Лесовъдство и преработка

Ако сте физически лица, еднолични търговци и юридически лица, местни поделения на вероизповеданията, собственици на минимум 0,5 ха горски територии;

Ако сте общини, собственици минимум 10 ха горски територии;

Ако сте микро, малки или средни предприятия;

Ако сте горски стопани, доставчици на услуги;

И желаете да създадете, преоборудвате или дооборудвате своето предприятие за:

  • Първична преработка на дървесина
  • Производство на дървесен талаш
  • Производство на дървесно брашно
  • Производство на технологични трески
  • Производство на дървесни пелети и брикети

Възползвайте се от приемът по настоящата процедура до 31.07.2018 г. и получете субсидия до 50% от направените инвестиционни разходи.

Свържете с нашите консултанти на office@humanconsulting.bg