Иновационни клъстери

Ако сте „Иновационни клъстери“ създадени с цел да стимулират иновационната дейност.

Клъстери, при които подкрепата се предоставя изключително на юридическото лице.

Ако сте обединения под формата на клъстери, регистрирани като сдружения по смисъла на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

Ако сте клъстери – юридически лица, регистрирани по Търговския закон или еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейското икономическо пространство.

Възползвайте се от предстоящият прием по процедура „РАЗВИТИЕ НА ИНОВАЦИОННИ КЛЪСТЕРИ” и получете субсидия до 80% от направените разходи за укрепване на иновационния и научно-изследователския потенциал на клъстера и създаване на сътрудничества, както и за развитие на клъстера (вкл. споделена инфраструктура и ноу-хау).

За повече информация се свържете с нашите консултанти на office@humanconsulting.bg