Таблица за определяне категорията на предприятията

Средносписъчен брой на
персонала
Годишен оборот
(хиляди лева)
Стойност на активите
(хиляди лева)
< 97500 < 19500 < 3900 < 3900 < 19500 < 84000
< 10 С В А А В С
< 50 С В А А В С
< 250 С В А А В С

А – Микро предприятие

В – Малко предприятие

С – Средно предприятие

Отбелязват се две от посочените клетки според данните на предприятието. Което и да е отбелязване на клетка с код A, определя предприятието като микропредприятие. Когато не е отбелязана клетка с код A, което и да е отбелязване на клетка с код B, определя предприятието като малко предприятие. В останалите случаи предприятието е средно предприятие.

Данните се определят на база последния одобрен финансов отчет. В случаите на новообразувано микро-, малко или средно предприятие, чийто финансов отчет още не е одобрен, данните се определят според стойността на показателите за текущата финансова година.