ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

Тук можете да разгледате всички подпрограми на ПРСР

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
ЦЕЛЕВИ ПРИЕМ ЗА ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ В СЕКТОР ЖИВОТНОВЪДСТВО от ПРСР 2014 – 2020 г. 1. Цели на подмярката: Модернизиране на
ОТ ПРСР 2014-2020 Г. 1. Цели на подмярката: Възстановяването на инфраструктурата за напояване чрез реконструкция и модернизацията ѝ в съответствие
от мярка 4 „Инвестиции в материални активи” от ПРСР 2014 – 2020 г. Цели на подмярката: Подпомагането по процедурата е
Цели на подмярката: Помощта по тази мярка ще се предоставя на млади земеделски производители на възраст до 40 години към
ОТ програма за развитие на селските райони 2014-2020 Г. 1. Цел на финансирането: Икономическо развитие и укрепване на малките земеделски
ОТ ПРСР 2014-2020 г. 1. Цели на подмярката: Мярката предоставя подпомагане за инвестиции в неземеделски дейности, които са насочени към: