Подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“

от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

1. Цели на подмярката:

Модернизиране на физическите активи на земеделски стопанства.

2. Кой може да кандидатства?

Допустимите кандидати са Земеделски стопани от сектор „Животновъдство“.

3. За какво може да се кандидатства?

Подпомагат се проекти, които водят до подобряване на цялостната дейност на земеделското стопанство (сектор Животновъдство).

Допустимите разходи са:

  • Строителство или обновяване на сгради и на друга недвижима собственост, използвана за земеделското производство;
  • Закупуване, включително чрез финансов лизинг, и/или инсталиране на нови машини, съоръжения и оборудване;
  • Закупуване на земя и сгради, необходими за изпълнение на проекта във връзка с изграждане и/или модернизиране на сгради, помещения и други недвижими материални активи, предназначени за земеделските производствени дейности;
  • Закупуване, включително чрез финансов лизинг, на специализирани земеделски транспортни средства;
  • Разходи за достигане на съответствие с международно признати стандарти;
  • Разходи за софтуер;
  • Общи разходи, свързани с проекта;

4. Колко е финансовото подпомагане?

Финансовата помощ за одобрени проекти е в размер 50% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи.

Минималният размер на общите допустими разходи за един проект е левовата равностойност на 15 000 евро.

Максималният размер на общите допустими разходи за един кандидат е левовата равностойност на 500 000 евро.

Очакван прием: Април – Май 2020 г.