Мярка 2.2 „Продуктивни инвестиции в аквакултурите”

от Програма морско дело и рибарство

1. Цели на мярката:

Целта е изграждането на нови и модернизацията на съществуващи предприятията за аквакултури и диверсификация на доходите чрез развиване на допълнителни дейности. Чрез прилагането на дейностите, предвидени в мярка 2.2. „Продуктивни инвестиции в аквакултурите“ ще се даде възможност за подобряване на конкурентоспособността и жизнеспособността на предприятията в сектора на аквакултурите, включително подобряване на безопасността и условията на труд, ефективно използване на ресурсите чрез намаляване на енергоемкостта на прозводствените процеси и на използваните естествени ресурси, както и по-високо равнище на опазване на околната среда и биологичното разнообразие.

2. Кой може да кандидатства?

Кандидатите трябва да отговарят на следните изисквания:

 • да са вписани в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенцията по вписванията;
 • да са учредени с основен предмет на дейност рибовъдство или еквивалентен в областта на производството на аквакултури, вписан в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенцията по вписванията;
 • да са регистрирани като производители на риба и други водни организми по реда на чл. 25 от Закона за рибарството и аквакултурите (ЗРА) – в случаите, когато кандидатите са съществуващи и функциониращи стопанства;
 • да са регистрирани по реда на чл. 137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност (ЗВД) (в случаите, когато кандидатите са съществуващи и функциониращи стопанства);

При подаване на искане за окончателно плащане, кандидат, който не е представил Удостоверение за регистрация по чл. 25 от ЗРА, следва да представи документ за регистрация като производител на риба и други водни организми по реда на чл. 25 от ЗРА, както и регистрация по реда на чл. 137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност (ЗВД).

3. За какво може да се кандидатства?

Допустими дейности

 • възстановяване и/или реконструкция и/или модернизиране на съществуващи обекти за аквакултури;
 • изграждане на нови съвременни пълносистемни или непълносистемни стопанства;
 • инвестиции в създаването/преустройство на рибовъдни стопанства за биологично производство на аквакултури, включително сертифицирането на дейността им;
 • ефективно използване на естествените ресурси, в това число намаляване потреблението на вода чрез многократното й използване (оборотни системи);
 • намаляване отрицателното въздействието на обектите за аквакултури върху околната среда, биологичното и генетичното разнообразие на дивите популации и техните хабитати;
 • инвестиции с цел повишаване добавената стойност на рибната и нерибна продукция и подобряване качеството и безопасността на продукта;
 • повишаване на енергийната ефективност с въвеждането в стопанствата за аквакултури на възобновяеми източници на енергия и намаляване на енергиините загуби;
 • повишаване на качеството или добавената стойност на продуктите от аквакултури;
 • диверсификация на продукцията от отглежданите видове риба или други аквакултури;
 • подобряването на условията на труд и безопасност за работещите в сектора и/или въвеждане на системи за контрол на качеството, безопасни условия на труд и опазване на околната среда и водите, включително въвеждане на интегрирани системи;
 • свързани със здравето на животните и хуманното отношение към тях, включително закупуване на оборудване за предпазване на стопанствата от диви хищници;
 • диверсификация чрез развиване на допълнителни дейности, свързани с основната дейност на стопанството за производтво на аквакултури, включително за риболовен туризъм, свързани с аквакултурите екологични услуги или образователни дейности в областта на аквакултурите;
 • други дейности по прилагането на технически решения и иновации по отношение на производствените съоръжения и оборудване и въвеждането на нови технологии.

 Безвъзмездната финанансова помощ за гореописаните дейности може да бъде предоставена за изграждането на нови стопанства или възстановяването и осъвременяването на съществуващи обекти за аквакултури, при условие че дейностите са в съответствие с многогодишния национален стратегически план за развитието на аквакултурите по чл. 34 от Регламент (ЕС) № 1380/2013 на Европейския парламент и на съветаот 11 декември 2013 година относно общата политика в областта на рибарството, за изменение на регламенти (ЕО) № 1954/2003 и (ЕО) № 1224/2009 на Съвета и за отмяна на регламенти (ЕО) № 2371/2002 и (ЕО) № 639/2004 на Съвета и Решение 2004/585/ЕО на Съвета. В съответствие с чл. 46, ал. 2 от Регламент (ЕС) № 508/2014, безвъзмездната финансова помощ се предоставя на кандидат, само ако бъде ясно доказано чрез независим маркетингов доклад (Приложение № 1), че съществуват добри и устойчиви перспективи за пазарна реализация на продукта.

Недопустими дейности:

 • Дейности, свързани с инвестиции в рециркулационни системи за аквакултури;
 • Свързани с инвестиции в обекти за аквакултури, които имат връзка с отглеждането на генетично модифицирани организми;
 • Свързани с обекти за аквакултури, които имат за цел отглеждането на декоративни риби;
 • Дейности, свързани с инвестиции, които имат за цел отглеждането само на видове със задоволителен пазарен потенциал или не присъстват съгласно независим маркетингов доклад;
 • Дейности, свързани с аквакултури, в защитени територии, ако компетентният орган (МОСВ) е констатирал въз основа на оценката на въздействието върху околната среда, че операцията би имала значително отрицателно въздействие върху околната среда.

Допустими за финансиране разходи:

 • За строително-монтажни работи;
 • За независим строителен надзор, авторски надзор и инвеститорски контрол, разходи за управление и отчитане на проекта – до 2% от разходите за СМР;
 • Закупуване на нови машини, оборудване (включително компютърно), съоръжения и други, пряко свързани с предвидената инвестиция, включително разходи за осъществяване 12 на доставката, инсталиране, изпитване и въвеждането в експлоатация на оборудването, машините, съоръженията, включително придобити чрез финансов лизинг;
 • Оборудване за транспорт за жива риба и други водни животни;
 • Плавателни съдове, обслужващи производството на аквакултури, които са пряко свързани с изпълнението на проекта, включително придобити чрез финансов лизинг;
 • Специализирани транспортни средства, отговарящи на капацитета и нуждите на стопанството, свързани с производството на риба и други водни животни, включително придобити чрез финансов лизинг; „Специализирани транспортни средства“ са транспортни средства, които задължително трябва да се използват единствено за цялостната производствена програма на стопанството.
 • Лабораторно оборудване, свързано с контрола на хидро-химичните показатели на водата и здравословното състояние на водните организми;
 • Специализирана складова техника и складови транспортни средства за обслужване на стопанството (електрокари и мотокари, теглителна техника, транспалетни колички и хладилни контейнери), включително придобити чрез финансов лизинг;
 • Закупуване на софтуер, включително разходите за доставка, инсталация, тестване и въвеждане в експлоатация (включително придобити чрез финансов лизинг);
 • Обекти за продажба на дребно на единствено на собствената продукция от аквакултури, съгласно разпоредбите на Наредба № 26 от 14.10.2010 г. за специфичните изисквания за директни доставки на малки количества суровини и храни от животински произход;
 • Инвестиции във възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) за получаване на топлинна и/или електроенергия, и/или инвестиции свързани с намаляване на енергийните загуби, необходими и пряко свързани с изпълнението на проекта и отговарящи на капацитета и нуждите на стопанството, включително придобити чрез финансов лизинг;
 • За съоръжения и/или оборудване за подобряване безопасността и условията на труд;
 • Въвеждане на системи за контрол на качеството, безопасни условия на труд и опазване на околната среда и водите, включително интегрирани системи – до 1% от общата стойност на допустимите разходи по проекта;
 • За обучение на персонала, зает с производствената дейност, пряко свързана с предвидената инвестиция – до 1% от общите допустими разходи по проекта;
 • Разходи за информация и комуникация – до 2 на сто от общите допустими разходи за проекти, при които размерът на финансовата подкрепа не превишава левовата равностойност на 100 000 евро, и до 1 на сто от общите допустими разходи – за всички останали проекти;
 • Изграждане/монтаж на съоръжения и оборудване, свързани с намаляване отрицателното въздействие върху околната среда и/или ефективно използване на естествените ресурси в обектите за аквакултури (вкл. въвеждане на повторно използване на водата в проточни рибовъдни стопанства – оборотно водоснабдяване).

При въвеждане на оборотно водоснабдяване в обектите за аквакултури , следва делът на повторно използваната вода да не е по-висок от 70% от разрешените за използване водни количества.

4. Какъв е срокът за изпълнение на дейностите?

 • 24 месеца за одобрени проектни предложения, включващи СМР, считано от датата на подписване на административния договор за предоставяне на БФП;
 • 12 месеца за одобрени проектни предложения, без СМР, считано от датата на подписване на административния договор за предоставяне на БФП.

5. Колко е финансовото подпомагане?

Максимален интензитет на безвъзмездната финансова помощ е 50% от общия размер на допустимите разходи на проекта.

Минималният размер на допустимата безвъзмездна финансова помощ за един проект е 30 000 лева.

Максималният размер на допустимата безвъзмездна финансова помощ за един проект е 550 000 лева.

6. Какви са критериите за оценка?

Техническа и финансова оценка

Процедура за подбор на проекти BG14MFOP001-2.008 „Продуктивни инвестиции в аквакултурите“,

Мярка 2.2. „Продуктивни инвестиции в аквакултурите“

Брой точки

 

1. Вид на предприятието –  микро или малко  

 

5 точки

 

 

2. Създаване на нови работни места:

– едно работно място

– от 2 до 5 работни места

– над 5 работни места

 

1 точка

3 точки

5 точки

3. Запазване на съществуващи работни места в аквакултурното стопанство 5 точки
4. Основна дейност от аквакултура  (за предходните три години поне 50% от приходите на кандидата са от аквакултурно производство)  

 

10 точки

 

 

5. Достигане на положителна Нетна настояща стойност (ННС):

– до 3 години

– от 4 до 7 години

– от 8 до 10 години

 

10 точки

6 точки

3 точки

6. Подобряване на енергийната и/или ресурсната ефективност 10 точки

 

7. Подобряване на безопасността и условията на труд  

5 точки

 

8. Модернизация или инвестиция в репродуктивно-производствения процес  

15 точки

 

 

9 Цялата инвестиция е насочена в отглеждане на  видове с:

–  добър пазарен потенциал*

– много добър пазарен потенциал

 

 

10 точки

15 точки

 

10. Иновации в  стопанството  

 

10 точки

 

 

Общ брой точки 90 точки

Краен срок за кандидатстване: 04.11.2019 г. 17:00 ч.