Развитие на неземеделски дейности

  • Ако сте микропредприятия, регистрирани като еднолични търговци или юридически лица по Търговския закон
  • Ако сте в сектора на услугите
  • Ако сте в сектора на производството
  • Ако сте физически лица, регистрирани по Закона за занаятите
  • Ако сте регистрирани на територията на селски район
  • И желаете да създадете, оборудвате, преоборудвате или дооборудвате своето предприятие

Възползвайте се от предстоящият прием по подмярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ и получете субсидия от 50% от направените инвестиционни разходи

За повече информация се свържете с нашите консултанти на office@humanconsulting.bg