институт към края на годината, предхождаща датата на кандидатстване) – отчита се броят на населението само на населеното място/населените места, в които ще се изгражда или реконструира уличната мрежа. 18
4,6 Инвестициите по проекта се изпълняват в едно или повече населени места, разположени на територията на общината, с общо население над 3001 души (по данни на Националния статистически институт към края на годината, предхождаща датата на кандидатстване) – отчита се броят на населението само на населеното място/населените места, в които ще се изгражда или реконструира уличната мрежа. 20
50
Подпомагат се проекти, които са получили минимален брой от 20 точки по критериите за подбор.
Оценката на проектните предложения се извършва съгласно Насоки на УО на ПРСР за доказване на съответствие с изискванията/условията на критериите за подбор.
Критерии за подбор на проектни предложения с включени инвестиции за реконструкция и/или ремонт на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност Точки
1 Инфраструктура в Северозападен район

Проектът се реализира на територията на община, разположена в границите на Северозападен район на Р България

3
1,1 Проектът се реализира на територията на община от областите Плевен или Ловеч 2
1,2 Проектът се реализира на територията на община от областите Видин, Враца или Монтана 3
Брой население, което ще се възползва от подобрените основни услуги и обхвата на териториално въздействие
2 Брой население, което ще възползва от подобрените основни услуги 22
2,1 Инвестицията се изпълнява на територията на община с общо население до 2000 души (по данни на Националния статистически институт към края на годината, предхождаща датата на кандидатстване) – отчита се броят на населението на цялата община, в която се изпълняват инвестициите 10
2,2 Инвестицията се изпълнява на територията на община с общо население от 2001 до 4000 души (по данни на Националния статистически институт към края на годината, предхождаща датата на кандидатстване) – отчита се броят на населението на цялата община, в която се изпълняват инвестициите 13
2,3 Инвестицията се изпълнява на територията на община с общо население от 4001 до 6000 души (по данни на Националния статистически институт към края на годината, предхождаща датата на кандидатстване) – отчита се броят на населението на цялата община, в която се изпълняват инвестициите 16
2,4 Инвестицията се изпълнява на територията на община с общо население от 6001 до 8000 души (по данни на Националния статистически институт към края на годината, предхождаща датата на кандидатстване) – отчита се броят на населението на цялата община, в която се изпълняват инвестициите 19
2,5 Инвестицията се изпълнява на територията на община с общо население над 8001 души (по данни на Националния статистически институт към края на годината, предхождаща датата на кандидатстване) – отчита се броят на населението на цялата община, в която се изпълняват инвестициите 22
25
Подпомагат се проекти, които са получили минимален брой от 13 точки по критериите за подбор.
Оценката на проектните предложения се извършва съгласно Насоки на УО на ПРСР за доказване на съответствие с изискванията/условията на критериите за подбор.
Критерии за подбор на проектни предложения с включени инвестиции за изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на спортна инфраструктура Точки
1 Инфраструктура в Северозападен район
Проектът се реализира на територията на община, разположена в границите на Северозападен район на Р България
3
1,1 Проектът се реализира на територията на община от областите Плевен или Ловеч 2
1,2 Проектът се реализира на територията на община от областите Видин, Враца или Монтана 3
Брой население, което ще се възползва от подобрените основни услуги и обхвата на териториално въздействие
1 Териториален обхват 30
1,1 Инвестицията се изпълнява на територията на община с общо население до 1500 души (по данни на Националния статистически институт към края на годината, предхождаща датата на кандидатстване) – отчита се броят на населението на цялата община, в която се изпълняват инвестициите 10
1,2 Инвестицията се изпълнява на територията на община с общо население от 1501 до 2000 души (по данни на Националния статистически институт към края на годината, предхождаща датата на кандидатстване) – отчита се броят на населението на цялата община, в която се изпълняват инвестициите 15
1,3 Инвестицията се изпълнява на територията на община с общо население от 2001 до 2500 души (по данни на Националния статистически институт към края на годината, предхождаща датата на кандидатстване) – отчита се броят на населението на цялата община, в която се изпълняват инвестициите 20
1,4 Инвестицията се изпълнява на територията на община с общо население от 2501 до 5000 души (по данни на Националния статистически институт към края на годината, предхождаща датата на кандидатстване) – отчита се броя на населението на цялата община, в която се изпълняват инвестициите 25
1,5 Инвестицията се изпълнява на територията на община с общо население над 5001 души (по данни на Националния статистически институт към края на годината, предхождаща датата на кандидатстване) – отчита се броят на населението на цялата община, в която се изпълняват инвестициите 30
2 Демографски обхват 5
2,1 Над 40 на сто от общото население на общината е на възраст до 34 години включително (по данни на Националния статистически институт към края на годината, предхождаща датата на кандидатстване) 5
2,2 Над 40 на сто от общото население на общината е на възраст над 35 години (по данни на Националния статистически институт към края на годината, предхождаща датата на кандидатстване) 3
3 Проекти, създаващи работни места при изпълнение на допустимите дейности
За всяко новосъздадено работно място след изпълнение на инвестициите по проекта, което ще бъде запазено за период поне 5 години – по 0.5 точки, но не повече от 2 точки
2
40
Подпомагат се проекти, които са получили минимален брой от 15 точки по критериите за подбор.
Оценката на проектните предложения се извършва съгласно Насоки на УО на ПРСР за доказване на съответствие с изискванията/условията на критериите за подбор.
Критерии за подбор на проектни предложения с включени инвестиции за изграждане и/или обновяване на площи, за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществени потребности от общинско значение Точки
1 Инфраструктура в Северозападен район

Проектът се реализира на територията на община, разположена в границите на Северозападен район на Р България

3
1,1 Проектът се реализира на територията на община от областите Плевен или Ловеч 2
1,2 Проектът се реализира на територията на община от областите Видин, Враца или Монтана 3
2 Брой население, което ще се възползва от подобрените основни услуги и обхвата на териториално въздействие 22
2,1 Инвестицията се изпълнява в едно или повече населени места, разположени на територията на общината, с общо население до 1000 души (по данни на Националния статистически институт към края на годината, предхождаща датата на кандидатстване) – отчита се броят на населението само на населеното място/населените места, в които ще се изпълняват инвестициите 10
2,2 Инвестицията се изпълнява в едно или повече населени места, разположени на територията на общината, с общо население от 1001 до 1500 души, (по данни на Националния статистически институт към края на годината, предхождаща датата на кандидатстване) – отчита се броят на населението само на населеното място/населените места, в които ще се изпълняват инвестициите 13
2,3 Инвестицията се изпълнява в едно или повече населени места, разположени на територията на общината, с общо население от 1501 до 2000 души (по данни на Националния статистически институт към края на годината, предхождаща датата на кандидатстване) – отчита се броят на населението само на населеното място/населените места, в които ще се изпълняват инвестициите 16
2,4 Инвестицията се изпълнява в едно или повече населени места, разположени на територията на общината, с общо население от 2001 до 2500 души (по данни на Националния статистически институт към края на годината, предхождаща датата на кандидатстване) – отчита се броят на населението само на населеното място/населените места, в които ще се изпълняват инвестициите 19
2,5 Инвестицията се изпълнява в едно или повече населени места, разположени на територията на общината, с общо население над 2501 души (по данни на Националния статистически институт към края на годината, предхождаща датата на кандидатстване) – отчита се броят на населението само на населеното място/населените места, в които ще се изпълняват инвестициите 22
25
Подпомагат се проекти, които са получили минимален брой от 10 точки по критериите за подбор.
Оценката на проектните предложения се извършва съгласно Насоки на УО на ПРСР за доказване на съответствие с изискванията/условията на критериите за подбор.

Бюджет: 100 000 000евро

Краен срок за прием: 09.07.2018 г. 17:30 ч.