ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ

Тук можете да разгледате всички подпрограми на ОПРЧР

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 1. Цел на процедурата: Процедурата цели предоставяне на възможности за по-доброто съвместяване на
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ 2014-2020 1. Цел на финансирането: Общата цел на операцията е да допринесе за по-пълноценната
Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 Цел на финансирането: Целта на финансирането е да повиши способността на заетите лица
Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 Цел на финансирането: Подготовка на лица, желаещи да развият собствен бизнес за планиране
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 1. Цел на финансирането Процедурата цели да предостави подкрепа чрез достъп до услуги
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 1. Цел на финансирането: Процедурата е насочена към включване на пазара на труда,
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 Цел на финансирането: Целта на настоящата процедура е да се улесни достъпа до
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ 2014-2020 1. Цел на финансирането: Целта на операцията е да се осигурят ресурси и
Процедура BG05M9OP001-1.022 „Специфични обучения” от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. Цели на процедурата: Основната цел е повишаване
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 1. Цел на финансирането: Операцията цели да допринесе за трансфера и въвеждането на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. 1. Цел на процедурата: Процедурата е насочена към повишаване квалификацията на работната