Подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“

ЦЕЛЕВИ ПРИЕМ ЗА ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ В СЕКТОР ЖИВОТНОВЪДСТВО от ПРСР 2014 – 2020 г.

1. Цели на подмярката:

Модернизиране на физическите активи на земеделски стопанства.

2. Кой може да кандидатства?

Допустимите кандидати са:

 • Земеделски стопани – за инвестиции в техните стопанства, пряко свързани с една или няколко от дейностите по първично селскостопанско производство и съхранение само на собствени земеделски продукти, получени при отглеждането на селскостопански животни, както и подготовка на тези продукти за продажба.
 • Групи или организации на производители за колективни инвестиции, които са от полза на цялата група или организация на производители и са свързани с основната земеделска дейност по производство и/или съхранение на непреработени селскостопански продукти, получени от отглеждането на селскостопански животни от техните членове, както и с подготовка на продукцията за продажба.

ВАЖНО: Кандидатите земеделските стопани към датата на подаване на проектното предложение трябва да отговарят на следните условия:

 • да са регистрирани като земеделски стопани по реда на Наредба № 3 от 1999 г.;
 • минималният стандартен производствен обем на земеделското им стопанство е не по-малко от левовата равностойност на 8 000 евро СПО;
 • да са собственици или ползватели на действащи животновъдни обекти, регистрирани по реда на чл. 137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност;
 • ако кандидатите са юридически лица, трябва да са: получили за предходната или текущата финансова година приход от земеделски дейности или участие и подпомагане по схемата за единно плащане на площ, включително приход от получена публична финансова помощ, директно свързана с извършването на тези дейности, или приход от преработка на земеделска продукция или услуги, директно свързани със земеделски дейности, или получена публична финансова помощ; регистрирани по Търговския закон, Закона за кооперациите, Закона за вероизповеданията или създадени по Закона за Селскостопанската академия.

3. За какво може да се кандидатства?

 • Внедряване на нови продукти, процеси и технологии и обновяване на наличните производствени материални и/или нематериални активи; или
 • Насърчаване на сътрудничеството с производителите и преработвателите на земеделски продукти; или
 • Опазване на компонентите на околната среда, включително с намаляване на вредните емисии и отпадъци; или
 • Подобряване условията на труд, подобряване на хигиенните, ветеринарните, фитосанитарните, екологичните и други условия на производство; или
 • Подобряване качеството на произвежданите земеделски продукти; или
 • Осигуряване на възможностите за производство на биологични селскостопански продукти.

4. За какви разходи може да се кандидатства?

 • Разходи за строителство или обновяване на сгради и на друга недвижима собственост, използвана за земеделското производство, включително такава, използвана за опазване компонентите на околната среда.
 • Разходи за закупуване, включително чрез финансов лизинг, и/или инсталиране на нови машини, съоръжения и оборудване, необходими за подобряване на земеделския производствен процес, включително за опазване компонентите на околната среда.
 • Разходи за закупуване на съоръжения, прикачен инвентар за пчеларство и съответно оборудване, необходимо за производството на мед и други пчелни продукти, както и за развъждането на пчели-майки, включително чрез финансов лизинг.
 • Разходи за закупуване на земя, необходима за изпълнение на проектното предложение във връзка с изграждане и/или модернизиране на сгради, помещения и други недвижими материални активи, предназначени за земеделските производствени дейности, намираща се на територията на селски район.
 • Разходи за закупуване на земя, сгради, помещения и друга недвижима собственост, необходими за изпълнение на проектното предложение, предназначени за земеделските производствени дейности на територията на селски район.
 • Разходи за закупуване, включително чрез финансов лизинг, на земеделска техника и специализирани земеделски транспортни средства, като например: цистерни за събиране на мляко, хладилно оборудване за транспортиране на продукция, оборудване за транспортиране на живи животни и птици и др.
 • Разходи за достигане на съответствие с международно признати стандарти, свързани с въвеждане на системи за управление на качеството в земеделските стопанства, въвеждане на добри производствени практики, подготовка за сертификация.
 • Разходи за закупуване на софтуер, включително чрез финансов лизинг.
 • Разходи за ноу-хау, придобиване на патенти права и лицензи, за регистрация на търговски марки и процеси, необходими за изготвяне и изпълнение на проекта.

ВАЖНО: Закупуване на земеделска техника по т. 6 е допустимо за обработка на земеделски площи, предназначени за производство на селскостопански култури за изхранване на животните, отглеждани от кандидата и включени в проектното предложение и/или за извършване на дейности в животновъдния обект, свързани с отглеждане на животните и подобряване на селскостопанския производствен процес.

5. Колко е финансовото подпомагане?

Финансовата помощ е в размер на 50 % от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи по проекта.

Минималният размер на допустимите разходи за едно проектно предложение, представено от един кандидат, е 29 337 лв.

Максималният размер на допустимите разходи за едно проектно предложение, представено от един кандидат, е 977 900 лв.

Максималният размер на допустимите разходи за закупуване на земеделска техника и специализирани земеделски транспортни средства, включени в проектно предложение, представено от един кандидат по настоящата процедура, е 488 950 лв.

ОБЩ БЮДЖЕТ НА ПРОЦЕДУРАТА: 58 674 000 лв.

6. Какви са критериите за оценка?

Приоритет

Критерий за оценка Минимално изискване

Максимален брой точки

1.

Подпомагане на животновъдни стопанства

Максимален брой точки по Приоритет № 1

35

1.1. Проекти, представени от кандидати, чиито земеделски стопанства са с размер по-нисък от средния за страната Икономическият размер на земеделското стопанство на кандидата, измерен в СПО, към датата на подаване на проектното предложение е под 38 000 евро

25

1.2. Проекти, представени от кандидати, чиито земеделски стопанства са с размер по-висок от средния за страната Икономическият размер на земеделското стопанство на кандидата, измерен в СПО, към датата на подаване на проектното предложение е над 38 001 евро

15

1.3. Проекти, представени от кандидати, които не са получавали подпомагане по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“

10

2.

Подпомагане на биологично производство

Максимален брой точки по Приоритет № 2

10

2.1. Проекти с инвестиции и дейности от стопанства за производство на биологични продукти Всички животни в животновъдния обект/обекти на кандидата, който/които е включен/са включени в проектното предложение, е/са сертифициран/и за производство на биологични селскостопански продукти

10

3.

Подпомагане на проекти, осигуряващи допълнителна заетост

Максимален брой точки по Приоритет № 3

2

3.1. Проекти, при които изпълнението на одобрените инвестиции и дейности води до осигуряване на допълнителна заетост в земеделските стопанства По проекта се предвижда създаване на най-малко едно ново работно място

2

4.

Подпомагане на проекти, представени от млади земеделски стопани

Максимален брой точки по Приоритет № 4

5

4.1. Проекти на земеделски стопани до 40 години включително

5

5.

Подпомагане на кандидати с проекти на територията на Северозападен район и/или райони с природни и други ограничения

Максимален брой точки по Приоритет № 5

10

5.1. Проекти с инвестиции и дейности, които се изпълняват на територията на Северозападен район на страната

 

Области Видин, Враца, Монтана

5

Област Ловеч

3

Област Плевен

2

5.2. Проекти с инвестиции и дейности, които се изпълняват на територията на необлагодетелствани райони с природни и други ограничения съгласно наредбата за определяне на критериите за необлагодетелстваните райони и териториалния им обхват

(Приета с ПМС № 30 от 15.02.2008 г., обн., ДВ, бр. 20 от 26.02.2008 г.)

5

6.

Подпомагане на проекти с интегриран подход

Максимален брой точки по Приоритет № 6

35

6.1. Проекти, които се реализират в райони в по-голяма близост до зони, в които е възникнала епизоотична обстановка 1. Всички предвидени инвестиции в проектното предложение ще се изпълняват в животновъден обект/и, разположен/и на територията на населено място, в рамките на което е обявявано огнище на заразна болест след 01.01.2014 година, за съответния вид животни, с който се кандидатства по проектното предложение

15

2. Всички предвидени инвестиции в проектното предложение ще се изпълняват в животновъден обект/и, разположен/и на територията на община, в рамките на която е обявявано огнище на заразна болест след 01.01.2014 година, за съответния вид животни, с който се кандидатства по проектното предложение

10

3. Всички предвидени инвестиции в проектното предложение ще се изпълняват в животновъден обект, разположен/и на територията на административна област, в рамките на която е обявявано огнище на заразна болест след 01.01.2014 година, за съответния вид животни, с който се кандидатства по проектното предложение

5

6.2. Проекти с инвестиции, свързани с мерки за биосигурност в животновъдните обекти Най-малко 50 % от допустимите инвестиционни разходи по проекта са свързани с инвестиции за подобряване на биосигурността в рамките на животновъдния обект/и

10

Най-малко 25 % от допустимите инвестиционни разходи по проекта са свързани с инвестиции за подобряване на биосигурността в рамките на животновъдния обект/и

5

6.3. Проекти, представени от признати групи/организации на производители от министъра на земеделието, храните и горите  

10

Максимален брой точки

97

Краен срок за кандидатстване: 30.09.2020 г. 17:30 ч.