Преработка/маркетинг на селскостопански продукти

За Земеделски стопанства – физически лица!

За Земеделски стопанства – еднолични търговци, ЕООД и ООД, регистрирани по Търговския закон!

За вас преработватели

Обновете активите си

Добавете софтуер, свързан с преработвателната дейност

Подобрете качеството и безопасността на храните

Възползвайте се през м. октомври – ноември от предстоящият прием по Подмярка 4.2.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ и получете субсидия до 60% от общия размер на допустимите разходи на проекта.

За повече информация се свържете с нашите консултанти на office@humanconsulting.bg