Подмярка 4.3 „Инвестиции в инфраструктура“

ОТ ПРСР 2014-2020 Г.

1. Цели на подмярката:

Възстановяването на инфраструктурата за напояване чрез реконструкция и модернизацията ѝ в съответствие с идентифицираните нужди.

2. Кой може да кандидатства?

Оператори, предоставящи услугата „Доставяне на вода за напояване“, които са собственици или ползватели на хидромелиоративна инфраструктура:

1. Напоителни системи ЕАД;

2. Юридически лица, учредени и регистрирани по реда на Закона за сдружения за напояване (ЗСН);

3. Юридически лица, учредени и регистрирани по реда на Търговския закон (ТЗ) или Закона за кооперациите (ЗК).

3. За какво може да се кандидатства?

Инвестиции извън земеделските стопанства, включващи инвестиции за намаляване загубите на вода, свързани с реконструкция/рехабилитация на съоръжения, модернизация и механизация на оборудване, включително и съоръжения за съхранение на вода за напояване в съществуващи мрежи извън стопанствата. Инвестиции в машини и съоръжения за напояване, включително и такива, пряко свързани с подобряване на енергийната ефективност и опазване на околната среда.

Материални инвестиции:

  1. Реконструкция/ рехабилитация на сгради и друга недвижима собственост, използвана за дейността, включително такава, използвана за опазване на околната среда.
  2. Закупуване и/или инсталиране на нови машини, съоръжения и оборудване, необходими за подобряване на дейността, включително свързани с опазване на околната среда и подобряване на енергийната ефективност.

Нематериални инвестиции:

  1. Общи разходи, свързани със съответния проект за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултантски услуги, консултации за екологична и икономическа устойчивост на проекти, проучвания за техническа осъществимост на проекта. Общите разходи по проекта не могат да надхвърлят 12 % от общия размер на допустимите инвестиции по проекта. /Съгласно Раздел 8.1/.
  2. Разходи за ноу-хау, придобиване на патентни права и лицензи, и процеси, необходими за изготвяне и изпълнение на проекта;
  3. Закупуване на софтуер, пряко свързан с дейността;
  4. Разходите, свързани с въвеждане на системи за управление на качеството, подготовка за сертификация;

4. Колко е финансовото подпомагане?

Финансовата помощ е в размер до 100% от общия размер на допустимите разходи на проекта.

Максимален размер на финансовата помощ за един проект:

  • За „Напоителни системи“ ЕАД: 75 000 евро;
  • За всички останали кандидати: 1 500 000 евро.

Минимален размер на финансовата помощ за един проект: 15 000 евро.

Бюджет: 50 465 860 евро

Очакван прием: Октомври – Декември 2019 г.