Транснационални партньорства

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020

1. Цел на финансирането:

Операцията цели да допринесе за трансфера и въвеждането на социални иновации, добри практики, партньорски подходи към намиране на решения за общи проблеми, изграждане на специфични умения за партньорство и др., в сферите на пазара на труда, социалното включване, здравеопазването, равните възможности и недискриминацията, условията на труд и изграждането на административния капацитет в тях.

2. Кой може да кандидатства?

Всички допустими кандидати по ОПРЧР.

3. За какво може да се кандидатства?

Задължителни дейности:

 • Организация на семинари, работни дискусии и обучения с цел насърчаване обмена на опит, информация, добри практики и иновативни подходи между партньорите и другите заинтересованите страни;
 • Повишаване на капацитета на партньорите и заинтересовани страни по отношение разработването, прилагането, мониторинга и оценката на добри практики и иновативни подходи;
 • Адаптиране и/или валидиране на иновативни модели, практики, услуги, продукти от други държави и/или пилотно прилагане на разработени иновативни подходи и модели;
 • Дейности за оценка на постигнатите резултати от гледна точка на приложимостта на неговите иновативни елементи;
 • Дейности за разпространение на постигнатите резултати (положителни и/или негативни).

Допълнителни дейности:

 • Изготвяне на специфични анализи и изследвания на опита на други държави членки;
 • Изграждане на и/или включване в партньорски мрежи, туининг (побратимяване).

Допустими разходи за реализация на дейностите:

 • Разходи за персонал;
 • Разходи за материални/нематериални активи;
 • Разходи за услуги;
 • Непреки разходи.

4. Колко е финансовото подпомагане?

100% безвъзмездно финансиране.

Минимален размер на помощта за един проект: 50 000 лв.

Максимален размер на помощта за един проект: 150 000 лв.

Краен срок за кандидатстване: 15.05.2020 г. 17:30 ч.