INTERREG „ГЪРЦИЯ-БЪЛГАРИЯ”

  • За нови предприятия – в процес на регистрация или които нямат приключена една финансова година
  • За съществуващи предприятия – които имат приключена поне една финансова година
  • За предприятия с регистрация в транс-гранични региони – Благоевград, Хасково, Смолян, Кърджали, Еврос, Ксанти, Родопи, Драма, Кавала, Солун, Серес
  • За предприятия, регистрирани извън транс-гранични регион, но имащи клон на територията им

Възползвайте се от финансиране на бизнеса си в размер на 65% от разходите за материални и нематериални активи и оперативни разходи по 5-та Покана за подаване на проектни предложения „Схема за безвъзмездна финансова помощ за подкрепа на МСП за растеж и разширяване извън местните пазари“ по Програма INTERREG „Гърция-България” 2014 – 2020 Г.

За повече информация се свържете с нашите консултанти на office@humanconsulting.bg.