Подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“

ОТ ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020 Г.

1. Цели на подмярката:

 • Улесняване и подпомагане процеса на създаването на жизнеспособни и устойчиви земеделски стопанства или поемането от млади хора на вече съществуващи стопанства.
 • Насърчаване на заетостта.
 • Насърчаване на икономическото и социалното развитие в селските райони и устойчиво, и цифрово икономическо възстановяване в съответствие, с целите на агроекологията и климата и по-специално: ефективно използване на ресурсите, включително прецизно и интелигентно земеделие, иновации, цифровизация и модернизация на производствените машини и оборудване, условия за безопасност при работа, възобновяема енергия, кръгова и биоикономика.

2. Кой може да кандидатства?

Допустимите кандидати са:

Земеделски стопани – физически лица, еднолични търговци (ЕТ) и еднолични дружества с ограничена отговорност (ЕООД), регистрирани по Търговския закон, които отговарят на следните критерии за допустимост към датата на подаване на проектното предложение:

 • да са регистрирани за първи път като земеделски стопани по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани (обн., ДВ, бр. 10 от 1999 г. ) – когато проектното предложение е подадено не по-късно от 24 месеца, считано от датата, на която е настъпило събитието;
 • да са започнали да отглеждат животни в собствен/нает животновъден обект и/или да стопанисват земя с цел производството на земеделска и животинска продукция – когато проектното предложение е подадено не по-късно от 24 месеца, считано от датата, на която е настъпило събитието;
 • да имат икономически размер на стопанството, измерен в стандартен производствен обем (СПО) в границите между левовата равностойност на 8 000 евро и 16 000 евро включително;
 • да са собственици, наематели и/или арендатори на цялата налична в земеделското стопанство земя;
 • да са собственици и/или наематели на животновъдните сгради и помещения, използвани за животновъдната дейност, в случай че развиват такава;
 • да са микропредприятия или малки предприятия по смисъла на чл. 3, ал. 2 и 3 от Закона за малките и средните предприятия (ЗМСП);
 • да не са одобрени за подпомагане по настоящата процедура, по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ и/или подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“, и/или подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитие на малки стопанства“, и/или подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“, и/или по мерките и подмерките, включени в Тематичната подпрограма за развитие на малки земеделски стопанства в Република България – 2014 – 2020 г. от ПРСР 2014 – 2020 г.;
 • да не са сключвали договор за отпускане на финансовата помощ по мярка 112 „Създаване на стопанства на млади фермери“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г. (ПРСР 2007 – 2013 г.) и не са били одобрявани за получаване на помощ по мярка 141 „Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране“ от ПРСР 2007 – 2013 г.;
 • да нямат изискуеми и ликвидни задължения към Държавен фонд „Земеделие“, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията;
 • да са на възраст от 18 навършени до 40 навършени години (включително) към датата на подаване на проектното предложение;
 • да притежават достатъчни професионални умения и компетентности;

3. За какво може да се кандидатства?

Дейности за развитие на стопанства на млади земеделски стопани.

4. За какви разходи може да се кандидатства?

Разходи за развитие на стопанства на млади земеделски стопани, посочени в бизнес план, като:

Закупуване на движими дълготрайни материални активи (машини, съоръжения, оборудване или специализирани транспортни средства);

Закупуване, строителство, модернизиране на недвижими дълготрайни материални активи;

Закупуване на селскостопански животни;

Закупуване на земя за земеделска дейност;

Увеличаване размера на стопанството с най-малко 4 000 евро, измерен в СПО.

5. Колко е финансовото подпомагане?

Общият размер на финансовата помощ за един кандидат е не повече от левовата равностойност на 25 000 евро. Изплащането на помощта се извършва на два етапа:

Първо плащане в размер на левовата равностойност на 12 500 евро – в срок до два месеца след сключване на административния договор;

Второ плащане в размер на левовата равностойност до 12 500 евро – когато след извършена проверка Разплащателна агенция (РА) установи точното изпълнение на бизнес плана.

6. Какви са критериите за подбор на проектни предложения?

Приоритет

Критерии за оценка

Минимално изискване

Максимален брой точки

1

Кандидати с образование в областта на селското стопанство

1

Кандидатът има завършено средно и/или висше образование в областта на селското стопанство, ветеринарната медицина или икономическо образование със земеделска насоченост

*

10

2

Проекти осигуряващи устойчиво развитие на земеделското стопанство.

2

Проектни предложения от кандидати със земеделски стопанства с по – висок производствен обем СПО на земеделското стопанство на кандидата към момента на кандидатстване, се умножава по коефициент 0,00125
Пример: = СПО*0,00125

20

3

Проекти за дейности, които се изпълняват в чувствителни сектори

3.1

Проектни предложения с дейности, насочени в сектор „Животновъдство“ и сектор „Плодове и зеленчуци“, при които СПО на земеделското стопанство на кандидата към момента на кандидатстване се формира от отглеждани животни и/или култури от сектор „Плодове и зеленчуци“. В случай, че СПО на земеделското стопанство на кандидата към момента на кандидатстване включва животни и/или култури от сектор „Плодове и зеленчуци“ 1 евро СПО, формиран от отглежданите към момента на кандидатстване животни и/или култури от сектор „Плодове и зеленчуци“, се умножава по коефициент 0,000625.
Пример: = СПО*0,000625

10

3.2

Проектни предложения, при които увеличението на икономическия размер на стопанството за целите на проекта, измерен в СПО към периода за проверка изпълнението на бизнес плана, се формират от планираните за отглеждане животни и/или култури от сектор „Плодове и зеленчуци“. В случай, че планираното увеличение на СПО на стопанството за целите на проекта включва  отглеждане на животни и/или култури от сектор „Плодове и зеленчуци“, 1 евро СПО, формиран от посочените в бизнес плана животни и/или култури от сектор „Плодове и зеленчуци“, се умножава по коефициент 0,00125.
Пример: = СПО*0,00125

5

4

Проекти свързани с производството на биологично сертифицирани селскостопански продукти

4.1

Проектни предложения на млади фермери, чиито стопанства са сертифицирани за биологично производство на земеделски продукти и храни по смисъла на Регламент на Съвета (ЕО) № 834/2007 от 28 юни 2007 г. относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти и за отмяна на Регламент (ЕИО) 2092/91 В случай, че СПО на земеделското стопанство на кандидата към момента на кандидатстване включва култури и/или животни, отглеждани по биологичен начин, 1 евро СПО, формиран от отглежданите към момента на кандидатстване култури и/или животни по този начин, се умножава по коефициент 0,0004375.
Пример: = СПО*0,0004375.

7

4.2

Проектни предложения на млади фермери, чиито стопанства планират да се сертифицират за биологично производство на земеделски продукти и храни по смисъла на Регламент на Съвета (ЕО) № 834/2007 от 28 юни 2007 г. относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти и за отмяна на Регламент (ЕИО) 2092/91 Планираното от кандидата увеличение на СПО на стопанството за целите на проекта  и посочено в бизнес плана е само с култури и/или животни, които ще бъдат сертифицирани за биологично производство

3

5

Проекти, които допринасят за устойчиво и цифрово икономическо възстановяване

5

Проектни предложения с инвестиции в иновативни за стопанството технологии, като – иновативни производствени технологии, цифрови технологии за производство и организация в селското стопанство, ВЕИ и автоматизиране на работните процеси в селскостопанското производство, включително напоителни системи и подходи приложени чрез Европейското партньорство за иновации В бизнес плана са включени инвестиции в дълготрайни материални, които попадат в обхвата на иновативни за стопанството технологии.

15

6

Проекти, чрез които се създава устойчива заетост

6

Проектни предложения, които водят до създаване на нови работни места и заетост в рамките на земеделското стопанство С проектното предложение е предвидено създаването на най-малко 1 работно място в земеделското стопанство

2

 

Максимален брой точки

 72

ВАЖНО! Подпомагат се проектни предложения, получили не по-малко от 20 точки по критериите за подбор.

ОБЩ БЮДЖЕТ НА ПРОЦЕДУРАТА: 15 500 000 евро

Краен срок за кандидатстване: 06.01.2023 г. 17:30 ч.