ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

Тук можете да разгледате всички подпрограми на ПРСР

от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. Read more
ОТ ПРСР 2014-2020 Г. 1. Цели на подмярката: Възстановяването на инфраструктурата за напояване чрез реконструкция и модернизацията ѝ в съответствие Read more
от мярка 4 „Инвестиции в материални активи” от ПРСР 2014 – 2020 г. Цели на подмярката: Подпомагането по процедурата е Read more
Цели на подмярката: Помощта по тази мярка ще се предоставя на млади земеделски производители на възраст до 40 години към Read more
ОТ програма за развитие на селските райони 2014-2020 Г. 1. Цел на финансирането: Икономическо развитие и укрепване на малките земеделски Read more
ОТ ПРСР 2014-2020 г. 1. Цели на подмярката: Мярката предоставя подпомагане за инвестиции в неземеделски дейности, които са насочени към: Read more