ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ

Тук можете да разгледате всички подпрограми на ОПИК

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“ 2014-2020 1. Цел на финансирането: Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП чрез насърчаване
Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 1. Цел на финансирането: Предоставяне на фокусирана подкрепа на българските предприятия за повишаване на
Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-202 1. Цел на финансирането: Предоставяне на подкрепа за развитие на иновационни клъстери в България.
Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. Цел на финансирането: Създаване и развитие на нови предприятия в приоритетни сектори на
Процедура BG16RFOP002-3.004 Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. Цел Повишаване на ресурсната ефективност на предприятията чрез прилагане на нови
Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 КОЙ може да кандидаства: юридически лица или еднолични търговци, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“ 2014-2020 Целта на процедурата е осигуряването на оперативен капитал за българските средни предприятия за справяне
Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 Цел на финансирането: Подобряване на производствения капацитет на малките и средните предприятия с цел
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“ 2014-2020 1. Цел на финансирането: Изграждане и развитие на съвременна научноизследователска и иновационна инфраструктура за
НА МИКРО, МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ 1. Цел на финансирането: Ваучерната схема за подобряване използването на информационните и комуникационни технологии