Подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“

от мярка 4 „Инвестиции в материални активи от ПРСР 2014 – 2020 г.

 1. Цели на подмярката:

Подпомагането по процедурата е насочено към постигане на целите на Подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от ПРСР 2014-2020 за подобряване на цялостната дейност, икономическата ефективност и конкурентоспособността на предприятия от хранително-преработвателната промишленост чрез:

 1. по-добро използване на факторите за производство;
 2. въвеждане на нови продукти, процеси и технологии, включително къси вериги на доставка;
 3. подобряване на качеството и безопасността на храните и тяхната проследяемост;
 4. постигане на съответствие със стандартите на Европейския съюз (ЕС);
 5. подобряване опазването на околната среда.
 6. Кой може да кандидатства по подмярка 4.2?

За подпомагане могат да кандидатстват лица, които към датата на подаване на заявлението за подпомагане са:

 1. земеделски стопани;
 2. признати групи или организации на производители или такива, одобрени за финансова помощ по мярка 9. „Учредяване на групи и организации на производители” от ПРСР 2014 – 2020 г.;
 3. еднолични търговци и юридически лица, различни от кандидатите по т. 1 и 2;
 4. За какво може да се кандидатства по подмярка 4.2?

Финансова помощ се предоставя за извършване на инвестиции, свързани с:

 1. Изграждане, придобиване и модернизиране на сгради и други недвижими активи, свързани с производството и/или маркетинга, включително такива, използвани за опазване компонентите на околната среда;
 2. Закупуване, включително чрез финансов лизинг, на нови машини, съоръжения и оборудване, необходими за подобряване на производствения процес по преработка и маркетинга, както и инсталирането им;
 3. Закупуване на земя, необходима за изпълнение на проекта във връзка с изграждане и/или модернизиране на сгради, помещения и други недвижими материални активи, предназначени за производствени дейности;
 4. Закупуване на сгради, помещения и други недвижими имоти, необходими за изпълнение на проекта, предназначени за производствени дейности на територията на селски район съгласно приложение № 1;
 5. Закупуване, включително чрез финансов лизинг, на специализирани транспортни средства, включително хладилни такива, за превоз на суровините или готовата продукция, използвани и произвеждани от предприятието;
 6. Изграждане/модернизиране, включително оборудване на лаборатории, които са собственост на кандидата, разположени са на територията на предприятието и са пряко свързани с нуждите на производствения процес, включително чрез финансов лизинг;
 7. Материални инвестиции за постигане на съответствие с новоприети стандарти на Съюза съгласно приложение № 8, включително чрез финансов лизинг;
 8. Разходи за достигане на съответствие с международно признати стандарти за системи за управление, разходи за въвеждане на добри производствени практики, системи за управление на качеството и подготовка за сертификация в предприятията само когато тези разходи са част от общ проект на кандидата;
 9. Закупуване на софтуер свързан с преработвателната дейност на кандидата, включително чрез финансов лизинг;
 10. За ноу-хау, придобиване на патентни права и лицензи, за регистрация на търговски марки и процеси, необходими за изготвяне и изпълнение на проекта;
 11. Разходи, свързани с проекта, в т.ч. разходи за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултанти, консултации за икономическа устойчивост на проекти, извършени както в процеса на подготовка на проекта преди подаване на проектното предложение, така и по време на неговото изпълнение, които не могат да надхвърлят 12 на сто от общия размер на допустимите разходи по проект, включени в т. 1 – 10.

Финансова помощ се предоставя за извършване на инвестиции в следните избрани производствени сектори, свързани с преработката/маркетинга на селскостопански продукти:

 1. мляко и млечни продукти, включително яйца от птици, с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на продукти, наподобяващи/заместващи мляко и млечни продукти;
 2. месо и месни продукти;
 3. плодове и зеленчуци, включително гъби;
 4. пчелен мед и пчелни продукти с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на продукти, наподобяващи/заместващи пчелен мед и пчелни продукти;
 5. зърнени, мелничарски и нишестени продукти с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на хляб и тестени изделия;
 6. растителни и животински масла и мазнини с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на маслиново масло;
 7. технически и медицински култури, включително маслодайна роза, билки и памук, с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на тютюн и тютюневи изделия, захар и сладкарски изделия;
 8. готови храни за селскостопански животни (фуражи);
 9. гроздова мъст, вино и оцет.
 10. Колко е финансовото подпомагане?

Финансовата помощ за одобрени проекти е в размер 50 на сто от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи за проекти, представени от микро-, малки или средни предприятия, а за проекти, представени от големи предприятия, финансовата помощ е в размер на 40 на сто от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи.

Размер на допустимите за подпомагане разходи:

 1. Минималният размер на общите допустими разходи за един проект е 29 337 лв.
 2. Максималният размер на общите допустими разходи по подмярката за целия период на прилагане на ПРСР 2014 – 2020 г., включително при кандидатстване с интегриран проект е 3 911 600 лв.
 3. Кой ще получи приоритет при кандидатстване?

Приоритетите по подмярка 4.2 са свързани с извършването на инвестиции:

  Критерии и методика за оценка на проектните предложения, съгласно  Раздел 22 от Условията за кандидатстване по които ползвателят/проектът е получил точки/ Брой точки
I. Проекти за инвестиции за преработка на суровини от чувствителни сектори 30
1. Над 75% от обема на преработваните суровини са от растителен или животински произход, попадащи в обхвата на чувствителните сектори. 30
II. Проекти за въвеждане на нови и енергоспестяващи технологии и иновации в преработвателната промишленост 10
1. Инвестициите по проекта водят до повишаване на енергийната ефективност с минимум 10 % за предприятието 5
2. Над 30 % от допустимите инвестиционни разходи по проекта са свързани с иновации в предприятието.
Приоритет по критерия получават проекти, които попадат в обхвата на т. 11 „Енергийна ефективност в рамките на предприятието“ от Допълнителните разпоредби на Наредба №20/27.10.2015 г. и с инвестициите включени в проекта се постига повишаване на енергийната ефективност с минимум 10 % за предприятието.
В случай на изпълнение на изискванията кандидатите трябва да представят и относими специфични документи към Заявлението за подпомагане.
5
III. Проекти с инвестиции за постигане стандартите на ЕС, подпомагани по мярката, включително такива за намаляване на емисиите при производство на енергия от биомаса 5
1. Инвестициите следва да водят до изпълнение на изискванията на:

1. Директива 93/119/ЕС/22.12.1993 за защита на животните при клане;
Регламент/ЕО/ № 1099/2009
Регламент/ЕО/ № 853//2004 , чл. 10, §/3, Приложение III, Глава II/и Наредба № 4 от 15 юли 2014 г. за специфичните изисквания към производството на суровини и храни от животински произход в кланични пунктове, тяхното транспортиране и пускане на пазара;

2. Регламент за изпълнение на Директива 2009/125/ЕС/, които водят до намаляване на емисиите

5
IV. Проекти за преработка на биологични суровини и производство на биологични продукти 10
1. Над 75 % от обема на преработваната суровина и произведена продукция, посочена в бизнес плана, ще бъде биологично сертифицирана 10
V. Проекти с инвестиции за насърчаване на кооперирането и интеграцията между земеделските стопани и предприятия от преработвателната промишленост 10
1. Предприятието на кандидата предвижда в бизнес плана преработката на минимум 65% собствени или на членовете на групата/организация на производители или на предприятието суровини (земеделски продукти) 10
VI. Проекти, чието изпълнение води до осигуряване на устойчива заетост на територията на селските райони 20
1. Проекти, които се изпълняват на територията на селските райони в страната
Приоритет по критерия получават кандидати с проекти, изпълнявани на територията на селски район, при които всички инвестиции по проекта, за които се кандидатства, се намират в един или няколко селски района съгласно приложение №1  към Раздел 28 от Условията за кандидатстване
8
2. Проекти от кандидати, които до момента на кандидатстване не са извършвали дейност.

С извършване на инвестицията кандидата ще създаде:
До 5 работни места – 7 т.;
От 6 до 10 работни места – 10 т.;
Над 10 работни места – 12 т.

12
3. Проекти от кандидати, които към момента на кандидатстване извършват дейност.

С извършване на инвестицията кандидата ще създаде:
До 5 (съществуващи работни места плюс не по-малко от 2 нови работни места) работни места – 7 т.;
От 6 до 10 (съществуващи работни места плюс не по-малко от 4 нови работни места)
работни места – 10 т.;
Над 10 (съществуващи работни места плюс не по-малко от 8 нови работни места) работни места – 12 т.

12
VII. Проекти, изпълнявани в Северозападния район 5
1. Проекти, които се изпълняват на територията на Северозападен район на страната – област Плевен

Всички инвестиции по проекта, за които се кандидатства, трябва да  се намират в  административна област Плевен

1
2. Проекти, които се изпълняват на територията на Северозападен район на страната – област Ловеч

Всички инвестиции по проекта, за които се кандидатства, трябва да  се намират в административна област Ловеч.

2
3. Проекти, които се изпълняват на територията на Северозападен район на страната – област Видин, област Враца и област Монтана

Всички инвестиции по проекта, за които се кандидатства, трябва да  се намират в  административна област Видин, област Враца и област Монтана

5
VIII. Проекти на кандидати, които извършват селскостопанска дейност или преработка на селскостопански продукти от най-малко три години и не са получавали финансова помощ за сходна дейност 15
1. Проекти, представени от земеделски стопани производители на селскостопански продукти

Средносписъчният брой на персонала за всяка от последните 3 години е най-малко 5 и този брой ще бъде запазен с изпълнение на инвестициите по проекта, като кандидата не е получавал финансова помощ по мярка 123 „Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти“, мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства“ за преработка (ПРСР 2007-2013 г.) или подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“  (ПРСР 2014-2020 г.)

15
2. Проекти, представени от земеделски стопани производители на селскостопански продукти

Средносписъчният брой на персонала за всяка от последните 3 години е най-малко 5 и този брой ще бъде запазен с изпълнение на инвестициите по проекта, като кандидата е получавал финансова помощ по мярка 123 „Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти“, мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства“ за преработка (ПРСР 2007-2013 г.) или подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“  (ПРСР 2014-2020 г.)

10
3. Проекти, представени от кандидати, преработватели на селскостопанска продукция

Средносписъчният брой на персонала за всяка от последните 3 години е най-малко 15 и този брой ще бъде запазен с изпълнение на инвестициите по проекта, като кандидата не е получавал финансова помощ по мярка 123 „Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти“, мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства“ за преработка (ПРСР 2007-2013 г.) или подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“  (ПРСР 2014-2020 г.)

15
4. Проекти, представени от кандидати, преработватели на селскостопанска продукция

Средносписъчният брой на персонала за всяка от последните 3 години е най-малко 15 и този брой ще бъде запазен с изпълнение на инвестициите по проекта, като кандидата е получавал финансова помощ по мярка 123 „Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти“, мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства“ за преработка (ПРСР 2007-2013 г.) или подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“  (ПРСР 2014-2020 г.)

10
IX. Проекти, насърчаващи интеграцията на земеделските производители и преработвателни предприятия с разширен достъп до пазари за произвежданата от тях продукция, включително експортна активност 13
1. От 2 % до 10 % от приходите на кандидата за предходните три финансови години са от реализиран износ и/или вътрешно общностни доставки на произведени или преработени селскостопански продукти 8
2. От 10 % до 25 % от приходите на кандидата за предходните три финансови години са от реализиран износ и/или вътрешно общностни доставки на произведени или преработени селскостопански продукти 10
3. От 25 % до 50 % от приходите на кандидата за предходните три финансови години са от реализиран износ и/или вътрешно общностни доставки на произведени или преработени селскостопански продукти 12
4. Над 50 % от приходите на кандидата за предходните три финансови години са от реализиран износ и/или вътрешно общностни доставки на произведени или преработени селскостопански продукти 13
Максимален брой точки 118
 1. Суровини от растителен и животински произход и продукти от тях в чувствителни сектори
 
КУЛТУРИ ОПИСАНИЕ
ЗЕЛЕНЧУКОВИ КУЛТУРИ
1.      Картофи, батати Клубенови зеленчукови култури
Плодови зеленчукови
2.      домати Плодови зеленчукови култури
3.      пипер Плодови зеленчукови култури
4.      сладък пипер Плодови зеленчукови култури
5.      лют пипер Плодови зеленчукови култури
6.      патладжан Плодови зеленчукови култури
7.      краставици Плодови зеленчукови култури
8.      корнишони Плодови зеленчукови култури
9.      тиквички Плодови зеленчукови култури
10.  дини Плодови зеленчукови култури
11.  пъпеши Плодови зеленчукови култури
12.  бамя Плодови зеленчукови култури
13.  градински фасул (зелен) Бобови зеленчукови култури
14.  градинска бакла (зелена) Бобови зеленчукови култури
15.  градински грах (зелен) Бобови зеленчукови култури
Листностъблени зеленчукови
16.  главесто зеле, савойско зеле, брюкселско зеле, китайско зеле Листностъблени зеленчукови култури
17.  карфиол Листностъблени зеленчукови култури
18.  салата Листностъблени зеленчукови култури
19.  ендивия Листностъблени зеленчукови култури
20.  марули Листностъблени зеленчукови култури
21.  спанак Листностъблени зеленчукови култури
22.  магданоз Листностъблени зеленчукови култури
23.  копър Листностъблени зеленчукови култури
24.  листно цвекло Листностъблени зеленчукови култури
25.  киселец Листностъблени зеленчукови култури
26.  лапад Листностъблени зеленчукови култури
27.  алабаш Листностъблени зеленчукови култури
Кореноплодни зеленчукови
28.  моркови Кореноплодни зеленчукови култури
29.  магданоз – коренов Кореноплодни зеленчукови култури
30.  целина Кореноплодни зеленчукови култури
31.  салатно цвекло Кореноплодни зеленчукови култури
32.  репички Кореноплодни зеленчукови култури
33.  ряпа Кореноплодни зеленчукови култури
34.  пащърнак Кореноплодни зеленчукови култури
Лукови зеленчукови
35.  лук (зрял и зелен) Лукови зеленчукови култури
36.  чесън (зрял и зелен) Лукови зеленчукови култури
37.  праз Лукови зеленчукови култури
38.  арпаджик Лукови зеленчукови култури
Многогодишни зеленчукови
39.  хрян Многогодишни зеленчукови култури
Зеленчуци за зърно – варива
40.  леща за зърно Бобови зърнени култури – варива
41.  градинска бакла (зърно) Бобови зърнени култури – варива
42.  градински фасул (зърно) Бобови зърнени култури – варива
Лозя
43.  Десертни лозя  Трайни насаждения
ОВОЩНИ КУЛТУРИ
Семкови овощни видове
44.  ябълки Семкови овощни видове
45.  круши Семкови овощни видове
46.  дюли Семкови овощни видове
47.  мушмули Семкови овощни видове
Костилкови овощни видове
48.  сливи/джанки Костилкови овощни видове
49.  праскови/нектарини Костилкови овощни видове
50.  кайсии/зарзали Костилкови овощни видове
51.  череши Костилкови овощни видове
52.  вишни Костилкови овощни видове
53.  едроплоден дрян Костилкови овощни видове
Ядкови (черупкови) видове
54.  орехи Ядкови (черупкови) видове
55.  бадеми Ядкови (черупкови) видове
56.  лешници Ядкови (черупкови) видове
Ягодоплодни видове
57.  ягоди Ягодоплодни видове
58.  малини Ягодоплодни видове
59.  къпини Ягодоплодни видове
60.  френско грозде (бели и червени) Ягодоплодни видове
61.  арония Ягодоплодни видове
62.  касис Ягодоплодни видове
63.  бодливо грозде Ягодоплодни видове
64.  боровинки Ягодоплодни видове
65.  смокини Ягодоплодни видове
 МЕДИЦИНСКИ И АРОМАТНИ КУЛТУРИ
Едногодишни
66.  анасон Медицински и ароматни култури
67.  кимион Медицински и ароматни култури
68.  чубрица Медицински и ароматни култури
69.  валериана – двугодишна култура Медицински и ароматни култури
70.  босилек Медицински и ароматни култури
71.  бял трън (силибум) Медицински и ароматни култури
72.  черна мерудия Медицински и ароматни култури
Многогодишни
73.  маслодайна роза Медицински и ароматни култури
74.  лавандула Медицински и ароматни култури
75.  мента Медицински и ароматни култури
76.  блян Медицински и ароматни култури
77.  риган Медицински и ароматни култури
78.  ехинацея Медицински и ароматни култури
79.  жълт мак Медицински и ароматни култури
80.  зим-зелен Медицински и ароматни култури
81.  хизоп Медицински и ароматни култури
82.  маточина Медицински и ароматни култури
83.  медицинска ружа Медицински и ароматни култури
84.  розмарин Медицински и ароматни култури
85.  салвия Медицински и ароматни култури
86.  Шипка Медицински и ароматни култури
ЖИВОТНИ
Говеда и биволи
87.  Телета и малачета до 1 г.
88.  Телета и малачета над 1 г. и под 2 г. за угояване
89.  Телета и малачета над 1 г. за разплод и бременни юници и бременни малакини
90.  Млечни крави и биволици
91.  Крави от месодайни породи
Овце
92.  Овце – млечни, и овце – месодайни
93.  Други овце
Кози
94.  Кози- майки
95.  Други кози
Свине
96.  Свине- майки
97.  Прасенца под 45 дни
98.  Други свине
Птици
99.  Кокошки-носачки
100.                     Бройлери
101.                     Пуйки
102.                     Гъски
103.                     Патици
104.                     Щрауси
Други
105.                     Пчелни семейства
106.                     Буби, кутии бубено семе, живи пашкули на копринена буба

Бюджет: 166 243 000 лв.

Краен срок за кандидатстване: 16.05.2018 г. 17:30 часа