Подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“

от мярка 4 „Инвестиции в материални активи от ПРСР 2014 – 2020 г.

1. Цели на подмярката:

Целеви прием за проектни предложения с инвестиционна стойност до 300 000 евро. Подобряване на цялостната дейност, икономическата ефективност и конкурентоспособността на предприятия от хранително-преработвателната промишленост чрез:

 • по-добро използване на факторите за производство;
 • въвеждане на нови продукти, процеси и технологии, включително къси вериги на доставка;
 • подобряване на качеството и безопасността на храните и тяхната проследяемост;
 • подобряване опазването на околната среда.
 • устойчиво и цифрово икономическо възстановяване.

2. Кой може да кандидатства?

 • Регистрирани земеделски стопани без прекъсване през последните 36 месеца към датата на подаване на проектното предложение;
 • Групи или организации на производители, признати от министъра на земеделието и извършвали дейност без прекъсване през последните 36 месеца към датата на подаване на проектното предложение;
 • Еднолични търговци и юридически лица, които са извършвали дейности по преработка на селскостопански продукти без прекъсване през последните 36 месеца към датата на подаване на проектното предложение.

Важно: Минималният икономически размер на земеделското стопанство трябва да бъде 8 000 евро.

ДОПУСТИМИТЕ СЕКТОРИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ:

 • мляко и млечни продукти, включително яйца от птици, с  изключение на производство, преработка и/или маркетинг на продукти, наподобяващи/заместващи мляко и млечни продукти;
 • месо и месни продукти;
 • плодове и зеленчуци, включително гъби;
 • пчелен мед и пчелни продукти с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на продукти, наподобяващи/заместващи пчелен мед и пчелни продукти;
 • зърнени, мелничарски и нишестени продукти с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на хляб и тестени изделия;
 • растителни и животински масла и мазнини с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на маслиново масло;
 • технически и медицински култури, включително маслодайна роза, билки и памук, с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на тютюн и тютюневи изделия, захар и сладкарски изделия;
 • готови храни за селскостопански животни (фуражи);
 • гроздова мъст, вино и оцет.

3. За какво може да се кандидатства?

Подпомагат  се проектни предложения, които водят до подобряване на цялостната дейност на предприятието.

Кандидатите ще могат да внедряват или модернизират наличните мощности и да подобряват използването им, да внедряват нови продукти, процеси и технологии, да подобряват енергийната ефективност в предприятията, в това число използване на енергия от ВЕИ за собствено потребление и др.

4. За какви разходи може да се кандидатства?

 • Изграждане, придобиване и модернизиране на сгради и други недвижими активи, свързани с производството и/или маркетинга, включително такива, използвани за опазване компонентите на околната среда и енергия от ВЕИ за собствено потребление;
 • Закупуване, включително чрез финансов лизинг, на нови машини, съоръжения и оборудване, необходими за подобряване на производствения процес по преработка и маркетинга, както и инсталирането им;
 • Закупуване на земя, необходима за изпълнение на проектното предложение във връзка с изграждане и/или модернизиране на сгради, помещения и други недвижими материални активи, предназначени за производствени дейности;
 • Закупуване на сгради, помещения и други недвижими имоти, необходими за изпълнение на проектното предложение, предназначени за производствени дейности;
 • Закупуване, включително чрез финансов лизинг, на специализирани транспортни средства, включително хладилни такива, за превоз на суровините или готовата продукция, използвани и произвеждани от предприятието, както и машини използвани за вътрешноцехов и вътрешнозаводски транспорт, които се придвижват само на територията на предприятието, предвидени са за извършване на специфични дейности в него и не са предназначени да се придвижват по пътищата (например: електокари, мотокари, газокари, товарачи);
 • Изграждане/модернизиране, включително оборудване на лаборатории, които са собственост на кандидата, разположени са на територията на преработвателното предприятие, обект на инвестицията и са пряко свързани с нуждите на производствения процес, включително чрез финансов лизинг;
 • Достигане на съответствие с международно признати стандарти за системи за управление, разходи за въвеждане на добри производствени практики, системи за управление на качеството и подготовка за сертификация в предприятията само когато тези разходи са част от общ проект на кандидата;
 • Закупуване на софтуер свързан с преработвателната дейност на кандидата, включително чрез финансов лизинг;
 • За ноу-хау, придобиване на патентни права и лицензи, за регистрация на търговски марки и процеси, необходими за изготвяне и изпълнение на проектното предложение;
 • Разходи, свързани с проектното предложение, в т.ч. разходи за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултанти, консултации за икономическа устойчивост на проектното предложение и правни услуги, извършени както в процеса на подготовка на проекта преди подаване на проектното предложение, така и по време на неговото изпълнение.

5. Колко е финансовото подпомагане?

Финансовата помощ е в размер на:

 • 50% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи;
 • 40% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи за големи предприятия.

Минималният размер на допустимите разходи за едно проектно предложение, представено от един кандидат, е 29 337 лв.

Максималният размер на допустимите разходи за едно проектно предложение, представено от един кандидат, е 586 740 лв.

ОБЩ БЮДЖЕТ НА ПРОЦЕДУРАТА: 39 116 000 лв.

6. Какви са критериите за оценка?

Ще се подпомагат проектни предложения, получили най-малко 15 точки съгласно критериите за оценка на проекти.

Критерии за подбор

Приоритет Критерии Минимално изискване

Максимален брой точки

   1.

Подпомагане на проекти за инвестиции за преработка на суровини от чувствителни сектори

1.

Проектни предложения с инвестиции и дейности, свързани с преработка на суровини от сектор „Плодове и зеленчуци“, и/или сектор „Животновъдство“, и/или сектор „Етеричномаслени и медицински култури“ Над 75% от обема на преработваните суровини са от растителен или животински произход, попадащи в обхвата на чувствителните сектори.

20

2.

Подпомагане на проекти с интегриран подход

2.1

Проектни предложения подадени от групи/организации на производители на селскостопански продукти

*

20

2.2

Проектни предложения представени от кандидати регистрирани земеделски стопани, за преработка на произведените в стопанствата им селскостопански продукти. Над 50% от обема на планираните за преработка селскостопански продукти са произведени в земеделското стопанство на кандидата – 5 точки;

Над 75% от обема на планираните за преработка селскостопански продукти са произведени в земеделското стопанство на кандидата – 10 точки;

Над 75% от обема на планираните за преработка селскостопански продукти са произведени от членовете на групата или организацията на производители, която е кандидат за подпомагане – 10 точки;

10

2.3

През предходната финансова година /2020 г./ кандидата е реализирал приходи от износ и/или вътрешно общностни доставки на селскостопански продукти или преработени селскостопански продукти

 *

5

2.4

Проектни предложения, представени от кандидати, които не са одобрени за подпомагане по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от ПРСР 2014-2020.

*

10

2.5

Средноаритметичният размер на оперативната печалба на кандидата от последните три години, е по-голям от общата стойност на разходите по проектното предложение. Средноаритметичният размер на оперативната печалба на кандидата от последните три завършени финансови  години, умножен по:

•„5“ е по-голям от общата стойност на разходите по проектното предложение, по процедурата – 10 точки;

•„6“ е по-голям от общата стойност на разходите по проектното предложение, по процедурата – 9 точки;

•„7“ е по-голям от общата стойност на разходите по проектното предложение, по процедурата – 8 точки;

•„8“ е по-голям от общата стойност на разходите по проектното предложение, по процедурата – 7 точки;

•„9“ е по-голям от общата стойност на разходите по проектното предложение, по процедурата – 6 точки;

•„10“ е по-голям от общата стойност на разходите по проектното предложение, по процедурата – 5 точки;

10

3.

Подпомагане на проекти, осигуряващи устойчива заетост

3.1

Проектни предложения, при които чрез изпълнението на одобрените инвестиции и дейности се осигуряване запазване на заетостта в предприятието и създаване на едно ново работно място След изплащане на финансовата помощ, е поет ангажимент за поддържане на средносписъчния брой на персонала в предприятието установен за годината предхождаща, подаване на проектното предложение, както и създаването на 1 ново работно място

3

4.

Проекти, които допринасят за устойчиво и цифрово икономическо възстановяване

4.1

Проектни предложения с инвестиции и дейности  за производство на биологични продукти Над 50 % от обема на планираната за преработка суровина е биологично сертифицирана и произведена продукция, посочена в бизнес плана, ще бъде биологично сертифицирана – 10 точки;

 

Над 75 % от обема на планираната за преработка суровина е биологично сертифицирана и произведена продукция, посочена в бизнес плана, ще бъде биологично сертифицирана – 15 точки;

15

4.2

Проектни предложения с инвестиции и дейности, в иновативни за предприятието технологии, като – цифрови технологии, автоматизиране на производствените и организационни процеси, в това число включително подходи приложени чрез Европейското партньорство за иновации Най-малко 45 % от допустимите инвестиционни разходи по проекта са свързани с инвестиции в иновативни за предприятието технологии, като – цифрови технологии, автоматизиране на производствените и организационни процеси, в това число включително подходи приложени чрез Европейското партньорство за иновации

15

4.3

Проектни предложения с инвестиции и дейности, осигуряващи опазване на компонентите на околната среда, включително ВЕИ Най-малко 15 % от допустимите инвестиционни разходи по проекта са свързани с инвестиции осигуряващи опазване на компонентите на околната среда, включително ВЕИ

10

Максимален брой точки

118

Краен срок за подаване на проектни предложения: 17.08.2022 г. 17:30 ч.