Иновации от съществуващи предприятия

Ако сте търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите или сте еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейското икономическо пространство

Ако имате минимум три приключени финансови години – 2016, 2017 и 2018 г.

Ако попадате в обхвата на приоритетните направления на тематичните области на ИСИС – Информатика и ИКТ, Мехатроника и чисти технологии, Индустрия за здравословен живот и био-технологии, Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии

Ако желаете да внедрите иновация – Продуктова иновация или Иновация в бизнес процесите

Възползвайте се от предстоящият прием по процедура „СТИМУЛИРАНЕ ВНЕДРЯВАНЕТО НА ИНОВАЦИИ ОТ СЪЩЕСТВУВАЩИ ПРЕДПРИЯТИЯ” и получете субсидия до 70% от направените разходи за внедряване на иновацията.

За повече информация се свържете с нашите консултанти на office@humanconsulting.bg