ПРЕРАБОТКА/МАРКЕТИНГ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ

За вас преработватели

Обновете активите си – сгради, машини, съоражения

Добавете софтуер, свързан с преработвателната дейност

Подобрете енергийната ефективност в предприятието си

Възползвайте се в периода 17.05.2022 г.– 17.08.2022 г. от текущия целеви прием по Подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ и получете субсидия до 50% от общия размер на допустимите разходи на проекта.

За повече информация се свържете с нашите консултанти на office@humanconsulting.bg