Транс-гранични партньорства

6-ТА ПОКАНА ЗА ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 3А ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСКИЯ ДУХ
6-ТА ПОКАНА ЗА ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 3А ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСКИЯ ДУХ
ПРОГРАМА INTERREG „ГЪРЦИЯ-БЪЛГАРИЯ” 2014 – 2020 Г. 1. Цел на финансирането: Да се подобрят системите за подпомагане на стартиращи и
5-та покана за подаване на проектни предложения „Схема за безвъзмездна финансова помощ за подкрепа на МСП за растеж и разширяване
5-та покана за подаване на проектни предложения „Схема за безвъзмездна финансова помощ за подкрепа на МСП за растеж и разширяване
Програма INTERREG „Гърция-България” 2014 – 2020 г. 1. Цел на финансирането: Да стимулира растежа на нови и съществуващи МСП в