Развитие на социалното предприемачество

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020

 1. Цел на финансирането:

Целта на настоящата процедура е да се улесни достъпа до заетост и да се осигури подкрепа за социалното включване на уязвими групи чрез създаване на подходящи условия за тяхната професионална интеграция в сферата на социалната икономика.

 1. Кой може да кандидатства?

Социални предприятия, работодатели, специализирани предприятия на хора с увреждания, кооперации на хора с увреждания, общини, райони на общини, доставчици на социални услуги, неправителствени организации.

Ако към момента на кандидатстване, кандидатът не е социално предприятие, то той следва да създава ново социално предприятие, за което към момента на изпълнението на административния договор ще представи и съответните документи, удостоверяващи, че чрез настоящия проект е създадено социално предприятие, което попада в обхвата на дефиницията за социално предприятие.

 1. За какво може да се кандидатства?

Целта на процедурата е да се улесни достъпа до заетост и да се осигури подкрепа за социалното включване на уязвими групи чрез създаване на подходящи условия за тяхната професионална интеграция в сферата на социалната икономика, като се подкрепят следните видове дейности:

 • Психологическо подпомагане и мотивиране на лица от уязвимите групи за включване в заетост;
 • Социална и професионална интеграция на представители на уязвимите групи в сектора на социалната икономика.
 • Професионално обучение, пряко свързано със съответното работно място, което се осъществява в съответствие с изискванията на Закона за професионалното образование и обучение (ЗПОО);
 • Предоставяне на обучение по ключови компетентности, съгласно Европейската квалификационна рамка. По дейност 3 се допускат обучения единствено по ключова компетентност 2 „Общуване на чужди езици”, ключова компетентност 4 „Дигитална компетентност” и ключова компетентност 6 „Обществени и граждански компетентности“;
 • Осигуряване на наставник от работодателя за новонаети лица. Всеки наставник отговаря за минимум 1 и максимум 7 души – представители на целевата група;
 • Оборудване на новосъздадените работни места и в случай на необходимост, тяхното адаптиране за лица с увреждания и/или извършване на ремонт на помещението;
 • Предоставяне на обучения за повишаване на управленските и бизнес умения за повишаване ефективността на управление на социалните предприятия, специализираните предприятия и кооперациите на хора с увреждания;
 • Подкрепа за осигуряване на заетост за период до 12 месеца (задължителна дейност);
 • Социален маркетинг и популяризиране на социалната икономика и социалното предприемачество;
 • Организация и управление (с разход до 10% от общите разходи).
 1. Колко е финансовото подпомагане?

Минимален размер на помощта: 50 000 лева

Максимален размер на помощта: според режима на подкрепа – 391 166 лева

Финансиране: 100%

Общ бюджет на процедурата: 15 000 000 лева

Крайният срок за представяне на проектното предложение е 09.10.2017 г., 17:30 часа.