Ваучери за интелектуална собственост

към служба на европейския съюз за интелектуална собственост

ЦЕЛ:

Подпомогане на европейските МСП да увеличат своите активи в областта на интелектуалната собственост.

Какви са допустимите дейности?

На всяко МСП може да бъдат възстановени разходи до максимум 1500 EUR общо за услуга 1 или услуга 2, или за комбинация от двете услуги:

  • Ваучер 1 (Пре-диагностика на ИС- IP Scan, марки и дизайн) – до 1500 EUR;
  • Ваучер 2 (патенти) – до 750 EUR.

Ваучер 1 предоставя общо средства до 1500 EUR на едно МСП за една календарна година, като тази сума обхваща разходите, подлежащи на възстановяване само за една, за две или общо за трите видове услуги:

1. Пре-диагностиката на ИС (IP scan) – представлява проучване и анализ на потребностите на МСП от закрила на ИС. Услугата се предоставя от Патентното ведомство и е на стойност 500 EUR, от които се възстановяват 90%.

2. Регистрация на марка(и) и/или промишлен(и) дизайн(и) на национално, регионално или европейско ниво – възстановяват се 75% от платените такси.

3. Регистрация на марка(и) и/или промишлен(и) дизайн(и)на международно ниво – възстановяват се 75% от платените такси.

Ваучер 2 предоставя общо средства до 750 EUR на едно МСП за една календарна година, като тази сума обхваща разходите, подлежащи на възстановяване за регистрация на патент на национално ниво (заявяване, проучване и експертиза, издаване и публикация) – възстановяват се 50% от платените такси.

Всяко МСП може да кандидатства веднъж годишно за Ваучер 1 и/или Ваучер 2, по всяко време на годината.

Срокът на валидност на ваучерите е 4 месеца от датата на издаване, с опция за удължаване с още 2 месеца след направено искане от МСП през последния месец на валидност на ваучера.

Общ бюджет: 16 000 000 EUR

Краен срок за кандидатстване: 16.12.2022 г.