INTERREG „ГЪРЦИЯ-БЪЛГАРИЯ”

  • За национални институции
  • За публично-правни организации
  • За неправителствени организации
  • За университети
  • За изследователски центрове и други образователни заведения

Възползвайте се от финансиране в размер на 100% от разходите за персонал и административни разходи по 6-та Покана за подаване на проектни предложения за „Популяризиране на предприемаческия дух, по-специално чрез улесняване на икономическото оползотворяване на нови идеи и стимулиране на създаването на нови предприятия, включително чрез бизнес инкубатори“ по Програма INTERREG „Гърция-България” 2014 – 2020 Г.

За повече информация се свържете с нашите консултанти на office@humanconsulting.bg.