Социални предприятия за лицата с психични разстройства и интелектуални затруднения

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ 2014-2020

1. Цел на финансирането:

Целта на операцията е да се осигурят ресурси и финансиране за организиране на дейности за създаване на защитена работна среда на принципа на социалните предприятия, насочени към лицата с психични разстройства и интелектуални затруднения, които имат нужда от подкрепа за самостоятелен живот и социално включване. Чрез предоставяното обучение на работното място ще се стимулира интеграцията им, създаването, развитието и възстановяването на умения, като в същото време ще бъде и посоката за постигане на независимост и избягване на риска от изолация.

Операцията е в подкрепа на група мерки 1 „Мерки за осигуряване на подкрепа в домашна среда и в общността на лица с увреждания и възрастни хора, зависими от грижа“, Мярка 3 “Осигуряване на подкрепена заетост на лица с психични разстройства и умствена изостаналост” и Операция 7 от Плана за действие за периода 2018-2021 г. за изпълнение на Националната стратегия за дългосрочна грижа.

2. Кой може да кандидатства?

 • Общини;
 • Доставчици на социални услуги;
 • НПО;
 • Социални предприятия.

3. За какво може да се кандидатства?

 • Развитие и апробиране на дейности на принципа „Социално предприятие“.
 • Създаване на условия за реална заетост на хората от целевите групи.
 • Предоставяне на обучения, свързани със спецификата на съответната позиция.
 • Адаптиране на работните места за лица с психични разстройства и умствена изостаналост, в случай на необходимост.
 • Подкрепа за осигуряване на заетост за период до 12 месеца.
 • Осигуряване на наставник за хората с увреждания. Всеки наставник отговаря за минимум 1 и максимум 7 души – представители на целевата група.
 • Други дейности, свързани и произтичащи от участието на хора с увреждания.

Допустими разходи за реализация на дейностите:

 • Разходи за персонал;
 • Разходи за материални/нематериални активи;
 • СМР;
 • Разходи за услуги;
 • Непреки разходи.

4. Колко е финансовото подпомагане?

В случаите на приложимост на Регламент (ЕО) №1407/2013, максималният размер на помощта е 391 166 лв.

100% интензитет на безвъзмездната финансова помощ.

Общ бюджет на процедурата: 3 000 000 лева.

Очакван прием: Октомври – Декември 2019 г.