Специфични обучения

Процедура BG05M9OP001-1.022 „Специфични обучения”

от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.

 1. Цели на процедурата:

Основната цел е повишаване производителността на труда и адаптивността и създаване на условия за устойчива заетост чрез предоставяне на възможност за специфични за предприятията и работните места обучения.

Реализирането на процедурата ще създаде предпоставки за по-доброто балансиране на търсенето и предлагането на работна сила в едни от най-динамично развиващите се и конкурентни сектори на българската икономика. С подходяща подготовка безработните и/или заетите лица ще имат шанс да се реализират на позиции, които осигуряват над средните за страната доходи, а компаниите от секторите, основаващи се на знанията, високите технологии и ИКТ, преработвателната промишленост с по-висока добавена стойност на труда ще намерят отговор на едно от основните предизвикателства пред тяхното развитие – недостига на работна сила с подходяща квалификация.

 1. Кой може да кандидатства?

Допустими кандидати/партньори са микро, малки, средни или големи предприятия, в качеството на работодатели със самостоятелна правосубектност, които имат право да осъществяват дейност на територията на Република България в съответствие с българското законодателство.

Под „работодател“ следва да се разбира всяко физическо (ЕТ) или юридическо лице, което извършва стопанска дейност, регистрирано по ТЗ и което наема работници или служители по трудово правоотношение.

Работодателите следва да развиват своята основна и/или допълнителна икономическа дейност съгласно някой от изброените кодове за икономическа дейност в съответствие с Класификацията на икономическите дейности – КИД-2008.

Икономически сектори, основаващи се на знанията

 • Код 09 Спомагателни дейности в добива;
 • Код 19 Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти;
 • Код 21 Производство на лекарствени вещества и продукти;
 • Код 26 Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти;
 • Код 51 Въздушен транспорт;
 • Сектор J Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; Далекосъобщения;
 • Сектор K Финансови и застрахователни дейности;
 • Сектор M Професионални дейности и научни изследвания;
 • Код 78 Дейности по наемане и предоставяне на работна сила;
 • Код 79 Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности, свързани с пътувания и резервации;
 • Код 86 Хуманно здравеопазване;
 • Код 90 Артистична и творческа дейност;
 • Код 91 Други дейности в областта на културата;
 • Сектор U Дейности на екстериториални организации и служби.

Икономически сектори, основаващи се на високите технологии

 • Код 21 Производство на лекарствени вещества и продукти;
 • Код 26 Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти;
 • Код 30.3 Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели;
 • Код 59 Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика;
 • Код 60 Радио- и телевизионна дейност;
 • Код 61 Далекосъобщения;
 • Код 62 Дейности в областта на информационните технологии;
 • Код 63 Информационни услуги;
 • Код 72 Научноизследователска и развойна дейност.

Икономически сектори, основаващи се на ИКТ

 • Код 26.1 Производство на електронни елементи и печатни платки;
 • Код 26.2 Производство на компютърна техника;
 • Код 26.3 Производство на радио-, телевизионна и далекосъобщителна техника;
 • Код 26.4 Производство на битова електроника;
 • Код 26.8 Производство на магнитни и оптични носители, незаписани;
 • Код 46.5 Търговия на едро с компютърна и комуникационна техника;
 • Код 58.2 Издаване на програмни продукти;
 • Код 61 Далекосъобщения;
 • Код 62 Дейности в областта на информационните технологии;
 • Код 63.1 Обработка на данни, хостинг и подобни дейности; web- портали;
 • Код 95.1 Ремонт на компютърна и комуникационна техника.

Преработвателната промишленост с по-висока добавена стойност на труда

 • Код 30 Производство на превозни средства, без автомобили;
 • Код 10 Производство на хранителни продукти;
 • Код 11 Производство на напитки;
 • Код 12 Производство на тютюневи изделия;
 • Код 26 Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти;
 • Код 27 Производство на електрически съоръжения;
 • Код 17 Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон;
 • Код 33 Ремонт и инсталиране на машини и оборудване;
 • Код 20 Производство на химични продукти;
 • Код 21 Производство на лекарствени вещества и продукти;
 • Код 23 Производство на изделия от други неметални минерални суровини;
 • Код 24 Производство на основни метали;
 • Код 19 Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти.

За да удостоверят икономическата си дейност, всички кандидати/партньори по процедурата следва да представят към проектните предложения актуално Удостоверение за код на основната икономическа дейност и допълнителна икономическа дейност (ако е приложимо), издадено от Националния статистически институт (въз основа на данни за предходната приключила финансова година).

 1. Какво се финансира?
 • Включване на неактивни/безработни лица в специфични за конкретното работно място обучения;
 • Включване на успешно завършилите обученията неактивни/безработни лица в несубсидирана заетост при работодател;
 • Включване в специализирани чуждоезикови обучения за съответните позиции на неактивни и/или безработни и/или заети лица;
 • Включване на заети лица в специфични за конкретното работно място обучения.

Максимално допустимата стойност на безвъзмездната финансова помощ, за един обучаем общо за всички обучения не може да надхвърля 3 000 лева.

Под „специфично обучение“ се има предвид обучение, което включва подготовка, която е пряко и главно приложима към настоящата или бъдещата длъжност на работника в предприятието и която осигурява квалификация, която само в ограничена степен може да се използва в други предприятия или области на дейност. Подобни обучения попадат извън обхвата на системата за професионално образование и обучение. Предвиденото/ите обучение/я трябва да съответстват на установените нужди на работодателите и да са с насоченост към упражняваната сфера на дейност на предприятието, както и към бъдещата длъжност, на която се предвижда да бъде назначено лицето в предприятието. Обучението трябва да бъде свързано с придобиване на умения на служителите на съответните предприятия в области на подготовка, произтичаща от спецификите на производствения процес, приложима към бъдещата длъжност на работника/служителя и квалификация, свързана с особеностите на дейността.

Дейност 2. „Включване на успешно завършилите обученията неактивни/ безработни лица в несубсидирана заетост при работодател“ е задължителна в случай, че в целевата група по проекта са включени неактивни/безработни лица. За наемането на неактивните и безработни лица, включени в заетост по проекта, ще бъдат предоставени стимули на работодателите за период до 6 месеца – покриване на всички дължими вноски за сметка на работодателите, съгл. изискванията на КТ и КСО, изчислени на база на МОД за съответната длъжност.

Кандидатът се задължава да запази заетостта на поне 50% от представителите на целевата група, включени в операцията и успешно завършили обученията за период от 6 месеца след приключване на проекта.

По настоящата програма допълнително са допустими Разходи за организация и управление (възнагражденията на персонала по администриране на проекта – ръководител на проект, технически сътрудник, счетоводител и друг експертен или технически персонал, както и административните и др. разходи, свързани с управлението на проекта) в размер на 10% от допустимите преки разходи по проекта.

 1. Какви са целевите групи?

Допустими целеви групи по процедурата са неактивни и безработни лица до 29 г. включително и/или заети лица.

За целите на процедурата, лица наети на граждански договор няма да се считат за заети лица в предприятията кандидат/партньор/и. Приема се, че заетите лица включват наетите и самонаетите лица на 15 и повече навършени години.

Наети лица – това са лицата, извършващи в обществения сектор или за частен работодател работа, за която получават възнаграждение под формата на работна заплата. В наетите лица се включват лица, работещи по трудово правоотношение.

Самонаети лица – това са лицата, които сами или в съдружие с други лица извършват стопанска дейност, работят на свободна (частна) практика, работят под аренда или извършват самостоятелно друга дейност, като не наемат на работа други лица.

Новонаетите неактивни и безработни лица до 29 г. включително следва да се назначат в съответствие с длъжностите по НКПД 2011.

 1. Колко е финансовото подпомагане?
 • Голямо предприятие – 70% интензитет на помощта;
 • Средно предприятие – 80% интензитет на помощта;
 • Малко/микро предприятие – 90% интензитет на помощта.

Размер на заявената финансова помощ:

Минимален размер на заявената безвъзмездна финансова помощ – 50 000 лева.

Максимален размер на заявената безвъзмездна финансова помощ – 391 000 лева

Краен срок за подаване на проектни предложения: 31.10.2017 г. 17:30 ч.