ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

Тук можете да разгледате всички подпрограми на ПРСР

от мярка 4 „Инвестиции в материални активи” от ПРСР 2014 – 2020 г. 1. Цели на подмярката: Подмярката има за
ОТ ПРСР 2014-2020 Г. 1. Цели на подмярката: Възстановяването на инфраструктурата за напояване чрез реконструкция и модернизацията ѝ в съответствие
ОТ ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020 Г. 1. Цели на подмярката: Улесняване и подпомагане процеса на създаването на
ОТ програма за развитие на селските райони 2014-2020 Г. 1. Цел на финансирането: Икономическо развитие и укрепване на малките земеделски
ОТ ПРСР 2014-2020 г. 1. Цели на подмярката: Мярката предоставя подпомагане за инвестиции в неземеделски дейности, които са насочени към