Подмярка 6.1 „Създаване на стопанства на млади фермери“

ОТ ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020 Г.

1. Цели на подмярката:

 • Улесняване и подпомагане процеса на създаването на жизнеспособни и устойчиви земеделски стопанства или поемането от млади хора на вече съществуващи стопанства.
 • Насърчаване на заетостта.
 • Насърчаване на икономическото и социалното развитие в селските райони и устойчиво, и цифрово икономическо възстановяване в съответствие, с целите на агроекологията и климата и по-специално: ефективно използване на ресурсите, включително прецизно и интелигентно земеделие, иновации, цифровизация и модернизация на производствените машини и оборудване, условия за безопасност при работа, възобновяема енергия, кръгова и биоикономика.

2. Кой може да кандидатства?

Допустимите кандидати са:

Земеделски стопани – физически лица, еднолични търговци (ЕТ) и еднолични дружества с ограничена отговорност (ЕООД), регистрирани по Търговския закон, които отговарят на следните критерии за допустимост към датата на подаване на проектното предложение :

 • да са регистрирани за първи път като земеделски стопани по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани (обн., ДВ, бр. 10 от 1999 г. ) – когато проектното предложение е подадено не по-късно от 24 месеца, считано от датата, на която е настъпило събитието;
 • да са започнали да отглеждат животни в собствен/нает животновъден обект и/или да стопанисват земя с цел производството на земеделска и животинска продукция – когато проектното предложение е подадено не по-късно от 24 месеца, считано от датата, на която е настъпило събитието;
 • да имат икономически размер на стопанството, измерен в стандартен производствен обем (СПО) в границите между левовата равностойност на 8000 евро и 16 000 евро включително;
 • да са собственици, наематели и/или арендатори на цялата налична в земеделското стопанство земя;
 • да са собственици и/или наематели на животновъдните сгради и помещения, използвани за животновъдната дейност, в случай че развиват такава;
 • да са микропредприятия или малки предприятия по смисъла на чл. 3, ал. 2 и 3 от Закона за малките и средните предприятия (ЗМСП);
 • да не са одобрени за подпомагане по настоящата процедура, по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ и/или подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“, и/или подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитие на малки стопанства“, и/или подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“, и/или по мерките и подмерките, включени в Тематичната подпрограма за развитие на малки земеделски стопанства в Република България – 2014 – 2020 г. от ПРСР 2014 – 2020 г.;
 • да не са сключвали договор за отпускане на финансовата помощ по мярка 112 „Създаване на стопанства на млади фермери“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г. (ПРСР 2007 – 2013 г.) и не са били одобрявани за получаване на помощ по мярка 141 „Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране“ от ПРСР 2007 – 2013 г.;
 • да нямат изискуеми и ликвидни задължения към Държавен фонд „Земеделие“, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията;
 • да са на възраст от 18 навършени до 40 навършени години (включително) към датата на подаване на проектното предложение;
 • да притежават достатъчни професионални умения и компетентности;

3. За какво може да се кандидатства?

Дейности за създаване и развитие на стопанства на млади земеделски стопани.

4. За какви разходи може да се кандидатства?

Разходи за създаване и развитие на стопанства на млади земеделски стопани, посочени в бизнес план, като:

 • Закупуване на движими дълготрайни материални активи (машини, съоръжения, оборудване или специализирани транспортни средства);
 • Закупуване, строителство, модернизиране на недвижими дълготрайни материални активи;
 • Закупуване на селскостопански животни;
 • Закупуване на земя за земеделска дейност;
 • Увеличаване размера на стопанството с най-малко 4 000 евро, измерен в СПО.

5. Колко е финансовото подпомагане?

Общият размер на финансовата помощ за един кандидат е не повече от левовата равностойност на 25 000 евро. Изплащането на помощта става на два етапа под формата на единична премия:

 • Първо плащане – левовата равностойност на 12 500 евро в срок до два месеца след сключване на административния договор;
 • Второ плащане – левовата равностойност на 12 500 евро когато след извършена проверка Разплащателна агенция (РА) установи точното изпълнение на бизнес плана.

ОБЩ БЮДЖЕТ НА ПРОЦЕДУРАТА: 12 100 000 евро

Очакван прием: Октомври – Ноември 2022 г.