ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

Тук можете да разгледате всички подпрограми на ПРСР

ПОДМЯРКА 1.1. „ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ И ПРИДОБИВАНЕ НА УМЕНИЯ“ ОТ МЯРКА 1 „ТРАНСФЕР НА ЗНАНИЯ И ДЕЙСТВИЯ ЗА ОСВЕДОМЯВАНЕ“
ПОДМЯРКА 1.1. „ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ И ПРИДОБИВАНЕ НА УМЕНИЯ“ ОТ МЯРКА 1 „ТРАНСФЕР НА ЗНАНИЯ И ДЕЙСТВИЯ ЗА ОСВЕДОМЯВАНЕ“
ОТ ПРСР 2014-2020 Г. 1. Цели на подмярката: Подпомагането по процедурата е насочено към повишаване на знанията и подобряване на
Подмярка 4.1.2 „Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства“
Подмярка 4.1.2 „Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства“
от мярка 4 „Инвестиции в материални активи” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.
Подмярка 4.3 „Инвестиции в инфраструктура“
Подмярка 4.3 „Инвестиции в инфраструктура“
ОТ ПРСР 2014-2020 Г. 1. Цели на подмярката: Възстановяването на инфраструктурата за напояване чрез реконструкция и модернизацията ѝ в съответствие
Подмярка 4.2.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти по Тематичната подпрограма от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“
Подмярка 4.2.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти по Тематичната подпрограма от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“
ОТ ПРСР 2014-2020 Г. 1. Цели на подмярката: Процедурата има за цел да спомогне за преструктурирането, повишаване на жизнеспособността и
Подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“
Подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“
от мярка 4 „Инвестиции в материални активи” от ПРСР 2014 – 2020 г. Цели на подмярката: Подпомагането по процедурата е
Подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски производители“
Подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски производители“
Цели на подмярката: Помощта по тази мярка ще се предоставя на млади земеделски производители на възраст до 40 години към
Подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“
Подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“
ОТ програма за развитие на селските райони 2014-2020 Г. 1. Цел на финансирането: Икономическо развитие и укрепване на малките земеделски
Подмярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“
Подмярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“
ОТ ПРСР 2014-2020 г. 1. Цели на подмярката: Мярката предоставя подпомагане за инвестиции в неземеделски дейности, които са насочени към:
Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“
Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“
от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от ПРСР 2014-2020 г. Цели на подмярката: В рамките
Подмярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура“
Подмярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура“
ОТ ПРСР 2014-2020 г. Бенефициенти Общини в селските райони; Юридически лица с нестопанска цел. Допустими дейности Допустими по подмярката са
Подмярка 7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и на културното и природното наследство на селата“
Подмярка 7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и на културното и природното наследство на селата“
ОТ ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020 Г. 1. Цел на финансирането: Запазване на духовния и културния живот на
Подмярка 8.3 „Предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития“
Подмярка 8.3 „Предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития“
от ПРСР 2014 – 2020 г. За какво може да се кандидатства по подмярка 8.3? Финансова помощ се предоставя за
Подмярка 8.4 „Възстановяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития“
Подмярка 8.4 „Възстановяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития“
от ПРСР 2014 – 2020 г. За какво може да се кандидатства по подмярка 8.4? Финансова помощ се предоставя за
Подмярка 8.6 „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти“
Подмярка 8.6 „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти“
от ПРСР 2014 – 2020 г. За какво може да се кандидатства по подмярка 8.6? Финансова помощ се предоставя за