Професионална интеграция на младежи от резидентни услуги

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020

1. Цел на финансирането:

Процедурата е насочена към включване на пазара на труда, професионално ориентиране и предоставяне на посреднически услуги на младежи от 16 до 21 г. вкл., настанени в резидентни услуги. Целта е чрез социална и професионална интеграция, наставничество и обучение да се създават предпоставки за развитието на младежите. Процедурата е в съответствие с Актуализирания план за действие за изпълнение на Националната стратегия „Визия за деинституционализацията на децата в Република България“.

2. Кой може да кандидатства?

Компонент 1:

 • Работодатели;
 • НПО

Компонент 2:

 • Социални предприятия;
 • Работодатели;
 • НПО;
 • Общини;
 • Доставчици на социални услуги.

3. За какво може да се кандидатства?

Компонент 1:

1. Предоставяне на посреднически услуги на пазара на труда, и дейности за активиране на икономически неактивни младежи, които не са в образование или обучение, за включването им на пазара на труда, в т.ч.:

 • информационни кампании и събития;
 • трудови борси;
 • индивидуална работа с идентифицираните лица:
  – изготвяне на индивидуален профил за определяне на потребностите;
  – професионално ориентиране, информиране и консултиране;
  – психологическо подпомагане;
  – насочване към образователни институции и структури на Министерството на образованието и науката на регионално
  и местно ниво за продължаване на образованието;
  – насочване към включване в обучение;
  – осъществяване на връзки с работодатели и подпомагане наемането на работа;
  – насочване към и подпомагане на регистрация на неактивните лица в дирекции „Бюро по труда“ към Агенция по заетостта.

2. Предоставяне на обучение след регистрация като безработно лице – мотивационни обучения, обучение за придобиване
на професионална квалификация и на ключови компетентности.

3. Осигуряване на възможност за заетост, в т.ч. обучение по време на работа (чиракуване) и стажуване, след регистрация като безработно лице.

4. Предоставяне на стимули на работодатели за наемането на безработни младежи.

Компонент 2:

1. Подкрепа за дейността на социални предприятия във връзка с осигуряване на заетост и създаване на трудови навици и социални умения, тип „защитена работна среда“ за младежи от резидентни услуги – например кафене, ресторант, ателие и т.н., места, в които да придобиват трудови навици на практика.

2. Социална и професионална интеграция на младежите, осигуряване на подкрепа, чрез трудово наставничество за провеждане на трудова практика в реална работна среда.

3. Трудово наставничество за въвеждане и обучение на работното място за лицата, за които се осигурява заетост, текуща подкрепа в работния процес.

4. Адаптиране и оборудване на работното място.

5. Субсидиране на работната заплата и осигуровките за работодатели, които наемат младежите.

Допустими разходи по процедурата са:

 • Разходи за персонал;
 • Разходи за материални/нематериални активи;
 • Разходи за услуги;
 • Непрекиразходи.

4. Колко е финансовото подпомагане?

В случаите на приложимост на Регламент (ЕО) №1407/2013, максималният размер на помощта е 391166 лв.

100% интензитет на безвъзмездната финансова помощ.

Общ бюджет на процедурата: 3 000 000 лева

Очакван прием: Септември – Ноември 2019 г.