Подмярка 6.1 „Създаване на стопанства на млади фермери“

ОТ ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020 Г.

1. Цели на подмярката:

Помощта по тази мярка ще се предоставя на млади земеделски производители на възраст до 40 години към момента на подаване на заявлението, които притежават съответни професионални умения и компетенции. Младият земеделски производител се счита за такъв, когато установява за пръв път земеделско стопанство в качеството си на ръководител на стопанството.

2. Кой може да кандидатства?

Допустимите кандидати са:

Земеделски стопани – физически лица, еднолични търговци, ЕООД, които отговарят на следните критерии за допустимост:

 • да са регистрирани като земеделски производители по Закона за подпомагане на земеделските производители;
 • икономическият размер на стопанството да е в границите между 8 000 и 16 000 евро СПО (СПО – стандартен производствен обем означава стойността на продукцията, която отговаря на средната стойност за даден район за всеки един земеделски продукт). Всяка земя, която се взима предвид при определяне на първоначалните минимални СПО да е с представен документ за собственост и/или договор за аренда/наем с минимален срок от 5 години;
 • да са на възраст от 18 до 40 години (може и навършени) към датата на подаване на молбата за подпомагане;
 • да имат съответните професионални умения и познания, които да бъдат доказани;
 • в рамките на 24 месеца преди датата на кандидатстване по мярката те са регистрирани за първи път като земеделски производители по Закона за подпомагане на земеделските производители;
 • в рамките на 24 месеца преди датата на кандидатстване по мярката те са започнали да отглеждат животни в собствен/нает животновъден обект и/или да стопанисват земя с цел производството на земеделска и животинска продукция.

3. За какво може да се кандидатства?

Дейности за създаване и развитие на стопанства на млади земеделски стопани.

4. За какви разходи може да се кандидатства?

Разходи за създаване и развитие на стопанства на млади земеделски стопани, посочени в бизнес план, като:

 • Закупуване на движими дълготрайни материални активи (машини, съоръжения, оборудване или специализирани транспортни средства);
 • Закупуване, строителство, модернизиране на недвижими дълготрайни материални активи;
 • Закупуване на селскостопански животни;
 • Закупуване на земя за земеделска дейност.

5. Колко е финансовото подпомагане?

Общият размер на помощта не може да надвишава 25 000 евро на бенефициент. Изплащането на помощта става на два етапа под формата на единична премия:

 • Първо плащане – 12 500 евро след одобрение на проектното предложение;
 • Второ плащане – 12 500 евро само при коректно изпълнение на всички заложени в бизнес плана дейности, инвестиции и цели вкл. увеличаване на икономическия размер на стопанството спрямо първоначалния размер с най-малко 4000 евро СПО.

ОБЩ БЮДЖЕТ НА ПРОЦЕДУРАТА: 600 000 евро

Очакван прием: Септември – Октомври 2021 г.