Развитие на малки стопанства

За Земеделски стопанства – физически лица!

За Земеделски стопанства – еднолични търговци, ЕООД и ООД, регистрирани по Търговския закон!

За Кооперации, регистрирани по Закона за кооперациите!

За Регистрирани земеделски производители със стопанства с икономически размер от 2 000 до 7 999 евро СПО!

За Земеделски стопани получили минимум 33% от общия доход за преходната година от земеделски дейности!

Възползвайте се от предоставяне на финансиране в размер на 15 000 евро!

Не отлагайте и кандидатствайте:

до 30.09.2019 г. – за сектори от НСНМСП

Свържете се с нас за съдействие!