ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ

Тук можете да разгледате всички подпрограми на ОПРЧР

Личностно развитие на лицата с психични разстройства и интелектуални затруднения
Личностно развитие на лицата с психични разстройства и интелектуални затруднения
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ 2014-2020 1. Цел на финансирането: Общата цел на операцията е да допринесе за по-пълноценната
Обучения за заети лица
Обучения за заети лица
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 Цел на финансирането: Целта на финансирането е да повиши способността на заетите лица
Подкрепа за предприемачеството
Подкрепа за предприемачеството
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 Цел на финансирането: Подготовка на лица, желаещи да развият собствен бизнес за планиране
Подкрепа за устойчив бизнес
Подкрепа за устойчив бизнес
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 1. Цел на финансирането Процедурата цели да предостави подкрепа чрез достъп до услуги
Професионална интеграция на младежи от резидентни услуги
Професионална интеграция на младежи от резидентни услуги
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 1. Цел на финансирането: Процедурата е насочена към включване на пазара на труда,
Развитие на социалното предприемачество
Развитие на социалното предприемачество
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 Цел на финансирането: Целта на настоящата процедура е да се улесни достъпа до
Социални предприятия за лицата с психични разстройства и интелектуални затруднения
Социални предприятия за лицата с психични разстройства и интелектуални затруднения
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ 2014-2020 1. Цел на финансирането: Целта на операцията е да се осигурят ресурси и
Специфични обучения
Специфични обучения
Процедура BG05M9OP001-1.022 „Специфични обучения” от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. Цели на процедурата: Основната цел е повишаване
Транснационални партньорства
Транснационални партньорства
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 1. Цел на финансирането: Операцията цели да допринесе за трансфера и въвеждането на
Умения
Умения
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. 1. Цел на процедурата: Процедурата е насочена към повишаване квалификацията на работната