ПОДМЯРКА 1.1. „ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ И ПРИДОБИВАНЕ НА УМЕНИЯ“ ОТ МЯРКА 1 „ТРАНСФЕР НА ЗНАНИЯ И ДЕЙСТВИЯ ЗА ОСВЕДОМЯВАНЕ“

ОТ ПРСР 2014-2020 Г.

1. Цели на подмярката:

Подпомагането по процедурата е насочено към повишаване на знанията и подобряване на уменията на земеделските и горските стопани и на заетите лица в техните стопанства чрез постигане на подходящо ниво на техническо и икономическо обучение и увеличаване на капацитета за достъп на знания и информация в областта на селското и горското стопанство.

2. Кой може да кандидатства?

 • висши училища, професионални гимназии;
 • центрове за професионално обучение;
 • научни институти и опитни станции.

Висши училища

За да са допустими кандидати за провеждане на курсове за обучение и/или семинари – висшите училища трябва да отговарят на следните условия:

а) да са акредитирани по Закона за висшето образование и

б) да имат актуална акредитация за обучение по минимум едно от професионалните направления „Растениевъдство“, „Растителна защита“, „Животновъдство“ „Ветеринарна медицина“, „Горско стопанство“, „Хранителни технологии“, „Биотехнологии“, „Науки за земята“, проверима на интернет страницата на Националната агенция за оценяване и акредитация (НАОА): https://www.neaa.government.bg или електронния регистър на Министерство на образованието и науката (МОН): http://rvu.mon.bg и

в) за включените в проектното предложение теми на курсове за обучение да имат съответстващи акредитирани специалности от професионалните направления по т. б).

Професионални гимназии

За да са допустими кандидати за провеждане на курсове за обучение и/или семинари – професионалните гимназии трябва да отговарят на следните условия:

а) да са институции съгласно чл. 18, т. 1 от Закона за професионалното образование и обучение (ЗПОО) и

б) да имат право да обучават по минимум едно от професионални направления 621 „Растениевъдство и животновъдство“, 623 „Горско стопанство“, 541 „Хранителни технологии“, 640 „Ветеринарна медицина“, за придобиване на квалификация по професия от Списък на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6 от ЗПОО, публикуван на интернет страницата на НАПОО: https://www.navet.government.bg/bg/spisak-na-profesiite-za-poo/ и

в) да имат утвърден държавен план-прием за обучение по специалности от професиите от професионалните направление по т. б), които съответстват на включените в проектното предложение курсове за обучение по част от професия.

Центрове за професионално обучение

За да са допустими кандидати за провеждане на курсове за обучение и/или за семинари – центровете за професионално обучение трябва да отговарят на следните условия:

а) да са институции съгласно чл. 18, т. 6 от ЗПОО и

б) да имат право да обучават по професии по минимум едно от професионални направления 621 „Растениевъдство и животновъдство“, 623 „Горско стопанство“, 541 „Хранителни технологии“, 640 „Ветеринарна медицина“, за придобиване на квалификация по професия от Списък на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6 от ЗПОО, публикуван на интернет страницата на НАПОО: https://www.navet.government.bg/bg/spisak-na-profesiite-za-poo/ и

в) да имат съответстващи лицензирани специалности за включените в проектното предложение курсове за обучение по част от професия, проверими на интернет страницата на НАПОО: https://www.navet.government.bg/bg/registar-na-tsentrovete-za-profesiona/.

ВАЖНО! Специфично допълнително условие (в допълнение към предходните условия) за висшите училища, професионалните гимназии и центровете за професионално обучение, които са включили в проектното предложение специализирани курсове за придобиване на правоспособност за работа със земеделска и горска техника е да имат валидно удостоверение за регистрация, издадено от министъра на земеделието, храните и горите при условията и по реда на Наредба № 12 от 22 април 2009 г. за условията и реда за придобиване и отнемане на правоспособност за работа със земеделска и горска техника (Наредба № 12 от 2009 г.) или Наредба № 1 от 15 февруари 2019 г. за условията и реда за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за работа със земеделска и горска техника и условията и реда за издаване на удостоверение за регистрация на учебни форми за тяхното обучение (Наредба № 1 от 2019 г.).

3. За какво може да се кандидатства?

Допустими по настоящата процедура са проекти, включващи следните дейности:

Курсове за обучение за земеделски стопани и заетите лица в техните стопанства, които могат да бъдат:

а) краткосрочни с минимална продължителност 30 учебни часа;

б) дългосрочни с минимална продължителност 150 учебни часа и

в) специализирани с минимална продължителност 100 часа за придобиване на правоспособност за работа със земеделска техника.

Курсове за обучение за горски стопани и заетите лица в техните стопанства, които могат да бъдат:

а) краткосрочни с минимална продължителност 30 учебни часа;

б) дългосрочни с минимална продължителност 150 учебни часа и

в) специализирани с минимална продължителност 100 часа за придобиване на правоспособност за работа с горска техника.

Семинари за земеделски стопани и заетите лица в техните стопанства.

В зависимост от съдържанието на програмата и предвидените теми, минималната продължителност на семинарите трябва да бъде:

а) 8 учебни часа или

б) 18 учебни часа.

Семинари за горски стопани и заетите лица в техните стопанства.

В зависимост от съдържанието на програмата и предвидените теми, продължителността на семинарите трябва да бъде:

а) 8 учебни часа или

б) 18 учебни часа.

Курсове за обучение за земеделски стопани и заетите лица в техните стопанства с минимална продължителност 30 учебни часа (дейности, свързани с предотвратяване и/или преодоляване на усложнена епизоотична обстановка, включително и подобряване на биосигурността в стопанството).

Семинари за земеделски стопани и заетите лица в техните стопанства (дейности, свързани с предотвратяване и/или преодоляване на усложнена епизоотична обстановка, включително и подобряване на биосигурността в стопанството). Семинарите трябва да бъдат:

а) 8 учебни часа или

б) 18 учебни часа.

ВАЖНО! Всяко проектно предложение може да съдържа неограничен брой курсове и семинари, попадащи в обхвата на допустимите дейности.

4. Какви са условията за допустимост на участниците?

Курсове за обучение

Във всеки курс участниците трябва да бъдат разпределени в учебни групи, с максимален брой до 30 лица в група, които се обучават по едно и също време и място по учебната програма на дадения курс.

За всеки курс в рамките на проектното предложение трябва да се представи подробна учебна програма по образец. В учебната програма на всички допустими курсове по настоящата процедура задължително се включват часове по следните теми:

 • смекчаване на последиците от изменението на климата и адаптиране към него;
 • опазване на околната среда;
 • иновации.

За всеки курс задължително се определя конкретен брой часове за всяка от трите теми, като техният сбор трябва да е не по-малко от 10 % от общия брой часове на курса.

Лекторите, които провеждат обучение в даден курс, трябва да имат висше образование в областта, в която ще се провежда обучението и/или научна степен, и/или научно звание в областта, в която ще се провежда обучението.

Семинари

За всеки семинар, участниците трябва да бъдат разпределени в групи, с максимален брой до 60 лица в група, които участват по едно и също време и място по темата на дадения семинар.

Лекторите, които провеждат семинари, трябва да имат висше образование в областта, в която ще се провежда семинара и/или научна степен, и/или научно звание в областта, в която ще се провежда семинара.

Лекторите, които провеждат обучение чрез курсове и/или семинари, трябва да декларират съгласието си за участие като преподавател/лектор.

5. За какви разходи може да се кандидатства?

Безвъзмездна финансова помощ по настоящата процедура се предоставя под формата на стандартна таблица на разходите за единица продукт с размер, съответстващ на заложените в ПРСР 2014 – 2020 г. суми за съответния вид курс или семинар по подмярка 1.1, както следва:

 • За курс с минимална продължителност 150 часа – на стойност 2 364 лв. за един обучаем;
 • За курс с минимална продължителност 100 часа – на стойност 1 595 лв. за един обучаем;
 • За курс с минимална продължителност 30 часа – на стойност 524 лв. за един обучаем;
 • За семинар 8 часа – на стойност 61 лв. за един обучаем;
 • За семинар 18 часа – на стойност 180 лв. за един обучаем.

Посочените стойности на стандартните разходи се прилагат както за земеделски стопани и заетите в техните стопанства, така и за горски стопани и заетите в техните стопанства.

6. Какви са допустимите целеви групи от участници?

– Процедурата е насочена към земеделските и горските стопани и заетите лица в техните стопанства.

– Всеки курс или семинар трябва да бъде обособен за конкретен вид допустима целева група – земеделски стопани (вкл. и заетите лица в техните стопанства) или горски стопани (вкл. и заетите лица в техните стопанства).

– Едно лице може да бъде включено в:

 • един дългосрочен (100 или 150 учебни часа) и/или
 • до два краткосрочни (30 учебни часа) курса на различни теми и/или
 • неограничен брой семинари на различни теми.

– Едно лице може да бъде включено в дейност по настоящата процедура, само ако не е участвало до момента в курс/семинар по същата тема, финансирана вече по Програма за развитие за селските райони 2007-2013 г. или от друг публичен източник след 01.01.2014 г.

Дадено лице може да бъде включено в курс по част от професия по настоящата процедура, само ако не е придобило професионална квалификация по същата професия и специалност съгласно ЗПОО.

ВАЖНО! За едно обучено лице няма да бъдат изплатени средства на обучаващата организация в случай, че се установи:

 • че лицето е придобило професионална квалификация по същата професия и специалност и/или
 • че лицето е участвало в курс и/или семинар на същата тема по настоящата процедура и/или
 • че лицето е участвало в курс и/или семинар на същата тема, финансиран по Програма за развитие за селските райони 2007-2013 г. и/или
 • че лицето е участвало в курс и/или семинар на същата тема финансиран от друг проект и/или програма, от държавния бюджет или от какъвто и да било друг публичен източник след 01.01.2014 г.

7. Колко е финансовото подпомагане?

Финансовата помощ е в размер до 100% от общия размер на допустимите разходи на проекта.

Максимален размер на финансовата помощ за един проект: 1 000 000 лв.

Максимален срок за изпълнение на проектите: 36 месеца.

Бюджет: 15 646 400 лв.

Краен срок за кандидатстване: 17:30 часа на 16.03.2020 г.