Полезно

ТЕМАТИЧНИ ОБЛАСТИ НА ИНОВАЦИОННАТА СТРАТЕГИЯ ЗА ИНТЕЛИГЕНТНА СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ (ИСИС) ИНФОРМАТИКА И ИКТ производства, особено Fabless и нови подходи за дизайн
Списък на общините с висока лесистост Област Община 1 2 Лесистост над 60,00% Благоевград Банско, Белица, Гърмен, Кресна, Разлог, Якоруда
Списък на общините, чиито земи са застрашени от ерозионни процеси   Област Община Висок риск Среден риск Благоевград Белица, Гърмен,
Списък на общините според степента на риск от горски пожари   Списък с общините, чиято територия е с висок риск
Списък на общините в обхвата на селските райони на Република България Област Общини Благоевград Банско, Белица, Гоце Делчев, Гърмен, Кресна,
ПРЕПОРЪКИ ЗА ПРАВИЛНО ОТЧИТАНЕ НА ОДОБРЕНИ ПРОЕКТИ, ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВКА ЗА ПЛАЩАНЕ И СПАЗВАНЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ СЛЕД СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА
Приоритетни сектори по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ С20 „Производство на химични продукти“ C21 „Производството на лекарствени вещества и продукти“ C26
Списък на областите/общините, които са в обхвата на Северозападен район съгласно Закона за регионалното развитие № Област Община 1. Видин
списък на Населените места с развит масов туризъм и курортните комплекси Списък на населени места с развит масов туризъм: Гр.
Суровини от растителен и животински произход и продукти от тях в чувствителни сектори   КУЛТУРИ ОПИСАНИЕ ЗЕЛЕНЧУКОВИ КУЛТУРИ 1.      Картофи,
Актуална Таблица и инструкции за изчисляване на икономическия размер на земеделските стопанства може да изстеглите тук: Таблица СПО
Средносписъчен брой на персонала Годишен оборот (хиляди лева) Стойност на активите (хиляди лева) < 97500 < 19500 < 3900 <