Подмярка 4.2.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства“

ОТ ПРСР 2014-2020 Г.

1. Цели на подмярката:

Модернизиране на физическите активи в земеделските стопанства, преработващи земеделски продукти, с цел производство на нови и качествени продукти, включително такива свързани с къси вериги на доставка.

2. Кой може да кандидатства?

Малки земеделски стопани, които имат икономически размер на стопанството от 6 000 до 7 999 евро измерен в стандартен производствен обем (СПО).

3. За какво може да се кандидатства?

  • Материални и нематериални дълготрайни инвестиции, които водят до подобряване на цялостната дейност и резултати на стопанството, чрез внедряване на нови и/или модернизиране на наличните мощности и подобряване на използването им;
  • Внедряване на нови продукти, процеси и технологии;
  • Изграждане, придобиване и подобряване на недвижимо имущество;
  • Закупуване на нови машини, съоръжения и оборудване;
  • Общи разходи свързани със съответния проект за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултантски услуги;
  • Закупуване на съоръжения, оборудване за преработка на пчелен мед и пчелни продукти.

4. Колко е финансовото подпомагане?

Финансовата помощ е в размер на 60 – 90% от общия размер на допустимите разходи на проекта.

Максимален размер на финансовата помощ за един проект: 75 000 евро.

Минимален размер на финансовата помощ за един проект: 1 250 евро.

Бюджет: 1 685 121 евро

Очакван прием: Септември – Октомври 2019 г.