Подмярка 4.2.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти по Тематичната подпрограма от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“

ОТ ПРСР 2014-2020 Г.

1. Цели на подмярката:

Процедурата има за цел да спомогне за преструктурирането, повишаване на жизнеспособността и устойчивото развитие на малките земеделски стопанства чрез подпомагане на дейности, свързани с добавяне на стойност към селскостопански продукти.

2. Кой може да кандидатства?

За подпомагане могат да кандидатстват лица, които към датата на подаване на проектното предложение са:

 • земеделски стопани, регистрирани по Търговския закон;
 • кооперации, регистрирани по Закона за кооперациите.

Към датата на подаване на проектното предложение земеделски стопани трябва да:

 • са регистрирани като земеделски стопани по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани;
 • са получили от земеделска дейност най-малко 33 на сто от общите си приходи/доходи за предходната календарна година.
 • имат икономически размер на стопанството, измерен в стандартен производствен обем (СПО) в границите между левовата равностойност на 6 000 евро и 7 999 евро включително и над 50 на сто от СПО на стопанството е от секторите „Животновъдство“, „Плодове и зеленчуци“ и/или „Етеричномаслени и лекарствени култури“;
 • са собственици и/или ползватели на цялата налична в земеделското стопанство земя, включително сгради, помещения и оранжерии, използвани за производствена дейност на селскостопански култури;
 • са собственици и/или ползватели на животновъдните обекти, сгради и помещения, използвани за животновъдната дейност, в случай че развиват такава;
 • са микропредприятия или малки предприятия по смисъла на чл. 3, ал. 2 и 3 от Закона за малките и средните предприятия.

3. Кой НЕ може да кандидатства?

Не са допустими за подпомагане кандидати, които:

 • са регистрирани като земеделски стопани в годината на кандидатстване в случаите, че не са изпълнени и условията на т. 3 от раздел 11.1 от настоящите условия за кандидатстване на физическите лица и едноличните собственици на капитала;
 • са одобрени по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.;
 • са одобрени по подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от мярка 4. „Инвестиции в материални активи“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.;
 • са одобрени по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

4. За какво може да се кандидатства?

Финансова помощ се предоставя за извършване на инвестиции, свързани с:

 1. Изграждане, придобиване и модернизиране на сгради и други недвижими активи, свързани с производството и/или маркетинга, включително такива, използвани за опазване компонентите на околната среда;
 2. Закупуване, включително чрез финансов лизинг, на нови машини, съоръжения и оборудване, необходими за подобряване на производствения процес по преработка и маркетинга, както и инсталирането им, в т.ч. оборудване на лаборатории, които са собственост на кандидата, разположени са на територията на предприятието и са пряко свързани с нуждите на производствения процес;
 3. Закупуване на земя, необходима за изпълнение на проекта във връзка с изграждане и/или модернизиране на сгради, помещения и други недвижими материални активи, предназначени за производствени дейности;
 4. Закупуване на сгради, помещения и други недвижими имоти, необходими за изпълнение на проекта, предназначени за производствени дейности на територията на селски район;
 5. Закупуване на софтуер, свързан с преработвателната дейност на кандидата, включително чрез финансов лизинг;
 6. За ноу-хау, придобиване на патентни права и лицензи, за регистрация на търговски марки и процеси, необходими за изготвяне и изпълнение на проекта;
 7. Разходи, свързани с проекта, в т.ч. разходи за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултанти, консултации за икономическа устойчивост на проекти, извършени както в процеса на подготовка на проекта преди подаване на проектното предложение, така и по време на неговото изпълнение, които не могат да надхвърлят 12 на сто от общия размер на допустимите разходи по проект, включени в т. 1 – 6.

Финансова помощ се предоставя за извършване на инвестиции в следните производствени подсектори, свързани с преработката/маркетинга на селскостопански продукти:

 • мляко и млечни продукти, включително яйца от птици, с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на продукти, наподобяващи/заместващи мляко и млечни продукти;
 • месо и месни продукти;
 • плодове и зеленчуци;
 • пчелен мед и пчелни продукти с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на продукти, наподобяващи/заместващи пчелен мед и пчелни продукти;
 • етеричномаслени и лекарствени култури;
 • гроздова мъст, вино и оцет.

5. Колко е финансовото подпомагане?

Финансовата помощ е в размер на 60% от общия размер на допустимите разходи на проекта.

Максимален размер на финансовата помощ за един проект: 146 685 лв.

Минимален размер на финансовата помощ за един проект: 2 444,75 лв.

6. Кой ще получи приоритет при кандидатстване?

Постъпилите проектни предложения се оценяват в съответствие със следните критерии за подбор:

Критерий за подбор Минимално изискване

Максимален брой точки

Приоритет № 1 „Проекти, насърчаващи заетостта“

25

1.1

Проекти, предвиждащи разкриването на нови работни места и запазване на съществуващите работни места Проектното предложение предвижда преработка само на собствени суровини

10

1.2

С извършване на инвестицията кандидатът ще запази броя на съществуващите към предходната на кандидатстването година работни места /броят работни места трябва да е по – голям от „0“/

5

1.3

С извършване на инвестицията кандидатът ще създаде най-малко 1 ново работно място и ще запази броя на съществуващите към предходната на кандидатстването година работни места

10

1.4

С извършване на инвестицията кандидатът ще създаде най-малко 2 нови работни места и ще запази броя на съществуващите към предходната на кандидатстването година работни места

15

Приоритет № 2 „Инвестиции на територията на по-слабо развити райони“

20

2.1

Проекти, които се изпълняват на територията на селски райони Предвидени инвестиции по проекта ще се извършат на територията на селски райони

10

2.2

Проекти, които се изпълняват на територията на Северозападен район Най-малко 50 на сто от инвестициите, предвидени по проекта се изпълняват на територията на Северозападен район на страната – област Плевен

3

2.3

Най-малко 50 на сто от инвестициите, предвидени по проекта се изпълняват на територията на Северозападен район на страната – област Ловеч

5

2.4

Най-малко 50 на сто от инвестициите, предвидени по проекта се изпълняват на територията на Северозападен район на страната – област Видин, област Враца и област Монтана

10

Приоритет № 3 „Проекти, въвеждащи нови процеси и технологии, целящи опазване на околната среда

5

3.1

Проекти, въвеждащи нови процеси и технологии, целящи опазването на околната среда В проекта са включени инвестиции свързани с въвеждане на нови за стопанството процеси и технологии, целящи опазване на околната среда

5

Приоритет № 4 „Проекти, които предвиждат въвеждане на ефективни технологии за намаляване на емисиите

5

4.1

Проекти с инвестиции за намаляване на емисиите при производство на енергия от биомаса Проектното предложение включва разходи за инвестиции в котли на твърдо гориво и същите са в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2015/1189 на Комисията от 28 април 2015 г. за прилагане на Директива 2009/125/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на изискванията за екопроектиране на котли на твърдо гориво (OB L 193, 21 юли 2014 г.).

5

Максимален брой точки:

55

Подпомагат се проектни предложения, получили не по-малко от 10 точки по критериите за подбор.

Бюджет: 3 295 760 лв.

Краен срок за кандидатстване: 17:30 часа на 23.12.2019 г.