Умения

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.

1. Цел на процедурата:

Процедурата е насочена към повишаване квалификацията на работната сила, насърчавайки професионалното и кариерно развитие, едновременно с което се стимулира участието в различни форми на заетост и учене през целия живот. С изпълнението на процедурата се цели и повишаване на икономическата активност и подобряване достъпа до заетост за търсещите работа безработни и неактивни лица, посредством предоставяне на възможности за включване в различни по вид обучения.

2. Кой може да кандидатства?

Работодатели – всяко физическо или юридическо лице, което извършва стопанска дейност, независимо от собствеността, правната и организационната си форма. За целите на процедурата кандидат може да бъде и лице, което се явява предприятие/работодател по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейското икономическо пространство.

3. За какви дейности може да се кандидатства?

 1. Включване на лица от целевите групи в специфични обучения за конкретното работно място/работен процес.
 2. Предоставяне на обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация (но не по-висока от трета квалификационна степен) на лица от целевите групи, съгласно индивидуалните характеристики на лицето и спецификата на работното място.
 3. Предоставяне на обучение за придобиване на ключови компетентности на лица от целевите групи, съгласно индивидуалните характеристики на лицето и спецификата на работното място.
 • Ключова компетентност 2 „Общуване на чужди езици”
 • Ключова компетентност 3 „Математическа компетентност и основни знания в
 • областта на природните науки и технологиите“
 • Ключова компетентност 4 „Дигитална компетентност”
 • Ключова компетентност 5 „Умение за учене“
 • Ключова компетентност 6 „Обществени и граждански компетентности“
 • Ключова компетентност 7 „Инициативност и предприемачество“

По настоящата процедура се допуска едно лице да бъде включено само в едно обучение по професионална квалификация и/или едно по ключови компетентности.

По настоящата процедура за подбор на проектни предложения, кандидат може да участва самостоятелно или в партньорство. Не е допустимо проектите да се изпълняват с повече от двама партньори!

 1. Включване безработни и/или неактивни лица в несубсидирана заетост при работодател, след успешно завършване на обучение/я.
 2. Предоставяне на възможност за гъвкави форми на заетост (работа на непълно работно време, ротация на работното място, работа на плаващо работно време, насърчаване на дистанционната работа и др.) за заети лица при работодател, за периода на обучение.

Примерни форми на гъвкава заетост:

 • Почасова работа;
 • Работа на смени;
 • Работа на непълно работно време;
 • Работа на плаващо работно време;
 • Гъвкави работни часове за определен период;
 • Работа на повикване;
 • Работата от разстояние;
 • Ротация на работното място.

4. За каки разходи може да се кандидатства?

 1. Разходи за възнаграждения
 • Разходи за осигурителни вноски на новонаетите неактивни/безработни лица, успешно завършили обучението/-ята, след което включени в несубсидирана заетост при работодател(стимули за работодателите) – тук следва да се включат всички дължими вноски за сметка на работодателите, съгл. изискванията на КТ и КСО, изчислени на база на МОД за съответната длъжност за периода на назначаване на несубсидирана заетост до края на проекта.
 • Разходи за заети лица, участващи в гъвкави форми на заетост в размер на 100,00 лв. месечно и дължимите осигуровки за сметка на работодателя по КТ и КСО (стимули за работодателите) – разходът е допустим за периода на обучение на даденото лице.
 1. Разходи за стипендии
 • Разходи за стипендии на обучаващите се безработни/неактивни лица – тук следва да се заложат разходите за стипендии на обучаващите се безработни/неактивни лица в размер на 10,00 лв. в населеното място и 15,00 лв. извън населеното място. Стипендиите се изплащат за всеки присъствен учебен ден (минимум 6 учебни часа). Разходите за стипендии са лични разходи за обучаваните лица и се предоставят за периода на обучение.

3 Разходи за специфични обучения

 • Разходи за провеждане на специфични за конкретното работно място обучения – тук следва да се включат разходите за специфичните обучения за конкретното работно място/работен процес при спазване на изискването максимално допустимата стойност на безвъзмездна финансова помощ за едно лице включено в специфично/и обучение/я да не надвишава 2 500 лв.
 1. Разходи за обучения по ПК и КК
 • Разход за провеждане на обучение за придобиване на професионална квалификация и/или за придобиване на професионална квалификация за част от професия – тук следва да се включат разходите за обучения на лицата от целевата група за придобиване или повишаване на професионална квалификация:

– за първа степен, с продължителност не по-малка от 300 учебни часа – 600 лв.;

– за втора степен, с продължителност не по-малка от 660 учебни часа – 1200 лв.;

– за трета степен, с продължителност не по-малка от 960 учебни часа – 1800 лв.;

Непреките разходи, които са свързани с възнагражденията на персонала по администриране на проекта – ръководител на проект, технически сътрудник, счетоводител и друг експертен или технически персонал, както и административни разходи, свързани с управлението на проекта (режийни разходи, разходи за командировки, разходи за информация и комуникация и др. ) са за сметка на бенефициента и не се включват в общата стойност на бюджета.

5. Какви са целевите групи?

 • Заети лица;
 • Безработни лица;
 • Неактивни лица.

6. Кой ще получиприоритет?

За целите на процедурата, като приоритетни се приемат следните сектори:

 • Код 09 Спомагателни дейности в добива;
 • Код 10 Производство на хранителни продукти;
 • Код 11 Производство на напитки;
 • Код 12 Производство на тютюневи изделия;
 • Код 17 Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон;
 • Код 19 Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти;
 • Код 20 Производство на химични продукти;
 • Код 21 Производство на лекарствени вещества и продукти;
 • Код 23 Производство на изделия от други неметални минерални суровини;
 • Код 24 Производство на основни метали;
 • Код 26 Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти;
 • Код 27 Производство на електрически съоръжения;
 • Код 30 Производство на превозни средства, без автомобили;
 • Код 33 Ремонт и инсталиране на машини и оборудване;
 • Сектор Е Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване;
 • Код 46.5 Търговия на едро с компютърна и комуникационна техника;
 • Код 51 Въздушен транспорт;
 • Сектор J Създаване и разпространение на информация и творчески продукти;
 • Далекосъобщения;
 • Сектор K Финансови и застрахователни дейности;
 • Сектор M Професионални дейности и научни изследвания;
 • Код 78 Дейности по наемане и предоставяне на работна сила;
 • Код 79 Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности, свързани с пътувания и резервации;
 • Код 85.52 Неформално обучение в областта на културата;
 • Код 86 Хуманно здравеопазване;
 • Код 90 Артистична и творческа дейност;
 • Код 91 Други дейности в областта на културата;
 • Сектор U Дейности на екстериториални организации и служби;
 • Код 95 Ремонт на компютърна техника, на лични и домакински вещи;
 • Код 96 Други персонални услуги.

Кандидатът може да участва самостоятелно или в партньорство!

7. Колко е финансовото подпомагане?

Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 15 000.00 лева;

Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 3 911 660.00 лева.

Интензитет на помощта за категория „помощ за обучение“ под режим групово освобождаване – Максималният интензитет на безвъзмездната финансова помощ по настоящата процедура в съответствие с изискванията на Регламент 651/2014 на Комисията в зависимост от категорията на предприятието-кандидат/партньор/и, е както следва:

 • За големи предприятия – не надхвърля 50%;
 • За средни предприятия – не надхвърля 60%;
 • За малки/микро предприятия – не надхвърля 70%.

Минимална помощ (de minimis) по Регламент (ЕС) № 1407/2013 – Приложим за разходите за стимули на работодателите: 100% интензитет на безвъзмездната финансова помощ.

Общ бюджет на процедурата: 30 000 000.00 лв.

Крайният срок за кандидатстване: 17:30 ч. на 03.05.2019 г.