Подмярка 4.1.2 „Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства“

от мярка 4 „Инвестиции в материални активи” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

 1. Цели на подмярката:

Подмярка 4.1.2 „Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства“ е насочена към постигане на целите на подмярка 4.1.2. „Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от ПРСР 2014-2020 г. за подобряване на икономическата устойчивост и резултати на малките стопанства чрез:

 • Преструктуриране и развитие на наличните материални мощности в стопанствата;
 • Насърчаване въвеждането на нови процеси и технологии за повишаване качеството на произвежданата продукция;
 • Опазване на компонентите на околната среда;
 • Спазване стандартите на Европейския съюз (ЕС) и подобряване на условията в земеделските стопанства.
 1. Кой може да кандидатства?

Физически лица-земеделски стопани; еднолични търговци (ЕТ) или юридически лица, регистрирани по Търговския закон; кооперации, регистрирани по Закона за кооперациите, които имат икономически размер на стопанството от 6 000 до 7 999 евро СПО, над 50% от което е в един от следните сектори:

 • Плодове и зеленчуци
 • Етерично-маслени и лекарствени култури
 • Животновъдство

Кандидатите трябва да са получили минимум 33% от общия доход за преходната година от земеделски дейности, да са собственици и/или ползватели на цялата налична в земеделското стопанство земя, включително сгради, помещения и оранжерии, използвани за производствена дейност на селскостопански култури или да са собственици и/или ползватели на животновъдните обекти, сгради и помещения, използвани за животновъдната дейност, в случай че развиват такава.

Кандидатите трябва да са микропредприятия или малки предприятия по смисъла на чл. 3, ал. 2 и 3 от Закона за малките и средните предприятия.

Не се подпомагат бенефициенти одобрени по мярка 112 Създаване на млади фермери от ПРСР 2007-2013 г.

 1. За какво може да се кандидатства?

Допустими разходи:

 • Строителство или обновяване на сгради и на друга недвижима собственост, използвана за земеделското производство, включително такава, използвана за опазване компонентите на околната среда.
 • Закупуване, включително чрез финансов лизинг, и/или инсталиране на нови машини, съоръжения и оборудване, необходими за подобряване на земеделския производствен процес, включително за опазване компонентите на околната среда, получаване на топлинна и/или електроенергия, необходими за земеделските дейности на стопанството и подобряване на енергийната ефективност, съхранение и подготовка за продажба на земеделска продукция.
 • Създаване и/или презасаждане на трайни насаждения, включително трайни насаждения от десертни лозя, медоносни дървесни видове за производство на мед и бързорастящи храсти и дървесни видове за производство на биоенергия.
 • Разходи за достигане съответствие с нововъведените стандарти на ЕС, включително чрез финансов лизинг.
 • Закупуване на земя, необходима за изпълнение на проекта във връзка с изграждане и/или модернизиране на сгради, помещения и други недвижими материални активи, предназначени за земеделските производствени дейности и/или за създаване и/или презасаждане на трайни насаждения.
 • Закупуване на сгради, помещения и друга недвижима собственост, необходими за изпълнение на проекта, предназначени за земеделските производствени дейности на територията на селски район съгласно Приложение № 8.
 • Разходи за рехабилитация на съществуващи и изграждане на нови напоителни системи и оборудване, включващи изграждането на нови и подобряване на съществуващи мрежи в стопанствата, водовземни съоръжения, включително кладенци и съоръжения за съхранение на вода, както и закупуване на техническо оборудване за тяхната експлоатация, включително нови тръбопроводи, системи за капково напояване, инсталации за дъждуване, помпени станции, техники/съоръжения за съхраняване/опазване на водата, и др.
 • Закупуване на софтуер, включително чрез финансов лизинг.
 • За ноу-хау, придобиване на патентни права и лицензи, за регистрация на търговски марки и процеси, необходими за изготвяне и изпълнение на проекта.
 • Разходи, свързани с проекта, в т.ч. разходи за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултанти, консултации за екологична и икономическа устойчивост на проекти, проучвания за техническа осъществимост на проекта, извършени както в процеса на подготовка на проекта преди подаване на проектното предложение, така и по време на неговото изпълнение, които не могат да надхвърлят 12 на сто  от общия размер на допустимите разходи по проект, включени в т. 1 – 9.

4. Кой ще получи приоритет при кандидатстване?

Критерии за оценка на проекти

Критерии

Минимално изискване

Максимален брой точки

1

Проекти, които се изпълняват в сектори „Животновъдство“ и „Плодове и зеленчуци“

35

 

1.1.

Проекти на кандидати, които към момента на подаване на Формуляр за кандидатстване имат регистрирани животновъдни обекти за едри и/или дребни преживни животни, свине или пчели и/или отглеждат култури от сектор „Плодове и зеленчуци“ В случай че СПО на земеделското стопанство на кандидата към дата на подаване на заявление за подпомагане включва култури и/или животни съгласно Приложение № 16, 1 евро СПО, формиран от отглежданите към  дата на подаване на заявление за подпомагане култури и/или животни от Приложение № 16 се умножава по коефициент 0,0044

Пример= Коефициент
СПО/измерено в евро/ х 0,0044

 

35

2

Проекти на кандидати, чиито стопанства са сертифицирани за биологично производство на земеделски продукти и храни по смисъла на Регламент на Съвета (ЕО) № 834/2007 от 28 юни 2007 г. относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти и за отмяна на Регламент (ЕИО) 2092/91

20

 

2.1.

Проекти на кандидати, чиито стопанства са сертифицирани за биологично производство на земеделски продукти и храни по смисъла на Регламент на Съвета (ЕО) № 834/2007 от 28 юни 2007 г. относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти и за отмяна на Регламент (ЕИО) 2092/91 В случай че СПО на земеделското стопанство на кандидата към дата на подаване на заявление за подпомагане включва култури и/или животни, отглеждани по биологичен начин, 1 евро СПО, формиран от отглежданите към дата на подаване на заявление за подпомагане култури и/или животни по този начин, се умножава по коефициент 0,0025

Пример= Коефициент
СПО/измерено в евро/ х 0,0025

20

3

Проекти на земеделски стопанства, разположени в планински и необлагодетелствани райони

25

 

3.1.

Проекти на кандидати,  чиито животновъдни обект/обекти(ако е наличен такъв) и минимум 50% от използваните земеделски площи са разположени  в планински и необлагодетелствани райони съгласно Наредбата за определяне на критериите за необлагодетелстваните райони и териториалния им обхват – приета с ПМС № 30 от 15.02.2008 г., обн., ДВ, бр. 20 от 26.02.2008 г., в сила от 26.02.2008 г.

*

25

4

Подпомагане на проекти с инвестиции за повишаване на енергийната ефективност и/или иновации в стопанствата

10

 

4.1.

Проекти с инвестиции и дейности за повишаване на енергийната ефективност в стопанствата Инвестициите по проекта водят до повишаване на енергийната ефективност с минимум 5 % за земеделското стопанство

10

4.2.

Проекти с инвестиции и дейности за иновации в стопанствата Над 30 % от допустимите инвестиционни разходи по проекта са свързани с иновации в стопанството

10

5

Подпомагане на проекти с инвестиции за напояване

4

 

5.1.

Проекти с включени инвестиции за напояване в рамките на земеделското стопанство, представени от кандидати земеделски стопани, членове на сдружение за напояване

*

2

5.2.

Проекти с инвестиции за напояване, при които се използва вода от инфраструктура с по-малки загуби и по-висока ефективност при използване на водните ресурси Проекти с инвестиции за напояване, за които е осигурено или ще бъде осигурено използването на вода от клон на Напоителни системи или от Сдружение за напояване в обхвата на съответния речен басейн, за които е налице по-висок коефициент на настоящ КПД на напоителните системи

2

Общо

94 точки

5. Колко е финансовото подпомагане?

Финансовата помощ е в размер до 60% от общия размер на допустимите разходи. Размерът на финансовата помощ се увеличава с 10% в следните случаи:

 • За проекти, представени от млади земеделски стопани;
 • За колективни инвестиции;
 • За проекти, които се изпълняват в обхвата на райони с природни и други специфични ограничения. Проектите трябва да се изпълняват на територията на населено място, чието землище попада в необлагодетелстван район съгласно Наредбата за определяне на критериите за необлагодетелстваните райони и териториалния им обхват,(ДВ, бр. 20 от 2008 г.), и най-малко 75 на сто от общата земеделска площ на стопанството се намира в необлагодетелстван район;
 • За проекти с дейности, подпомагани по линия на ЕПИ за селскостопанска производителност;
 • За разходи за иновации, опазване и възстановяване на околната среда, включително биологично производство, икономия на ресурси и адаптация към климатичните промени.

Размерът на безвъзмездната финансовата помощ се увеличава с 15% за инвестиции изцяло свързани с изпълнявани от кандидата ангажименти по мярка 10 „Агроекология и климат“ или мярка 11 „Биологично земеделие“ от ПРСР 2014 – 2020 г.

Максималният размер на финансовата помощ за проект, отговарящ на повече от едно от условията е не повече от 80% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи.

Максималният размер на финансовата помощ за проект за колективни инвестиции и интегрирани проекти, представен от един кандидат/бенефициент, отговарящ на повече от едно от условията е не повече от 90% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи.

Минималният размер на допустимите разходи за едно проектно предложение е 1 250 евро.

Максималният размер на допустимите разходи за едно проектно предложение е 25 000 евро, а за проекти представляващи колективни инвестиции 70 000 евро.

Бюджет: 5 000 000 евро

Краен срок за кандидатстване: 18.09.2020 г. 17:30 ч.