ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ

Тук можете да разгледате всички подпрограми на ОПИК

Дигитализация на МСП
Дигитализация на МСП
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“ 2014-2020 1. Цел на финансирането: Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП чрез насърчаване
Стимулиране внедряването на иновации от съществуващи предприятия
Стимулиране внедряването на иновации от съществуващи предприятия
Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 1. Цел на финансирането: Предоставяне на фокусирана подкрепа на българските предприятия за повишаване на
Развитие на иновационни клъстери
Развитие на иновационни клъстери
Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-202 1. Цел на финансирането: Предоставяне на подкрепа за развитие на иновационни клъстери в България.
Насърчаване на предприемачеството
Насърчаване на предприемачеството
Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. Цел на финансирането: Създаване и развитие на нови предприятия в приоритетни сектори на
Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите
Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите
Процедура BG16RFOP002-3.004 Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. Цел Повишаване на ресурсната ефективност на предприятията чрез прилагане на нови
Подобряване на производствения капацитет в МСП
Подобряване на производствения капацитет в МСП
Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 Цел на финансирането: Подобряване на производствения капацитет на малките и средните предприятия с цел
Създаване и развитие на Регионал ни иновацио нни центрове (РИЦ)
Създаване и развитие на Регионал ни иновацио нни центрове (РИЦ)
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“ 2014-2020 1. Цел на финансирането: Изграждане и развитие на съвременна научноизследователска и иновационна инфраструктура за
Ваучерна схема за предоставяне на услуги за информационни и комуникационни технологии
Ваучерна схема за предоставяне на услуги за информационни и комуникационни технологии
НА МИКРО, МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ 1. Цел на финансирането: Ваучерната схема за подобряване използването на информационните и комуникационни технологии